Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2003 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH AN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 67/2005/Q -UBND Ngh An, ngày 29 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CÔNG KHAI QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2003 Y BAN NHÂN DÂN T NH NGH AN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh 225/1998/Q .TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy ch công khai tài chính i v i ngân sách Nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p Nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân và Quy t nh 182/2001/Q .TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a , b sung Quy t nh 225/1998/Q .TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph . Căn c Thông tư 01/2002/TT-BTC ngày 08/01/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy ch công khai tài chính v ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh quy t 111/2004/NQ-H ND ngày 16/12/2004 c a H i ng nhân dân t nh Ngh An v vi c phê chu n quy t toán ngân sách năm 2003; Xét ngh c a S Tài chính Ngh An; QUY T NNH: i u 1. Công b công khai s li u quy t toán ngân sách năm 2003. (Theo các bi u 1, 2, 3 ính kèm) Hình th c công khai : in trên t p Văn b n Quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND t nh quý II/2005. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các ông : Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài chính, Th trư ng các S , Ban, Ngành c p t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành th , Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM.UBND T NH NGH AN CH TNCH
  2. Nguy n Th Trung QUY T TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 T NH NGH AN (Kèm theo Quy t nh s 67/2005/Q .UBND ngày 29/6/2005 c a UBND t nh Ngh An) ơn v tính: tri u ng STT Ch tiêu S quy t toán A T ng thu ngân sách trên a bàn 1.600.070 Trong ó: I Thu n i a 724.035 1 Thu t doanh nghi p nhà nư c 200.980 2 Thu t doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài 40.669 3 Thu t khu v c CTN và d ch v NQD 89.332 4 Thu s d ng t nông nghi p 2.026 5 Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao 3.167 6 L phí trư c b 26.484 7 Thu x s ki n thi t 3.220 8 Thu phí xăng d u 37.512 9 Thu phí, l phí 67.083 10 Các kho n thu v nhà, t 156.037 a Thu nhà t 8.305 b Thu chuy n quy n s d ng t 7.095 c Thu ti n thu t, nhà 12.810 d Thu giao quy n s d ng t 126.995 e Thu bán nhà thu c s h u nhà nư c 832 11 Thu khác ngân sách và các kho n ghi thu, ghi chi và qu n 95.906 lý kho b c nhà nư c 12 Thu bán tài s n 1.619 II Thu t h i quan 840.214 1 Thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu TT B hàng NK 669.830 2 Thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu (th c thu trên a 169.620 bàn)
  3. 3 Thu chênh l ch giá hàng nh p khNu 133 4 Các kho n ph thu 631 B Thu k t dư 87.579 C Thu ngân sách a phương 2.599.181 Trong ó 1 Thu t các kho n thu ư c hư ng 100% 528.764 2 Thu b sung t ngân sách Trung ương 1.947.017 QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 T NH NGH AN (Kèm theo Quy t nh s 67/2005/Q .UBND ngày 29/6/2005 c a UBND t nh Ngh An) ơn v tính: tri u ng STT Ch tiêu S quy t toán T NG CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG (I+II) 2.614.082 I T ng chi ngân sách a phương (chưa bao g m CTMT) 2.465.337 1 Chi u tư phát tri n 796.376 2 Chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i 1.642.070 Trong ó: 2.1 Chi s nghi p giáo d c và ào t o 785.988 2.2 Chi s nghi p kinh t 221.090 2.3 Chi s nghi p khoa h c và môi trư ng 7.172 2.4 Chi s nghi p văn hoá thông tin 27.119 2.5 Chi s nghi p phát thanh truy n hình 14.056 2.6 Chi s nghi p th d c th thao 8.871 2.7 Chi m b o xã h i 87.516 2.8 Chi an ninh qu c phòng 41.381 2.9 Chi qu n lý hành chính 337.219 2.10 Chi s nghi p y t 111.658 3 Chi tr ti n vay và l phí i vay 8.290 4 Chi khác ngân sách 18.601
  4. II Chi cho chương trình m c tiêu qu c gia ư c cân i 148.745 vào NS P 1 Chi chương trình MTQG 60.797 2 Chi chương trình 135 64.373 3 Chi chương trình 5 tr ha r ng 18.757 4 Chi CTMT khác cân i ngân sách 4.818 QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C A CÁC HUY N, THN XÃ, THÀNH PH NĂM 2003 T NH NGH AN (Kèm theo Quy t nh s 67/2005/Q .UBND ngày 29/6/2005 c a UBND t nh Ngh An) ơn v tính: tri u ng STT Tên các huy n T ng thu NSNN S b sung t T ng chi ngân trên a bàn ngân sách t nh sách huy n cho ngân sách huy n 1 TP. Vinh 96.820 43.494 114.248 2 Hưng Nguyên 11.068 38.916 45.685 3 Nam àn 18.756 53.461 65.195 4 Nghi L c 7.688 58.427 63.003 5 Di n Châu 12.304 72.435 78.965 6 Quỳnh Lưu 10.418 83.017 84.814 7 Yên Thành 4.648 75.011 77.662 8 ô Lương 6.355 52.651 58.749 9 Thanh Chương 9.288 75.711 82.274 10 Anh Sơn 1.353 49.630 50.529 11 Tân Kỳ 2.316 52.298 54.542 12 Nghĩa àn 4.732 65.332 68.600 13 Quỳ H p 4.000 48.406 51.707 14 Quỳ Châu 2.022 31.094 31.638 15 Qu Phong 1.217 40.338 38.652 16 Con Cuông 1.485 41.076 41.413
  5. 17 Tương Dương 866 46.595 46.045 18 Kỳ Sơn 503 48.533 48.936 19 Th xã C a Lò 29.870 21.684 51.383 C ng: 225.709 998.109 1.154.040
Đồng bộ tài khoản