Quyết định số 68/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 68/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68/2003/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu vực nút giao thông Bưởi-Nghĩa Đô tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 68/2003/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C NÚT GIAO THÔNG BƯ I-NGHĨA Ô T L 1/500 (PH N QUY HO CH GIAO THÔNG VÀ QUY HO CH KI N TRÚC) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 67/2003/Q -UB ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t nút Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500 (Ph n Quy ho ch giao thông và Quy ho ch ki n trúc); Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc QUY T NNH: i u 1. Ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500 (Ph n Quy ho ch giao thông và Quy ho ch ki n trúc); i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính Nhà t; Ch t ch U ban nhân dân các qu n: C u Gi y, Ba ình và Tây H ; Ch t ch UBND các phư ng: C ng V , Bư i, Nghĩa ô; Giám c các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
 2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C NÚT GIAO THÔNG BƯ I-NGHĨA Ô, T L 1/500 (PH N QUY HO CH GIAO THÔNG VÀ QUY HO CH KI N TRÚC) (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 68/2003/Q -UB ngày 30 tháng 5 năm 2003 c a U ban nhân dân Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v và s d ng các công trình theo úng Quy ho ch chi ti t nút Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500 (ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch ki n trúc) ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t t i Quy t nh s 67/2003/Q -UB ngày 30 tháng 05 năm 2003. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c Quy ho ch chi ti t nút giao thông Bư i-Nghiã ô, t l 1/500 còn ph i tuân th theo nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s i u ch nh án Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: U ban nhân dân Thành ph giao cho U ban nhân dân các qu n Ba ình, C u Gi y và Tây H qu n lý xây d ng trong khu v c Quy ho ch chi ti t nút giao thông Bư i-Nghĩa ô; ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc và các s , ngành liên quan hư ng d n các ch u tư và nhân dân th c hi n u tư và xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH . i u 5: Quy ho ch chi ti t Khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500 có t ng di n tích 36 ha. Nút giao thông Bư i- Nghĩa ô là giao c t c a ư ng Vành ai 2 v i u ng Hoàng Qu c Vi t - Hoàng Hoa Thám. Khu v c quy ho ch nút giao thông n m trong a gi i hành chính c a các qu n Ba ình, C u Gi y và Tây H , g m các phư ng C ng v - qu n Ba ình, phư ng Nghĩa ô- qu n C u Gi y và phư ng Bư i - qu n Tây H . i u 6: Khu v c nút giao thông Bư i - Nghĩa ô ư c quy ho ch v i các ch c năng chính như sau: (Xem b n v QH - 05) - y xây d ng nút giao thông - t xây d ng ư ng giao thông bao g m ư ng c p thành ph , ư ng liên khu v c, ư ng phân khu v c, ư ng nhánh.
 3. - t bãi xe. - t . - t xây d ng cơ quan, Vi n nghiên c u, Tru ng ào t o. - t h n h p (tr t an ninh, qu c phòng và t công nghi p kho tàng). - t xây d ng trư ng h c, nhà tr , m u giáo. - t ình, chùa và di tích th ng c nh. - Các lo i t khác ( t sông, t xây c ng thoát nư c thành ph , t cách ly) T NG H P CHI TIÊU QUY HO CH S D NG T B ng 1 TT H NG M C T KÝ D.T. T T L HI U M2 % 1 t m nút giao thông NGT 72050 20,01 2 t u ng trong Khu v c nghiên c u: - t ư ng thành ph 46580 - t ư ng phân khu v c 14360 21,71 - t ư ng nhánh và n i b 17214 3 Bãi xe công c ng X 576 0,16 4 t Ơ 107110 29,75 5 t cơ quan-Vi n nghiên c u-trư ng ào t o CQ 33300 9,25 6 th nh p HH 30500 8,47 7 Trư ng h c TH 7900 2,19 8 t nhà tr - m u giáo NT 2330 0,65 9 t Di tích DT 11350 3,15 10 t cây xanh CX 1060 0,29 11 Các lo i t khác ( t sông, XD c ng TN và CL 15670 4,35 cách ly) T NG C NG 360000 100
 4. i u 7: Ph m vi m nút giao thông và m ng ư ng trong khu v c nút Bư i-Nghĩa ô tuân th theo úng b n v quy ho ch giao thông (QH-07A), b n v ch gi i ư ng (QH-09) và b n v m t c t ngang ư ng (QH-09B). Ph m vi m nút giao thông và ch gi i ư ng các tuy n ư ng trong khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô g m: 1. Nút giao thông: Ph m vi m nút ư c xác nh trong b n v ch gi i ư ng (QH-09) có t ng di n tích 72050 m2. 2. ư ng c p thành ph và liên khu v c: - ư ng vành ai 2 có m t c t ngang là 57,5. Các gi i pháp v t ch c giao thông trên m t c t ngang khi tuy n ư ng i vào nút s do d án riêng c a nút xác nh, nhưng ph i m b o t ng s làn xe theo m t c t ngang th ng nh t. - ư ng Hoàng Qu c Vi t có m t c t ngang là 50m. - ư ng Hoàng Hoa Thám ( o n i vào nút Bư i): có m t c t ngang là 50m. 3- i v i các tuy n ư ng có c p h ng t phân khu v c tr xu ng: m b o tuân th các ch gi i ư ng , to trong b n v ch gi i ư ng (QH- 09A). 4. To c a các i m xác nh tim ư ng ho c làm cơ s xác nh tim ư ng ư c xác nh b ng h to qu c gia HN-72 và ư c th hi n trong b n v ch gi i ư ng (QH-09A). Trong quá trình xác nh m ng ư ng ngoài th c a c n k t h p gi a m t c t ngang ư ng, ch gi i ư ng , to tim ư ng ho c các i m làm cơ s xác nh tim ư ng và các thông s k thu t ghi trên b n v . 5. Trư ng h p c n có s i u ch nh cho phù h p v i th c t ph i báo cáo c p có thNm quy n cho phép trư c khi ti n hành xây d ng. i u 8: t bãi xe và các thông s k thu t quan tr ng. 1. t bãi xe: - V trí ư c xác nh trên b n v quy ho ch giao thông (QH-07A). - Bãi xe P3 có di n tích 576m2, các bãi xe P1, P2, P4 ư c b trí trong ph n t h n h p và cây xanh c a nút giao thông. - Bãi có b trí l i ra, l i vào, có bi n pháp trông gi xe và phòng ch ng cháy n , b n thân ph m vi, ranh gi i công trình và có th áp ng m t ph n nhu c u công
 5. c ng. Không gây nh hư ng n khu v c xung quanh và phù h p v i Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. 2. Các công trình k thu t quan tr ng: - ê Bư i: Trong khi chưa có m t phương án x lý c th cho ê Bư i thì m i ho t ng xây d ng trong khu v c nút Bư i- Nghĩa ô ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v ê i u và ph i có s tho thu n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ê i u. - H th ng thoát nư c Thành ph : Trong khu v c nút Bư i-Nghĩa ô có sông Tô L ch, mương Thu Khuê là tuy n thoát nư c chính thành ph . M i ho t ng xây d ng trong khu v c này ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v sông, mương thoát nư c và ph i có tho thu n c a cơ quan qu n lý chuyên ngành b ng văn b n. - Tuy n ng c p nư c truy n d n n m góc phía Tây - Nam c a nút giao thông có ư ng kính D400mm t nhà máy nư c Mai D ch n nhà máy nư c Ng c Hà. Khi xây d ng nút Bư i-Nghĩa ô ph i liên h v i cơ quan qu n lý tuy n ng có bi n pháp m b o s ho t ng bình thư ng c a tuy n ng truy n d n này. - i v i các h th ng k thu t h t ng khác hi n có trong khu v c nút Bư i-Nghĩa ô như c ng thoát nư c, ng c p nư c, tuy n i n cao th , h th , cáp bưu i n… Trong quá trình xây d ng các công trình trong khu v c này c n ph i có các gi i pháp h n ch nh hư ng n sinh ho t c a dân cư trong khu v c. i u 9. t xây d ng nhà trong khu v c nút giao thông Bư i - Nghĩa ô có t ng di n tích kho ng 107.110m2, ký hi u (1¸13). - V trí c th t ng lô t và ch gi i xây d ng t i thi u ư c xác nh trên b n v (QH-05). - Các ch tiêu quy ho ch ư c th hi n trong b ng: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG NHÀ B ng 1 TT KÝ D.T. T T L M. H.S T.C.B.Q X.D SD H NG M C HI U (M2) (%) (%) (L N) (T NG) 1 2 3 4 5 6 7 8 t 107110 29,75 35,12 1,08 3,08 1 1 14890 4,14 45,00 1,08 3,20 2 2 2370 0,66 48,00 1,44 2,80 3 3 4720 1,31 55,00 1,34 3,00
 6. 4 4 2890 0,80 55,00 1,65 3,00 5 5 870 0,24 55,00 1,65 3,00 6 6 19580 5,44 50,00 1,25 2,50 7 7 1090 0,30 50,00 1,50 3,00 8 8 10630 2,95 55,00 1,76 3,20 9 9 14570 4,05 50,00 1,90 3,80 10 10 3670 1,02 45,00 1,35 3,00 11 11 11740 3,26 45,00 1,58 3,50 12 12 9920 2,76 45,00 1,26 2,80 13 13 10170 2,83 45,00 1,44 3,20 * Giáp tr c ư ng chính, xây d ng các kh i nhà cao t ng, lùi vào phía trong chi u cao gi m d n, t o s thông thoáng cho khu v c, t ng m t c a các nhà cao t ng ư c s d ng vào m c ích công c ng, d ch v công c ng. * Khu nhà ph i có ki n trúc p, hài hoà v i c nh quan xung quanh, hi n i và mang b n s c dân t c, phù h p v khí h u khu v c, lưu ý t i các nhu c u v bãi xe, cũng như xe cho nhà cao t ng; i v i khu du l ch n m t i t ng 1 c n có bãi riêng cho ngư i vào s d ng. * Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình. i u 10. t xây d ng các công trình Cơ quan, Vi n nghiên c u, Trư ng ào t o trong khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô có t ng di n tích t kho ng 33300m2, ký hi u CQ(1¸7). - V trí c th t ng lô t và ch gi i xây d ng t i thi u u c xác nh trên b n v (QH-05). - Các ch tiêu quy ho ch ư c th hi n trong b ng: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG CÔNG TRÌNH CƠ QUAN, VI N NGHIÊN C U, TRƯ NG ÀO T O B ng 2 TT KÝ D.T. T T M. H.S T.C.B.Q L X.D SD H NG M C HI U (M2) (%) (%) (L N) (T NG) 1 2 3 4 5 6 7 8 Cơ quan-Vi n CQ 33300 9,25 29,65 1,97 6,65 nghiên c u- Trư ng ào t o
 7. 1 CQ1 640 0,18 55,00 1,65 3,00 2 CQ2 2090 0,58 35,89 1,97 5,00 3 CQ3 1190 0,33 30,25 0,91 3,00 4 CQ4 300 0,08 80,00 2,40 3,00 5 CQ5 6890 1,91 27,95 1,37 4,89 6 CQ6 13530 3,76 31,93 2,97 9,31 7 CQ7 8660 2,41 22,24 1,09 4,89 * Chi chú: Các ô t CQ6. CQ7 có thêm ch c năng h n h p. * Công trình ư c xây d ng theo d ng h p kh i, ki n trúc hi n i gây ư c n tư ng t t song ph i hài hoà v i công trình xung quanh. K t c u nhà khung ch u l c, ho c tư ng ch u l c. Có th s d ng tư ng rào xuanh quanh, song có cao dư i 1,8m, v i hình th c thoát không che ch n t m nhìn. * Thi t k c a các công trình ph i ư c cơ quan có thNm quy n duy t mb o hình th c ki n trúc hài hoà v i c nh quan xung quanh, óng góp vào b m t ki n trúc c a ư ng ph và khai thác các lô t m t ư ng có hi u qu . Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b và bãi xe ư c t ch c phù h p các công trình và phù h p v i Quy chuNn XDVN ã ban hành. * Các công trình này khi thi t k , thi công c n lưu ý cho vi c s d ng c a nh ng ngư i tàn t t ư c thu n ti n. * i v i ư ng c p thành ph , liên khu v c và khu v c ph i m b o ch gi i xây d ng công trình là 6m, i v i ư ng t c p phân khu v c n ư ng nhánh ch gi i xây d ng là 3 n 5m. i u 11. t xây d ng các công trình h n h p có t ng di n tích 30.500m2, ký hi u HH (1¸5). - V trí c th t ng lô t cũng như ch gi i xây d ng t i thi u ư c xác nh trên b n v (QH-05). - Các ch tiêu cơ b n c a lô t xây d ng công trình h n h p ư c xác nh c th . T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG CÔNG TRÌNH HÔN H P B ng 3 TT KÝ D.T. T T L M. H.S T.C.B.Q X.D SD H NG M C HI U (M2) (%) (%) (L N) (T NG) 1 2 3 4 5 6 7 8
 8. th nh p HH 30500 8,47 21,84 0,85 3,89 1 HH1 6010 1,67 42,91 3,88 9,05 2 HH2 6240 1,73 36,17 0,66 1,83 3 HH3 6590 1,83 37,18 0,87 2,33 4 HH4 7870 2,19 24,83 2,04 8,27 5 HH5 3790 1,05 16,36 1,47 9,00 - Ô t h n h p có ký hi u HH1, HH4, HH5 theo quy ho ch chi ti t qu n Ba ình, qu n C u Gi y xác nh là t . Nay b sung thêm ch c năng h n h p xây d ng công trình cao t ng, quy mô l n trong ó có ch c năng nhà cao c p và tái nh cư t i ch . - Ô t h n h p có ký hi u HH2 là t công c ng c p phư ng và ô t có ký hi u HH3 trên cơ s c i t o m r ng ch Bư i. * Công trình ư c xây d ng h p kh i, ki n trúc hi n i, hài hoà v i công trình xung quanh. * Thi t k c a các công trình ph i ư c cơ quan có thNm quy n duy t mb o hình th c ki n trúc hài hoà v i c nh quan xung quanh, óng góp vào b m t ki n trúc c a u ng ph và khai thác các lô t m t ư ng có hi u qu . Cây xanh, sân vư n, ư ng n i b và bãi xe ư c t ch c phù h p v i các công trình và phù h p v i Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam ã ban hành. * Các công trình này khi thi t k thi công c n lưu ý m b o vi c s d ng c a nh ng ngư i tàn t t ư c thu n ti n. * Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình. i u 12: t xây d ng trư ng h c, nhà tr , m u giáo có t ng di n tích t kho ng 7900m2 và 2330m2, ký hi u TH và NT (1÷2). Tuân th úng các quy nh, tiêu chuNn xây d ng trư ng h c, nhà tr , m u giáo.. - Ví trí c th t ng lô t và ch gi i xây d ng t i thi u ư c xác nh trên b n v (QH-05). - Các ch tiêu quy ho ch ư c th hi n trong b ng: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T XÂY D NG TRƯ NG H C, NHÀ TR , M U GIÁO B ng 4 TT KÝ D.T. T T M. H.S T.C.B.Q L X.D SD H NG M C HI U (M2) (%) (%) (L N) (T NG)
 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 Trư ng h c TH 7900 2,19 15,97 0,48 3,00 Nhà tr -m u giáo NT 2330 0,65 24,81 0,50 2,00 1 NT1 2070 0,58 27,92 0,56 2,00 2 NT2 206 0,07 Th c hi n theo d án * m b o giao thông ư ng ph t i các khu v c m c ng ra vào công trình ư c an toàn thông su t. H n ch m c ng chính tr c ti p ra tr c ư ng giao thông chính có lưu lư ng xe l n. * B trí di n tích sân bãi xe m t cách thu n ti n và an toàn như: Sân cho ph huynh h c sinh t i ón con… * m b o vi c các li ti ng n theo úng quy nh hi n hành. * Hình th c ki n trúc c a các khu trư ng ph i p, ng nh t, m u s c hài hoà, phù h p v i t ng c p h c, các công trình xung quanh và khí h u nhi t i. Cây xanh, sân vư n ư c b trí k t h p v i các khu cây xanh khác t o s thông thoáng. * Ch gi i xây d ng s ư c xác nh khi có d án c th cho t ng công trình. i u 13: t di tích, th ng c nh di n tích chi m kho ng 11.350m2, ký hi u DT(1¸7). Vùng b o v di tích ph i tuân th theo quy nh c a pháp lu t. Vi c c i t o, xây d ng, khai thác các công trình trong ph m vi di tích, ngoài ph c v cho tín ngư ng còn ph c v cho nhu c u du l ch và m b o c nh quan. - V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v (QH-05). - Các ch tiêu quy ho ch ư c th hi n trong b ng: B NG T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T DI TÍCH B ng 5 TT KÝ D.T. T T L H NG M C HI U (M2) (%) 1 2 3 4 5 Di tích (bao g m c hành lang b o v ) DT 11350 3,15 1 DT1 790 0,22 2 DT2 1360 0,38 3 DT3 180 0,05 4 DT4 2300 0,64
 10. 5 DT5 1950 0,54 6 DT6 2340 0,65 7 DT7 2430 0,68 * Công trình khi c i t o, xây d ng ph i ư c các c p có thNm quy n phê duy t và cho phép. i u 14: t cây xanh, ư ng d o có t ng di n tích 1.060m2 chi m 0,29% di n tích t nghiên c u, ký hi u CX. - V trí c th t ng lô t ư c xác nh trên b n v (QH-05). * Cây tr ng s d ng nhi u ch ng lo i theo quy ho ch, m b o tươi xanh cho c 4 mùa, b trí sân th thao nh , các ư ng d o, gh á … s d ng h p lý, thu n tui n, tư ng rào thoáng không che ch n t m nhìn. * Các công trình trong khu cây xanh ư c thi t k , xây d ng phù h p v i c nh quan xung quanh, ch y u là công trình tháp t ng. * Khi thi t k và xây d ng ph i ư c các c p có thNm quy n phê duy t và cho phép. * D c theo các tr c ư ng l n là các cây có tán r ng, nhi u bóng mát, k t h p tr ng th m c , cây c nh, cây b i t o ra c nh quan p cho tr c ư ng cũng như c i t o vi khí h u toàn khu v c. i u 15: t sông, t xây d ng c ng thoát nư c và d i t hành lang cách lý, g i chung là các lo i t khác (có th tr ng cây xanh) có t ng di n tích 15.670 m2, ký hi u là CL (1¸8). - V trí c th t ng lô t và ch gi i xây d ng t i thi u ư c xác nh trên b n v (QH-05). - Các ch tiêu quy ho ch ư c th hi n trong b ng: T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG CÁC LO I T KHÁC ( T SÔNG, T XD C NG TN VÀ T HÀNH LANG CÁCH LY) B ng 6 TT KÝ D.T. T T L H NG M C HI U (M2) (%) 1 2 3 4 5 T KHÁC G M: CL 15670 4,35 1 t cách ly sông Tô L ch CL1 1360 0,38 2 t cách ly sông Tô L ch CL2 910 0,25
 11. 3 t sông, d i cây xanh ven sông Tô L ch CL3 7660 2,13 4 t t c ng thoát nư c (c ng hoá mương) CL4 780 0,22 5 t t c ng thoát nư c (c ng hoá mương) CL5 620 0,17 6 t t c ng thoát nư c (c ng hoá mương) CL6 2240 0,62 7 t t c ng thoát nư c (c ng hoá mương) CL7 1810 0,50 8 t t c ng thoát nư c (c ng hoá mương) CL8 290 0,08 * C m xây d ng trong hành lang cách ly. Trư ng h p bu c ph i xây d ng trong hành lang thì ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành cho phép. * Ô t ký hi u CL1, CL2 ư c xác nh trên cơ s quy nh c a pháp lu t v b o v công trình thu l i và Quy chuNn xây d ng Vi t N m. Vi c c i t o xây d ng các công trình dân cư trong 2 ô t này ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. i u 16: Xây d ng t u nút giao thông Bư i- Nghĩa ô ph i: - Tuân th các ch tiêu ã ư c xác nh trong quy ho ch lâu dài như ph m vi m nút, ch gi i ư ng , to tim ư ng. - Phân t u tư xây d ng các công trình ki n trúc ư c th c hi n theo các d án c th , nhưng cũng c n có ch n l c, t p trung nhanh chóng t o ra b m t ki n trúc c a nút giao thông. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 18: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng ph i căn c án Quy ho ch chi ti t khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500 và i u l qu n lý xây d ng này hư ng d n các t ch c, cơ quan và nhân dân th c hi n theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 19: M i vi ph m các i u kho n này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: án Quy ho ch chi ti t khu v c nút giao thông Bư i-Nghĩa ô, t l 1/500 (ph n quy ho ch giao thông và quy ho ch ki n trúc) và b n i u l này ư c công b công khai cho m i t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n và giám sát th c hi n; và ư c lưu gi t i các cơ quan: - U ban nhân dân Thành ph . - S Quy ho ch Ki n trúc. -S a chính Nhà t.
 12. - S Xây d ng. - S Giao thông công chính. - U ban nhân dân qu n Ba ình. - U ban nhân dân qu n C u Gi y. - U ban nhân dân qu n Tây H .
Đồng bộ tài khoản