Quyết định số 68-QĐ/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 68-QĐ/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 68-QĐ/CTN về việc bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án Quân sự Quân khu và khu vực do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 68-QĐ/CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68-Q /CTN Hà N i, ngày 26 tháng 05 năm 1993 QUY T NNH V VI C B NHI M CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN, TH M PHÁN TÒA ÁN QUÂN S QUÂN KHU VÀ KHU V C CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 106 và i u 128 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 16 và i u 38 c a Lu t t ch c Tòa án nhân dân ngày 06 tháng 10 năm 1992; Sau khi xem xét ngh c a B trư ng B tư pháp t i T trình s 281-QLTA ngày 03 tháng 04 năm 1993 v vi c b nhi m Chánh án, Phó Chánh án, Th m phán Tòa án Quân s Quân khu, Tòa án Quân s Khu v c. QUY T NNH: i u 1. – B nhi m các ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v Chánh án Tòa án Quân s Quân khu: 1. Thư ng tá TR N NG C TÂM, Phó Chánh án Tòa án Quân s Quân khu 3 gi ch c v Chánh án Tòa án Quân s Quân khu 3. 2. Thư ng tá NGUY N XUÂN QUỲNH, Phó Chánh án Tòa án Quân s Quân khu 5 gi ch c v Chánh án Tòa án Quân s Quân khu 5. i u 2. – B nhi m các ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v Phó Chánh án Tòa án Quân s Quân khu; 1. Trung tá DƯƠNG HÙNG TÍNH, ThNm phán Tòa án Quân s Quân khu 3 gi ch c v Phó Chánh án Tòa án Quân s Quân khu 3. 2. Thư ng tá TRNNH THANH B I, Chánh án Tòa án Quân s Khu v c 1, Quân khu 3 gi ch c v Phó Chánh án Tòa án Quân s Quân khu 3. i u 3. – B nhi m các ng chí trong danh sách dư i ây gi ch c v Phó Chánh án Tòa án Quân s Khu v c: 1. i úy NGUY N TR NG THÂN, ThN m phán Tòa án Quân s Khu v c 1. Quân khu 2 gi ch c v Phó Chánh án Tòa án Quân s Khu v c 1, Quân khu 2.
  2. 2. Thi u tá PHÍ VĂN NGHI, ThN m phán tòa án Quân s Quân Khu Th ô gi ch c v Phó Chánh án Tòa án Quân s Khu v c, Quân khu Th ô. i u 4. – B nhi m các ng chí trong danh sách sau ây gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Quân khu: 1. Thi u tá PHAN TR NG BÌNH, Thư ký Tòa án Quân s Quân khu 1 gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Quân khu 1. 2. Thi u tá NGUY N VĂN KHUY N, Phó Chánh án Tòa án Quân s Khu v c 2,Quân khu 3 gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Quân khu 3. 3. Thi u tá TR N CAO NGÃI, Phó Chánh án Tòa án Quân s Khu v c 2, Quân khu 5, gi ch c v ThN m Phán Tòa án Quân s Quân khu 5. 4. Thi u tá NGUY N QUANG VINH ThN m phán Tòa án Quân s Khu v c 2, Quân khu 7, gi ch c v ThN m Phán Tòa án Quân s Quân khu 7. 5. i úy TR N VĂN CHI N, Thư ký Tòa án Quân s Quân khu 9 gi ch c v ThN m Phán Tòa án Quân s Quân khu 9. 6. i úy INH TI N THÙY , Thư ký Tòa án Quân s Quân khu Th ô gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Quân khu Th ô. i u 5. – B nhi m các ng chí trong danh sách sau ây gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Khu v c: 1. i úy NGUY N XUÂN TƯ NG, Thư ký Tòa án Quân s Khu v c 1, Quân khu Th ô gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Khu v c 1, Quân khu 2. 2. i úy OÀN NG C HOA, Thư ký Tòa án Quân s Khu v c 2, Quân khu 7, gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Khu v c 2, Quân khu 7. 3. i úy PH M VĂN PHƯ NG, Thư ký Tòa án Quân s Khu v c 1, Quân khu 2, gi ch c v ThN m phán Tòa án Quân s Khu v c 1, Quân khu 2. i u 6. – B trư ng B Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ng chính có tên trong danh sách trên ây có trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  3. Lê c Anh
Đồng bộ tài khoản