Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính Viễn thông do Uyr ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 67/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SANG SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 55/2005/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Đà nẵng; Căn cứ Quyết định số 3667/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý tổ chức - bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính - sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: - Chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố được giao tại Văn bản số 4971/UB-TCCQ ngày 19 tháng 11 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng từ Sở Khoa học và Công nghệ sang Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố; - Chuyển giao Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng được thành lập tại Quyết định số 120/2000/QĐ-UB ngày 08 tháng 11 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng hiện trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố . Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin và Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Việc tổ chức bàn giao xong trước ngày 10 tháng 06 năm 2005.
  2. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Bưu chính, Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nhận: PHỐ ĐÀ NẴNG - Như Điều 4; CHỦ TỊCH - CT và Các PCT; - Lưu VP UBND, SNV Hoàng Tuấn Anh
Đồng bộ tài khoản