Quyết định số 67-HĐBT về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 67-HĐBT về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67-HĐBT về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67-HĐBT về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67-HĐBT Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TH XÃ H NG LĨNH THU C T NH HÀ TĨNH H I D NG B TRƯ NG Căn c Quy t nh s 64B-H BT ngày 12 tháng 9 năm 1981 c a H i ng B trư ng; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Hà Tĩnh và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p th xã H ng Lĩnh thu c t nh Hà Tĩnh trên cơ s : th tr n H ng Lĩnh; xã c Thu n, xã Trung Lương; 29,02 ha di n tích t nhiên v i 389 nhân khNu c a xã c Th nh thu c huy n c Th ; các xã u Liêu và Thu n L c thu c huy n Can L c. Sau khi phân v ch và i u ch nh a gi i: - Th xã H ng Lĩnh có 5.809,11 ha di n tích t nhiên và 29.666 nhân khNu. a gi i th xã H ng Lĩnh: phía ông giáp huy n Nghi Xuân; phía tây giáp huy n Can L c và huy n c Th ; phía nam giáp huy n Can L c; phía b c giáp huy n Nghi Xuân và t nh Ngh An. Đi u 2. U ban Nhân dân t nh Hà Tĩnh và Ban T ch c - Cán b c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản