Quyết định số 686/1998/QĐ-UBTDTT-TTI

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
49
lượt xem
6
download

Quyết định số 686/1998/QĐ-UBTDTT-TTI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 686/1998/QĐ-UBTDTT-TTI của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành Luật Cờ vua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 686/1998/QĐ-UBTDTT-TTI

 1. Y BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 686/1998/QĐ/UBTDTT-TTI Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T C VUA B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B và cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban Th d c Th thao; Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn C vua nư c ta; Căn c vào đ ngh c a ông V trư ng V th thao Thành tích cao I; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Lu t C vua g m 2 ph n và ph l c. Ph n 1 g m 14 Đi u; Ph n 2 g m 16 Đi u. Đi u 2. Lu t C vua này đư c áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u Qu c t t i nư c ta; Đi u 3. Lu t này thay th cho các Lu t C vua đã ban hành trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 4. Các ông Chánh Văn Phòng, V trư ng V Th thao Thành tích cao I. V trư ng V t ch c Cán b - Đào t o. V K ho ch-Tài chính, Giám đ c các S Th d c Th thao đ a phương, ngành, các đơn v có liên quan thu c y ban Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Hà Quang D Ph n 1. LU T C VUA FIDE Lu t C vua FIDE áp d ng cho m i cu c đ u trên bàn c . Văn b n b ng ti ng Anh là văn b n g c c a Lu t C Vua, đư c thông qua t i H i ngh FIDE l n th 71 t i Itanbul (Th Nhĩ Kỳ) vào tháng 11 năm 2000 và có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2001. M Đ U Lu t c Vua không bao quát t t c các tình hu ng có th x y ra trong quá trình ván c . N u có m t tình hu ng x y ra, nhưng không đư c đi u nào trong Lu t quy đ nh rõ ràng, thì có th nghiên c u nh ng tình hu ng tương t đư c đ c p trong Lu t đ tìm ra m t gi i pháp tho đáng. Lu t C Vua đư c xây d ng trên quan đi m cho r ng các tr ng tài đ u có đ trình đ c n thi t, kh năng xét đoán lành m nh và tinh th n khách quan tuy t đ i. M t lu t l quá chi ti t s tư c m t quy n xét đoán c a tr ng tài, làm h n ch s sáng t o c a tr ng tài trong khi tìm cách gi i quy t v n đ m t cách h p lý, công b ng và sát v i th c t . FIDE mong r ng t t c các kỳ th và các Liên đoàn th a nh n quan đi m này. M i Liên đoàn thành viên đư c áp d ng nh ng đi u lu t chi ti t hơn v i nh ng đi u ki n sau đây: (a) Lu t riêng c a t ng Liên đoàn không đư c có đi u nào trái v i Lu t chính th c c a FIDE. (b) Lu t riêng c a Liên đoàn ch áp d ng trong ph m vi đ a bàn thu c quy n qu n lý Liên đoàn.
 2. (c) Lu t riêng c a Liên đoàn không có giá tr cho b t kỳ tr n đ u nào c a FIDE; gi i vô đ ch th gi i, đ u đ phong c p ho c đ u đ giành m t danh hi u ho c đ u đ tính h s (Râytinh). LU T CHƠI Đi u 1. B n ch t và m c đích c a m t ván c 1.1. Ván c đư c ti n hành gi a hai đ u th b ng cách luân phiên nhau di chuy n các quân c trên m t chi c bàn hình vuông g i là “bàn c ”. Đ u th c m quân tr ng m đ u ván c . M t đ u th đư c quy n “có lư t đi”, khi đ u th kia đã th c hi n xong nư c đi c a mình. 1.2. M c tiêu c a m i đ u th là t n công Vua c a đ i phương sao cho đ i phương không có nư c đi đúng lu t nào có th tránh Vua kh i b b t nư c đi ti p theo. Đ u th đ t đư c đi u đó đư c g i là đã “chi u h t” Vua đ i phương và th ng ván c . Đ u th có Vua b chi u h t thua ván c . 1.3. N u xu t hi n th c mà không m t đ u th nào có th chi u h t đư c thì ván c k t thúc hoà. Đi u 2. V trí ban đ u c a các quân trên bàn c 2.1. Bàn c g m 64 ô vuông b ng nhau, xen k các ô sáng màu (các ô tr ng) và các ô s m màu (các ô đen). Bàn c đư c đ t gi a đ u th sao cho ô góc bên ph i c a đ u th có màu tr ng. 2.2. Khi b t đ u ván c , m t đ u th có 16 quân màu sáng (các quân tr ng), đ u th kia có 16 quân màu s m (các quân đen): Các quân c đó thư ng đư c ký hi u b ng nh ng bi u tư ng như sau: Bên tr ng: M t Vua tr ng M t Hoàng H u tr ng (g i t t là H u) Hai Xe tr ng, Hai Tư ng tr ng, Hai Mã tr ng, Tám T t tr ng, Bên đen: M t Vua đen, M t Hoàng H u đen, Hai Xe đen, Hai Tư ng đen, Hai Mã đen, Tám T t đen, V trí ban đ u c a các quân trên bàn c như sau:
 3. Tám dãy ô theo chi u d c bàn c đư c g i là “các c t d c”. Tám dãy ô theo chi u ngang bàn c đư c g i là “các hàng ngang”. Đư ng n i các ô cùng màu đính vào nhau góc đư c g i là “đư ng chéo”. Đi u 3. Nư c đi c a các quân 3.1. Không đư c di chuy n m t quân t i ô có quân cùng màu đang đ ng. N u m t quân đi t i m t ô c đang có quân c a đ i phương đ ng thì quân c a đ i phương b b t, đư c b ra kh i bàn c và tính là m t ph n c a nư c đi đó. M t quân đư c cho là đang t n công m t quân c a đ i phương n?u quân đó có th th c hi n bư c b t quân t i ô c nêu trên theo các đi u 3.2 đ n 3.8. 3.2. Quân Tư ng có th đi t i b t c ô c nào trên cùng đư ng chéo mà nó đang đ ng. 3.3. Quân Xe có th đi t i b t c ô c nào trên cùng c t d c ho c hàng ngang mà nó đang đ ng. 3.4. Quân Hoàng H u (g i t t là H u) có th đi t i b t c ô c nào trên cùng c t d c, hàng ngang ho c đư ng chéo mà nó đang đ ng.
 4. 3.5. Khi th c hi n nh ng nư c đi này, Quân Tư ng, quân Xe ho c quân H u không đư c nh y qua đ u các quân đang đ ng gi a đư ng. 3.6. Quân Mã có th đi t ô nó đang đ ng đ n m t trong các ô g n nh t nhưng không n m trên cùng hàng ngang, c t d c hay đư ng chéo v i ô nó đang đ ng. Mã có th nh y qua ô có quân đ ng. 3.7. (a). T t có th ti n t i m t ô c tr ng ngay phía trư c nó, trên cùng c t d c ho c: (b). nư c đi đ u tiên c a mình T t có th đi như đi m (a), ho c ch n cách ti n hai ô c trên cùng c t d c v i đi u ki n c hai ô c đó đ u tr ng, ho c: (c). T t đi theo đư ng chéo t i m t ô c ngay phía trư c nó trên c t d c bên c nh đang b m t quân c a đ i phương chi m gi và b t quân này (d). Khi T t đ i phương t v trí ban đ u ti n hai ô vư t qua ô c đang b T t bên có lư t đi ki m soát, thì T t bên có lư t đi có th b t T t đ i phương v a đi hai ô như khi T t đó th c hi n nư c đi m t ô. Nư c b t này ch có th th c hi n ngay sau nư c ti n T t hai ô và đư c g i là “b t T t qua đư ng”.
 5. (e). Khi m t T t ti n t i hàng ngang cu i cùng nó ph i đư c đ i thành H u, ho c Xe, ho c Tư ng, ho c Mã cùng màu, ngay trong nư c đi này. S l a ch n đ đ i quân c a đ u th không ph thu c vào các quân đã b b t trư c đó. S đ i T t thành m t quân khác đư c g i là “phong c p” cho T t và quân m i có hi u l c ngay. (a). Quân Vua có th đi b ng hai cách khác nhau: (i). Quân Vua đi t ô c nó đang đ ng t i m t ô b t kỳ li n bên n u ô c đó không b quân nào c a đ i phương t n công.
 6. Các quân c a đ i phương đư c coi là đang t n công m t ô th m chí c khi chúng không th di chuy n. (ii). “Nh p thành” đây là m t nư c đi c a Vua và m t trong hai Xe cùng màu, trên cùng hàng ngang, đ u tính chung là m t nư c đi c a Vua và đư c th c hi n như sau: Vua di chuy n ngang hai ô t v trí ban đ u sang phía Xe tham gia nh p thành, ti p theo Xe nói trên di chuy n nh y qua Vua t i ô c quân Vua v a đi qua. (1). Không đư c phép nh p thành: [a]. N u Vua đã di chuy n r i, ho c [b]. N u Xe phía nh p thành đã di chuy n r i. (2). T m th i chưa đư c nh p thành: {a}. N u ô Vua đang đ ng, ô Vua ph i đi qua ho c ô Vua đ nh t i đang b m t hay nhi u quân c a đ i phương t n công. [b]. N u gi a Vua và quân Xe đ nh nh p thành có quân khác đang đ ng. [c]. Quân Vua đư c coi là “b chi u” n u như nó b m t hay nhi u quân c a đ i phương t n công, th m chí c khi nh ng quân này không th t di chuy n. Vi c thông báo nư c chi u Vua là không b t bu c. 3.9. Các quân không đư c phép di chuy n n u nư c đi đó đ t Vua ho c đ Vua c a mình th b chi u.
 7. Đi u 4. Th c hi n nư c đi 4.1. Các nư c đi ph i đư c th c hi n ch b ng m t tay. 4.2. Đ u th có lư t đi có th s a m t hay nhi u quân cho đúng ô c a chúng, v i đi u ki n ph i thông báo trư c ý đ nh c a mình (ch ng h n b ng cách nói “tôi s a quân”) 4.3. Ngoài trư ng h p đư c quy đ nh đi u 4.2, n u đ u th có lư t đi c ý ch m vào: (a). M t hay nhi u quân c a mình đ u th ph i di chuy n quân b ch m đ u tiên n u quân đó có th di chuy n đư c. (b). M t hay nhi u quân c a đ i phương, đ i th ph i b t quân b ch m đ u tiên n u quân đó có th b t đư c. (c). Các quân khác màu, đ u th ch m quân ph i b t quân c a đ i phương b ng quân c a mình, ho c n u đi u đó không đúng lu t thì ph i đi ho c b t quân b ch m đ u tiên n u quân đó có th đi đư c ho c b t đư c. N u không th xác đ nh đư c quân nào b ch m đ u tiên, thì quân c a đ u th đó b coi là ch m trư c quân c a đ i phương. 4.4. (a). N u m t đ u th c ý ch m vào Vua và Xe c a mình, thì ph i nh p thành v phía Xe đó n u nư c nh p thành h p l . (b). N u m t đ u th c ý ch m vào Xe trư c và sau đó là Vua c a mình, đ u th đó không đư c phép nh p thành t i nư c đi này và tình hu ng s đư c gi i quy t theo đi u 4.3a. (c). N u m t đ u th có ý đ nh nh p thành mà ch m vào Vua, ho c ch m Vua và Xe cùng m t lúc nhưng nh p thành v phía này không h p l đ u th ph i th c hi n m t nư c đi khác đúng lu t b ng quân Vua c a mình bao g m c nư c nh p thành v phía khác. N u Vua cũng không có nư c đi h p l , thì đ u th đư c phép th c hi n m t nư c đi khác h p l . 4.5. N u không m t quân nào trong s các quân đã ch m có th di chuy n đư c, ho c b t quân đư c, thì đ u th có th th c hi n m t nư c đi b t kỳ khác h p l . 4.6. Đ u th m t quy n khi u n i các vi ph m lu t này c a đ i phương n u đã c tình ch m tay vào quân c . 4.7. Khi m t quân đã đư c buông tay đ t trên ô c như m t nư c đi h p l ho c m t ph n c a nư c đi h p l thì sau đó quân c này không th đư c di chuy n t i m t ô c khác. Nư c đi đư c coi là hoàn thành khi t t c các yêu c u liên quan t i Đi u 3 đư c tho mãn. Đi u 5. Hoàn thành ván c 5.1. (a). Đ u th chi u h t Vua đ i phương b ng m t nư c đi h p l – th ng ván c . Ván c ngay l p t c k t thúc. (b). Đ u th th ng ván c khi đ i phương tuyên b xin thua. Ván c k t thúc ngay lúc đó. 5.2. (a). Ván c hoà khi đ u th có lư t đi không có nư c đi h p l nào và Vua c a đ u th đó không b chi u. Ván c đư c g i là k t thúc th “h t nư c đi”. Ván c ngay l p t c k t thúc v i đi u ki n nư c d n t i th “h t nư c đi” (Pát) là nư c đi h p l . (b). Ván c hoà khi xu t hi n th c , trong đó không đ u th nào có th chi u h t Vua c a đ i phương b ng các nư c đi h p l . Ván c đư c g i là k t thúc th “không có kh năng đánh th ng”. Ván c ngay l p t c k t thúc, v i đi u ki n nư c d n t i th c này là nư c đi h p l . (c). Ván c hoà theo s tho thu n c a hai đ u th trong quá trình ván đ u. Ván c k t thúc ngay lúc đó. (Xem đi u 9.1). (d). Ván c có th hoà n u m t th c gi ng h t s xu t hi n ho c đã xu t hi n ba l n trên bàn c . (Xem đi u 9.2). (e). Ván c có th hoà n u trong 50 nư c đi cu i cùng liên ti p nhau các đ u th đã không th c hi n b t kỳ s di chuy n T t nào và không có nư c b t quân nào. (Xem đi u 9.3). LU T THI Đ U Đi u 6. Đ ng h c 6.1. “Đ ng h ” là đ ng h có hai ch s th i gian đư c n i v i nhau đ t i m t th i đi m ch có gi c a m t bên ch y. Thu t ng “đ ng h ” dùng trong Lu t C Vua là m t trong hai ch s th i gian. “R ng c ” là s h t th i gian cho phép đ i v i m t đ u th .
 8. 6.2. (a). Khi s d ng đ ng h c , m i đ u th ph i th c hi n m t s lư ng t i thi u ho c t t c các nư c đi trong m t kho ng th i gian cho phép; khi s d ng đ ng h đi n t , ngoài th i gian ki m tra chung có th b sung m t s lư ng th i gian nh t đ nh cho m i nư c đi. T t c các đi u trên c n ph i đư c xác đ nh trư c. (b). Th i gian còn l i chưa dùng h t c a m t đ u th m t giai đo n đư c c ng thêm vào th i gian c a đ u th đó giai đo n ti p theo, tr trư ng h p qui đ nh th i gian này cho t ng nư c đi. Khi c hai đ u th đ u đư c nh n m t lư ng th i gian chính quy đ nh cho suy nghĩ và m t lư ng th i gian n đ nh thêm cho m i nư c đi thì th i gian chính b t đ u tính sau khi th i gian n đ nh đã h t. N u đ u th b m d ng đ ng h c a mình trư c khi h t th i gian n đ nh thì th i gian suy nghĩ chính s v n đư c tính, không ph thu c vào t l th i gian n đ nh đã s d ng. 6.3. M i ch s th i gian có m t “lá c ”. Ngay l p t c sau khi r ng c , các yêu c u đi u 6.2(a) ph i đư c ki m tra. 6.4. Trư c khi b t đ u ván đ u, tr ng tài s quy t đ nh đ ng h c đư c đ t v trí nào. 6.5. Khi b t đ u ván c , đ ng h c a đ u th c m quân tr ng đư c cho ch y trư c. 6.6. N u c hai đ u th cùng v ng m t t đ u ván đ u, đ u th c m quân tr ng s b m t toàn b th i gian cho đ n khi đ u th này có m t (tr khi đi u l gi i ho c tr ng tài có quy đ nh khác). 6.7. Đ u th s b thua ván c n u đ n thi đ u mu n hơn m?t gi? đ ng h sau khi b t đ u cu c đ u theo l ch (tr khi đi u l gi i ho c tr ng tài có quy đ nh khác). 6.8. (a). Trong quá trình ván đ u, m i đ u th khi đã th c hi n xong nư c đi c a mình trên bàn c c n ph i b m d ng đ ng h c a mình và cho đ ng h c a đ i phương ch y. Đ u th ph i luôn nh b m đ ng h . Nư c đi c a đ u th chưa đư c coi là hoàn thành khi chưa th c hi n vi c b m đ ng h , tr khi nư c đi đư c th c hi n k t thúc ván c . (Xem các đi u 5.1 và 5.2). Th i gian gi a khi th c hi n nư c đi trên bàn c đ n lúc b m đ ng h đư c xem như là m t ph n c a th i gian cho phép đ i v i đ u th . (b). Đ u th ph i b m đ ng h b ng chính tay di chuy n quân. Nghiêm c m đ s n ngón tay nút b m ho c “tr c s n” phía trên nút b m. (c). Các đ u th ph i s d ng đ ng h m t cách nghiêm túc. Nghiêm c m đ p m nh đ ng h ho c gõ nó t phía trên. Vi c đi u khi n đ ng h sai quy đ nh s b ph t theo đi u 13.4. (d). N u m t đ u th không th s d ng đ ng h , m t tr ng tài có th đư c c giúp đ u th làm vi c này. Tr ng tài s đi u khi n đ ng h m t cách vô tư. 6.9. Lá c đư c công nh n là đã r ng khi tr ng tài ghi nh n th c tr ng đó ho c m t trong hai đ u th tuyên b đi u đó và g i tr ng tài xác nh n. 6.10. Đ u th s b thua ván c n u không th c hi n đ s lư ng cư c đi đư c quy đ nh trư c trong th i gian cho phép, tr khi áp d ng các đi u 5.1 ho c m t trong các đi u 5.2(a), (b), (c). M c dù v y, ván c s hoà n u x y ra th c mà đ i phương không th chi u h t b ng hàng lo t b t kỳ các nư c đi nào h p l . 6.11. Các ch s trên đ ng h đư c coi là quy t đ nh trong trư ng h p đ ng h không có hư h ng rõ ràng nào. Đ ng h hư h ng c n ph i đư c thay th . Khi xác đ nh th i gian đ t trên đ ng h m i thay th , tr ng tài c n ph i có quy t đ nh h p lý nh t. 6.12. N u c hai lá c cùng đã t ng và không th xác đ nh đư c lá c nào r ng trư c, ván đ u s ti p t c. 6.13. (a). N u như ván đ u c n ph i t m d ng, tr ng tài ph i d ng c hai đ ng h . (b). Đ u th có th d ng đ ng h trong trư ng h p đ ngh tr ng tài can thi p, ch ng h n trong trư ng thi u quân yêu c u trong nư c đi phong c p. (c). Tr ng tài là ngư i quy t đ nh, khi nào thì ván đ u đư c ti p t c l i. (d). N u m t đ u th d ng đ ng h đ đ ngh tr ng tài can thi p, tr ng tài s xác đ nh xem đ u th có lý do chính đáng đ làm vi c đó hay không. N u rõ ràng r ng đ u th không có lý do chính đáng khi d ng đ ng h , đ u th s b ph t theo đi u 13.4. 6.14. N u như x y ra m t s vi ph m lu t nào đó và c n ph i khôi ph c l i đúng th c trư c khi vi ph m, tr ng tài c n ph i quy t đ nh h p lý khi xác đ nh th i gian c n ph i thi t l p trên đ ng h . N u c n thi t tr ng tài s ch nh l i th i gian đã s d ng trên đ ng h .
 9. 6.15. Các màn nh, màn hình vi tính ho c các bàn c minh ho th c hi n hành trên bàn c , các nư c đi và s lư ng các nư c đi đã đư c th c hi n cũng như các đ ng h đ t cho khán gi xem. Đ u th không đư c d a vào nh ng thi t b này đ khi u n i. Đi u 7. Các th c không h p l 7.1. (a). N u trong quá trình ván đ u phát hi n r ng v trí ban đ u c a các quân c đ t sai t đ u ván thì ván c ph i đư c hu b và chơi ván m i. (b). N u trong quá trình ván đ u phát hi n r ng bàn c đã đư c đ t trái v i đi u 2.1, ván đ u ti p t c nhưng th c đã đ t t i ph i đư c chuy n sang m t bàn c đư c đ t đúng. 7.2. N u m t ván đ u đã đư c b t đ u v i màu quân b đ o như c, ván đ u s ti p t c, tr khi tr ng tài có quy t đ nh khác. 7.3. N u m t đ u th làm xê d ch v trí m t hay nhi u quân, thì ph i th c hi n vi c s a l i th c cho đúng b ng th i gian c a mình. N u c n thi t ho c đ u th đã làm sai l ch quân ho c đ i phương c a anh ta s d ng đ ng h và g i tr ng tài can thi p. Trong tài có th ph t đ u th đã làm sao l ch quân. 7.4. (a). N u trong quá trình ván đ u phát hi n ra m t nư c đi không h p l đã đư c th c hi n, th c ph i đư c khôi ph c l i như th trư c khi x y ra vi ph m. N u như th c ngay trư c khi vi ph m lu t không th khôi ph c đư c, ván c s ti p t c t th c sau cùng có th khôi ph c l i. Đ ng h? c ph i đư c ch nh l i theo đi u 4.3 áp d ng cho nư c đi thay th nư c đi không h p l . Sau đó ván c l i ti p t c. (b). Sau khi x lý theo đi u 7.4(a). đ i v i hai nư c đi không h p l đ u tiên c a đ u th , tr ng tài s cho đ i phương c a đ u th đó thêm hai phút trong m i trư ng h p, đ i v i nư c đi không h p l l m th ba c a đ u th , tr ng tài s tuyên b đ u th đó thua ván c . 7.5. N u trong quá trình ván đ u phát hi n ra các quân đã đư c đ t không đúng ô c a mình, th c ph i đư c khôi ph c l i như trư c khi x y ra vi ph m, N u như th c ngay trư c khi vi ph m không th xác đ nh đư c, ván c s ti p t c t th c sau cùng có th xác đ nh đư c. Đ ng h c ph i đư c ch nh l i theo đi u 6.14. Sau đó ván c l i ti p t c. Đi u 8. Ghi chép các nư c đi 8.1. Trong quá trình ván đ u, m i đ u th ph i ghi chép t ng nư c đi c a mình và c a đ i phương m t cách chính xác và rõ ràng b ng cách ghi theo h th ng ký hi u đ i s (ph l c E) trên biên b n dùng cho thi đ u. Đ u th có th đi nư c đáp l i nư c đi c a đ i phương trư c khi ghi chép nó. Nhưng đ u th ph i ghi ch p nư c đi c a mình trư c khi th c hi n nư c đi sau. C hai đ u th ph i ghi nh n đ ngh hoà trong biên b n thi đ u (Ph l c E12). N u m t đ u th không th t ghi chép biên b n thì vào đ u ván đ u, m t ph n th i gian suy nghĩ c a đ u th s b tr theo quy t đ nh c a tr ng tài. N u m t đ u th không th s d ng đ ng h , m t tr ng tài có th đư c c giúp đ u th làm công vi c này. Đ ng h s đư c tr ng tài đi u ch nh m t cách công b ng. 8.2. Biên b n thi đ u ph i đ tr ng tài quan sát trong su t quá trình ván đ u. 8.3. Biên b n thi đ u là tài s n riêng c a Ban t ch c gi i. 8.4. N u m t đ u th còn ít hơn năm phút trên đ ng h c a mình và không có th i gian b sung (30 giây ho c hơn) cho m i nư c đi thì đ u th đó không b t bu c ph i tuân th đi u 8.1. Nhưng ngay sau khi m t lá c đã r ng đ u th ph i khôi ph c l i đ y đ vi c ghi chép c a mình trư c khi th c hi n nư c đi ti p theo. 8.5. (a). N u c hai đ u th đ u không ph i ghi nư c đi theo đi u 8.4 thì tr ng tài ho c m t tr lý c a tr ng tài c n ph i c g ng có m t đ ti n hành ghi chép. Trong trư ng h p này, ngay l p t c sau khi lá c r ng, tr ng tài ph i d ng c hai đ ng h . Sau đó, c hai đ u th ph i s d ng ghi chép c a tr ng tài ho c biên b n c a đ i phương đ hoàn thành biên b n c a mình. (b). N u ch có m t đ u th không ph i ghi biên b n theo đi u 8.4, thì đ u th này ph i hoàn thành biên b n c a mình m t cách s m nh t ngay sau khi m t trong hai lá c r ng trư c khi di chuy n quân trên bàn c . N u là lư c đi c a mình thì đ u th này có th s d ng biên b n c a đ i phương. Nhưng ph i tr l i cho đ i phương trư c khi th c hi n nư c đi. (c). N u như không th hoàn thành vi c ghi chép biên b n m t cách đ y đ , các đ u th ph i khôi ph c l i ván c trên m t bàn c th hai dư i s giám sát c a tr ng tài ho c tr lý tr ng tài. Trư c tiên, đ u th ph i ghi l i th c hi n t i, th i gian đã s d ng và s lư ng các nư c đi đã th c hi n (n u đi u này có th ) trư c khi th c hi n vi c khôi ph c l i ván c .
 10. 8.6. N u như không th khôi ph c đư c biên b n t i th c xu t hi n và b i v y không th kh ng đ nh đư c r ng đ u th đã vư t quá th i gian cho phép hay không thì ván đ u đư c ti p t c và nư c đi th nh t c a đ t ki m tra th i gian ti p theo, tr khi xác đ nh rõ ràng r ng nhi u nư c đi hơn đã đư c th c hi n. Đi u 9. Ván c hoà 9.1. (a). M t đ u th mu n đ ngh hoà thì ph i đ ngh sau khi th c hi n nư c đi trên bàn c nhưng trư c khi b m đ ng h . M t đ ngh hoà t i b t c th i đi m nào khác c a cu c đ u v n có giá tr nhưng ph m vào đi u 12.5. Không đư c ràng bu c đ ngh hoà v i các đi u ki n khác. Trong c hai trư ng h p đ ngh hoà không đư c phép rút l i và nó có giá tr cho đ n khi đ i phương ch p nh n, ho c t ch i b ng l i, ho c b ng cách ch m vào quân v i d đ nh th c hi n nư c đi ho c đi quân ho c ván đ u k t thúc b ng m t cách khác. (b). Đ ngh hoà ph i đư c c hai đ u th ghi nh n trong biên b n c a mình b ng d u “=” (Xem ph l c E). (c). Yêu c u hoà theo các đi u9.2 – 9.3 ho c 10.2 đư c xem như m t đ ngh hoà. 9.2. Ván c đư c x hoà theo đ ngh c a đ u th có lư t đi n u như xu t hi n m t th c l p l i ba l n (không nh t thi t ph i có s l p l i liên ti p): (a). Th c s p xu t hi n 3 l n. Đ u tiên đ u th ghi nư c đi d n đ n th l p l i 3 l n c a mình vào biên b n và thông báo cho tr ng tài bi t ý đ nh th c hi n nư c đi đó c a mình ho c, (b). Th c đã xu t hi n 3 l n và đ u th đ ngh hoà có lư t đi. Các th c m c (a) và (b) đư c coi là l p l i n u chính đ u th đ ngh hoà có lư t đi, các quân cùng tên, cùng màu đúng v trí cũ và kh năng di chuy n c a t t c các quân c a hai đ u th không thay đ i. 9.3. Ván c hoà căn c vào đ ngh c a đ u th có lư t đi, n u (a) đ u th ghi các nư c đi vào biên b n c a mình và thông báo cho tr ng tài bi t d đ nh s th c hi n nư c đi d n đ n k t qu là trong 50 nư c đi cu i cùng do hai đ u th th c hi n không có s di chuy n c a b t c T t nào và không có s b t b t c quân nào, ho c, (b). Trong 50 nư c đi cu i cùng liên ti p nhau đã đư c hai đ u th th c hi n không x y ra s di chuy n c a b t c T t nào và không có s b t b t c quân nào. 9.4. N u đ u th th c hi n nư c đi mà không đ ngh hoà thì s m t quy n đ ngh hoà theo đi u 9.2 ho c 9.3 nư c đi đó. 9.5. N u m t đ u th đ ngh hoà theo đi u 9.2 ho c 9.3 thì ph i ngay l p t c d ng c hai đ ng h . Đ u th không đư c phép rút l i đ ngh c a mình. (a). N u như đ ngh không đúng, tr ng tài s thêm ba phút vào th i gian còn l i c a đ i phương. N u đ u th đ ngh hoà còn hơn hai phút trên đ ng h c a mình, tr ng tài s tr m t n a s th i gian còn l i c a ngư i đ ngh t i đa là tr ba phút. N u ngư i đ ngh hoà còn hơn m t phút nhưng ít hơn hai phút, th i gian còn l i c a anh ta s là m t phút. N u ngư i đ ngh còn ít hơn m t phút, tr ng tài s không hi u ch nh đ ng h c a anh ta. Sau đó ván c ti p t c và nư c đi đã đ xu t ph i đư c th c hi n. 9.6. Ván c hoà khi th c đ t t i không th chi u h t b ng hàng lo t nư c đi h p l có th k c nh ng nư c đi y u nh t c a đ i phương. Ván c ngay l p t c k t thúc. Đi u 10. Đ u nhanh cu i ván 10.1. "Đ u nhanh cu i ván" là giai đo n cu i cùng c a m t ván c , khi mà t t c các nư c đi còn l i ph i đư c th c hi n trong m t kho ng th i gian có h n. 10.2. N u như m t đ u th có lư t đi còn ít hơn hai phút trên đ ng h c a mình, thì có th đ ngh hoà trư c khi lá c r ng. Đ u th đó ph i d ng đ ng h và m i tr ng tài t i: (a). N u như tr ng tài công nh n r ng, đ i phương không c g ng đánh th ng b ng các cách thông thư ng (mà ch đánh câu gi ), ho c, không th th ng ván c b ng các cách thông thư ng thì tr ng tài tuyên b ván c hoà. Trong trư ng h p ngư c l i, tr ng tài s t m hoãn chưa đưa ra k t lu n c a mình ho c bác b đ ngh hoà.
 11. (b). N u tr ng tài t m hoãn chưa đưa ra k t lu n c a mình, đ i phương có th đư c c ng thêm hai phút vào th i gian suy nghĩ và ván c s ti p di n trư c s ch ng ki n c a tr ng tài. Tr ng tài tuyên b k t qu cu i cùng sau khi lá c r ng. (c). N u tr ng tài bác b đ ngh hoà, đ i phương s đư c thư ng thêm hai phút vào th i gian suy nghĩ. (d). Tr ng tài s đưa ra k t lu n d a trên các đi u 10a, b, c. 10.3. N u c hai lá c cùng đã r ng và không th xác đ nh đư c lá c nào r ng trư c, ván c hoà. Đi u 11. Tính đi m Tr cách tính đi m khác đã đư c thông báo trư c, đ u th th ng ván c ho c th ng do đ i phương b k lu t đư c m t đi m (1), đ t th thua ván c ho c thua do b k lu t đư c không đi m (0) và đ u th hoà ván c đư c n a đi m (1/2). Đi u 12. Tư cách đ u th 12.1. Các đ u th không đư c có hành vi làm nh hư ng x u t i ván đ u. 12.2. Trong thi đ u c m các đ u th s d ng các tài li u vi t tay, các ngu n thông tin, l i khuyên ho c phân tích trên m t bàn c khác. T biên b n thi đ u ch đư c s d ng đ ghi chép các nư c đi, th i gian trên đ ng h , đ ngh hoà và các v n đ liên quan t i khi u n i. 12.3. Các đ u th đã chơi xong ván c c a mình s đư c xem như là khán gi . 12.4. Các đ u th không đư c phép r i kh i khu v c thi đ u khi chưa đư c s đ ng ý c a tr ng tài. Khu v c thi đ u bao g m: phòng thi đ u, các phòng gi i lao, khu v c ti p năng lư ng, khu v c dàng cho hút thu c và các khu v c khác đư c tr ng tài công nh n. Riêng đ u th có lư t đi không đư c phép r i kh i phòng thi đ u khi chưa đư c s đ ng ý c a tr ng tài. 12.5. Nghiêm c m các bi u hi n gây m t t p trung, ho c m t bình tĩnh cho đ i phương dư i b t c hình th c nào, k c vi c đ ngh hoà không có lý do chính đáng. 12.6. S vi ph m các đi m trong các đi u t 12.1 đ n 12.5 đ u có th d n t i b ph t theo đi u 13.4. 12.7. Đ u th không tuân th Lu t C Vua s b x thua ván c . Tr ng tài s quy t đ nh đi m c a đ i phương. 12.8. N u c hai đ u th đ u ph m vào Đi u 12.7, c hai đ u th đ u b x thua. Đi u 13. Ch c năng nhi m v c a tr ng tài (xem ph n m đ u) 13.1. Tr ng tài c n ph i theo dõi vi c tuân th ch t ch Lu t V Vua. 13.2. Tr ng tài ph i hành đ ng đ cu c thi đ u ti n hành thu n l i nh t. Tr ng tài ph i b o đ m duy trì đi u ki n thi đ u t t đ các v n đ ng viên không m t t p trung. Tr ng tài ph i giám sát ti n trình c a cu c đ u. 13.3. Tr ng tài ph i quan sát các ván đ u, đ c bi t khi các đ u th còn ít th i gian, và đưa ra các quy t đ nh ho c n đ nh các m c ph t cho các đ u th khi c n. 13.4. Tr ng tài có th áp d ng m t ho c nhi u hình ph t trong các hình ph t sau: (a). Nh c nh (b). Tăng thêm th i gian còn l i cho đ i phương ho c (c). Tr b t th i gian còn l i c a đ u th vi ph m lu t. (d). Tuyên b ván c b thua (e). Tr đi m ghi đư c trong ván đ u c a bên vi ph m (f) . Tăng đi m ghi đư c trong ván đ u t i m c t i đa cho đ i phương c a đ u th vi ph m (g). Tru t quy n thi đ u. 13.5. Tr ng tài có quy n tăng thêm th i gian suy nghĩ cho m t ho c c hai đ u th trong trư ng h p có s vi ph m làm nh hư ng t i ván đ u t bên ngoài. 13.6. Tr ng tài không đư c can thi p vào ván đ u tr các trư ng h p Lu t c cho phép. Tr ng tài không đư c thông báo s lư ng nư c đi đã đư c th c hi n, tr trư ng h p áp d ng đi u 8.5, khi
 12. ít nh t có m t đ u th đã s d ng h t th i gian c a mình. Tr ng tài ph i kìm ch không đư c thông báo cho đ u th bi t r ng đ i phương đã hoàn thành nư c đi. 13.7. Các khán gi và đ u th không đư c bàn lu n ho c can thi p vào ván đ u. N u c n, tr ng tài có th bu c nh ng ngư i vi ph m r i kh i phòng thi đ u. Đi u 14. FIDE Các Liên đoàn thành viên có th đ ngh FIDE đưa ra l i gi i thích chính th c v các v n đ liên quan t i Lu t C vua. PH L C A. CÁC VÁN HOÃN Đ U A.1. (a). Khi h t th i gian quy đ nh cho cu c đ u mà ván c chưa k t thúc, tr ng tài yêu c u đ u th có lư t đi ghi nư c đi và "niêm phong" nư c đi đó l i. Đ u th ph i ghi nư c đi c a mình trong t biên b n m t cách rõ ràng, r i cho t biên b n c a mình và c a đ i phương vào m t phong bì, niêm phong l i sau đó d ng đ ng h . Cho đ n khi còn chưa d ng đ ng h , đ u th v n có quy n thay đ i nư c đi đã đư c niêm phong c a mình. N u sau khi tr ng tài đ ngh (đ u th ) niêm phong nư c đi mà đ u th v n th c hi n nư c đi đó trên bàn c , anh ta ph i ghi l i nư c đi này vào t biên b n như là nư c đi "niêm phong" c a mình. (b). Đ u th có lư t đi mu n đ ngh hoãn đ u trư c khi k t thúc bu i đ u ph i ch u tr toàn b th i gian còn l i đ n h t gi thi đ u vào th i gian quy đ nh c a mình và th i gian còn l i c a đ u th đó ph i đư c ghi l i. A.2. Nh ng thông tin sau đây đư c ghi trên m t phong bì: (a) Tên c a các đ u th , (b) Th c ngay trư c nư c đi đư c niêm phong, (c) Th i gian đã s d ng c a m i đ u th , (d) Tên c a đ u th có nư c đi đư c niêm phong, (e) S th t c a nư c đi đư c niêm phong, (f). Đ ngh hòa, n u như đ ngh này đư c th c hi n trư c khi hoãn đ u. (g). Ngày, gi i và đ a đi m đ u ti p. A.3. Tr ng tài ph i ki m tra s chính xác c a thông tin trên m t phong bì và có trách nhi m b o qu n phong bì c n th n. A.4. N u m t đ u th đ ngh hòa sau khi đ i phương đã niêm phong nư c đi c a mình thì đ ngh đó có hi u l c cho đ n khi đ i phương ch p nh n ho c t ch i nó theo đi u 9.1. A.5. Trư c khi ván đ u đư c ti p t c, th c ngay trư c nư c đi đư c niêm phong đư c bày trên bàn c và th i gian mà m i đ u th đã s d ng đ n khi ván c hoãn đ u đư c bi u hi n trên đ ng h (Như đã ghi trên phong bì). A.6. N u trư c gi đ u ti p, ván c đã đư c th thu n hòa ho c,n u m t trong hai đ u th báo xin thua v i tr ng tài, ván c k t thúc. A.7. Phong bì ch đư c m ra khi đ u th ph i tr l i nư c đi đư c niêm phong có m t. A.8. Tr trong các trư ng h p đã đư c đ c p t i đi u 6.9 và 9.6, đ u th s b thua ván c n u ghi nư c đi đư c niêm phong c a mình: (a) Ghi nư c l p l không rõ ràng. (b) Ghi nư c mà ý nghĩa th t s c a nó không th thi t l p ho c. (c) Ghi nư c không h p l . A.9. N u t i th i đi m đ u ti p đã công b : (a). Đ u th ph i tr l i nư c đi đã đư c niêm phong có m t, thì phong bì s đư c m ra, nư c đi niêm phong đư c th c hi n trên bàn c và đ ng h c a đ u th này b t đ u ch y. (b). Đ u th ph i tr l i nư c đi đã đư c niêm phong không có m t, thì đ ng h c a đ u th đó đư c b m ch y. Khi có m t, đ u th có th d ng đ ng h và m i tr ng tài. Sau đó, phong bì
 13. đư c m ra và nư c đi niêm phong đư c th c hi n trên bàn c . Sau đó, đ ng h c a đ u th đư c cho ch y l i. (c) Đ u th có nư c đi đã niêm phong không có m t, đ i phương có quy n ghi nư c c a mình vào biên b n r i cho vào m t phong bì m i, b m cho đ ng h c a đ u th v ng m t ch y thay vì th c hi n nư c tr l i trên bàn c . Trong trư ng h p này, phong bì đư c tr ng tài gi và đư c m ra khi đ u th v ng m t t i. A.10. Ván c đư c tính thua cho đ i th đ n mu n hơn m t ti ng đ ng h so v i th i gian b t đ u c a ván hoãn đ u. M c dù v y, n u đ u th đã th c hi n nư c đi đư c niêm phong là đ u th đ n mu n, ván đ u v n đư c quy t đ nh khác: (a) Đ u th v ng m t th ng ván c khi nư c đi niêm phong là nư c chi u h t; ho c (b) Đ u th v ng m t t o đư c ván c hòa khi nư c đi niêm phong d n t i th h t nư c đi (PAT), ho c th c đư c mô t đi u 9.6 xu t hi n trên bàn c , ho c (c) Đ i phương có m t t i bàn đ u thua ván c theo đi u 6.10. A.11. (a)N u phong bì đ ng nư c đi niêm phong b m t, ván đ u đư c ti p t c t th c cùng v i th i gian trên đ ng h đư c ghi nh n vào th i đi m hoãn đ u. N u th i gian mà m i đ u th đã s d ng không th xác l p đư c, th i gian trên đ ng h s đư c đ t theo quy t đ nh c a tr ng tài. Đ u th có nư c đi đã niêm phong th c hi n nư c đi niêm phong trên bàn c . (b). N u như không th khôi ph c đư c th c , ván c đư c h y b và ph i chơi ván m i. A.12. N u vào lúc b t đ u ván hoãn đ u, m t trong hai đ u th trư c khi th c hi n nư c đi đ u tiên c a mình phát hi n r ng, th i gian đã s d ng ch trên m t trong hai đ ng h không đúng, sai sót ph i đư c s a ch a. N u như không xác đ nh đư c sai sót, ván đ u ti p t c không có s đi u ch nh v th i gian, tr khi tr ng tài th y r ng h u qu s r t nghiêm tr ng. A.13. Th i gian đ u l i c a m i ván đ u s đư c ki m tra b ng đ ng h c a tr ng tài. Th i gian b t đ u và th i gian k t thúc (c a vãn hoãn đ u) ph i đư c thông báo trư c. B-Đ U NHANH B1. Trong ván đ u nhanh, m i đ u th ph i th c hi n t t c các nư c đi trong m t kho ng th i gian xác đ nh t 15 đ n 60 phút. B2. Cu c đ u ph i tuân theo Lu t C Vua c a FIDE, tr khi chúng đư c thay b ng lu t đ u nhanh dư i đây. B3. Các đ u th không b t bu c ph i ghi chép các nư c đi. B4. Khi m t trong hai đ u th đã hoàn thành ba nư c đi thì các khi u n i liên quan t i v trí c a các quân, hư ng đ t bàn c hay đ t th i gian không đư c ch p nh n. Trong trư ng h p x p sai v trí Vua và H u thì không cho phép nh p thành t v trí này. B5. a. Tr ng tài ch x lý theo đi u 4 (Lu t ch m quân) khi có m t ho c c hai đ u th yêu c u. b. Đ u th m t quy n khi u n i theo các đi u 7.2, 7.3 và 7.5 (nh ng đi u trái quy đ nh, các nư c đi không h p l ) m t khi anh ta đã ch m quân theo đi u 4.3. B6. Lá c đư c công nh n là đã r ng khi m t đ u th có tuyên b h p l v th c tr ng đó. Tr ng tài không đư c thông báo th i đi m lá c r ng. B7. Đ tuyên b th ng b ng th i gian, đ u th ph i d ng c hai đ ng h và thông báo cho tr ng tài. Trong trư ng h p này đ ng h c a đ u th tuyên b ph i chưa r ng, còn lá c c a đ i phương đã r ng sau khi các đ ng h đã đư c d ng. B8. N u c hai lá c cùng đã r ng, ván c đư c x hòa. C-Đ U CH P NHOÁNG (BLITZ) C1. Trong ván đ u ch p nhoáng m i đ u th ph i th c hi n t t c các nư c đi trong m t kho ng th i gian xác đ nh ít hơn 15 phút. C2. Cu c đ u ph i tuân theo Lu t Đ u Nhanh như ph l c B, tr khi chúng đư c thay b ng các lu t đ u ch p nhoáng dư i đây. C3. M t nư c đi sai lu t v n đư c coi là hoàn thành khi đ ng h c a đ i phương đã đư c cho ch y. Tuy nhiên, đ i phương có quy n yêu c u th ng ván c trư c khi th c hi n nư c đi c a
 14. chính mình. N u đ i phương không th chi u h t đ u th đã th c hi n nư c đi sai lu t b ng hàng lo t b t kỳ các nư c đi h p l thì có th đ ngh hòa trư c khi th c hi n nư c đi c a mình. N u đ i phương đã th c hi n nư c đi thì nư c đi sai lu t không th đư c s a l i và ván c ti p t c. C4. Đi u 10.2 không đư c áp d ng. D-Đ U NHANH KHI KHÔNG CÓ M T TR NG TÀI Khi các ván đ u đư c chơi theo đi u 10, m t đ u th có th yêu c u hòa khi trên đ ng h c a anh ta còn ít hơn hai phút trư c khi lá c r ng và b ng cách như v y k t thúc ván c . Đ u th ch có th yêu c u như v y trong các trư ng h p sau: (a). Đ i phương không th th ng b ng các cách thông thư ng, ho c (b). Đ i phương không c g ng đánh th ng b ng các cách thông thư ng. Trong trư ng h p (a) đ u th ph i vi t ra th c k t thúc và đ i phương c a anh ta s th m tra nó. Trong trư ng h p (b) đ u th ph i vi t ra th c k t thúc và n p biên b n đư c ghi chép đ y đ t đ u cho t i khi d ng cu c đ u. Đ i phương s ki m tra c hai t biên b n và th c k t thúc. Đ ngh s đư c tr ng tài xem xét và quy t đ nh c a tr ng tài là quy t đ nh cu i cùng. E-H TH NG KÝ HI U Đ I S FIDE ch công nh n m t h th ng ký hi u cho các tr n đ u và các gi i c a mình, đó là h th ng ký hi u Đ i s và yêu c u s d ng chúng như m t h th ng ký hi u th ng nh t cho tài li u và các n ph m đư c xu t b n đình kỳ v C Vua. Các t biên b n s d ng h th ng ký hi u khác so v i h th ng ký hi u đ i s có th không đư c s d ng làm b ng ch ng như trong các trư ng h p thông thư ng, khi mà t biên b n c a m t đ u th đư c đ ngh s d ng. Khi th y m t đ u th s d ng h th ng ký hi u khác h th ng ký hi u đ i s , tr ng tài ph i nh c nh đ u th v đi u này. MÔ T H TH NG KÝ HI U Đ I S E1. M i quân đư c ký hi u b ng ch cái đ u tiên in hoa trong tên g i c a nó. Ch ng h n: V= Vua, H=H u, X=Xe, T=Tư ng, M=Mã. E2. Đ i v i ch cái đ u tiên trong tên g i c a m t quân, m i quân, m i đ u th đư c t do s d ng ch cái đ u tiên trong tên g i c a m t quân thư ng đư c dùng đ t nư c mình. Ví d c: F= Tư ng trong ti ng Pháp, L= Tư ng trong ti ng Đ c. Trong các n ph m nên s d ng hình tư ng c a các quân. E3. Các T t không ký hi u b ng ch cái đ u tiên trong tên g i c a nó, và có th nh n bi t theo ô c . VÍ d : e4, d5, a5. E4. Tám c t d c (t trái sang ph i đ i v i Tr ng và t ph i sang trái đ i v i Đen) đư c ký hi u th t b ng các ch cái nh a,b,c,d,e,f,g và h. E5. Tám hành ngang (t dư i lên trên đ i v i Tr ng và t trên xu ng dư i đ i v i Đen) đư c đánh s th t 1,2, 3,4,5,6,7, và 8. Như v y, trong th ban đ u các quân và T t Tr ng đư c bày trên các hàng ngang th nh t và th hai, các quân và T t Đen đư c b y trên các hàng ngang th tám và th b y. E6. Áp d ng theo các lu t trên, m i ô trong s 64 ô c đư c ký hi u b ng s k t h p gi a m t ch cái và m t ch s (Hình 13) Hình E7. M i nư c đi c a m t quân đư c ký hi u b i (a) Ch cái đ u tiên trong tên g i c a quân và (b) Ô c mà quân đó đi t i. Trong đó, không c n d u n i gi a (a) và (b). Ví d : Te5, Mf3, Xd1. Trong trư ng h p nư c đi c a các T t, ch c n ký hi u ô chúng đi t i. Ví d : e5,d4,a5.
 15. E8. Khi m t quân th c hi n b t đ u, gi a ch cái đ u tiên trong tên g i c a quân này và ô c quân đó đi t i chèn thêm d u “x”. Ví d c: T x e5, M x f3, X x d1. Khi m t T t th c hi n nư c b t quân, đ u tiên ph i ghi ký hi u ô nó r i đi, ti p theo là d u b t quân (X), sau đó là ô nó đi t i. Ví d : dxe5, gxf3, axb5. Trong trư ng h p b t T t qua đư ng, ký hi u đư c đưa ra là: ô T t r i kh i khi th c hi n vi c b t quân và ô nó t i đ ng, sau đó thêm vào ch vi t t t “qd”. Ví d : exd6qđ. E9. N u hai quân gi ng nhau cùng có th đi t i m t ô c thì nư c đi c a các quân đó đư c ký hi u như sau: (1). N u c hai quân cùng n m trên m t hàng ng ch: b i (a) ch cái đ u tiên trong tên g i c a quân, (b) tên c t d c c a ô c quân đó r i đi và (c) ô c quân đó đi t i. (2) N u c hai quân cùng n m trên m t c t d c: b i (a) ch cái đ u tiên trong tên g i c a quân, (b) tên hàng ngang c a ô c quân đó r i đi và (c) ô c quân đó đi t i. (3) N u các quân n m trên các hàng ngang và c t d c khác nhau, phương pháp (1) thư ng đư c s d ng hơn. Trong trư ng h p b t quân, gi a (b) và (c) ph i chèn thêm d u “x” M TS VÍ D : (1). Có hai quân Mã đ ng trên các ô g1 và e1 m t trong hai quân có th đi t i ô f3: trong t ng trư ng h p c th , ký hi u có th là Mgf3 ho c Mef3. (2) Có hai quân Mã đ ng trên các ô g5 và g1, m t trong hai quân đi t i ô f3: trong t ng trư ng h p c th , ký hi u có th là M5f3 ho c M1f3. (3) Có hai quân Mã đ ng trên các ô h2 và d4, m t trong hai quân đi t i ô f3: trong t ng trư ng h p c th , ký hi u có th là Mhf3 ho c Mdf3. N u vi c b t quân đư c th c hi n t i ô f3, các ví d trên thay đ i cách chèn thêm d u “x”. Trong ví d (1) ho c Mgxf3 hoăcj Mexf3; trong ví d (2) ho c M5xf3 ho c M1xf3; trong ví d (3) ho c Mhxf3 ho c Mdxf3, tùy thu c t ng trư ng h p c th . E10. N u hai T t cùng có th b t m t quân ho c m t T t c a đ i phương, nư c đi c a T t đư c ký hi u b i (a): tên c t d c mà T t đó r i kh i, (b) d u “x” và (c): ô c T t đó đi t i.Ví d : n u có hai T t tr ng đ ng các ô c4 và e4 và m t T t đen đ ng ô d5, trong t ng trư ng h p c th , ký hi u s là cxd5 ho c exd5. E11. Trong trư ng h p phong c p cho T t, ký hi u nư c đi th c t c a T t và ngay sau đó là ch cái đ u tiên trong tên g i c a quân m i. Ví d : d8H, f8M, b1T, g1X. E12. Đ ngh hòa đư c ký hi u b i d u (=). M TS KÝ HI U PH BI N: 0-0- nh p thành v i Xe h1 ho c Xe h8 (nh p thành cánh Vua). 0-0-0- nh p thành v i Xe a1 ho c Xe a8 (nh p thành cánh H u) x - nư c b t quân + - nư c chi u Vua # - nư c chi u h t (mat) qđ - b t T t qua đư ng, Ván c ví d : 1.d4 Mf6 2.c4 e6 3.Mc3 Tb4 4.Td2 0-0 5.e4 d5 6.e:d5 7.c:d5 T:c3 8.T:c3 M:d5 9.Mf3 b6 10.Hb3 M:c3 11.b:c3 c5 12.Te2 c:d4 13.M:d4 Xe8 14.0-0 Md7 15.a4 Mc5 16.Hb4 Tb7 17.a5…v.v… Ph n 2. TH L THI Đ U Đi u 1. Đi u hành thi đ u Đ ti n hành gi i thích c a m t t ch c ho c đơn v nào đó ngư i ta l p ra Ban t ch c gi i. Ban t ch c gi i có nhi m v :
 16. 1.1. Thông qua Đi u l gi i và d th o các đi u kho n th c hi n. 1.2. Chu n b m i m t thi đ u. 1.3. Ch đ nh tr ng tài, n u c n s thi t l p Ban Thanh tra, Ban Tr ng tài và Ban gi i quy t khi u n i. 1.4. Gi i quy t nh ng v n đ ngoài th m quy n quy t đ nh c a tr ng tài n y sinh trong quá trình thi đ u. 1.5. Xem xét báo cáo c a t p th tr ng tài và t ng k t gi i. Đi u 2. Đi u l gi i T t c nh ng đi u kho n t ch c gi i ngoài Lu t, ph i b sung vào Đi u l . Đi u l c n ghi rõ nh ng đi u sau: 2.1. M c đ ch, nhi m v c a gi i. 2.2. Đ a đi m, th i gian và hình th c thi đ u. 2.3. Cách th c x p h ng Ghi chú: Đ phân đ nh th h ng trong trư ng h p b ng đi m nhau trong thi đ u cá nhân có th gi i quy t như sau: - Thi đ u b sung - Áp d ng h th ng tính h s . - So sánh s ván th ng. - Tính m u quân - Tính k t qu tr c ti p gi a các đ i th . - B c thăm. Trong thi đ u đ ng đ i. - Thi đ u thêm. - So sánh nh ng tr n th ng và hòa (tr n th ng đư c tính 1 đi m, hòa đư c tính ½ đi m). - So sánh h s - t ng s đi m toàn b các đ i th c a m i đ i v i nhau. Đ i v i gi i thi đ u cá nhân- đ ng đ i k t h p thì ph i xác đ nh trư c s ván t i thi u đã chơi )trong kho ng t 1/2 đ n 2/3 s ván t i đa mà m i đ u th có th chơi), đ đư c phép tính vào x p h ng cá nhân. 2.4. Ki m tra th i gian. Th i gian n đ nh cho phép c 1 gi ph i đi 16, 18, 20 ho c 24 nư c. L n ki m tra đ u tiên có th là 1 gi ho c 2 gi . L n ki m tra sau thông thư ng là 30 phút ho c 1 gi . Trong trư ng h p c n thi t khi th c hi n nh ng ván hoãn đ u có th thêm th i gian nhưng không quá 2 ti ng (đ ng h ) n a và ph i thông báo trư c khi b t đ u đ u ti p. Ghi chú: Hi n nay trong các cu c đ u c a FIDE thư ng áp d ng cách ki m tra sau: m i bên 90’ đ th c hi n 40 nư c đ u, sau đó 30’ đ hoàn thành ván c . Trư ng h p s d ng đ ng h đi n t c a FIDE thì áp d ng ki m tra như sau: m i bên đư c 75 phút đ hoàn thành 40 nư c đ u, sau đó thêm 15 phút đ hoàn thành ván c . Tuy nhiên sau m i nư c đi đ u đư c b sung gi m i bên 30 giây. Trong nh ng gi i phong trào, có th đ t th i gian ki m tra 01 l n cho toàn b ván c . 2.5. Đ i tư ng d thi g m: Thành ph n các đ u th (các đ i), nh ng ng c viên có th tham gia, nh ng yêu c u v đ ng c p, gi i h n tu i… 2.6. Quy n h n c a nh ng ngư i th ng cu c, phong c p, khen thư ng. Đi u ki n ti p đón các đ u th , th i h n và m u đăng ký tham gia, và nh ng đi u ki n khác. 2.7. Nh ng yêu c u khi u n i, nh ng th c m c v quy t đ nh c a tr ng tài ph i đư c vi t b ng văn b n và đư c chuy n t i Ban Tr ng tài. Đi u 3. Ti n hành đ u ti p, sau khi hoãn đ u
 17. 3.1. Các đ u th có ván hoãn đ u đ u ph i có m t t i phòng thi đ u trư c khi ti n hành đ u ti p ván c . 3.2. Tr ng tài có th gi i quy t nhanh chóng nh t nh ng ván hoãn đ u, ho c cho ng ng nh ng ván kéo dài th i gian (n u c hai đ u th đ u còn hơn 5 phút đ n th i gian ki m tra), đ gi i quy t đ u ti p nh ng ván khác. Đ u th ph i chơi nhi u ván hoãn đ u có quy n ngh 15 phút gi a các ván (ho c ván b ng t quãng). 3.3. Ván c đư c đ u ti p không s m hơn 1 ti ng tính t khi h t th i gian n đ nh lúc đ u. 3.4. Trư c vòng đ u cu i cùng, theo quy đ nh, t t c nh ng ván trư c đó ph i k t thúc. N u các ván hoãn không th kéo dài đ n trư c vòng đ u cu i cùng ho c đ n lúc b m c, thì nh ng ván đ u đó s đưa ra đánh giá. Ghi chú: hi n nay ch y u áp d ng hình th c thi đ u có k t thúc ngay. Hình th c hoãn đ u r t ít khi đư c áp d ng. Đi u 4. Không tuân theo quy t c (vi ph m lu t) 4.1. Cu c đ u đư c coi là b t đ u t th i đi m b m đ ng h trong vòng th nh t. N u trư c đó, trong thành ph n đ u có s thay đ i, thì ti n hành b c thăm l i. 4.1. Khi đ u th chơi ít hơn m t n a s ván quy đ nh (k c nh ng ván hoãn đ u) mà b cu c ho c b lo i ra kh i gi i thì nh ng k t qu ván đ u, k c nh ng ván hoãn đ u, nh ng ván không chơi s không đư c tính đ x p h ng, nhưng nh ng ván đã chơi ch đư c tính (đ u theo h Th y Sĩ) đ phong c p. 4.3. N u đ u th b cu c, nhưng đã chơi t 1/2 s ván tr lên, k c ván hoãn đ u, thì nh ng k t qu s đư c ghi l i, nh ng ván không chơi b ghi d u (-) đ i phương đư c ghi 1 đi m vào ván hoãn đ u ho c d u (+) vào nh ng ván chưa đ u. 4.4. Nh ng ván b tính thua, do đ n ch m ho c vi ph m lu t trong quá trình chơi v n đư c dùng đ x p h ng gi ng như nh ng ván b thua th c t . Đi u 5. Tr ng tài Ngoài nh ng nhi m v quy đ nh trong đi u 13 c a Lu t, tr ng tài ph i th c hi n nh ng ch c năng sau: 5.1. Tham gia vào công tác T ch c trong th i gian chu n b gi i (n u có th đư c) và trong th i gian di n bi n c a gi i (b t cu c). 5.2. N u c n ph i nghiên c u, xem xét theo s đ ng ý c a Ban T ch c, nh ng di n bi n và quy t c b sung. 5.3. H p các đ u th (trư c gi khai m c) thông báo v Đi u l , nh ng quy đ nh b sung, quy t c, b c thăm và h p b m c thông báo k t qu . 5.4. Gi i quy t nh ng đ u th vi ph m Lu t hay b ván, b cu c. 5.5. Thành l p Ban Giám kh o đánh giá nh ng ván chưa hoàn thành. 5.6. L p b ng thi đ u, ti n trình gi i và n p k t qu lên Ban T ch c gi i. 5.7. Trong gi i có ki m tra th i gian đ n h t ván, cho phép đ u th ng ng ghi biên b n khi còn 5 phút h t gi . Trong trư ng h p này lu t chơi quy đ nh tr ng tài ph i quan sát liên t c nh ng ván này đ quy t đ nh hòa theo yêu c u c a đ u th đ ngh , n u đ i phương rõ ràng không tìm cách thay đ i tình hu ng trên bàn c m t cách rõ r t, mà ch tìm cách đánh cho đ i th h t th i gian (r ng c ). Đi u 6. S lư ng tr ng tài S lư ng tr ng tài tùy vào đi u ki n t ch c tuy nhiên nên c g ng b trí: 6.1. V i các gi i qu c t và qu c gia - m t tr ng tài ph trách không quá 4 bàn, trong các gi i đ a phương và các cu c thi đ u khác 6 bàn. 6.2. Ban tr ng tài g m: T ng tr ng tài, các Phó T ng tr ng tài, t trư ng tr ng tài, các tr ng tài và thư ký. 6.3. S lư ng tr ng tài t i thi u cho m t cu c thi đ u chính th c là 2 ngư i. Đi u 7. Các hành th c thi đ u
 18. Nh ng hình th c thi đ u cá nhân và đ ng đ i thông thư ng là các vòng đ u theo các h : Vòng tròn, Svennhighen, Olympic, Th y Sĩ có đi u ch nh , đ u đ i kháng, vòng tròn đ i kháng. Cho phép áp d ng nh ng h th ng thi đ u khác v i đi u ki n là các đ u th đ u có quy n bình đ ng. Cho phép dùng các h th ng khác nhau trong các giai đo n khác nhau c a gi i. Đi u 8. Thi đ u đ i kháng Đó là tr n đ u gi a hai đ i th (ho c hai đ i). Đ u đ i kháng cá nhân có th tính t s v i s lư ng ván n đ nh, ho c có th tính th ng cu c theo s đi m n đ nh ho c ván th ng n đ nh trư c. Đ i kháng gi a hai đ i có th đ u đ ng lo t ho c ki u Anh. Đi u 9. H th ng vòng tròn Trong h th ng này các đ u th (đ i) g p nhau l n lư t. Sau khi b c thăm th t màu quân c a các đ u th (đ i) đư c xác đ nh theo b ng (xem ph l c 2). Đi u 10. H th ng Svennhighen Trong thi đ u m t nhóm (ho c m t n a s đ u th ) đ u v i đ u th c a nhóm th hai (xem ph l c 3) Đi u 11. H th ng Olympic Trong các gi i đ u theo h Olympic, đ u th ( ho c đ i) b lo i sau khi thua ván (tr n) ho c sau khi m t đi m đã đ nh (ch áp d ng trong đ u cá nhân). Trong trư ng h p cu c đ u trên có k t qu hòa, ván (tr n) đó đư c đ u l i ho c xác đ nh ưu th (ví d : theo h s tương ng, lo i đ u th c m quân Tr ng, đ u thêm v i th i gian rút ng n). Màu quân ph i thay đ i l n lư t. Trong đi u ki n như nhau màu quân gi a hai đ u th đư c xác đ nh b ng b c thăm. Có th s d ng h Olympic trong đó ngư i thua không b lo i mà l p thành nh ng c p đ x p h ng đ u ti p theo. Đi u 12. H Th y Sĩ Thi đ u theo h Th y Sĩ áp d ng trong trư ng h p có nhi u đ u th (theo quy đ nh t 20 tr lên) chơi v i s vòng đ u h n ch đư c thông báo trư c (thông thư ng c 20-30 đ u th 7-9 vòng, 30-50 đ u 9 hay 11 vòng, n u s lư ng l n hơn đ u 11 hay 13 vòng). Trong Đi u 13 nói v m t d ng đ c bi t c a h th ng này đư c áp d ng trong nh ng cu c đ u mà k t qu đư c FIDE xác nh n (H th ng Th y Sĩ có đi u ch nh). Nh ng trư ng h p khác có th s d ng nh ng d ng khác ví d như “H Th y Sĩ theo b c thăm”. Trong h Th y SĨ các đ u th không đư c g p nhau hai l n và đư c ghép thành t ng c p có cùng chung s đi m ho c sao cho s chênh l ch đi m là nh nh t. Không đư c phép chơi ba ván liên ti p cùng màu quân ho c cách bi t t i ba ván cùng màu quân. Quy t c này có th b xóa b vòng đ u cu i cùng n u nó làm c n tr vi c x p c p theo cùng s đi m. Nên x p sao cho m i đ u th có s ván c m quân Đen, và quân Tr ng tương đương nhau và m u quân thay đ i l n lư t. M u danh sách theo a, b, c và phi u đ u th 9xem ph l c 2 và 3). Đi u 13. H Th y Sĩ đi u ch nh 13.1. Các đ u th đư c s p x p th t theo h s qu c t (Êlô) (b t đ u t cao nh t), trong trư ng h p có cùng h s (ho c không có) x p theo danh hi u qu c t đư c phong, h s c a qu c gia ho c đ ng c p theo th h ng qu c gia, cu i cùng là theo b c thăm. 13.2. Nh ng đ u th có cùng s đi m h p thành nhóm. N u trong vòng đ u nào đó s lư ng đ i th là l t thì ngư i có s cu i cùng trong nhóm đi m th p nh t mà trư c đó chưa đư c đi m nào do thi u đ i th , s đư c m t đi m không ph i chơi như không có đ i th và không tính màu quân. 13.3. X p các c p b t đ u t nhóm đi m cao nh t (t trên xu ng dư i) và ti p t c cho đ n nhóm gi a (nhóm nh ng đ i th đư c 50%s đi m) sau đó x p các c p trong nhóm đi m th p nh t tr lên (theo nguyên t c như đ i v i nhóm đi m cao) cho đ n h t nhóm gi a. Nh ng đ i th cùng nhóm đư c x p theo th t tăng d n và ngư i đ u tiên s g p ngư i đ ng đ u n a sau, ngư i th hai g p ngư i đ ng th hai c a n a sau… 13.4. N u đ u th không có đ i th cùng nhóm đi m (theo Đi u 12) thì x p đ u th đó sang nhóm đi m lân c n, cùng áp d ng như v y trong trư ng h p trong nhóm có s đ u th l . Đ u th b chuy n d ch khi ghép đôi nhóm trên xu ng s ghép v i nhóm đi m th p hơn g n nh t. Khi ghép đôi t dư i thì đ i th đó đư c x p lên nhóm cao đi m hơn g n nh t. N u có kh năng l a ch n đ i th lên hay xu ng c n ph i căn c theo nh ng đi m sau:
 19. 13.4.1. Vi c đ u th đánh lên hay đánh xu ng ph i góp ph n vào vi c cân b ng s lư ng đ u th c m quân Tr ng và quân Đen, n u s lư ng b ng nhau thì ch n đ u th có s th t l n nh t, n u đánh xu ng hay đ u th có s th t nh nh t n u đánh lên. 13.4.2. Khi ghép đôi t trên xu ng dư i, thì đ u th đánh xu ng không đư c có h s l n hơn đ u th cùng nhóm có s th t l n nh t 100 đơn v , trong trư ng h p ngư c l i đ u th có s th t l n nh t trong nhóm s đánh xu ng. 13.4.3. Khi ghép đôi đánh lên, thì đ u th đó không đư c có h s l n hơn đ u th có s th t nh nh t trong nhóm 100 đơn v , trong trư ng h p ngư c l i, ngư i có s th t nh nh t s đánh lên. n Chú ý: Nh ng gi i h n này ch đư c áp d ng trong nh ng gi i mà đ u th l n hơn 2 (2 lũy th a n) trong đó “n” là s vòng đ u - Đ u th đánh xu ng hay lên ph i có đ i th trong nhóm m i có s đi m cao nh t (th p nh t) ho c trong trư ng h p b ng đi m thì ph i có s th t nh nh t (l n nh t). - N u không ch n đư c đ i th cho đ u th đánh lên (hay xu ng) thì ph i ch n đ u th khác trong nhóm đ đánh lên (hay xu ng) 13.5. Trong trư ng h p có nhi u đ u th đánh xu ng thì trong nhóm đó đ u tiên ch n c p có đi m cao nh t, trong trư ng h p b ng đi m thì có s th t nh nh t. Trong trư ng h p đánh lên thì ch n c p có s đi m ít nh t, n u b ng đi m thì ch n c p có s th t l n nh t. 13.6. Đ u th đánh lên (hay xu ng) đư c ghép đôi v i đ i th có s th t l n nh t (hay nh nh t) và đ i th đó ph i chơi màu quân ngư c l i v i màu quân mà đ u th đánh lên (hay đánh xu ng) ph i chơi, n u vì lý do này ph i thay đ i th khác thì h s c a đ i th m i này cũng không đư c chênh nhau quá 100 đơn v . Sau đó ki m tra l i nh ng c p đã ch n (ki m tra l n th nh t). Khi ghép đôi t trên xu ng dư i thì ki m tra b t đ u t đ u th có s th t nh nh t (n u không dung h p đư c thì thay th đ u th có s th t l n hơn). Khi ghép đôi t dư i lên trên - b t đ u t đ u th có s th t l n nh t (n u không dung h p đư c thì l y đ u th có s th t nh hơn). Nh ng ví d tìm đ i th dung h p đư c xem ph l c 4 khi h ch n đ i th cho đ u th s 2 thì đ i th c a đ i th s 1 có th thay đ i, nhưng ph i gi l i m t đ i th dung h p đư c. Khi không th th c hi n đư c đi u ki n trên thì đ u th s 1 gi nguyên đ i th , còn đ u th s 2 ph i đánh lên hay xu ng, trong đó: 13.6.1. N u nhóm ban đ u là l và đ u th có s th t l n nh t ph i đánh xu ng, thì đ u th đó đ i ch cho đ u th s 2. 13.6.2. N u s đ u th trong nhóm ban đ u là ch n thì đ u th có s th t l n nh t cùng v i đ u th s 2 đ u đánh xu ng. Trong l n ki m tra th hai c a các đ u th , theo kh năng, có màu quân và các ván l n lư t và sau s vòng đ u ch n có s ván đã chơi quân Đen b ng quân Tr ng, N u c hai đ u th trong m t c p có cùng màu quân tr n đ u trư c thì màu quân s xác đ nh trên cơ s m y quân c a nh ng ván trư c, còn n u cũng gi ng nhau thì màu quân s x p l n lư t cho đ u th có s th t nh hơn. N u c hai đ u th cùng c m m t màu quân đ cân b ng màu quân c a các ván đã chơi, mà ti p theo không th thay th đư c thì màu quân c a nh ng ván trư c đó s quy t đ nh, còn n u chúng gi ng nhau thì ph i cân b ng màu quân c a đ u th có s th t nh hơn. Nh ng thay th theo nh ng nguyên nhân đã nêu ch đư c phép trong trư ng h p n u h s c a nh ng đ u th trong c p thay th chênh nhau không quá đơn v . Trong vòng đ u b c thăm xác đ nh màu quân cho nh ng đ u th s l và s ch n trong nhóm n a trên. 13.7. N u đ u th thông báo v vi c b (mu n) m t hay hai vòng (và tr ng tài cho phép tham gia) thì trong nh ng vòng không chơi đ u th đó không đư c đi m và s th t c a nó đư c x p sau khi đ u th đó có m t. (Trư c đó s th t c a các đ u th coi là t m th i). Ghi chú: Hi n nay t i các gi i chính th c đ u s d ng ph n m m vi tính H Th y SĨ 4.6, (ho c 4.8), đ x p c p thi đ u trên máy vi tính theo quy đ nh c a FIDE. Đi u 14. H th ng Th y Sĩ theo b c thăm (h th ng đ i tu n hoàn)
 20. H th ng Đ i tu n hoàn là h th ng thi đ u d a theo k t qu b c thăm sau m i tr n đ u, r t thông d ng trong các cu c thi đ u có tính ch t qu n chúng. H s này cho phép t ch c thi đ u v i b t kỳ s lư ng v n đ ng viên là bao nhiêu v i m t s lư t đ u không l n l m. Ưu đi m chính c a h th ng này là b o đ m cho s đông đ u th tham gia, th i gian thi đ u có th n đ nh tùy ý, hơn n a các đ u th l i đư c tham d t đ u đ n cu i gi i không b lo i như trong h đ u lo i tr c ti p. Trong h th ng Đ i tu n hoàn, t i m i lư t đ u các đ u th ch g p các đ u th có cùng s đi m, ho c có s đi m g n b ng nhau. Các c p đ u th g p nhau, đ u đư c xác đ nh qua b c thăm. Như c đi m c a h thi đ u này là s l n đi trư c c a đ u th có th chênh l ch, nên t t nh t c n quy đ nh s lư t thi đ u là m t s l đ cho s chênh l ch trong quy n đi trư c không quá m t l n. Phương th c t ch c thi đ u bao g m các đi m sau: 14.1. Th theo dõi thi đ u Ban đ u cũng t ch c xác đ nh s th t cho các đ u th . S th t này ch có nghĩa trong vòng đ u đ u s 1 g p s 2 và s 3 g p s 4 v.v… và s nh c m quân Tr ng. Trong nh ng vòng sau, s th t không có giá tr mà các c p s g p nhau theo k t qu b c thăm cho t ng nhóm riêng có s đi m b ng nhau. Quy n c m quân Tr ng cũng s đư c n đ nh d a vào vi c b c thăm l a ch n các c p đ u th (sau vòng 1 thư ng có 3 nhóm: nhóm 1 đi m, nhóm 1/2 đi m, nhóm 0 đi m; sau vòng 2 có th có 5 nhóm, v.v…) M i đ u th đư c Ban t ch c thi đ u chu n b s n cho 1 th thi đ u do tr ng tài theo dõi ghi sau khi b c thăm và k t thúc tr n đ u. M u the như sau: M U TH THEO DÕI THI Đ U Tên đ u th : Nguy n Văn Đ i, C p: I; S th t 11 S Màu K t T ng s Ghi Vòng Tên đ i phương C p Nhóm TT quân qu đi m chú 1 Tr n Văn Chi n I 12 Tr ng 1 - 1 1/2 2 Hoàng Vĩ II 35 Đen 1/2 - 1 1/2 3 Vũ Văn Xuân II 18 Đen 1 - 2 4 Ph m Đ.Công I 6 Tr ng 1/2 - 3 14.2. Chia các nhóm đ b c thăm: Sau m i vòng đ u, th các đ u th có t ng s đi m ngang nhau đư c x p vào cùng m t nhóm. Trong khi b c thăm đ b o đ m quy n c m quân Tr ng đư c công b ng, s th trong m i nhóm l i đư c chia thành 4 phân nhóm: 14.2.1. Sau s vòng đ u l (1 vòng, 3 vòng, 5 vòng…) - Phân nhóm 1: th các đ u th c m quân Đen li n 2 ván cu i cùng. - Phân nhóm 2: Th các đ u th có s ván c m quân Đen l n hơn - Phân nhóm 3:Th các đ u th có s ván c m quân Tr ng l n hơn. - Phân nhóm 4:Th các đ u th có s ván c m quân Tr ng li n 2 ván cu i cùng. 14.2.2. Sau s vòng đ u ch n (2 vòng , 4 vòng, 6 vòng…) - Phân nhóm 1: Th các đ u th 2 ván cu i cùng c m quân Đen ho c s ván c m quân Đen l n hơn. - Phân nhóm 2:Th các đ u th có s ván c m quân Tr ng và quân Đen b ng nhau, nhưng ván cu i cùng c m quân Đen. - Phân nhóm 3: Th các đ u th có s ván c m quân Tr ng và quân Đen b ng nhau, nhưng ván cu i cùng c m quân Tr ng. - Phân nhóm 4: Th các đ u th 2 ván cu i cùng c m quân Tr ng ho c s ván c m quân Tr ng l n hơn. 14.3. Nguyên t c b c thăm
Đồng bộ tài khoản