Quyết định số 69/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 69/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép sử dụng máy phát tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2001/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 69/2001/Q -BTC NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2001 BAN HÀNH M C THU L PHÍ C P GI Y PHÉP S D NG MÁY PHÁT T N S VÔ TUY N I N VÀ PHÍ S D NG T N S VÔ TUY N I N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi th ng nh t v i T ng c c Bưu i n và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu l phí c p gi y phép s d ng máy phát t n s vô tuy n i n và phí s d ng t n s vô tuy n i n (dư i ây g i chung là phí, l phí t n s vô tuy n i n). Phí, l phí t n s vô tuy n i n thu b ng ti n Vi t Nam. Trư ng h p m c thu quy nh b ng ô la M (USD) thì quy i t USD ra ti n Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n; N u t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p phí, l phí b ng ngo i t thì thu b ng USD theo m c thu quy nh. i u 2. i tư ng n p phí, l phí t n s vô tuy n i n theo m c thu quy nh t i i u 1 Quy t nh này là các t ch c, cá nhân ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép s d ng máy phát t n s vô tuy n i n, s d ng t n s vô tuy n i n theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Mi n gi m phí, l phí t n s vô tuy n i n i v i các trư ng h p sau ây: 1. T m th i chưa thu phí, l phí t n s vô tuy n i n i v i các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a nư c ngoài t i Vi t Nam, các cơ quan và t ch c qu c t thu c di n ưu ãi, mi n tr ngo i giao.
 2. 2. Mi n phí s d ng t n s vô tuy n i n i v i: a) ài phát sóng vô tuy n i n ph c v tr c ti p an ninh, qu c phòng. b) Th i gian các ài phát sóng vô tuy n i n ph c v phòng ch ng thiên tai, bão l t và các trư ng h p t xu t khác. c) ài phát sóng vô tuy n i n c a các t ch c t thi n ph c v ho t ng nhân o. d) ài phát sóng vô tuy n i n thu c h c bi t ph c v tr c ti p s ch oc a Trung ương ng và Chính ph . e) Các t n s c p c u, c u h do các ài phát sóng vô tuy n i n s d ng. 3. i v i ài Phát thanh, Truy n hình các t nh (k c các ài phát thanh truy n hình huy n, xã thu c các t nh này) thu phí s d ng t n s vô tuy n i n b ng 30% m c thu quy nh tương ng (tr ài Ti ng nói Vi t Nam; ài Truy n hình Vi t Nam; ài phát thanh, truy n hình c a các thành ph tr c thu c trung ương ph i n p phí, l phí theo m c thu quy nh tương ng). i u 4. C c T n s vô tuy n i n thu c T ng c c Bưu i n t ch c thu phí, l phí t n s vô tuy n i n (sau ây g i là cơ quan thu phí, l phí) ư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) t ng s ti n phí, l phí t n s vô tuy n i n th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho công vi c qu n lý nhà nư c v t n s vô tuy n i n và vi c thu phí, l phí theo ch quy nh. Cơ quan thu phí, l phí có trách nhi m t ch c thu, n p, qu n lý s d ng và quy t toán phí, l phí t n s vô tuy n i n v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 và Thông tư s 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 c a B Tài chính s a i m t s n i dung t i Thông tư s 54/1999/TT- BTC ngày 10/5/1999 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. i u 5. Cơ quan Thu a phương nơi thu phí, l phí t n s vô tuy n i n có trách nhi m phát hành ch ng t thu ti n phí, l phí và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu phí, l phí t n s vô tuy n i n theo úng quy nh t i Quy t nh này và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999, Thông tư s 21/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh v phí, l phí t n s vô tuy n i n trái v i Quy t nh này. i u 7. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí t n s vô tuy n i n, ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu phí, l phí t n s vô tuy n i n và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
 3. BI U M C THU PHÍ L PHÍ T N S VÔ TUY N I N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2001/Q -BTC ngày 6 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) A. L PHÍ C P GI Y PHÉP: STT Ch tiêu M c thu m t l n c p T ch c, cá T ch c, cá nhân nhân trong nư c ngoài và nư c ngư i Vi t Nam nh cư nư c (1.000 ngoài (USD) ng) 1 2 3 4 I C p m i Gi y phép: 1 Máy phát thu c các nghi p v (tr các i m t 2 n 12) (1): 0,05 w < P Ê 1 w 50 7 1w 500 w 950 150 2 Máy phát vi ba (1). 400 70 3 Máy phát vô tuy n i n (VT ) nghi p dư 240 35 (1) . 4 i n tho i không dây lo i kéo dài thuê bao (2) : 1w 15 w 150 22 5 Tr m m t t v tinh (1): PÊ5w 200 30 5 w < P Ê 50 w 360 50
 4. 50 w < P Ê 500 w 1.200 170 500 w < P Ê 1.000 w 2.000 330 P > 1.000 w 2.500 430 6 H th ng i u khi n t xa, c nh báo và các lo i tương ương (3): 0,05 w < P Ê 0,5 w 50 7 P > 0,5 w 500 70 7 Thông tin di ng qua v tinh (4): - H th ng 10.000 1.500 - Máy l 100 10 8 H th ng thông tin công c ng c u trúc m ng 3.000 430 t bào, i n tho i vô tuy n c nh, thông tin di ng trung k và các lo i tương ương (5). 9 ài phát thanh, truy n hình (1): P Ê 100 w 300 45 100 w < P Ê 300 w 500 70 300 w < P Ê 500 w 700 100 500 w < P Ê 1.000 w 900 130 1.000 w < P Ê 5.000 w 1.000 150 5.000 w < P Ê 20.000 w 1.100 170 P > 20.000 w 1.200 200 10 ài tàu bi n, máy bay (6). 500 80 11 ài VT t trên các phương ti n ngh cá 50 7 (6) . II Gi y phép th nghi m ho c gi ch t n s : 1 Viba; Phát thanh, truy n hình; Di ng B ng m c c p m i gi y phép trung k ; Tr m thông tin v tinh; Nh n tin công c ng; Thông tin c u trúc m ng t bào c a lo i tương ng và các lo i tương ương. 2 Các d ch v khác. 300 45 III Gia h n Gi y phép. B ng 20% m c c p m i gi y phép c a lo i tương ng IV C p l i gi y phép (n u vi c thay i, b sung các n i dung ã ư c quy nh trong
 5. gi y phép): 1 Không ph i tính toán l i t n s . B ng 20% m c c p m i gi y phép c a lo i tương ng 2 Ph i tính toán l i t n s . B ng m c c p m i gi y phép c a lo i tương ng B. PHÍ S D NG T N S : STT Ch tiêu M c thu cho 12 tháng T ch c, cá T ch c, cá nhân trong nhân nư c nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nh (1.000 ng) cư nư c ngoài (USD) 1 2 3 4 I Nghi p v c nh (tính trên m i t n s phát ư c n nh trên 1 máy phát, tính theo băng t n và r ng băng t n chi m d ng) (7): 1 i v i các t n s < 30 MHz. 800 130 2 i v i các t n s t 30 MHz tr lên, k c vi ba i m- i m: - Băng t n t 30 MHz n 500 MHz: có r ng băng t n chi m d ng 1 - 18 800 120 KHz > 18 - 36 KHz 1.200 170 > 36 - 200 KHz 1.800 260 > 200 - 500 KHz 3.000 430 > 500 - 2.000 KHz 5.400 770 - Băng t n trên 500 MHz n 1.000 MHz: có r ng băng t n chi m d ng 1 - 18 700 100 KHz > 18 - 36 KHz 1.000 150 > 36 - 200 KHz 1.600 230 > 200 - 500 KHz 2.800 400 > 500 - 2.000 KHz 5.200 740
 6. - Băng t n trên 1 GHz n 3 GHz: có r ng băng t n chi m d ng 1 - 36 850 125 KHz > 36 - 200 KHz 1.000 150 > 200 - 500 KHz 1.200 170 > 500 - 2.000 KHz 1.400 200 > 2.000 - 7.000 KHz 1.600 230 > 7.000 - 14.000 KHz 2.200 320 > 14.000 KHz 3.400 490 - Băng t n trên 3 GHz n 8,5 GHz: có r ng băng t n chi m d ng 1 - 36 600 90 KHz > 36 - 200 KHz 850 125 > 200 - 500 KHz 1.000 150 > 500 - 2.000 KHz 1.100 160 > 2.000 - 7.000 KHz 1.300 190 > 7.000 - 14.000 KHz 1.500 220 > 14.000 - 28.000 KHz 2.000 290 > 28.000 KHz 2.700 390 - Băng t n trên 8,5 GHz n 15,35 GHz: có r ng băng t n chi m d ng Ê 2.000 900 130 KHz > 2.000 - 7.000 KHz 1.100 160 > 7.000 - 14.000 KHz 1.300 190 > 14.000 - 28.000 KHz 1.800 260 > 28.000 KHz 2.500 360 - Băng t n trên 15,35 GHz n 23,6 GHz: Có r ng băng t n chi m d ng Ê 2.000 800 120 KHz > 2.000 - 7.000 KHz 900 130 > 7.000 - 14.000 KHz 1.100 160 > 14.000 - 28.000 KHz 1.600 230
 7. > 28.000 KHz 2.300 330 - Băng t n trên 23,6 GHz: Có r ng băng t n chi m d ng Ê 2.000 700 100 KHz > 2.000 - 7.000 KHz 800 120 > 7.000 - 14.000 KHz 900 130 > 14.000 - 28.000 KHz 1.400 200 > 28.000 KHz 2.100 300 - Vi ba i m- i m có t n s làm vi c B ng 120% m c tương ng trong băng t n t 1 GHz n 3 GHz Hà N i, TP.H Chí Minh và các t nh ti p giáp Hà N i, TP.H Chí Minh. 3 Vi ba i m- a i m: a. i v i các tr m chính: - Băng t n Ê 1 GHz: có r ng băng t n chi m d ng 1 - 36 3.000 430 KHz > 36 - 200 KHz 4.800 690 > 200 KHz 8.400 1.200 - Băng t n trên 1 GHz: Có r ng băng t n chi m d ng 1 - 36 2.600 370 KHz > 36 - 200 KHz 3.000 430 > 200 - 500 KHz 3.600 520 > 500 - 2.000 KHz 4.200 600 > 2.000 - 7.000 KHz 4.800 690 > 7.000 - 14.000 KHz 6.600 950 > 14.000 KHz 10.000 1.500 b. i v i các tr m u cu i: B ng vi ba i m- i m. 4 Vi ba tr i ph : Tính như cách tính như viba i m 2, 3 m c này có cùng t c truy n và phương th c i u ch . II Truy n hình vi ba (MMDS) (tính theo ơn v t nh, thành ph tr c thu c trung ương):
 8. 1 Truy n hình: - TP. H Chí Minh. 20.000/1 kênh - TP. Hà N i. 18.000/1 kênh - Các t nh, thành ph khác. 10.000/1 kênh 2 Truy n hình có phát kèm theo các d li u B ng 140% m c phí tương ng ph . III Vi ba truy n hình lưu ng: B ng tr m chính c a vi ba i m- a i m. IV ài ven bi n dùng riêng thu c nghi p v B ng nghi p v c nh. lưu ng hàng h i và ài m t t thu c nghi p v lưu ng hàng không: V Các ài duyên h i, ài vi n thông công 2.500 400 c ng bi n (tính trên m i t n s phát ư c n nh trên 1 máy phát) (8). VI Ra- a (tr ra- a t trên tàu bi n, máy B ng viba. bay, phương ti n ngh cá): VII i n tho i không dây lo i kéo dài thuê bao (tính trên m i t n s phát ư c n nh trên 1 máy phát): 1w 15 w 250 36 VIII H th ng i u khi n t xa, c nh báo và các lo i tương ương (tính trên m i t n s phát ư c n nh theo ph m vi ho t ng): - L n hơn 1 t nh, thành ph tr c thu c 10.000 1500 Trung ương. - M t t nh, thành ph ph tr c thu c 5.000 720 Trung ương. - M t qu n, huy n, th xã ho c ơn v 1.000 150 hành chính tương ương. - M t phư ng, xã ho c ơn v hành chính 500 70 tương ương. - M t khu nhà. 200 30 IX ài tàu bi n (tính trên 01 ài tàu): 1 i v i tàu ch hàng, tàu dùng riêng:
 9. a. Tàu có t ng dung tích trên 1.000 t n: - i bi n không h n ch . 4.500 720 - i bi n h n ch I, h n ch II. 3.000 570 - i bi n h n ch III. 2.500 500 b. Tàu có t ng dung tích trên 300 t n n 1.000 t n: - i bi n không h n ch . 3.500 570 - i bi n h n ch I, h n ch II. 2.500 430 - i bi n h n ch III, ven bi n Vi t Nam, 2.000 360 các c ng nam Trung Qu c. - i sông. 1.500 290 c. Tàu có t ng dung tích trên 150 t n n 1.200 260 300 t n: d. Tàu có t ng dung tích t 150 t n tr 1.000 170 xu ng và các lo i tàu khác khuy n khích s d ng thông tin VT . 2 i v i tàu ch khách: - Dư i 50 ch . 1.200 170 - T 50 n 100 ch . 1.800 260 - Trên 100 ch . 2.000 290 X ài VT t trên các phương ti n ngh cá: - Có t ng dung tích dư i 50 t n. 50 7 - Có t ng dung tích t 50 t n n 100 t n. 200 30 - Có t ng dung tích trên 100 t n. 500 72 XI ài máy bay (tính trên 01 ài tàu): 1 i v i máy bay hành khách: - Dư i 38 ch . 2.400 420 - T 38 n 100 ch . 3.800 620 - Trên 100 ch . 4.200 720 2 i v i máy bay v n t i: - Tr ng t i dư i 20 t n. 2.400 420 - Tr ng t i t 20 n 80 t n. 3.800 620
 10. - Tr ng t i trên 80 t n. 4.200 720 3 i v i các máy bay không theo tuy n c 2.000 290 nh (OR). XII Thông tin di ng và các h th ng thông tin c u trúc m ng t bào (9): 1 H th ng thông tin có băng t n phát c a tr m g c: (864-894) MHz, (935-960) MHz, (1.805-1.850) MHz, (1.885-2.025) MHz và (2.110-2.200) MHz (tính theo ơn v t nh, thành ph tr c thu c TƯ) (10): - TP. H Chí Minh. 300.000/1MHz 42.900 - TP. Hà N i. 260.000/1MHz 37.200 - à N ng, H i Phòng, C n Thơ, Bà R a 130.000/1MHz 18.600 Vũng Tàu, ng Nai. - Khánh Hoà, Qu ng Ninh, Bình Dương, 50.000/1MHz 7.200 Th a Thiên Hu , Lâm ng. - Các t nh khác. 20.000/1Mhz 2.900 2 Nh n tin công c ng (tính trên m i t n s phát ư c n nh và theo ơn v t nh, thành ph tr c thu c Trung ương): - TP. H Chí Minh. 18.000 2.600 - TP. Hà N i. 15.000 2.200 - à N ng, H i Phòng, C n Thơ, Bà R a 12.000 1.800 Vũng Tàu, ng Nai. - Các t nh khác. 9.000 1.300 3 Nh n tin dùng riêng (tính trên t n s phát ư c n nh trên 1 máy phát, theo ph m vi ho t ng): - L n hơn m t t nh, thành ph tr c thu c 10.000 1.500 TƯ. - Trong m t t nh, thành ph tr c thu c 5.000 720 Trung ương. - Trong m t qu n, huy n, th xã ho c ơn 2.000 290 v hành chính tương ương. - Trong m t phư ng, xã ho c ơn v hành 500 70 chính tương ương. 4 i n tho i vô tuy n a truy c p công c ng (TDMA/TDD) và các lo i tương ương
 11. (tính trên m i MHz c a băng t n ư c c p và theo ơn v t nh, thành ph tr c thu c Trung ương): - TP. H Chí Minh. 130.000 21.500 - TP. Hà N i. 110.000 18.600 - à N ng, H i Phòng, C n Thơ, Bà R a 60.000 9.300 Vũng Tàu, ng Nai. - Khánh Hoà, Qu ng Ninh, Bình Dương, 20.000 3.600 Th a Thiên Hu , Lâm ng. - Các t nh khác. 6.500 1.200 - Các m ng dùng riêng trong m t khu nhà 2.000 290 (tính trên m i MHz c a băng t n ư c c p). (11) 5 Thông tin di ng trung k : - TP. H Chí Minh. 1.500/1 kênh 220 - TP. Hà N i. 1.000/1 kênh 150 - à N ng, H i Phòng, C n Thơ, Bà R a 800/1 kênh 120 Vũng Tàu, ng Nai. - Khánh Hoà, Qu ng Ninh, Bình Dương, 300/1 kênh 45 Th a Thiên Hu , Lâm ng. - Các t nh khác. 100/1 kênh 15 6 Thông tin di ng qua v tinh (4): - H th ng (tính trên m i MHz c a băng 15.000 2.200 t n phát ư c c p). - Máy l . 240 36 7 H th ng thông tin di ng dùng riêng: - Máy phát trung tâm. B ng nghi p v c nh. - Máy phát lưu ng (tính trên m i t n s 250 40 phát ư c n nh trên 1 máy phát). XIII ài phát thanh, truy n hình: 1 ài phát thanh: a. Phát thanh: - ài Trung ương. 1.500/1 kênh - ài thành ph , t nh tr c thu c Trung 1.200/1 kênh ương.
 12. - ài thành ph , t nh khác. 700/1 kênh - ài huy n, th xã. 500/1 kênh - ài do phư ng, xã qu n lý. 300/1 kênh - ài dùng riêng thu c các cơ quan, doanh 600/1 kênh 120 nghi p ngoài ngành phát thanh-truy n hình. b. Phát thanh có phát kèm theo các d li u B ng 140% m c phí ph . c a lo i tương ng 2 ài truy n hình: a. Truy n hình: - ài Trung ương. 7.500/1 kênh - ài thành ph , t nh tr c thu c Trung 4.000/1 kênh ương. - ài thành ph , t nh khác. 3.000/1 kênh - ài huy n, th xã. 2.000/1 kênh - ài do phư ng, xã qu n lý. 1.000/1 kênh - ài dùng riêng thu c các cơ quan, doanh 1.200/1 kênh 290 nghi p ngoài ngành phát thanh-truy n hình. b. Truy n hình có phát kèm theo các d B ng 150% m c phí li u ph . c a lo i tương ng XIV Tr m m t t v tinh (12): 1 Tr m lo i A. 800 120 - Tr m ch thu lo i A. 500 70 2 Tr m lo i B. 1.000 200 - Tr m ch thu lo i B. 600 90 3 Tr m lo i C. 2.000 290 - Tr m ch thu lo i C. 1.000 150 4 Tr m lo i D. 5.000 720 - Tr m ch thu lo i D. 1.000 150 5 Tr m lo i E. 30.000 4.500 - Tr m ch thu lo i E. 30.000 4.500
 13. 6 Tr m lo i F. 60.000 9.000 - Tr m ch thu lo i F. 60.000 9.000 XV Vô tuy n i n nghi p dư (tính trên băng 240/1 băng t n 36 t n ư c c p phép). XVI Phí th nghi m t n s , kênh t n s (Th i h n t i a là 03 tháng, không áp d ng i v i trư ng h p ã tr phí gi ch ): - n 1 tháng. B ng 10% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 1 tháng n 3 tháng. B ng 30% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng XVII Phí th nghi m tính năng k thu t c a h th ng cho băng t n s cho phép, k c tr m m t t v tinh lo i D, E và F (Th i h n t i a là 12 tháng, không áp d ng i v i trư ng h p ã tr phí gi ch ): - n 3 tháng. B ng 3% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 3 tháng n 6 tháng. B ng 6% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 6 tháng n 12 tháng. B ng 10% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng Ghi chú: Quá các th i h n qui nh m c XVI và XVII, phí ư c tính b ng m c phí s d ng t n s c a lo i tương ng. XVIII Phí gi ch t n s (kênh t n s ): 1 Vi ba: - V i các m ng nh hơn 5 tuy n ho c các B ng 20% m c phí c năm c a tuy n l (Th i h n t i a là 6 tháng). lo i phí s d ng t n s tương ng - V i các m ng l n hơn 5 tuy n (Th i h n B ng 20% m c phí c năm c a t i a là 1 năm). lo i phí s d ng t n s tương ng 2 Nh n tin, di ng trung k , phát thanh, truy n hình (Th i h n t i a là 24 tháng): - n 3 tháng. B ng 2% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 3 tháng n 6 tháng. B ng 4% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 6 tháng n 12 tháng. B ng 7% m c phí c năm c a
 14. lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 12 tháng n 24 tháng. B ng 20% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng 3 Các d ch v khác (Th i h n t i a 6 B ng 20% m c phí c năm c a tháng). lo i phí s d ng t n s tương ng XIX Phí gi ch băng t n s , k c tr m m t t v tinh lo i D, E và F (Th i h n t i a là 36 tháng): - n 6 tháng. B ng 2% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 6 tháng n 12 tháng. B ng 5% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 12 tháng n 24 tháng. B ng 20% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng - Trên 24 tháng n 36 tháng. B ng 60% m c phí c năm c a lo i phí s d ng t n s tương ng Ghi chú: Quá các th i h n qui nh m c XVIII và XIX, phí ư c tính b ng m c phí s d ng t n s c a lo i tương ng. XX Phí ki m tra l p t thi t b thu phát VT i v i 1 máy phát, thu/phát VT : - Phát thanh, truy n hình, thông tin v 400 80 tinh. - Thông tin c u trúc m ng t bào; di ng 200 40 trung k ; vi ba; ài máy bay; ài tàu bi n. - Các lo i khác 50 10 Ghi chú: 1. i v i thi t b ho t ng 2 hay nhi u băng t n có m c phí s d ng t n s khác nhau, thì phí s d ng t n s c a thi t b ó trong c o n băng t n s d ng ư c tính chung theo cùng m t m c phí c a ph n băng t n s d ng nhi u hơn. 2. i v i các thi t b làm vi c băng t n không úng v i nghi p v theo quy ho ch thì trong th i gian ư c t m th i khai thác cho n h t th i h n ph i chuy n i t hi n tr ng sang quy ho ch, phí s d ng t n s c a thi t b ó ư c tính theo nghi p v có m c phí cao nh t. 3. i v i các ơn v có v n u tư nư c ngoài, thu theo t l góp v n c a các bên tham gia. 4. M t s ký hi u trong Bi u m c thu ư c hi u như sau:
 15. (1): Phí c p gi y phép ư c tính cho t ng thi t b phát, thu-phát sóng vô tuy n i n. (2): Phí c p gi y phép ư c tính theo công su t phát c a máy m cho m t b g m máy m và các máy con. (3): Phí c p gi y phép ư c tính theo công su t phát l n nh t cho m t h th ng. (4): Phí c p gi y phép và s d ng t n s ư c tính cho nhà cung c p d ch v ho c nhà khai thác t i Vi t Nam; trong trư ng h p không có nhà cung c p d ch v ho c nhà khai thác t i Vi t Nam, phí c p phép và s d ng t n s ư c thu t ngư i s d ng theo t ng máy l . (5): Phí c p gi y phép ư c tính cho nhà cung c p d ch v ho c nhà khai thác theo t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương. (6): Phí c p gi y phép ư c tính cho t ng tàu, phương ti n ngh cá. (7): r ng băng t n chi m d ng ư c tính theo các thông s c a máy phát ư c c p phép ho c ư c ghi c th trong gi y phép. (8): M c phí s d ng t n s là 3.000.000 ng/1 t n s ch áp d ng i v i các t n s ph c v thông tin công c ng bi n. i v i các t n s khác, m c phí s d ng t n s b ng m c phí c a lo i tương ng. (9): Phí t n s tính cho các nhà khai thác theo t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương trên băng t n ư c c p. (10): Phí t n s cho h th ng thông tin di ng s d ng trong băng t n 2500-2690 MHZ ư c tính như i m 1 m c XII. (11): Thông tin di ng trung k : - Lo i c p phép theo băng t n, m c phí s d ng t n s ư c tính cho m i MHz c a băng t n ư c c p (quy ư c 1 kênh tương ương 25 KHz) và theo ơn v t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Lo i c p phép theo kênh t n, m c phí s d ng t n s ư c tính cho m i kênh t n theo ơn v t nh, thành ph tr c thu c trung ương. (12): Tr m m t t v tinh: - Tr m lo i A là tr m có kh năng truy n không quá 1 kênh tho i ho c t c truy n s li u không vư t quá 16 Kbps. - Tr m lo i B là tr m có kh năng truy n không quá 1 kênh tho i ho c t c truy n s li u không vư t quá 32 Kbps. - Tr m lo i C là tr m có kh năng truy n không quá 1 kênh tho i ho c t c truy n s li u không vư t quá 64 Kbps.
 16. - Tr m lo i D là tr m có kh năng truy n không quá 12 kênh tho i ho c t c truy n s li u không vư t quá 12 x 64 Kbps. - Tr m lo i E là tr m có kh năng truy n trên 12 kênh tho i (ho c t c truy n s li u trên 12 x 64 Kbps) nhưng có kh năng s d ng không quá 1 b phát áp qua v tinh. - Tr m lo i F là tr m có kh năng s d ng t 1 b phát áp tr lên qua v tinh.
Đồng bộ tài khoản