Quyết định số 671/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 671/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 671/QĐ-TTg về việc phê duyệt Tổng tiến độ Dự án thủy điện Sơn La do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 671/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 671/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T T NG TI N D ÁN TH Y I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 v vi c phê duy t u tư D án th y i n Sơn La, s 207/2004/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 v vi c ban hành cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La và s 11/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 v vi c s a i, b sung cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La; Căn c các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 09/2004/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c và s 677/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; Xét ngh c a B trư ng B Công nghi p, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t T ng ti n D án th y i n Sơn La v i các n i dung chính như sau: 1. D án xây d ng công trình th y i n Sơn La: - Ngăn sông à t 1: ngày 02 tháng 12 năm 2005; - Ngăn sông à t 2 (l p kênh d n dòng): t ngày 01 n ngày 10 tháng 01 năm 2009; - Nút c ng d n dòng (tích nư c h ch a): cu i tháng 6 năm 2010; - Phát i n thương m i t máy s 1: tháng 12 năm 2010; - Hoàn thành toàn b công trình: cu i năm 2012.
  2. 2. D án di dân tái nh cư Hoàn thành di chuy n dân trư c tháng 6 năm 2010, ti n th c hi n chi ti t cho t ng năm s ư c phê duy t vào quý IV năm 2007 cùng v i i u ch nh Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư D án th y i n Sơn La. Vi c th c hi n di dân ph i ng th i v i vi c m b o s m n nh i s ng, s n xu t c a nhân dân tái nh cư. 3. D án các công trình giao thông tránh ng p - D án xây d ng c u Pá Uôn: hoàn thành vào cu i năm 2008; - D án xây d ng 35 km Qu c l 12 (bao g m c c u Hang Tôm): hoàn thành vào quý II năm 2009; - D án xây d ng Qu c l 279 o n tránh ng p phà Pá Uôn: hoàn thành vào cu i năm 2008; - ư ng t nh l 127 (34 km và c u Lai Hà): hoàn thành vào quý IV năm 2008. i u 2. Th tư ng Chính ph giao các B , ngành, a phương và ơn v liên quan t ch c th c hi n các nhi m v chính sau ây: 1. B Công nghi p: ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o th c hi n D án m b o ti n và ch t lư ng. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: hư ng d n, ôn c, ki m tra tình hình th c hi n D án di dân tái nh cư theo các m c tiêu nêu trên; ti p t c hoàn ch nh ti n chi ti t di dân tái nh cư b sung i u ch nh Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư D án th y i n Sơn La, trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007. 3. B Giao thông v n t i: ch o th c hi n các D án c u Pá Uôn và Qu c l 279; c u Hang Tôm và Qu c l 12 phù h p v i ti n D án xây d ng công trình. 4. B Xây d ng: ch o t ng th u và các nhà th u thành viên thi công D án xây d ng công trình m b o ti n và ch t lư ng. 5. y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu: th c hi n D án di dân tái nh cư trên a bàn c a t nh theo nhi m v ư c giao và phù h p v i ti n D án xây d ng công trình. 6. Các B , ngành liên quan có trách nhi m th c hi n các nhi m v ã ư c Th tư ng Chính ph giao m b o th c hi n t ng ti n nêu trên. 7. T p oàn i n l c Vi t Nam: th c hi n công tác qu n lý D án xây d ng công trình áp ng ti n và ch t lư ng; m b o v n áp ng yêu c u; th c hi n cung c p thi t b công ngh , cung c p ph gia tro bay nhà máy nhi t i n Ph L i áp ng ti n và ch t lư ng.
  3. 8. T ng th u và các nhà th u thành viên: t p trung nhân l c và thi t b thi công d án xây d ng công trình áp ng ti n và ch t lư ng; th c hi n xây l p t tr m tr n và h th ng băng t i thi công bê tông m lăn (RCC) áp ng ti n . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên và Lai Châu, T p oàn i n l c Vi t Nam, T ng công ty Sông à ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c H i; - Văn phòng Qu c h i; - Các thành viên Ban Ch o Nhà nư c D án thu i n Sơn La; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - T ng công ty Sông à; - Ban QLDA Nhà máy th y i n Sơn La; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Các V : TH, NN, KG, VX, KTTH, QHQT, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN.
Đồng bộ tài khoản