Quyết định số 686/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 686/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng trụ sở làm việc Ban QLDA công trình công cộng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 686/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 686/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC BAN QLDA CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03.12.2004 của Chính Phủ; quyết định số 225/2004/QĐ-UB ngày 28.12.2004 và số 226/2004/QĐ-UB ngày 31.12.2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị số 63/TC-VG ngày 11.5.2006 của sở Tài Chính về phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng trụ sở làm việc Ban QLDA công trình công cộng; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng trụ sở làm việc Ban QLDA công trình công cộng như sau: 1. Cơ cấu diện tích đất thu hồi, bồi thường. a. Diện tích thu hồi: 2.118,6 m2 trong dó: - Đất nông nghiệp 1.734 m2. - Đất chuyên dùng 384,1 m2. b. Diện tích bồi thuờng: 1.742,7 m2 gồm: - Đất nông nghiệp hạng 1 giao lâu dài: 364,4 m2. - Đất nông nghiệp hạng 1 tạm giao: 220,2 m2. - Đất nông nghiệp hạng 2 tạm giao: 1.158,1 m2. 2. Kinh phí bồi thường: 103.898.200 (một trăm linh ba triệu tám trăm chín tám ngàn hai trăm đồng) gồm: a. Bồi thường đất: 69.076.000 đồng trong đó:
  2. - Đất nông nghiệp hạng 1 giao lâu dài: 14.940.400 đồng. - Đất nông nghiệp hạng 1 tạm giao: 9.028.200 đồng. - Đất nông nghiệp hạng 2 tạm giao: 45.108.000 đồng. b. Bồi thường hoa mầu, cây trồng lâu năm: 21.423.600 đồng trong đó: - Đất hạng 1: 1.981.800 đồng. - Đất hạng 2: 9.901.800 đồng. - Bồi thường cây đào trồng trên diện tích (364,4m2): 9.540.000 đồng. c. Hỗ trợ chuyển đổi nghề: 5.356.700 đồng. d. Hỗ trợ ổn định đời sống: 1.931.300 đồng. e. Dự toán kinh phí phục vụ bồi thường GPMB: 6.110.000 đồng. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh,các sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án công trình công cộng căn cứ quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản