Quyết định số 69/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 69/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2000/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựngtheo quy hoạch chi tiết quận Ba Đình - Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 (Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông ) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 69/2000/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T QU N BA ÌNH HÀ N I, T L 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông ) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th : Căn c quy t nh s 322/BXD/ T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c quy t nh s 68/2000/Q - UB, ngày l4 tháng 7 năm 2000 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n Ba ình - Hà N i, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông), - Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t qu n Ba ình - Hà N i, t l 1/2000 - (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Giám c các s : K ho ch & u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t; Ch t ch U ban nhân dân qu n Ba ình, Ch t ch U ban nhân dân các phư ng thu c qu n Ba ình; Giám c, Th trư ng các S Ban, Ngành; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N IPHÓ CH TNCH
  2. Hoàng Ân I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T QU N BA ÌNH, HÀ N I, T L 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông ) (Ban hành kèm theo Quy t nh S 69/2000/Q -U ban Hành chính ngày 14 tháng 7 năm 2000 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o tôn t o, b o v và s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t Qu n Ba ình - Hà N i, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trên a bàn qu n Ba ình - Hà N i còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: UBND Thành ph giao cho UBND qu n Ba ình qu n lý xây d ng trên a bàn và ph i h p v i các S , Ngành ch c năng hư ng d n các ch u tư và nhân dân th c hi n u tư xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: Qu n Ba ình g m 12 phư ng có t ng di n tích t là: 929,85 ha ư c gi i h n như sau: - Phía ông giáp qu n Hoàn Ki m - Phía Tây giáp qu n C u Gi y - Phía B e giáp qu n Tây H và sông H ng - Phía Nam giáp qu n ng a Trong ó: + Phư ng Gi ng Võ có di n tích: 64,42 ha
  3. + Phư ng Ng c Khánh có di n tích: 107,88 ha + Phư ng C ng V có di n tích: 174,507 ha + Phư ng Ng c Hà có di n tích: 93,3728 ha + Phư ng i C n có di n tích: 37,081 ha + Phư ng Kim Mã có di n tích : 49,816 ha + Phư ng i n Biên có di n tích: 96,142 ha + Phư ng Trúc B ch có di n tích: 64 ha + Phư ng Nguy n Trung Tr c có di n tích: 16 ha + Phư ng Thành Công có di n tích: 64,74 ha + Phư ng Quán Thánh có di n tích: 78,7691 ha + Phư ng Phúc Xá có di n tích: 83,02 ha i u 6: S dân cư trong qu n Ba ình d ki n n năm 2020 là 170.000 ngư i v i ch tiêu s d ng t bình quân là: 51,42 m2/ngư i. i u 7: Qu n Ba ình dư c phân chia thành các khu ch c năng s d ng t chính như sau : - t ơn v . - Các khu trung tâm. - t công nghi p, TTCN. - t an ninh qu c phòng. - t cây xanh TDTT. - t di tích l ch s văn hoá. - t ngo i giao oàn. - Các công trình u m i h t ng k thu t. i u 8: Các khu dân cư T ng di n tích t 330 ha, bao g m : 8.1- Các khu cũ có m t và m t xây d ng cao phư ng Nguy n Trung Tr c, phư n g Quán Thánh)
  4. + M t d cư trú : 800 ¸ 900 ngư i/ha + Khu v c này cho phép c i t o nâng t ng cao trung bình lên 2,5 ¸ 3,2 t ng. +M t xây d ng : 50 ¸ 60% + H s s d ng t: 1,35 ¸ 1 ,8 l n + Dành t cây xanh cho m i phư ng 0,05 ¸ 0,07 ha (sân chơi chung cho ngư i già, tr em). 8.2 - Các khu c i t o và xây m i theo quy ho ch + M t d cư trú: 480 ¸ 520 ngư i /ha +M t xây d ng: 30% ¸ 45% + H s s d ng t: 0,75 ¸ 1 ,5 l n + T ng cao trung bình: 2,5 ¸ 3,5 t ng Quy nh v ki n trúc: + Nghiêm c m vi c cơi n i các ban công, lô gia làm nh hư ng x u n thNm m ki n trúc, không an toàn. i v i các công trình ã xây d ng thì c n ph i có bi n pháp x lý, có như v y m i t o ư c b m t cho ô th . + T ng m t các nhà cao t ng ph i ư c nghiên c u, ch nh trang t o b m t ư ng ph văn minh, s ch p. Quy nh v giao thông: + T ng bư c c i t o m ng lư i ư ng trong khu v c. M ng lư i giao thông trong khu nhà c n ư c xây d ng hoàn ch nh theo tiêu chuNn v chi u sáng và c p h ng ư ng gi i quy t thu n ti n v i m ng lư i dư ng thành ph . + Trong khu nhà ph i b trí các h th ng ư ng m b o tiêu chuNn (b r ng lòng ư ng và v a hè) và k t h p xây d ng ng b hoàn ch nh h th ng h t ng k thu t kèm theo. 8.3- Các làng truy n th ng : (Làng Gi ng Võ, Li u Giai, Ng c Hà, C ng V , Th L ) +M t cư trú : 500 ¸ 550 ngư i/ha. +M t xây d ng: 35% ¸ 40% + H s s d ng t: 0,8 ¸ 1 l n + T ng cao trung bình: 1,2 ¸ 1,8 t ng
  5. Quy nh v ki n trúc : + Ph c h i l i m t s làng ngh truy n th ng có th khai thác du l ch. + C i t o nâng c p m ng lư i h t ng k thu t. 8.4 - Khu dân cư ngoài ê: (phư ng Phúc Xá ): Ph i tuân theo nh ng quy nh v tuy n thoát lũ sông H ng i v i khu v c ngoài ê theo công văn s 4097/BNN - PCLB ngày 8/1/1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn + M t d cư trú: 600 ¸ 650 ngư i/ha. + M t d xây d ng: 35% ¸ 50% + H s s d ng t: 0,8 ¸ 1 ,51 n + T ng cao trung bình: 2,2 ¸ 3 t ng Quy nh v ki n trúc : + Các công trình xây d ng ph i tuân th dúng quy nh c a pháp lu t v b o v ê i u, c g ng t o nhi u không gian cho cây xanh. + C i t o nâng c p m ng lư i h t ng k thu t. i u 9: Khu trung tâm công c ng: 9.1- Phân lo i công trình trung tâm. a) Trung tâm c p Thành ph - Trung ương : trung tâm chính tr Ba ình di n tích: 105 ha. (Qu n lý theo quy nh c a QHCT trung tâm chính tr Ba ình s ư c Th tư ng Chính ph phê duy t). b) Trung tâm công trình công c ng qu n, phư ng: + Ph c v thư ng xuyên, g n v i phư ng. + Ph c v nh kỳ. c) T ng bư c chuy n i ch c năng s d ng t c a m t s nhà máy, cơ s s n xu t ti u th công nghi p thành các trư ng h c ho c công c ng c p phư ng, qu n. 9.2 - Quy nh v s d ng t: Khu t dành xây d ng các công trình ki n trúc có m t xây d ng 35 ¸ 55% + T ng cao trung bình 3 t ng
  6. + H s s d ng t : 1,2 ¸ 1,5 l n 9.3 - Quy nh v ki n trúc : Công trình ph i m b o b n s c văn hoá dân t c, hi n i và hài hoà v i c nh quan chung khu v c. 9.4- Quy nh v giao thông: B trí bãi xe riêng cho t ng công trình, có l i ra vào thu n ti n, không s d ng lòng ư ng và v a hè xe. i u 10: Các khu công nghi p, kho tàng, ti u th công nghi p : - Di n tích chi m t : 21,4 ha. - Tính ch t công nghi p: Công nghi p s ch (nhà máy nư c, nhà máy i n và m t s cơ s ti u th công nghi p). - Quy nh v quy ho ch ki n trúc : +M t xây d ng £ 35% + T ng cao trung bình: 1,1 t ng ¸ 1,2 t ng + H s s d ng t : 0,35 + Công nghi p s ch, k thu t cao, ki n trúc công trình yêu c u p, khang trang, hài hoà, t o b m t ư ng ph và c nh quan ô th . + Tr ng cây xanh : 10 ¸ 15% t toàn khu + X lý nư c th i và ch t th i r n c c b t i nhà máy trư c khi th i ra m ng c ng chung c a thành ph . - Quy nh v giao thông: + T l dành cho giao thông, bãi : ³ 18 % t toàn khu. + M ng lư i ư ng trong khu công nghi p ư c thi t k theo úng tiêu chuNn ư ng trong khu công nghi p và tiêu chuNn công nghi p Vi t nam. + M ng lư i ư ng trong khu công nghi p ư c t ch c liên h v i ư ng thành ph và khu v c m t cách thu n ti n, không nh hư ng t i ho t ng bình thư ng c a giao thông thành ph . i u 11: t an ninh qu c phòng T ng di n tích t: 60ha - Các quy nh v qu n lý s d ng t, quy ho ch, ki n trúc, gi gìn v sinh môi trư ng th c hi n theo Quy t nh s 61l/TTg, ngày 05 tháng 08 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph .
  7. - Các công trình xây d ng c n m b o c nh quan ki n trúc khu v c, phù h p v i tiêu chuNn xây d ng hi n hành. - Trong t ng công trình c n b trí bãi xe riêng. i u 12: Các khu công viên, cây xanh - TDTT T ng di n tích t: 60,2ha G m m t s các khu cây xanh l n : Công viên bách th o, công viên Th L , khu TDTT Qu n Ng a, m t s d o t cây xanh quanh h Th L , h Ng c Khánh, h Trúc B ch, h Gi ng Võ + Tính ch t : Công viên văn hoá ngh ngơi cho m i l a tu i. + Các yêu c u v h t ng k thu t: - m b o ngu n nư c tư i, c p nư c - m b o ngu n i n chi u sáng, c p i n + Quy nh v s d ng t: - H s s d ng t : £ 0,15 - T ng cao trung bình : 1,2 t ng -M t xây d ng: £ l5% - Ch ư c xây d ng công trình v a và nh , m báo thông thoáng, nh nhàng, mang b n s c văn hoá dân t c, mái ngói ho c giá ngói, hài hoà vào c nh quan xung quanh. - Hàng rào cây xanh ư c chăm sóc c t xén và ư c qui nh trong t ng d án c th . - Ch ng lo i cây xanh a d ng phong phú. - Các sông, h , mương c n ph i tăng cư ng n o vét, thu gom rác trên m t nư c t o c nh quan p cho thành ph . - C n b trí l i ra vào thu n l i cho ngư i i b , h th ng chi u sáng và b trí i m xe thu n ti n. i u 13: t di tích l ch s văn hoá: T ng di n tích t: 13,78 ha. - i v i các công trình di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng ph i dư c gi gìn, b o v , khai thác, s d ng theo dúng quy nh c a pháp
  8. ]qu t. Hành lang b o v vùng 1 ư c tính t hàng rào hi n có. Vùng 2 t vùng 1 tr ra t 20 - 30m (theo danh sách c th c a S Văn hoá - Thông tin). - i v i các công trình chưa ư c x p h ng trong ph m vi 20m n tư ng rào công trình không dư c xây d ng công trình cao t ng. - Không làm ư ng c t qua khu v c có công trình di tích. i u 14: t ngo i giao oàn: T ng di n tích t : 21,7 ha. - C n gi i to các công trình xây t m, xen c y xung quanh công trình chính, hoàn thi n sân vư n, ga ra ô tô, sân bãi ... cho g n gàng, khang trang phù h p v i ch c năng công trình. i u 15: Các công trình u m i h t ng k thu t (h i u ti t, kênh mương thoát nư c, cây xanh cách ly) 55,72 ha. - m b o di n tích, không cho phép l n chi m xây d ng sai m c ích. C n giao cho các cơ quan ch c năng qu n lý thư ng xuyên n o vét và thu gom rác, m b o tiêu chuNn v sinh môi trư ng. i u 16: t giao thông T ng di n tích chi m t là 144 ha - T ng chi u dài dư ng: 80km. - T ng di n tích ư ng 1,44km2 - T l chi m t 15,5%. -M t ư ng: 8,6 km/km2 Bao g m các c p ư ng sau: a) Khu v c trung tâm: - Tuy n Li u Giai - Hoàng Hoa Thám dài 600m, m t c t ngang 50m - Tuy n ưòng d c mương Li u Giai dài 840m, m t c t ngang 30m. b) ư ng c p thành ph : - Tuy n ư ng Hoàng Hoa Thám dài kho ng 3500 m, m t c t ngang 53,5 m v i 6 làn xe. i m u tuy n là ư ng Hùng Vương, i m cu i tuy n là núi giao thông Bư i.
  9. - Tuy n ư ng vành ai 2 o n C u Gi y - Bư i dài kho ng 2050 m, m t c t ngang 50 m v i 6 làn xe và m b o t t cho giao thông n i b trong khu v c. Do tính ch t c a tuy n ư ng này, d ki n xây d ng c u c n trong o n này. c) ư ng c p khu v c và phân khu v c: - Tuy n ư ng Kim Mã - Th L dài kho ng 1200m, m t c t ngang 40 m v i 6 làn xe - Tuy n ư ng Hoàng Hoa Thám - Khách s n La Thành - S quán Th y i n dài kho ng 1200m v i m t c t ngang 30 m. - Tuy n ư ng Giang Văn Minh - i C n - Hoàng Hoa Thám dài kho ng 1000m v i m t c t ngang 22,5 - 30m. - C i t o và m r ng tuy n ư ng i C n c bi t là o n t ch Ng c Hà n khách s n La Thành v i m t c t ngang 30m. Trư c m t h tr ư ng i C n c n m tuy n song song t i v trí mương K Kh sau khi ã c ng hoá o n mương này. Trong a bàn qu n Ba ình có m t s nút giao thông quan tr ng ã ư c quy ho ch chung Th ô Hà n i xác nh và dã có quy ho ch - ki n trúc khu v c nút như: Nút Bư i, nút u c u nam T Liên, nút C u gi y. d) ư ng nhánh và ư ng n i b : M ng lư i ư ng nhánh và n i b trong các khu nói trên v cơ b n ã xây d ng tương i hoàn ch nh v i các m t c t ngang t 10,5m n 17m, các ch tiêu cơ b n nói chung ã ư c m b o. Trong th i gian trư c m t c n ti p t c nâng c p, c i t o nh m nâng cao hi u qu . e) Bãi xe: - Ti p t c duy trì i m xe Ng c Khánh trong th i gian trư c m t. i v i các v trí ã và ang là cơ s ph c v ch c năng giao thông như b n xe Kim Mã, ph Sơn Tây ph i k t h p ch c năng i m ho c không chuy n i ch c năng. i v i các công trình cao t ng s xây d ng trong ph m vi qu n Ba ình ph i m b o thi t k ch xe cho chính công trình ó và dành m t ph n ch cho các nhu c u công c ng khác. g) T ch c giao thông công c ng: * Các tuy n ư ng s t n i ô i qua qu n, dó là: - Tuy n Ga Hà n i - Cát Linh - Kim Mã - Nghĩa ô - Phú Di n - Minh Khai - Tuy n Ga Hà n i - Cát Linh - Kim Mã - Ng c Khánh - Láng Trung-vành ai 3 Hoà L c. * D ki n c 350 n 500m có m t i m xe buýt công c ng k t h p v i tuy n mini buýt và tuy n taxi tư nhân.
  10. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 18: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a i u l này d hư ng d n th c hi n theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 19: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: án quy ho ch chi ti t qu n Ba ình - Hà N i, t l 1/2000 (ph n quy ho nh s d ng t và quy ho ch giao thông) ư c lưu tr t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t ki m tra, giám sát và th c hi n: - U ban nhân dân Thành ph Hà N i - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph - S Xây d ng, S a chính - Nhà t - U ban nhân dân qu n Ba ình
Đồng bộ tài khoản