Quyết định số 67-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 67-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đạ Huoai, huyện Đơn Dương, huyện Dy Linh và thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67-H BT Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG 67-H BT NGÀY 6-6-1986 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C HUY N HUOAI, HUY N ƠN DƯƠNG, HUY N DI LINH VÀ THÀNH PH À L T THU C T NH LÂM NG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Lâm ng và Ban T ch c c a Chính ph ; QUY T NNH: i u 1. - Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, phư ng, th tr n c a các huy n Huoai, ơn Dương, Di Linh và thành ph à L t thu c t nh Lâm ng như sau: A. Huy n Huoai: 1. Chia xã Pâlơa thành 2 xã l y tên là xã Pâlơa và xã oàn K t: - Xã Pâlơa có 9.100 hécta t v i 1.102 nhân khNu. a gi i xã Pâlơa phía ông giáp huy n B o L c; phía Tây giáp xã Madagui và t nh Thu n H i; phía Nam giáp xã oàn K t; phía B c giáp xã Hà Lâm, xã Mâri và th tr n Mâri. - Xã oàn K t có 9.900 hécta t v i 269 nhân khNu. a gi i xã oàn K t phía ông giáp huy n B o L c; phía Tây và phía Nam giáp t nh Thu n H i; phía B c giáp xã Pâlơa. 2. Chia xã Mâri thành 3 xã l y tên là xã Mâri, xã Hà Lâm và th tr n Mâri: - Xã Mâri có 10.636 hécta t v i 343 nhân khNu.
  2. a gi i xã Mâri phía ông và phía B c giáp huy n B o L c; phía Tây giáp xã Hà Lâm; phía Nam giáp xã Pâlơa và th tr n Mâri. - Xã Hà Lâm có 7.750 hécta t v i 706 nhân khNu. a gi i xã Hà Lâm phía ông giáp xã Mâri; phía Tây giáp xã T n; phía Nam giá th tr n Madagui; phía B c giáp xã Oai. - Th tr n Mâri có 2884 hécta t v i 1.108 nhân khNu. a gi i th tr n Mâri phía ông và phía B c giáp xã Mâri; phía Tây giáp xã Hà Lâm; phía Nam giáp xã Pâlơa. 3. Chia xã Oai thành 2 xã l y tên là xã Oai và xã T n: - Xã Oai có 4.160 hécta t v i 3.277 nhân khNu. a gi i xã Oai phía ông giáp xã T n; phía Tây giáp xã Kho và xã Madagui; phía Nam giáp xã T n, xã Madagui và t nh ng Nai; phía B c giáp xã Oai và xã Tri u H i. - Xã T n có 8.340 hécta t v i 967 nhân khNu. a gi i xã t n phía ông giáp Hà Lâm; phía Tây giáp xã Oai; phía Nam giáp xã Madagui và xã Hà Lâm; phía B c giáp huy n B o L c. 4. Chia xã Tri u H i thành 2 xã l y tên là xã Tri u H i và xã Qu ng Tr : - Xã Tri u H i có 6.450 hécta t v i 2.123 nhân khNu. a gi i xã Tri u H i phía ông giáp xã T n; phía Tây giáp xã Kho; phía Nam giáp xã Oai; phía B c giáp xã Qu ng tr . - Xã Qu ng tr có 7.700 hécta t v i 1.400 nhân khNu. a gi i xã Qu ng Tr phía ông giáp huy n B o L c; phía Tây giáp xã Hà ông; phía Nam giáp xã Tri u H i; phía B c giáp xã Qu ng tr và M c. 5. Chia xã Hà ông thành 3 xã l y tên là xã Hà ông, xã M c và xã Qu c Oai: - Xã Hà ông có 700 hécta t v i 2.080 nhân khNu. a gi i xã Hà ông phía ông và phía Nam giáp xã Qu ng Tr ; phía Tây giáp xã Qu c Oai và th tr n T h; phía B c giáp xã M c. - Xã M c có 7.500 hécta t v i 3.252 nhân khNu. a gi i xã M c phía ông và phía Nam giáp xã Qu ng Tr ; phía Tây giáp xã Qu c Oai; phía B c giáp huy n B o L c.
  3. - Xã Qu c Oai có 9.000 hécta t v i 2.302 nhân khNu. a gi i xã Qu c Oai phía ông giáp xã M c và xã Hà ông; phía Tây giáp xã An Nhơn; phía Nam giáp th tr n T h; phía B c giáp huy n B o L c. 6. Chia xã Lây thành 2 xã l y tên là xã Lây và xã Hương Lâm: - Xã Lây có 2.200 hécta t v i 2.956 nhân khNu. a gi i xã Lây phía ông giáp xã Hương Lâm; phía Tây giáp xã Qu ng Ngãi; phía Nam giáp t nh ng Nai; phía B c giáp xã Qu ng Ngãi và Hương Lâm. - Xã Hương Lâm có 1.800 hécta t v i 715 nhân khNu. a gi i xã Hương Lâm phía ông giáp xã An Nhơn; phía Tây giáp xã Lây; phía Nam giáp t nh ng Nai; phía B c giáp xã Qu ng Ngãi và An Nhơn. 7. Chia xã Qu ng Ngãi thành 2 xã l y tên là xã Qu ng Ngãi và xã Tư Nghĩa: - Xã Qu ng Ngãi có 3.700 hécta t v i 2.076 nhân khNu. a gi i xã Qu ng Ngãi phía ông giáp xã Lây và xã An Nhơn; phía Tây giáp xã Tư Nghĩa; phía Nam giáp t nh ng Nai; phía B c giáp huy n B o L c. - Xã Tư Nghĩa có 3.300 hécta t v i 2.190 nhân khNu. a gi i xã Tư nghĩa phía ông giáp xã Qu ng Ngãi; phía Tây giáp xã M Lâm; phía Nam giáp t nh ng Nai; phía B c giáp huy n B o L c. 8. Chia xã Phù M thành 2 xã l y tên là xã Phù M và xã M Lâm: - Xã Phù M có 700 hécta t v i 1.789 nhân khNu. a gi i xã Phù M phía ông giáp xã Tư Nghĩa; phía Tây và phía Nam giáp t nh ng Nai; phía B c giáp xã M Lâm. - Xã M Lâm có 5.500 hécta t v i 1.666 nhân khNu. a gi i xã M Lâm phía ông giáp xã Tư Nghĩa; phía Tây giáp xã Nam Ninh và th tr n ng Nai; phía Nam giáp xã Phù M ; phía B c giáp t nh k L k. 9. Chia xã ng Nai thành 5 ơn v hành chính l y tên xã c Ph , xã Nam Ninh, xã Gia Vi n, xã Tiên Hoàng và th tr n ng Nai: - a gi i xã c Ph phía ông giáp th tr n ng Nai và t nh ng Nai; phía Tây giáp xã Phư c Cát 1; phía Nam giáp t nh ng Nai; phía B c giáp xã Gia Vi n. - Xã Nam Ninh có 4.480 hécta t v i 2.640 nhân khNu.
  4. a gi i xã Nam Ninh phía ông giáp xã M Lâm và xã Phù M ; phía Tây giáp xã Tiên Hoàng và th tr n ng Nai; phía Nam giáp th tr n ng Nai; phía B c giáp t nh Sông Bé. - Xã Gia Vi n có 5.940 hécta t v i 2.699 nhân khNu. a gi i xã Gia Vi n phía ông giáp xã Nam Ninh và xã Tiên Hoàng; phía Tây giáp xã Phư c Cát 1 và xã Phư c Cát 2; phía Nam giáp xã c Ph và th tr n ng Nai; phía B c giáp xã Tiên Hoàng. - Xã Tiên Hoàng có 6.280 hécta t v i 2.050 nhân khNu. a gi i xã Tiên Hoàng phía ông giáp xã Nam Ninh; phía Tây và phía Nam giáp xã Gia Vi n; phía B c giáp xã Nam Ninh và t nh Sông Bé. - Th tr n ng Nai có 1.050 hécta t v i 3.911 nhân khNu. a gi i th tr n ng Nai phía ông giáp xã M Lâm; phía Tây giáp xã c Ph ; phía Nam giáp t nh ng Nai; phía B c giáp xã Gia Vi n và xã Nam Ninh. 10. Chia xã Phư c cát thành 2 xã l y tên là xã Phư c Cát 1 và xã Phư c Cát 2: - Xã Phư c Cát 1 có 1.950 hécta t v i 2.557 nhân khNu. a gi i xã Phư c Cát 1 phía ông giáp xã c Ph ; phía Tây và phía Nam giáp t nh Sông Bé; phía B c giáp xã Phư c Cát 2. - Xã Phư c Cát 2 có 1.750 hécta t v i 1.061 nhân khNu. a gi i xã Phư c Cát 2 phía ông và phía Nam giáp xã Phư c Cát 1; phía Tây giáp t nh Sông Bé; phía B c giáp xã Gia Vi n. B. Huy n ơn Dương: 1. Chia xã à Loan thành 2 xã l y tên là xã à Loan và xã Ta Năng: - Xã à Loan có 6300 hécta t v i 4714 nhân khNu. a gi i xã à Loan phía ông giáp xã Ta Năng; phía Tây giáp xã Ninh Loan và xã Tà Hine; phía Nam giáp t nh Thu n H i; phía B c giáp xã Tà Hine. - Xã Ta Năng có 23.500 hécta t v i 1.734 nhân khNu. a gi i xã Ta Năng phía ông và phía Nam giáp t nh Thu n h i; phía Tây giáp xã à Loan; phía B c giáp xã Tu Tra và xã Ka ơn. 2. Chia xã Ninh Loan thành 2 xã l y tên là xã Ninh Loan và xã Tà Hine. - Xã Ninh Loan có 4.600 hécta t v i 2.631 nhân khNu.
  5. a gi i xã Ninh Loan phía ông giáp xã à Loan và xã Tà Hine; phía Tây giáp huy n Di Linh; phía Nam giáp t nh Thu n h i; phía B c giáp xã Tà Hine. - Xã Tà Hine có 9.300 hécta t v i 1.374 nhân khNu. a gi i xã Tà Hine phía ông giáp xã Tu Tra và xã Ta Năng; phía Tây giáp huy n Di Linh; phía Nam giáp xã à Loan và xã Ninh Loan; phía B c giáp huy n c Tr ng. C. Huy n Di Linh: Chia xã inh Trang Hoà thành 3 xã l y tên là xã inh Trang Hoà, xã Hoà Ninh và xã Hoà Nam: - Xã inh Trang Hoà có 7.888 hécta t v i 3.995 nhân khNu. a gi i xã inh Trang Hoà phía ông giáp xã Liên m; phía Tây giáp huy n B o L c; phía Nam giáp xã Hoà Trung và xã Hoà Ninh; phía B c giáp xã Tân Thư ng. - Xã Hoà Ninh có 3480 hécta t v i 1.931 nhân khNu. a gi i xã Hoà Ninh phía ông giáp xã inh Trang Hoà và xã Hoà Trung; phía Tây giáp huy n B o L c; phía Nam giáp xã Hoà Nam; phía B c giáp xã inh Trang Hoà. - Xã Hoà Nam có 9.500 hécta t v i 3720 nhân khNu. a gi i xã Hoà Nam phía ông giáp xã Hoà B c; phía Tây giáp huy n B o L c; phía Nam giáp xã Liên m (thu c huy n Di Linh) và huy n B o L c ; phía B c giáp xã Hoà Ninh. D. Thành ph à L t: 1. Chia phư ng 1 cũ thành 2 phư ng l y tên là phư ng 1 và phư ng 2: - Phư ng 1 có 31 t dân ph v i 11.254 nhân khNu. a gi i phư ng 1 phía ông giáp phư ng 10; phía Tây giáp phư ng 6; phía Nam giáp phư ng 3; phía B c giáp phư ng 2. - Phư ng 2 có 31 t dân ph v i 11.550 nhân khNu. a gi i phư ng 2 phía ông và phía Nam giáp phư ng 1; phía Tây giáp phư ng 6; phía B c giáp phư ng 8. 2. Chia phư ng 2 cũ thành 2 phư ng l y tên là phư ng 3 và phư ng 4: - Phư ng 3 có 26 t dân ph v i 6.996 nhân khNu.
  6. a gi i phư ng 3 phía ông giáp phư ng 10; phía Tây giáp phư ng 4; phía Nam giáp huy n c Tr ng; phía B c giáp phư ng 1. - Phư ng 4 có 31 t dân ph v i 8.127 nhân khNu. a gi i phư ng 4 phía ông giáp phư ng 3; phía Tây giáp phư ng 5; phía Nam giáp huy n c Tr ng; phía B c giáp phư ng 1. 3. Chia phư ng 3 cũ thành 2 phư ng l y tên là phư ng 5 và phư ng 6: - Phư ng 5 có 24 t dân ph v i 5.757 nhân khNu. - a gi i phư ng 5 phía ông giáp phư ng 6; phía Tây giáp huy n c Tr ng; phía Nam giáp xã Tà Nung; phía B c giáp phư ng 7. - Phư ng 6 có 39 t dân ph v i 7.223 nhân khNu. a gi i phư ng 6 phía ông giáp phư ng 2; phía Tây và phía Nam giáp phư ng 5; phía B c giáp phư ng 7. 4. Chia phư ng 4 cũ thành 2 phư ng l y tên là phư ng 7 và phư ng 8: - Phư ng 7 có 22 t dân ph v i 7.550 nhân khNu. a gi i phư ng 7 phía ông giáp phư ng 8; phía Tây và phía B c giáp huy n L c Dương; phía Nam giáp phư ng 5. - Phư ng 8 có 20 t dân ph v i 5.564 nhân khNu. a gi i phư ng 8 phía ông giáp phư ng 9 và phư ng 12; phía Tây giáp phư ng 7; phía Nam giáp phư ng 2; phía B c giáp huy n L c Dương. 5. Chia phư ng 5 cũ thành 2 phư ng l y tên là phư ng 9 và phư ng 10: - Phư ng 9 có 16 t dân ph v i 7.106 nhân khNu. a gi i phư ng 9 phía ông giáp phư ng 11; phía Tây giáp phư ng 1 và phư ng 8; phía Nam giáp phư ng 10; phía B c giáp phư ng 8 và phư ng 12. - Phư ng 10 có 22 t dân ph v i 8.435 nhân khNu. a gi i phư ng 10 phía ông giáp phư ng 11; phía Tây giáp phư ng 3; phía Nam giáp huy n c Tr ng; phía B c giáp phư ng 9. 6. Chia phư ng 6 cũ thành 2 phư ng l y tên là phư ng 11 và phư ng 12: - Phư ng 11 có 22 t dân ph v i 4.459 nhân khNu. a gi i phư ng 11 phía ông giáp xã Xuân Th ; phía Tây giáp phư ng 10; phía Nam giáp huy n c Tr ng; phía B c giáp phư ng 12.
  7. - Phư ng 12 có 15 t dân ph v i 3.442 nhân khNu. a gi i phư ng 12 phía ông giáp xã Xuân Th ; phía Tây giáp phư ng 9; phía Nam giáp phư ng 11; phía B c giáp huy n L c Dương. Thành ph à L t sau khi i u ch nh a gi i hành chính có 12 phư ng và 3 xã. i u 2. - U ban Nhân dân t nh Lâm ng và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản