Quyết định số 68/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 68/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2001/QĐ-BNN về việc chuyển xí nghiệp Thuốc Thú y Trung ương từ trực thuộc Bộ sang trực thuộc Viện Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2001/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 68/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2001 QUY T Đ NH V/V CHUY N XÍ NGHI P THU C THÚ Y TRUNG ƯƠNG T TR C THU C B SANG TR C THU C VI N THÚ Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 01/01/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Căn c Quy t nh 32/BNN/TCCB/Q ngày 08/01/1993 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m v vi c thành l p Xí nghi p Thu c thú y Trung ương thu c B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m nay ( nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); Xét ngh c a V trư ng v T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n Xí nghi p Thu c thú y Trung ương t tr c thu c B sang tr c thu c Vi n Thú Y. i u 2. Xí nghi p Thu c thú y Trung ương là Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích, ti p t c ho t ng theo ùng pháp lu t quy nh. Giao cho Vi n trư ng Vi n Thú y ch u trách nhi m ti p nh n và qu n lý Xí nghi p Thu c thú y Trung ương theo phân c p c a B và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan thu c B , Vi n trư ng Vi n Thú y và Giám c Xí nghi p Thu c thú y Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản