Quyết định số 68/2000/QĐ-BNN-KNKL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 68/2000/QĐ-BNN-KNKL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2000/QĐ-BNN-KNKL về việc ban hành một số định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật trong chương trình khuyến nông - khuyến lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2000/QĐ-BNN-KNKL

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 68/2000/QĐ-BNN-KNKL Hà N i, ngày 21 tháng 06 năm 2000 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH M T S Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG - KHUY N LÂM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73 / CP ngày 01/ 11 / 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát Tri n Nông Thôn ; Căn c Ngh đ nh 13/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph và Thông tư 02/LB-TT ngày 2/8/1993 c a liên B Nông nghi p và công nghi p th c ph m, Lâm nghi p, Thu l i, Tài chính, Ban T ch c cán b Chính ph v công tác khuy n nông; Căn c thông báo s 1211 KH/TB ngày 12/4/2000 v ch tiêu k ho ch hành chính s nghi p năm 2000; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Khuy n nông và khuy n lâm, QUY T Đ NH: Đi u 1 Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B n đ nh m c t m th i h tr v t tư k thu t cho mô hình khuy n nông-khuy n lâm. Các đ nh m c không đ c p trong Quy t đ nh này s v n th c hi n theo các quy t đ nh trư c đây. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân
 2. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU TCHO M T S CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG (Ban hành theo Quy t đ nh s : 68/2000 QĐ-BNN-KNKLngày 21 tháng 6 năm 2000 c a B Nông nghi p &PTNT Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CÓ D U MÔ HÌNH NHÂN GI NG L C M I CH N T O STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 220 kg 220 kg Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng 2 Đ m 50 kg 100 kg 50 kg 3 Lân 250 kg 600 kg 350 kg 4 Ka li 100 kg 200 kg 100 kg 5 Thu c BVTV 2 kg 5 kg 3 kg 6 Thu c KTST 2 kg 2 kg 7 Vôi 400 kg 1000 kg 600 kg 8 Thu c s lý đ t 12 kg 12 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CÓ D U MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CÂY L C XEN BÔNG V i STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng l c: 220 kg 220 kg Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t Gi ng bông: 28 kg 3,5 kg lư ng 2 Đ m 100 kg 300 kg 200 kg 3 Lân 150 kg 350 kg 200 kg 4 Ka li 50 kg 75 kg 25 kg 5 Thu c BVT: 2 kg 13 kg 11 kg B : 116 b 116 b 6 Thu c KTST 2 kg 2 kg 7 Vôi 500 kg 500 kg 8 Thu c s lý đ t 10 kg 10 kg z STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 11,7 kg 7 kg 2 Đ m 300 kg 180 kg 3 Lân 830 kg 500 kg
 3. 4 Ka li 130 kg 80 kg 5 Thu c BVT: 8,5 kg 5 kg 6 Thu c KTST 3,5 kg 2 kg 7 Vôi 830 kg 500 kg 8 Thu c s lý đ t 8,5 kg 5 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CHÈ MÔ HÌNH C I T O VƯ N CHÈ NĂNG SU T TH P STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 2.700 b u 2.700 b u Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng 2 Đ m 40 kg 100 kg 60 kg 3 Lân 200 kg 500 kg 300 kg 4 Ka li 40 kg 80 kg 40 kg 5 Thu c BVT: 4 kg 3 kg 6 Thu c KTST 1 kg 0,5 kg 7 H t cây phân xanh 5 kg 5 kg 8 Cây che bóng 200 cây 200 cây
 4. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CHÈ MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CHÈ CÀNH GI NG M I Đ C S N STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 22.000 b u 22.000 b u Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t - Tr ng m i 2.200 b u 2.200 b u lư ng -D m 2 Đ m 150 kg 300 kg 150 kg 3 Lân 300 kg 600 kg 300 kg 4 Ka li 150 kg 300 kg 150 kg 5 Thu c BVT: 1 kg 3 kg 2 kg 6 Thu c KTST 2 kg 2 kg 7 T .s lý đ t 10 kg 10 kg 8 Vôi 200 kg 700 cây 500 cây Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CHÈ MÔ HÌNH VƯ N ƯƠM CHÈ CÀNH GI NG M I CH N T O (CHÈ Đ C S N) STT Lo i v t tư Hi n đang Yêu c u chương M c h tr s d ng trình 1 Hom gi ng: 1.380.000 1.380.000 Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng ( hom) 2 Túi b u(túi) 1.380.000 1.380.000 Chênh l ch giá tr do S d ng túi ch t lư ng 3 Đ m 300 kg 500 kg 200 kg 4 Lân 225 kg 375 kg 150 kg 5 Ka li 225 kg 375 kg 150 kg 6 Thu c BVT: 1 kg l4 kg 3 kg
 5. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY ĐI U MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CÂY ĐI U STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 400 cây 400 cây Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i: 40 cây 40 cây -Tr ng d m: 2 Đ m 200 kg 600 kg 400 kg 3 Lân 150 kg 800 kg 650 kg 4 Ka li 50 kg 400 kg 350 kg 5 Thu c BVT: 1 kg 4 kg 3 kg 6 Thu c KTST: 2 kg 2 kg 7 Vôi 100 kg 1.000 kg 900 kg 8 Thu c s lý đ t 10 kg 10 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY ĐI U MÔ HÌNH VƯ N ƯƠM CÂY ĐI U STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 700 kg 700 kg Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -H t gi ng: 150.000 m t 150.000 m t -M t ghép: 2 Túi b u: 150.000 b u 150.000 b u Chênh l ch do giá tr s d ng túi b u 3 Đ m 100 kg 500 kg 400 kg 4 Lân 150 kg 800 kg 650 kg 5 Ka li 100 kg 400 kg 300 kg 6 Thu c BVT: 1 kg 5 kg 4 kg
 6. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY DÂU T M MÔ HÌNH NUÔI T M GI NG M I CH N T O STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ngt m: 90 vòng 90 vòng Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng 2 Foocmôn 10 lít 20 lít 10 lít 3 Thu c r c t m 20 kg 40 kg 20 kg 4 Than c i 720 kg 720 kg 5 Vôi 100 kg 300 kg 200 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY DÂU T M MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH DÂU LAI F1 VH9 VÀ DÂU LAI TQ STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 20.000 cây 20.000 cây Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i: 2.000 cây 2.000 cây -Tr ng d m: 2 Đ m 200 kg 400 kg 200 kg 3 Lân 200 kg 400 kg 200 kg 4 Kali 200 kg 400 kg 200 kg 5 Thu c BVTV 1 kg 3 kg 2 kg 6 T.KTST 2 kg 2 kg 7 T. s lý đ t 10 kg 10 kg 8 Vôi 500 kg 500 kg
 7. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY MÍA MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH GI NG MÍA M I STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 10.000 kg 10.000 kg Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i: 1.000 kg 1.000 kg -Tr ng d m: 2 Đ m 150 kg 400 kg 250 kg 3 Lân 200 kg 600 kg 400 kg 4 Kali 150 kg 300 kg 150 kg 5 Thu c BVTV 1 kg 2 kg 1 kg 6 Thu c .KTST 2 kg 2 kg 7 T. S lý đ t 10 kg 10 kg 8 Vôi 300 kg 500 kg 200 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY MÍA MÔ HÌNH PHÒNG TR T NG H P SÂU B NH H I MÍA Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 10.000 kg 10.000 kg Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng 2 Đ m 150 kg 400 kg 250 kg 3 Lân 200 kg 600 kg 400 kg 4 Kali 150 kg 400 kg 250 kg 5 Thu c s lý hom (Benlát 2 kg 1 kg C) 6 Thu c s lý đ t 30 kg 12 kg (Basudin 10H) 7 Vôi 300 kg 500 kg 200 kg 8 Ong m t đ và các s n 3 đàn 3 đàn ph m sinh h c
 8. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CÀ PHÊ MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CÀ PHÊ STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 1500 cây 1500 cây Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i: 150 cây 150 cây -Tr ng d m: 2 Đ m 200 kg 600 kg 400 kg 3 Lân 300 kg 800 kg 500 kg 4 Kali 100 kg 500 kg 400 kg 5 Thu c BVTV 2 kg 2 kg Chênh l ch giá tr do s d ng thu c ch t lư ng 6 Thu c .KTST 2 kg 2 kg 7 T. S lý đ t 10 kg 10 kg 8 Vôi 100 kg 1000 kg 900 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CÀ PHÊ MÔ HÌNH VƯ N ƯƠM GI NG CÀ PHÊ CATIMOR STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 H t gi ng: 200 kg 200 kg Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng 2 Túi nilông 500.000 cái 500.000 cái Chênh l ch giá tr do s d ng túi ch t lư ng 3 Đ m 100 kg 300 kg 200 kg 4 Lân 200 kg 500 kg 300 kg 5 Kali 100 kg 300 kg 200 kg 6 Thu c BVTV+ s lý đ t 2 kg 2 kg
 9. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HA CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CA CAO MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CÂY CA CAO STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 1000 b u 1000 b u Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i: 100 b u 100 b u -Tr ng d m: 2 Đ m 100 kg 300 kg 200 kg 3 Lân 150 kg 500 kg 350 kg 4 Kali 100 kg 300 kg 200 kg 5 Thu c BVTV 3,5 kg 2 kg 6 Thu c .KTST 6,5 kg 4 kg 7 T. X lý đ t 16,5 kg 10 kg 8 Vôi 830 kg 500 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY H TIÊU MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CÂY H TIÊU STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 6.000 hom 7.500 hom Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i: 600 hom 750 hom -Tr ng d m: 2 Choái(n c): 2.000 cái 2500 cái 500 cái 3 Đ m 400 kg 1000 kg 600 kg 4 Lân 600 kg 1500 kg 900 kg 5 Kali 500 kg 1000 kg 500 kg 6 Thu c BVTV; 1 kg 3,5 kg 2,5 kg -Thu c tr sâu: 1 kg 3,5 kg 2,5 kg -Thu c BVTV 7 Thu c KTST 2 kg 2 kg 8 Thu c x lý đ t 10 kg 10 kg 9 Vôi 800 kg 2.000 kg 1.200 kg
 10. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY D A CAYEN MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CÂY D A CAYEN STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 55.000 ch i 55.000 ch i Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i: 5.500 ch i 5.500 ch i -Tr ng d m: 2 Đ m 1.000 kg 1.500 kg 500 kg 3 Lân 1.000 kg 2.000 kg 1.000 kg 4 Kali 500 kg 1.500 kg 1.000 kg 5 Thu c BVTV 10 kg 20 kg 10 kg 6 Thu c .KTST 2 kg 2 kg 7 T. S lý đ t 10 kg 10 kg 8 Vôi 200 kg 1.000 kg 800 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY D A CAYEN MÔ HÌNH VƯ N ƯƠM GI NG D A CAYEN B NG PHƯƠNG PHÁP GIÂM THÂN TÁCH CH I STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Thân d a gi ng: 62.500 thân 62.500 thân Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng 2 Đ m 1.500 kg 2.000 kg 500 kg 3 Lân 3.000 kg 4.000 kg 1.000 kg 4 Kali 1. 500 kg 3.000 kg 1.500 kg 5 Thu c BVTV 10 kg 20 kg 10 kg 6 Thu c sát khu n 2 kg 5 kg 3 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY NHO MÔ HÌNH VƯ N ƯƠM NHO GHÉP KHÔNG H T 01- 11 STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 150.000 hom 150.000 hom Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng - Hom làm g c ghép 150.000 m t 150.000 m t - M t ghép
 11. 2 Túi b u 150.000 chi c 150.000 chi c Chênh l ch giá tr do s d ng túi ch t lư ng 3 Đ m 100 kg 400 kg 300 kg 4 Lân 100 kg 400 kg 300 kg 5 Kali 100 kg 400 kg 300 kg 6 T. s lý ch ng th i 12 kg 30 kg 18 kg 7 Thu c BVTV 12 kg 30 kg 18 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CAM CH U NHI T MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CAM CH U NHI T C A TRUNG QU C STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 400 cây 400 cây (gi ng m i đưa vào) 2 Đ m 500 kg 300 kg 3 Lân 800 kg 500 kg 4 Kali 400 kg 300 kg 5 T.KTST 2 kg 2 kg 6 Thu c s lý đ t 10 kg 10 kg 7 Thu c sinh h c 10 kg 8 kg 8 Thu c hoá h c 6 kg 5 kg 9 Vôi: 1.500 kg 1.000 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY ĂN QU MÔ HÌNH CH NG LÂY NHI M GREENING CHO VƯ N CÂY ĂN QU CÓ MÚI TRONG TH I KỲ KI N THI T CƠ B N VÀ KINH DOANH STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 60 cây 120 cây 120 cây 3 Đ m 200 kg 500 kg 300 kg 4 Lân 300 kg 800 kg 500 kg 5 Kali 100 kg 400 kg 300 kg 6 T.BVTVsinh h c 2 kg 10 kg6 kg 8 kg T.BVTV hoá h c 1 kg 5 kg
 12. 7 T.KTST 2 kg 2 kg 8 T. s lý đ t 10 kg 10 kg 9 Vôi 100 kg 500 kg 300 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY ĂN QU MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH VƯ N CAM QUÝT S CH B NH GREENING STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 1.200 cây 1.200 cây Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Tr ng m i 120 cây 120 cây -Tr ng d m 2 Đ m 200 kg 400 kg 200 kg 3 Lân 300 kg 800 kg 500 kg 4 Kali 200 kg 400 kg 200 kg 5 Thu c BVTV 2 kg 5 kg 3 kg 6 Thu c KTST 2 kg 2 kg 7 T.s lý đ t 10 kg 10 kg 9 Vôi: 300 kg 800 kg 500 kg Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY ĂN QU MÔ HÌNH VƯ M ƯƠM CÂY ĂN QU CÓ MÚI S CH B NH GREENING STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 160.000 g c 160.000 g c Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t lư ng -Cây g c ghép 160.000 m t 160.000 m t - M t ghép 2 Túi b u: 160.000 cái 160.000 cái Chênh l ch giá tr do s d ng túi ch t lư ng 3 Đ m 300 kg 500 kg 200 kg 4 Lân 300 kg 500 kg 200 kg 5 Kali 150 kg 500 kg 100 kg 6 Thu c BVTV 4 kg 9 kg 4 kg
 13. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY ĂN QU MÔ HÌNH TR NG VÀ THÂM CANH CÂY ĂN QU Lo i cây Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình Cam, quýt Gi ng: 600 cây 1.200 cây 1.200 cây -Tr ng m i 60 cây 120 cây 120 cây -Tr ng d m Bư i, h ng -Tr ng m i 300 cây 650 cây 650 cây 65 cây ,mơ,m n -Tr ng d m 30 cây 65 cây Xoài, nhãn, v i, -Tr ng m i 170 cây 400 cây 400 cây chôm chôm, s u -Tr ng d m 17 cây 40 cây 40 cây riêng Đ m 300 kg 600 kg 300 kg Lân 500 kg 1.000 kg 500 kg Kali 200 kg 400 kg 200 kg Thu c BVTV 2 kg 4 kg 2 kg Thu c KTST 2 kg 2 kg T.s lý đ t 10 kg 10 kg Vôi: 500 kg 1.500 kg 1.000 kg
 14. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HACHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY ĂN QU MÔ HÌNH VƯ N ƯƠM CÂY ĂN QU Lo i cây Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình Cam, quýt - G c ghép 340.000 g c 340.000 g c Chênh l ch giá tr do s d ng - M t ghép 340.000 m t 340.000 m t gi ng, túi ch t - Túi nylông 340.000 túi 340.000 túi lư ng Bư i, h ng - G c ghép 300.000 g c 300.000 g c Chênh l ch giá tr do s d ng ,mơ,m n - M t ghép 300.000 m t 300.000 m t gi ng, túi ch t - Túi nylông 300.000 túi 300.000 túi lư ng Xoài, nhãn, v i, - G c ghép 150.000 g c 150.000 g c Chênh l ch giá tr chôm chôm, s u do s d ng - M t ghép 150.000 m t 150.000 m t riêng gi ng, túi ch t - Túi nylông 150.000 túi 150.000 túi lư ng Đ m 100 kg 300 kg 200 kg Lân 100 kg 300 kg 200 kg Kali 100 kg 200 kg 100 kg Thu c BVTV+ 2 kg 2 kg S lý đ t Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HA CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CAO SU MÔ HÌNH TR NG CAO SU NÔNG H STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương M c h tr d ng trình 1 Gi ng: 600 cây 600 cây Chênh l ch giá tr do s d ng gi ng ch t -Tr ng m i 60 cây 60 cây lư ng -Tr ng d m 2 Đ m 30 kg 60 kg 30 kg 3 Lân 50 kg 90 kg 40 kg 4 Ka li 8 kg 16 kg 8 kg 5 Thu c BVTV 4 lít 2 kg(thu c m i 1,32 kg( thu c m i giá tr cao hơn) giá tr cao hơn) (Bênh lá) 6 Thu c tr c 4 kg 4 kg 7 Thu c tr m i 4 kg 4 kg
 15. Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HA CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CAO SU MÔ HÌNH THÂM CANH VƯ N CAO SU KTCB STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương trình M c h tr d ng 2 Đ m 150 kg 250 kg 100 kg 3 Lân 250 kg 350 kg 100 kg 4 Ka li 25 kg 60 kg 35 kg 5 Thu c BVT: 4 lít 2 lít( thu c m i ch t 1,32lít( thu c m i lư ng giá tr cao hơn) giá tr s d ng cao ( B nh lá) hơn) 6 Thu c BVTV(B nh 8 lít 6 lít( thu c m i ch t 2,24lít( thu c m i cành) lư ng giá tr cao hơn) giá tr s d ng cao hơn) 7 Thu c tr c 8 lít 8 lít Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T CHO 1 HA CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG CÂY CAO SU MÔ HÌNH KHAI THÁC VÀ THÂM CANH VƯ N CAO SU C O M T NĂM TH 2 TR ĐI STT Lo i v t tư Hi n đang s Yêu c u chương trình M c h tr d ng 2 Đ m 100 kg 175 kg 75 kg 3 Lân 100 kg 225 kg 125 kg 4 Ka li 80 kg 135 kg 55 kg 5 Thu c BVT: 2 kg 2 kg( thu c m i ch t 1,2 kg( thu c m i lư ng giá tr cao hơn) giá tr s d ng cao ( B nh m t c o) hơn) 6 Thu c BVTV 8 lít 6 lít( thu c m i ch t 4 lít( thu c m i giá lư ng giá tr cao hơn) tr s d ng cao hơn) (B nh cành) 7 Máng che mưa 450 cái 450 cái 8 Thu c kích thích m 3 kg 3 kg
 16. Đ NH M C CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG NĂM 2000 1. Lúa lai a. Đ ng b ng. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: + B 100 kg 10 kg Chênh l nh giá 2 +M 190 kg 60 kg 110 kg 3 - Urê 277 kg 300 kg 290 kg 4 - Lân 85 kg 567 kg 110 kg 5 - Kali 1,0 kg 195 kg 1,0 kg 6 - Thu c BVTV 1,5 kg 2,0 kg 1,5 kg 6 - Thu c đ c hi u BL 0 kg 3,0 kg 0,08 kg 7 - GA3 0 kg 0,4 kg 35 kg - Nilông + tre 165 kg b. Mi n núi TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: + B 100 kg 10 kg Chênh l nh giá 2 +M 190 kg 60 kg 110 kg 3 - Urê 277 kg 300 kg 290 kg 4 - Lân 85 kg 567 kg 110 kg 5 - Kali 1,0 kg 195 kg 1,0 kg 6 - Thu c BVTV 1,5 kg 2,0 kg 1,5 kg 7 - Thu c đ c hi u BL 0 kg 3,0 kg 0,16 kg 8 - GA3 0 kg 0,4 kg 66 kg Nilông + tre 165 kg 2. Chuy n 3 v lúa sang 2 v lúa + 1 v màu. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 200 kg 0 Chênh l nh giá + Lúa ĐX 0 20 kg 140 kg + Ngô ĐX 200 kg 200 kg 180 kg + Lúa hè thu 200 kg 200 kg 80 kg + Lúa v 3 150 kg 290 kg - Urê 270 kg 450 kg - Lân 60 kg 140 kg - Kali
 17. 4. Phát tri n cây cao lương trên đ t b hoá. a. Mi n núi TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 12 kg 7 kg 2 - Urê 200 kg 80 kg 3 - Lân 300 kg 120 kg 4 - Kali 100 kg 40 kg 5 - Thu c BVTV 50.000 đ 20.000 đ b. Đ ng b ng TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 12 kg 5 kg 2 - Urê 200 kg 40 kg 3 - Lân 300 kg 60 kg 4 - Kali 100 kg 20 kg 5 - Thu c BVTV 50.000 đ 10.000 đ 5. Tăng v ngô lai (mi n núi) TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 20 kg 12 kg 2 - Urê 350 kg 140 kg 3 - Lân 450 kg 180 kg 4 - Kali 140 kg 56 kg 5 - Thu c BVTV 125.000 đ 50.000 đ 6. Chuy n đ i cơ c u t 1 v sang 2 v lúa TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 50 kg 180 kg 130 kg 2 - Urê 0 200 kg 40 kg 3 - DAP 100 kg 100 kg 0 kg 4 - Kali 0 150 kg 30 kg 5 - Thu c BVTV 1 kg 1,5 kg 0,5 kg
 18. 7. Tăng v khoai tây xuân TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 1.100 kg 660 kg 2 - Urê 220 kg 88 kg 3 - Lân 625 kg 250 kg 4 - Kali 220 kg 88 kg 8. Tăng v đ u tương, đ u xanh TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 60 kg 36 kg 2 - Urê 80 kg 32 kg 3 - Lân 300 kg 120 kg 4 - Kali 150 kg 60 kg 5 - Thu c BVTV 9.000 đ 3.600 đ 9. Mô hình rau s ch a. Xúp lơ. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 389 g 389 g Chênh l ch giá 2 - Urê 150 kg 220 kg 70 kg 3 - Lân 165 kg 275 kg 110 kg 4 - Kali 85 kg 140 kg 55 kg b. B p c i TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 375 g 375 g Chênh l ch giá 2 - Urê 135 kg 220 kg 85 kg 3 - Lân 160 kg 270 kg 110 kg 4 - Kali 85 kg 140 kg 55 kg c. C i xanh và c i các lo i: TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 845 g 845 g Chênh l ch giá 2 - Urê 110 kg 195 kg 85 kg 3 - Lân 195 kg 250 kg 55 kg 4 - Kali 85 kg 140 kg 55 kg
 19. d. Cà chua các lo i. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 360 g 360 g Chênh l ch giá 2 - Urê 150 kg 220 kg 70 kg 3 - Lân 165 kg 275 kg 110 kg 4 - Kali 85 kg 140 kg 55 kg e. Cà r t. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 690 g 690 g Chênh l ch giá 2 - Urê 70 kg 140 kg 70 kg 3 - Lân 110 kg 220 kg 110 kg 4 - Kali 55 kg 110 kg 55 kg g. N m ăn. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - N m gi ng: 5 kg 17 kg 12 kg 2 - Urê 2 kg 7 kg 5 kg 3 - Đ m sunfat 10 kg 30 kg 20 kg 4 - Lân super 10 kg 40 kg 30 kg 5 - B t nh 15 kg 45 kg 30 kg 10. Phân bón hi u l c cao a. Đ ng b ng. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 Phân hi u l c cao 0 100 kg 20 kg b. Mi n núi. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 Phân hi u l c cao 0 100 kg 40 kg 11. Đưa lúa lai vào vùng khó khăn v lương th c. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Gi ng: 100 kg 30 kg Chênh l ch giá 2 - Urê 160 kg 270 kg 110 kg 3 - Lân 277 kg 547 kg 270 kg 4 - Kali 85 kg 195 kg 110 kg 5 - Thu c BVTV 70000 đ 150000 đ 80.000 đ 12. Lúa tái sinh. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Urê 54 kg 134 kg 80 kg 2 - Lân 87 kg 222 kg 135 kg 3 - Kali 30 kg 84 kg 54 kg 4 - Thu c BVTV 50.000 đ 100.000 đ 50000 đ
 20. 13. M ném. TT Tên v t tư Đang s d ng Yêu c u CT H tr 1 - Khay m 450 chi c 850 chi c 400 chi c 2 - V t tư che ph 10 kg 20 kg 10 kg 3 - Urê 190 kg 277 kg 87 kg 4 - Lân 277 kg 415 kg 138 kg 5 - Kali 85 kg 140 kg 55 kg Đ NH M C T M TH I M T S V T TƯ K THU T CH Y U VÀ CHI PHÍ TRI N KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG THÚ Y Đ NH M C CHI TI T KINH PHÍ A- H NG M C Đ U TƯ VÀ TRI N KHAI XÂY D NG MÔ HÌNH AN TOÀN D CH: H ng m c đ u tư Kinh phí cho 1 con Trâu bò L n 1 2 3 I- Kinh phí h tr v t tư k thu t (*): 13.420 đ 12.120 đ 1. D ng c thú y: h tr 20% 550 550 2. Vacxin: 7.800 7.800 - H tr 40% Vacxin LMLM: 6.500đ x 3 l n x 40% - H tr 40% Vacxin t huy t trùng: 600 300 7.000 đ x 2 l n x 40% 3. Ch n đoán b nh ph m: H tr 40% 1.000 1.000 4. Đi u tr con m: H tr 20% 1.200 1.200 5. T y giun sán: H tr 20% 2.000 1.000 6. Kh trùng: H tr 20% 270 270 II- Kinh phí tri n khai: 33.550 đ 28.050 đ 1. Đào t o k thu t viên thú y: (*) 3.800 - C 250 con trâu bò s đào t o 1 k thu t viên thú ý v i m c chi phí 950.000 đ/1 ngư i. Th i gian đào t o: 10 ngày. Bình quân 9500.000 đ : 250 con - C 500 con l n s đào t o 1 k thu t viên thú y. V i m c chi phí 1.900 950.000 đ/1 ngư i. Th i gian đào t o: 10 ngày. Bình quân 950.000 đ : 500 con 2. T p hu n k thu t cho nông dân: 16.250 16.250 C 400 con gia súc trâu, bò, l n s t p hu n cho 70 nông dân 1 l n/1 năm, m i l n 2 ngày.
Đồng bộ tài khoản