Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
115
lượt xem
12
download

Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p - t do – H nh phúc ------- --------- S : 67/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY TRÌNH KI M Đ NH K THU T AN TOÀN N I HƠI, BÌNH CH U ÁP L C, H TH NG L NH, H TH NG ĐI U CH N P KHÍ, CHAI CH A KHÍ VÀ ĐƯ NG NG D N HƠI NƯ C, NƯ C NÓNG. B TRƯ NG B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh đ nh 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng; Ngh đ nh 110/2002/NĐ-CP c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th t c đăng ký và ki m đ nh các lo i máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng; Theo đ ngh c a C c trư ng C c An toàn lao đ ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này các Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng sau: 1. Đư ng ng d n hơi nư c, nư c nóng Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn (QTKĐ 04-2008 ); 2. H th ng l nh - Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn (QTKĐ 05-2008); 3. N i hơi - Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn ( QTKĐ 06-2008); 4. H th ng đi u ch và n p khí - Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn (QTKĐ 07-2008); 5. Chai ch a khí - Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn (QTKĐ 08-2008); 6. Bình ch u áp l c - Quy trình ki m đ nh k thu t an toàn (QTKĐ 09-2008). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Bãi b Quy t đ nh s 2013/2005/QĐ- BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Lao đ ng Thương binh và Xã h i ban hành quy trình ki m đ nh k thu t an toàn các máy, thi t b , v t tư các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao đ ng. Đi u 3. C c trư ng C c An toàn lao đ ng, Giám đ c các Trung tâm ki m đ nh k thu t an toàn c a các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Vi n ki m sát Nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Văn phòng TƯ Đ ng; Bùi H ng Lĩnh - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Các t ch c ki m đ nh k thu t an toàn; - S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - B LĐTBXH: BT, các TT, các đơn v tr c thu c;
  2. - Lưu VT, C c ATLĐ(07). FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy trinh kiem dinh
Đồng bộ tài khoản