Quyết định số 67/2005/QĐ-HĐTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 67/2005/QĐ-HĐTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2005/QĐ-HĐTT về việc ban hành nội quy thi tuyển công chức thành phố Hà Nội do Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2005/QĐ-HĐTT

  1. H I NG THI TUY N CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CH C NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 67/2005/Q -H TT Hà N i, ngày 10 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C AH I NG THI TUY N CÔNG CH C THÀNH PH “V VI C BAN HÀNH N I QUY THI TUY N CÔNG CH C THÀNH PH HÀ N I" H I NG THI TUY N CÔNG CH C THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 466/1998/Q -TCCP ngày 5 tháng 9 năm 1998 c a B trư ng, Trư ng ban T ch c cán b Chính ph ( nay là B N i v ) v vi c ban hành Quy ch thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c, n i quy thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c; Căn c tình hình th c ti n trong công tác thi tuy n công ch c c a Thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này N i quy thi tuy n công ch c thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3: Giám c S N i v Thành ph , H i ng thi tuy n công ch c Thành ph , Ban coi thi, các giám th coi thi và các thí sinh d thi tuy n thi hành quy t nh này./. T/M. H TT CÔNG CH C THÀNH PH HÀ N I CH TNCH H I NG PHÓ CH TNCH UBND THÀNH PH Vũ Văn Ninh N I QUY
  2. THI TUY N CÔNG CH C ( Ban hành kèm theo quy t nh s : 67 /Q -H TT ngày 10 tháng 5 năm 2005 c a H i ng thi tuy n công ch c Thành ph Hà N i) Giám th phòng thi và nh ng ngư i tham gia d kỳ thi tuy n (g i là thí sinh) ph i t giác ch p hành các quy nh sau: i u 1: Thí sinh tham d kỳ thi ph i nghiêm ch nh th c hi n: 1- Thí sinh ph i có m t trư c phòng thi úng gi quy nh. Khi ư c giám th cho phép m i ư c vào phòng thi và ng i úng ch theo s báo danh c a mình. 2- Ch ư c mang vào phòng thi bút vi t m c màu en ho c xanh en, thư c k , tNy cao su. Không ư c mang vào phòng thi b t c tài li u, v t d ng khác ( Thi t b truy n, phát thông tin: i n tho i di ng, máy nh n tin, kim t i n ...) 3- Thí sinh ph i gi tr t t và không hút thu c trong phòng thi, 4- Thí sinh ph i ghi y các m c quy nh trong gi y thi. Ch ư c dùng m t lo i m c quy nh t i i m 2. Không ư c vi t 2 lo i m c trong m t bài thi, Không ư c phép s d ng bút màu khác (bút m c , bút chì, bút d ...) không dùng bút ph xoá. 5- Các thí sinh ph i s d ng lo i gi y thi, gi y nháp ư c phát. Các bài thi làm trên gi y khác u không có giá tr . 6- Các thí sinh không ư c trao i v i b t kỳ ai, không ư c nhìn và chép bài thi c a thí sinh khác, không ư c trao i gi y thi, ho c có b t kỳ m t hành vi vi ph m quy ch thi t ư c k t qu thi t t hơn. 7- N u thí sinh c n h i i u gì, thì ph i h i công khai giám th phòng thi. Trư ng h p au m b t thư ng, ph i thông báo cho giám th phòng thi bi t gi i quy t. 8- Sau m t n a th i gian làm bài, thi sinh m i ư c phép xin ra ngoài phòng thi và ph i ư c s ng ý c a giám th phòng thi. 9- Khi giám th tuyên b h t gi thi, thí sinh ph i ng ng làm bài và n p bài cho giám th phòng thi, ph i ghi rõ s t gi y thi ã n p và ký vào danh sách. Trư ng h p không làm ư c bài, thí sinh cũng ph i n p l i gi y thi. 10- Bài thi, ki m tra c a thí sinh không có ch ký c a giám th là không h p l . i u 2: 1- Nh ng thí sinh có hành ng vi ph m n i quy thi u ph i l p biên b n và b x lý k lu t. 2- Tuỳ theo m c nh , n ng s b x lý k lu t theo các hình th c: a) C nh cáo nh c nh , thu h i tang v t i v i thi sinh vi ph m c t gi u tài li u mang vào phòng thi b phát hi n.
  3. b) C nh cáo áp d ng i v i thí sinh vi ph m m t trong các l i: - Trao i, th o lu n v i thí sinh khác ã ư c giám th nh c nh n l n th 3 mà v n không ch p hành; - Gi u tài li u mang vào phòng thi b phát hi n ang s d ng; - Trao i bài thi, gi y nháp cho nhau; - Chép bài c a ngư i khác; Hình th c k lu t cánh cáo do giám th l p biên b n, thu tang v t và công b . Thí sinh b c nh cáo bài thi nào thì s b tr 40% k t qu i m thi c a bài ó. c) ình ch thi: áp d ng i v i thí sinh vi ph m ã b l p biên b n c nh cáo nhưng trong bu i thi ó v n c tình vi ph m n i quy và bài thi không ư c ch m. d) Hu b k t qu thi: Áp d ng i v i các trư ng h p sau: - Thí sinh ánh tráo bài thi ho c ã b x lý k lu t bài thi trư c, nhưng bài thi sau v n c tình vi ph m n i quy n m c c nh cáo ho c c tình gian l n trong thi. - Thí sinh nh ngư i khác thi h ; ( Ngoài ra thi sinh này s không ư c tham d b t c kỳ thi tuy n công ch c nào do Thành ph t ch c trong th i gian ít nh t là 02 năm, k t ngày t ch c kỳ thi này). i u 3: Các trư ng h p vi ph m n i quy thi giám th phòng thi l p biên b n thì thí sinh ph i ký vào biên b n. N u thí sinh không ch u ký vào biên b n thì giám th coi thi m i thí sinh khác ký vào biên b n làm ch ng và báo cáo v i Trư ng ban coi thi xem xét gi i quy t. i u 4: N u thí sinh vi ph m m c nghiêm tr ng, c ý gây m t an toàn trong phòng thi thì b bu c ra kh i phòng thi và có th s b truy t trư c pháp lu t. i u 5: Thí sinh có quy n t giác nh ng ngư i vi ph m n i quy, quy ch thi v i giám th ho c v i H i ng thi. i u 6 Giám th phòng thi có nhi m v , quy n h n: 1- Giám th phòng thi ph i có m t t i a i m thi trư c gi quy nh, chuNn b y các gi y t : Gi y thi, gi y nháp (có ch ký), danh sách thí sinh d thi, quy ch thi... 2- Giám thi phòng thi ph i ki m tra phòng thi và ghi s báo danh vào ch ng i c a thí sinh. Sau m i bu i thi ph i thay i v trí ng i c a thí sinh. 3- Giám th phòng thi căn c vào danh sách thí sinh d thi g i thí sinh vào phòng thi theo th t (theo v n a, b, c...), ki m tra th d thi. 4- Hư ng d n và ki m tra thí sinh khi bư c vào phòng thi.
  4. 5- c Quy ch i v i thí sinh và giám thi phòng thi. 6- Phát gi y thi, gi y nháp và hư ng d n cách ghi gi y thi. 7- c thi và thu bài làm c a thí sinh ngay khi có hi u l nh báo h t gi làm bài. 8- Theo dõi và giám sát khu v c trong và ngoài phòng thi không cho b t kỳ ngư i nào không có trách nhi m t i g n phòng thi. 9- Không b v trí, không ti p khách trong khi làm nhi m v , không ng g n thí sinh khi h làm bài, không ư c trao i v i thí sinh trong gi thi. 10- L p biên b n i v i nh ng thí sinh d thi vi ph m quy nh c a n i quy này trong khi thi. 11- T ng h p tình hình thi báo cáo Ban coi thi, H i ng thi, thu bài d thi, danh sách thi sinh d thi (có ch ký c a thí sinh n p bài) vào túi d ng bài thi , n p bài thi, các lo i biên b n và gi y t khác theo quy nh cho H i ng thi. 12 - B o qu n các tài li u ph c v kỳ thi theo s phân công c a Trư ng Ban coi thi không th t l c, m t mát./.
Đồng bộ tài khoản