Quyết định số 684/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 684/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 684/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 684/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 684/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T NHI M V ĐI U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG ĐÔ TH (T L 1/2.000) KHU DÂN CƯ NAM R CH CHI C, PHƯ NG AN PHÚ, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét đ ngh c a Giám đ c S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 247/TTr- SQHKT ngày 04 tháng 02 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t nhi m v đi u ch nh Quy ho ch chi ti t xây d ng đô th (t l 1/2.000) Khu dân cư Nam R ch Chi c t i phư ng An Phú, qu n 2 v i các n i dung như sau: 1. T ng quan: 1.1. Tên h sơ và đ a đi m: Nhi m v đi u ch nh Quy ho ch chi ti t xây d ng đô th (t l 1/2.000) Khu dân cư Nam R ch Chi c, phư ng An Phú, qu n 2. 1.2. Đơn v tư v n: Trung tâm Thông tin Quy ho ch (thu c S Quy ho ch - Ki n trúc). 1.3. Ch đ u tư: Công ty TNHH Nam R ch Chi c, Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 và y ban nhân dân qu n 2. 1.4. Quy mô di n tích khu đ t quy ho ch t m xác đ nh: 90,26ha. Ranh gi i khu đ t t m xác đ nh theo B n đ s 132/HC-BQL đư c S Đ a chính - Nhà đ t duy t ngày 16 tháng 8 năm 2002. Hi n nay theo yêu c u c a T công tác th c hi n đ u tư xây d ng 12.500 căn h tái đ nh cư Khu đô th m i Th Thiêm, Trung tâm Đo đ c B n đ (thu c S Tài nguyên và Môi trư ng) đang l p l i B n đ hi n tr ng v trí có c p nh t các ranh khu đ t hi n h u và ranh quy ho ch tuy n đư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây, nút giao An Phú, nút giao Đ Xuân H p, ranh mép b cao r ch Mương Kinh và sông Gi ng Ông T . Ranh và di n tích khu đ t quy ho ch s đư c xác đ nh chính xác căn c b n đ hi n tr ng v trí (m i) đư c S Tài nguyên và Môi trư ng ki m duy t. 2. Các n i dung: 2.1. V trí, di n tích và gi i h n khu đ t quy ho ch: - V trí khu đ t quy ho ch: n m phía Nam phư ng An Phú. - Gi i h n khu đ t quy ho ch (di n tích 90,26ha) như sau: + Phía B c: giáp đư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây. + Phía Tây - Nam và Đông - Nam: giáp sông Gi ng Ông T . + Phía Tây: giáp nút giao thông An Phú. + Phía Đông: giáp nút giao thông đư ng Đ Xuân H p và đư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây. 2.2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v đi u ch nh quy ho ch 1/2.000: - Khu Nam R ch Chi c 90,26ha phư ng An Phú d ki n b trí thành 03 d án như sau: + Kho ng 30ha giao cho Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 đ đ u tư xây d ng khu dân cư cao t ng và du l ch - văn hóa - gi i trí. Đ i l i, Công ty s đ u tư xây d ng khu tái đ nh cư 30,224ha (4.200 căn h ) t i phư ng Bình Khánh. + Kho ng 30ha giao cho y ban nhân dân qu n 2 đ đ u tư xây d ng hoàn ch nh kho ng 2.000 n n đ t ph c v tái đ nh cư d án xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm và các d án tr ng đi m c a thành ph trên đ a bàn qu n 2. + Kho ng 30ha giao cho Liên danh Keppel Land - Ti n Phư c (nay là Công ty TNHH Nam R ch Chi c) đ xây d ng khu dân cư. Đ i l i, Liên danh s đ u tư xây d ng kho ng 1.886 căn h và khu công viên cây xanh t i khu 17,3ha phư ng Bình Khánh - An Phú. Đ ng th i, Liên danh s b v n đ u tư xây d ng hoàn ch nh cơ s h t ng k thu t và xã h i trong khu quy ho ch 60ha (bàn giao cho qu n 2 qu n lý đ nh hư ng xây d ng cho các h dân.
  2. Do đó, c n nghiên c u l p và trình duy t nhi m v đi u ch nh quy ho ch chi ti t (1/2.000) Khu dân cư Nam R ch Chi c (90,26ha), phư ng An Phú, qu n 2 theo ch trương m i đ làm đ u bài, cơ s tri n khai h sơ đi u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2.000 và quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a các d án. 2.3. M c tiêu c a đ án đi u ch nh quy ho ch 1/2.000: - T ch c xây d ng khu dân cư m i đ m b o ch t lư ng và môi trư ng s ng t t, đ t tiêu chu n quy ph m. V tính ch t là khu dân cư m i đa ch c năng, bao g m: nhà cao t ng kinh doanh, nhà th p t ng tái đ nh cư, thương m i - d ch v , du l ch - văn hóa - gi i trí, tôn giáo… v i đ y đ h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i đ ng b và hi n đ i. - S d ng có hi u qu qu đ t đô th ph c v c ng đ ng, nh n m nh và khai thác t i đa y u t c nh quan giáp sông, r ch và tr c giao thông chính c a đô th . 3. Phân đ nh ranh và di n tích đ t giao cho các nhà đ u tư: SƠ Đ PHÂN RANH CÁC D ÁN THÀNH PH N KHU NAM R CH CHI C (90,26ha) Ghi chú: - Ranh và di n tích các d án thành ph n trong sơ đ trên có th thay đ i trong trư ng h p ranh và di n tích khu 90,26ha thay đ i sau khi các y u t quy ho ch liên quan (như: ranh tuy n đư ng cao t c, ranh nút giao An Phú, ranh nút giao Đ Xuân H p, mép b cao sông Gi ng Ông T …) đư c c p th m quy n xác đ nh và b n đ hi n tr ng v trí m i đư c S Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t. - Khu v c d án b trí công trình tôn giáo không đ i nhưng v trí công trình tôn giáo có th thay đ i tùy phương án thi t k quy ho ch c th . 4. Các n i dung đ nh hư ng v quy ho ch chi ti t: 4.1. V quy ho ch chung và t ch c không gian ki n trúc - c nh quan toàn khu: - Khu dân cư Nam R ch Chi c đư c t ch c trên cơ s k t h p các đơn v v i quy mô theo phân ranh các d án thành ph n, tuy nhiên c n đ m b o s sinh đ ng và thay đ i nh p đi u v không gian ki n trúc - c nh quan. Nguyên t c phân ranh gi a các d án thành ph n b ng cách b trí đư ng giao thông. - V phân khu ch c năng và quy ho ch s d ng đ t: b trí các khu đ t ch c năng h n h p (nhà cao t ng, thương m i - d ch v , vui chơi - gi i trí, công trình công c ng t p trung đông ngư i...) ven đư ng cao t c, đư ng tr c chính, đư ng ven sông Gi ng Ông T và r ch Mương Kinh; b trí các khu nhà th p t ng tái đ nh cư, khu công viên cây xanh, khu n m bên trong. - V t ch c không gian ki n trúc - c nh quan: b trí các khu nhà và công trình cao t ng thưa thoáng v i t m nhìn đ p hư ng ra đư ng cao t c và sông, r ch, cho phép lu ng gió t sông, r ch d n vào các khu nhà , chú tr ng khai thác đi m m nh v c nh quan t nhiên c a khu đ t (như: sông nư c, cây xanh, không gian m …) đ k t h p hài hòa v i hình th c ki n trúc công trình. - V quy ho ch giao thông: yêu c u thi t k đ ng b các tuy n đư ng đ i n i và đ i ngo i c a toàn khu 90ha. D ki n xây d ng khung đư ng giao thông g m: + Tuy n đư ng tr c (l gi i 25÷35m) n i khu 1 (phía tây r ch Mương Kinh) v i khu 2 (phía đông r ch Mương Kinh) b ng c u s 1. + Đư ng ven sông Gi ng Ông T và r ch Mương Kinh (l gi i 15÷20m) n i v i đư ng gom c a đư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây.
  3. + Các tuy n đư ng khu v c (l gi i 16÷25m); đư ng phân khu v c (l gi i 13÷20m); đư ng trong nhóm nhà , vào nhà (l gi i 7÷15m). + Nghiên c u xây d ng c u s 2 k t n i đư ng ven sông r ch c a khu 1 và 2. + Nghiên c u k t n i giao thông v i đư ng cao t c, v i nút giao An Phú và nút giao Đ Xuân H p. + S làn xe trên các tuy n đư ng đư c tính toán căn c lưu lư ng giao thông theo quy ho ch. - V hành lang b o v sông r ch, mép b cao, vi c san l p - n n ch nh dòng, s d ng kênh, r ch và tĩnh không các c u vư t trên các sông, r ch t i khu 90,26ha: th c hi n theo Quy t đ nh s 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy đ nh qu n lý, s d ng hành lang trên b sông, kênh, r ch trên đ a bàn thành ph H Chí Minh và văn b n hư ng d n s 10/SGTVT-GTT ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a S Giao thông v n t i. Đ m b o di n tích m t nư c kênh, r ch trong các d án theo di n tích đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t đ nh s 18/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 v duy t đi u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2.000 Khu dân cư Nam R ch Chi c, phư ng An Phú, qu n 2. - Yêu c u đ m b o theo tiêu chu n quy ph m quy ho ch đ i v i: các công trình ti n ích công c ng (trư ng h c các c p, ch ho c siêu th , y t , văn hóa - vui chơi - gi i trí, hành chính…); di n tích công viên cây xanh t p trung c p khu v c và trong các nhóm nhà . C n linh ho t trong thi t k các mô hình nhà , công trình thương m i - d ch v … T ng cao và hình th c ki n trúc công trình có th thay đ i trong ph m vi cho phép theo đ nh hư ng không gian quy ho ch. Đư ng giao thông ven sông, r ch đư c n n ch nh theo th c t nhưng ph i đ m b o yêu c u k thu t chuyên ngành. 4.2. V ch tiêu quy ho ch c a d án: 4.2.1. Nguyên t c tính toán ch tiêu quy ho ch: - Quy mô dân s sau đi u ch nh quy ho ch có th tăng 20% so v i quy ho ch chi ti t 1/2.000 khu 90,26ha đư c y ban nhân dân thành ph duy t tháng 01 năm 2007 (32.450 ngư i). - Di n tích đ t công viên cây xanh, th d c th thao, m t nư c trong quy ho ch chi ti t m i khu 90,26ha l n hơn so v i quy ho ch chi ti t duy t tháng 01 năm 2007 và tương ng v i m c tăng dân s , trong đó t l đ t công viên cây xanh, m t nư c trong d án Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 (30,1ha) đư c gi tương ng theo quy ho ch chi ti t khu du l ch - văn hóa - gi i trí đã duy t năm 2001. - Ch tiêu quy ho ch các d án thành ph n đư c tính toán trên cơ s di d i b trí các cơ s tôn giáo t Khu đô th m i Th Thiêm vào các v trí thu c khu 60,1ha (khu tái đ nh cư c a qu n 2 và khu dân cư Công ty TNHH Nam R ch Chi c), trong đó cơ s tôn giáo có di n tích l n nh t (kho ng 3,5ha) b trí trong d án Công ty TNHH Nam R ch Chi c. 4.2.2. Các ch tiêu quy ho ch cơ b n toàn khu dân cư 90,26ha: TT N i dung Ch tiêu quy ho ch T l S d ng đ t (%) (m2/ngư i) 1 - T ng s căn h chung cư t i đa 7.450 căn h - T ng s n n đ t kho ng 1.800 - 1.900 n n đ t 2 Dân s toàn khu, g m: kho ng 39.300 ngư i - Khu chung cư cao t ng kho ng 29.800 ngư i - Khu nhà th p t ng kho ng 9.500 ngư i 3 Cơ c u s d ng đ t: T ng di n tích toàn khu: kho ng 90,26ha 100% 23 m2/ng - Đ t nhóm nhà , g m: kho ng 33,5ha 37,1 8,5 + Nhà cao t ng k t h p thương kho ng 18,3ha m i d ch v . + Nhà th p t ng kho ng 15,2ha - Đ t công trình công c ng, g m: kho ng 15,95ha 17,7 4,1 + Trư ng h c (các c p) kho ng 6,7ha + Thương m i - d ch v , ch , văn kho ng 8,15ha hóa, gi i trí, hành chính, y t (phòng khám). + B nh vi n kho ng 1,1ha - Tôn giáo kho ng 3,95ha 4,4 1,0 - Đ t công viên cây xanh - th d c kho ng 21,4ha 23,6 5,4 th thao, m t nư c
  4. - Đ t giao thông, sân bãi kho ng 15,5ha 17,2 4,0 4 H s s d ng đ t: - Trên di n tích toàn khu (90,26ha) FAR = 2,41 - Trên di n tích đ t xây d ng FAR = 4,40 (49,45ha) 5 M t đ xây d ng (trên lô đ t): - Nhà cao t ng đ
  5. - Cơ c u s d ng đ t: S Lo i đ t Di n tích T l Ch tiêu t i thi u TT (ha) (%) (m2/ngư i) 1 Đ t nhóm nhà th p t ng kho ng 15,2 50,6 16,0 2 Đ t công trình công c ng: kho ng 6,05 20,2 6,4 - Trư ng h c (các c p) ~ 1,6 ~ 5,3 ~ 1,7 - Thương m i - d ch v , văn hóa, y ~ 3,4 ~ 11,4 ~ 3,6 t , hành chính… - Ch ~ 1,05 ~ 3,5 ~ 1,1 3 Tôn giáo kho ng 0,45 1,5 0,5 4 Đ t công viên cây xanh, th d c kho ng 3,0 10,0 3,2 th thao, m t nư c 5 Đ t giao thông, sân bãi kho ng 5,3 17,7 5,6 T ng c ng kho ng 30 100 31,7 - T ng di n tích sàn xây d ng: kho ng 610.000m2, bao g m: + Kho ng 480.000m2 sàn nhà + Kho ng 130.000m2 sàn thương m i - d ch v , công trình công c ng… - H s s d ng đ t: t i đa 2,00 (brutto - trên 30ha); 2,87 (netto - trên 21,25ha). - T ng cao: + Nhà : 3 - 4 t ng. + Công trình thương m i - d ch v : cao nh t 15 - 20 t ng (không k t ng h m, l ng, sân thư ng). M t vài công trình đi m nh n có th cao hơn (tùy phương án quy ho ch 1/500 c th s đư c cơ quan th m quy n xem xét). - M t đ xây d ng công trình (trên lô đ t xây d ng): + Nhà : t i đa 80%. + Công trình thương m i - d ch v : b t i đa 60%, tháp 30 - 40%. + Công trình công c ng (trư ng h c, y t , văn hóa, ch …): t i đa 40%. Ghi chú: N u k t h p khu 30,2ha Công ty Nam R ch Chi c và khu 30ha tái đ nh cư qu n 2 thành khu 60,2ha đ giao 01 ch đ u tư đ u tư xây d ng h t ng k thu t và xã h i thì có th g p chung đ t đ xây d ng t p trung các công trình công c ng, trên cơ s cơ c u s d ng đ t c a t ng d án thành ph n gi nguyên. c) Ch tiêu quy ho ch t i khu đ t kho ng 30,1ha - d án khu dân cư và du l ch - văn hóa - gi i trí c a Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21: - T i đa 2.750 căn h , dân s kho ng 11.000 ngư i (trung bình 4 ngư i/h ). - Di n tích trung bình: 120 - 130 m2/căn h . - Cơ c u s d ng đ t: STT Lo i đ t Di n tích T l Ch tiêu (ha) (%) (m2/ngư i) 1 Đ t nhóm nhà (nhà cao t ng kho ng 7,0 23,3 6,4 k t h p thương m i - d ch v ) 2 Đ t công trình công c ng: kho ng 5,6 18,6 5,1 - Trư ng h c (các c p) ~ 1,9 ~ 6,3 ~ 1,7 - Thương m i - d ch v , văn hóa, ~ 3,7 ~ 12,3 ~ 3,4 vui chơi - gi i trí, y t … 3 Đ t công viên cây xanh - th d c kho ng 12,5 41,5 11,4 th thao, m t nư c 4 Đ t giao thông, sân bãi kho ng 5,0 16,6 4,5 T ng c ng kho ng 30,1 100 27,4 - T ng di n tích sàn xây d ng: kho ng 570.000m2, bao g m:
  6. + Kho ng 430.000m2 sàn nhà . + Kho ng 140.000m2 sàn thương m i - d ch v , k thu t, công trình công c ng… - H s s d ng đ t: t i đa 2,00 (brutto - trên 30,1ha); 4,53 (netto - trên 12,6ha). - T ng cao nhà cao t ng: 25 - 30 t ng (không k t ng h m, l ng, sân thư ng). M t vài công trình đi m nh n có th cao hơn (tùy phương án quy ho ch 1/500 c th s đư c cơ quan th m quy n xem xét). - M t đ xây d ng công trình (trên lô đ t xây d ng): + Nhà cao t ng (k t h p thương m i - d ch v t i kh i b ): b < 70%, tháp 30 - 40%. + Công trình công c ng (trư ng h c, y t , văn hóa, siêu th …): t i đa 40%. 4.2.4. Ch tiêu v h t ng k thu t và ti n ích công c ng: - Ch tiêu c p đi n sinh ho t: 1.500 kWh/ngư i/năm. - Ch tiêu c p nư c sinh ho t: 200 - 250 lít/ngư i/ngày/đêm. - Cao đ n n hoàn thi n đ i v i khu v c xây d ng công trình: t i thi u 2,5m (h cao đ VN2000). - Ch tiêu thoát nư c b n: 200 - 250 lít/ngư i/ngày/đêm. - Ch tiêu đi n tho i: 10 máy/100 ngư i. - Ch tiêu rác th i: 1 - 1,5 kg/ngư i/ngày - Đ i v i khu nhà liên k th p t ng, áp d ng TCXDVN 353:2005 “Nhà liên k - Tiêu chu n thi t k ”, quy chu n quy ho ch xây d ng và các quy đ nh khác liên quan hi n hành. - Đ i v i khu dân cư cao t ng, áp d ng TCXDVN 323:2004 “Nhà cao t ng - Tiêu chu n thi t k ”, quy chu n quy ho ch xây d ng và các quy đ nh hi n hành khác có liên quan. Trong đó, lưu ý đ m b o các ch tiêu ti n ích công c ng như sau: + B trí 1,5 ch đ ôtô cho 1 căn h cao c p; 1 ch đ ôtô cho 100m2 sàn s d ng văn phòng ho c 100m2 sàn s d ng thương m i ho c 4 phòng khách s n t 3 sao tr lên. Đ i v i các công trình khác (căn h d ng trung bình, khách s n dư i 3 sao, tr s cơ quan, công trình d ch v …) ph i có s ch đ xe ≥ 50% quy đ nh trên. + B trí tr m y t và phòng khám b nh (1 tr m/1.000 dân). + Các khu c n b trí ch / siêu th ; khu sinh ho t c ng đ ng; sân chơi công c ng; khu luy n t p th d c th thao; khu qu n lý; công trình văn hóa; tôn giáo… + B trí trư ng h c: tính trên 1.000 dân thì s lư ng h c sinh m u giáo: 50 ch , ti u h c: 65 ch , trung h c cơ s : 55 ch , trung h c ph thông: 40 ch . Theo Quy t đ nh s 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , ch tiêu s d ng đ t giáo d c t i khu v c qu n 2 là 8 - 10 m2/ch h c. 5. H sơ s n ph m và d toán kinh phí đ án quy ho ch chi ti t: 5.1. H sơ s n ph m đ án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: STT TÊN H SƠ 1. Sơ đ v trí và gi i h n khu đ t quy ho ch - T l : 1/10.000 - 1/25.000 2. B n đ hi n tr ng ki n trúc c nh quan, đánh giá đ t xây d ng và hi n tr ng h th ng h t ng k thu t, b o v môi trư ng - T l : 1/2.000 3. B n đ quy ho ch t ng m t b ng s d ng đ t - T l : 1/2.000 4. Sơ đ t ch c không gian ki n trúc c nh quan - T l : 1/2.000 5. Các b n v minh h a v thi t k đô th : - B n v m t b ng, m t đ ng khai tri n theo các tuy n ph chính, lô ph đi n hình. - B n v ph i c nh minh h a các khu v c quan tr ng, các/c m công trình tiêu bi u. - B n v hư ng d n vi c thi t k các công trình, c m công trình s d ng không gian ng m, các công trình n m góc ph … 6. Các b n đ quy ho ch h th ng h t ng k thu t và môi trư ng - T l : 1/2.000 - Quy ho ch giao thông - Quy ho ch chu n b k thu t - Quy ho ch c p nư c - Quy ho ch c p đi n - Quy ho ch thoát nư c b n và v sinh môi trư ng
  7. 7. B n đ quy ho ch ch gi i đư ng đ và ch gi i xây d ng - T l : 1/2.000 8. B n đ t ng h p đư ng dây, đư ng ng k thu t - T l : 1/2.000 9. L p mô hình t l 1/2.000 ho c t l thích h p (không b t bu c) 10. Đi u l (hư ng d n) qu n lý xây d ng đô th theo quy ho ch chi ti t xây d ng 11. Thuy t minh t ng h p, các văn b n pháp lý có liên quan, t trình, d th o quy t đ nh phê duy t đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th . 5.2. H sơ s n ph m đ án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500: STT TÊN H SƠ 1. Sơ đ v trí và ranh gi i khu đ t thi t k - T l : 1/5.000 - 1/10.000 2. B n đ hi n tr ng ki n trúc c nh quan - T l : 1/500 3. B n đ quy ho ch t ng m t b ng s d ng đ t - T l : 1/500 4. B n đ quy ho ch t ch c không gian ki n trúc c nh quan - T l : 1/500 5. Các b n v thi t k đô th : - B n v m t b ng, m t đ ng khai tri n theo các tuy n ph chính, lô ph đi n hình. - B n v ph i c nh minh h a các khu v c quan tr ng, các c m công trình tiêu bi u. - B n v hư ng d n vi c thi t k các công trình, c m công trình s d ng không gian ng m, các công trình n m góc ph … 6. Các b n đ quy ho ch h th ng h t ng k thu t và môi trư ng - T l : 1/500 - Quy ho ch giao thông - Quy ho ch chu n b k thu t - Quy ho ch c p nư c - Quy ho ch c p đi n - Quy ho ch thoát nư c b n và v sinh môi trư ng 7. B n đ quy ho ch ch gi i đư ng đ và ch gi i xây d ng - T l : 1/500 8. B n đ t ng h p đư ng dây, đư ng ng k thu t - T l : 1/500 9. L p mô hình t l 1/500 ho c t l thích h p 10. Đi u l (hư ng d n) qu n lý xây d ng đô th theo quy ho ch chi ti t xây d ng 11. Thuy t minh t ng h p, các văn b n pháp lý có liên quan, t trình, d th o quy t đ nh phê duy t đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th . Đi u 2. Căn c n i dung phê duy t nhi m v đi u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng đô th (t l 1/2.000) nêu trên: - Giao y ban nhân dân qu n 2 làm vi c v i Công ty Nam R ch Chi c và Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 th ng nh t ch n 01 đơn v tư v n l p đ án quy ho ch chi ti t xây d ng (1/2000) toàn khu 90,26ha đ k t n i đ ng b h t ng k thu t và xã h i, t ch c không gian - ki n trúc c nh quan t ng th hài hòa toàn khu 90,26ha (tương t phương án quy ho ch toàn khu năm 2003 đư c ch n thông qua thi tuy n quy ho ch). - Giao S Quy ho ch - Ki n trúc th m đ nh đ án quy ho ch chi ti t xây d ng 1/2000, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Giao các ch đ u tư t t ch c l p các đ án quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 các d án thành ph n đ trình y ban nhân dân qu n 2 th m đ nh song song vi c l p quy ho ch chi ti t xây d ng 1/2.000 khu 90,26ha. y ban nhân dân qu n 2 phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 các d án thành ph n ngay sau khi đ án quy ho ch chi ti t xây d ng 1/2.000 khu 90,26ha đư c phê duy t. - y ban nhân dân thành ph s có văn b n chính th c xác đ nh các cơ s tôn giáo b trí trong khu 90,26ha. - Giao S Giao thông v n t i th a thu n c th trên b n đ hi n tr ng v trí toàn khu dân cư Nam R ch Chi c (do Đoàn Đo đ c B n đ - S Tài nguyên và Môi trư ng l p) v ranh m c c a mép b cao sông Gi ng Ông T , r ch Mương Kinh, ph m vi nút giao An Phú, nút giao Đ Xuân H p đ xác đ nh chính xác ranh và di n tích c a toàn khu và c a các d án thành ph n. - Giao S Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t b n đ hi n tr ng v trí và l p th t c giao đ t các d án thành ph n sau khi có ý ki n th a thu n c a S Giao thông v n t i. - Giao S Tài chính tính toán nghĩa v tài chính giá tr đ t giao t i khu 90,26ha đ các ch đ u tư tính toán hi u qu và tri n khai th c hi n nhanh các d án thành ph n, nhưng v n đ m b o các ch trương và ch đ o c a y ban nhân dân thành ph trư c đây liên quan các d án tái đ nh cư Khu đô th m i Th Thiêm.
  8. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Xây d ng, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám đ c S Giao thông v n t i, Giám đ c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, Trư ng ban Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm, Công ty TNHH Nam R ch Chi c, Công ty Phát tri n Qu c t Th k 21 và các cơ quan đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản