Quyết định số 677/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 677/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 677/2006/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 677/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 677/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2001 - 2006 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Thi dua khen thưởng ngày 26.11.2003 Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30.9.2005 của Chính phủ; Theo đề nghị của Liên minh các hợp tác xã Tỉnh và Thường trực Hội dồng Thi đua- Khen thưởng Tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thuởng Bằng khen của UBND Tỉnh cho 07 tập thể: 1. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đình Bảng, xã Đình Bảng huyện Từ Sơn. 2. Hợp tác xã dệt in Toàn Thắng, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành. 3. Hợp tác xã mộc Nguyệt Hậu, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. 4. Xí nghiệp tập thể Cổ phần vận rtải thuỷ Sông Cầu, phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh. 5. Công ty Giấy và bao bì Phú Giang, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du. 6. Xí nghiệp Giấy Chí Thiết, xã Phong Khê, huyện Yên Phong. 7. Quỹ tín dụng nhân dân Tương Giang, xã Tương Giang, huyện Từ Sơn. Đã có nhiều thành tích, góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 2006. Kèm theo tiền thưởng cho mỗi tập thể: 600.000 đồng. Tổng số tiền thưởng : 4.200.000 đồng (Bốn triệu., hai tram nghìn đồng).
  2. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND Tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Liên minh HTX Tỉnh và các tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản