Quyết định số 679/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 679/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 679/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt giai đoạn I Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Hoa tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 679/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 679/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T GIAI O N I D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG KHU CÔNG NGHI P KIM HOA T NH VĨNH PHÚC TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng, ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc (t trình s 592/HC-UB ngày 26 tháng 5 năm 1998 và t trình s 847/HC-UB ngày 21 tháng 7 năm 1998), ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (t trình s 4953/BKH-VPT ngày 17 tháng 7 năm 1998), QUY T NNH : i u 1. Thành l p Khu công nghi p Kim Hoa, t nh Vĩnh Phúc. Khu công nghi p Kim Hoa ư c t ch c và ho t ng theo quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao, ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 2. Phê duy t Giai o n I D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Kim Hoa, t nh Vĩnh Phúc v i các n i dung sau : 1. Tên d án : u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Kim Hoa, t nh Vĩnh Phúc. 2. Ch u tư : Công ty Ti p th - u tư nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, có tr s chính t i 164 Tr n Quang Kh i, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. 3. M c tiêu d án : T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i...nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong khu công nghi p.
  2. 4. a i m xây d ng : Thu c các xã : Kim Hoa, Phúc Th ng, Thanh Lâm, huy n Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc. 5. Di n tích t s d ng : T ng di n tích quy ho ch là 264,41 ha, trong ó giai o n I là 50 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư c a giai o n I là 95,314 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian xây d ng : 4 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l Qu n lý u tư và xây d ng. 9. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày ký quy t nh u tư. i u 3. Công ty Ti p th - u tư nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, các B trư ng : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Xây d ng, Công nghi p, Qu c phòng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty Ti p th - u tư nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B : K ho ch và Đ u tư, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương Đ ng, Ngô Xuân L c - Ban Kinh T Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - T ng c c Đ a chính, - T ng c c H i quan, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam,
  3. - y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, - Công ty Ti p th - Đ u tư nông nghi p và PTNT, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Nguy n Tôn, các V : KTN, KTTH, TH, - Lưu : BQL các KCNVN , Văn thư.
Đồng bộ tài khoản