Quyết định số 69/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
10
download

Quyết định số 69/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2002/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 69/2002/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O NHÀ NƯ C V DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN NHÀ MÁY TH Y I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 108/2001/Q -TTg ngày 23 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph thành l p Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La; Theo ngh c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH HO T NG C A BAN CH O NHÀ NƯ C V DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN NHÀ MÁY TH Y I N SƠN LA
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2002/Q -TTg ngày 06 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La (g i t t là Ban Ch o Nhà nư c) ư c thành l p t i Quy t nh s 108/2001/Q - TTg ngày 23 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph có nhi m v : 1. Ch o vi c xây d ng mô hình tái nh cư, nh canh m u rút kinh nghi m, xu t gi i pháp v cơ ch , chính sách t ch c qu n lý và th c hi n di dân, tái nh cư phù h p v i t ng a bàn. 2. Ch o các B , ngành, chính quy n các a phương và ph i h p v i các oàn th nhân dân th c hi n vi c n bù di dân, tái nh cư cho các h thu c D án nhà máy th y i n Sơn La. 3. Hư ng d n, ôn c, ki m tra các B , ngành, các a phương và xu t chính sách, gi i pháp trong vi c th c hi n di dân, tái nh cư m b o n nh s n xu t và i s ng cho nhân dân. 4. nh kỳ báo cáo v i Th tư ng Chính ph v k t qu và ti n th c hi n v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La. i u 2. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La do ngân sách nhà nư c c p; có d toán riêng l p k ho ch và quy t toán chi tiêu hàng năm. Chương 2: CH HO T NG i u 3. Trư ng Ban Ch o Nhà nư c tri u t p và ch to các phiên h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n và các phiên h p b t thư ng theo yêu c u c a tình hình th c t do các thành viên ngh . Trư ng ban có th y nhi m cho Phó Trư ng ban thư ng tr c ch to các phiên h p. N i dung các phiên h p do cơ quan thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c chuNn b , các thành viên có trách nhi m tham d y , úng thành ph n các phiên h p c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 4. Phiên h p thư ng kỳ nh m ánh giá các m t ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c, k t qu th c hi n vi c di dân, tái nh cư, th c hi n chính sách, ch , k t qu tháo g khó khăn và ngh Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng v n vư t quá quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 5. Ban Ch o Nhà nư c phân công t ng thành viên ph i h p v i các B , ngành ki m tra, xây d ng, b sung, s a i chính sách, ch và nh ng gi i pháp th c hi n di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La; Ban Ch o Nhà nư c
  3. là u m i ph i h p ho t ng c a các B , ngành, a phương th c hi n d án di dân, tái nh cư. i u 6. Ch thông tin báo cáo - Báo cáo nh kỳ: hàng tháng, hàng qúy các thành viên Ban Ch o Nhà nư c báo cáo tình hình th c hi n nhi m v do Ban Ch o Nhà nư c phân công v công tác di dân, tái nh cư cho thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c. - Vào tháng 10 hàng năm các thành viên Ban Ch o Nhà nư c s làm vi c tr c ti p v i các B , ngành v tình hình th c hi n nhi m v , k ho ch 5 năm, hàng năm c a B , ngành, a phương v công tác di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La. - Báo cáo t xu t: các thành viên Ban Ch o Nhà nư c có trách nhi m báo cáo nh ng v n liên quan n công tác di dân, tái nh cư ph c v cho vi c lãnh o, ch o theo yêu c u t xu t c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c. i u 7. Ch i công tác cơ s Căn c vào yêu c u công vi c các thành viên Ban Ch o Nhà nư c ch ng i công tác cơ s n m b t tình hình, gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo ch c năng, nhi m v ư c phân công và th c hi n các chuy n i công tác t xu t theo yêu c u c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c. Chương 3: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O NHÀ NƯ C i u 8. Trư ng Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a Ban theo nhi m v ư c giao quy nh t i i u 1 c a b n Quy ch này; phân công, ch o, ki m tra, ôn c các thành viên c a Ban Ch o Nhà nư c th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 9. Trách nhi m c a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c 1. ng chí phái viên c a Th tư ng Chính ph , có nhi m v chính là c u n i tr c tuy n gi a ch o c a Th tư ng Chính ph v i ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c; tr c ti p giúp Trư ng Ban ki m tra, ôn c các thành viên c a Ban và ch o th c hi n nhi m v ư c Trư ng Ban phân công. 2. Phó Trư ng Ban thư ng tr c, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp Trư ng Ban i u hành gi i quy t công vi c thư ng xuyên c a Ban Ch o Nhà nư c và thay m t Trư ng Ban gi i quy t m t s công vi c c th theo s u quy n c a Trư ng Ban. Tr c ti p ch o m t s công vi c c th : - Ch o xây d ng quy ho ch và k ho ch di dân, tái nh cư.
  4. - Ch o quy ho ch, b trí s n xu t nông, lâm nghi p g n v i ch bi n và tiêu th s n phNm vùng tái nh cư. - Xây d ng cơ ch chính sách phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p i v i vùng tái nh cư. - Ki m tra, ôn c và hư ng d n công tác di dân, tái nh cư. - ChuNn b chương trình, n i dung các cu c h p c a Ban Ch o Nhà nư c. - Ch o công tác Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c: + T ng h p báo cáo tình hình. + m b o i u ki n v t ch t và kinh phí ph c v cho ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c theo quy nh. 3. Phó Trư ng ban - Th trư ng B Công nghi p tham gia ch o ho t ng chung c a Ban Ch o Nhà nư c, tr c ti p ch o và ph i h p: - Xây d ng quy ho ch phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p g n v i s n xu t nông, lâm, ngư nghi p vùng tái nh cư. - Ch o xây d ng t ng ti n di dân, tái nh cư, ti n gi i ngân, phù h p v i m c nư c dâng, phù h p v i t ng ti n xây d ng nhà máy thu i n Sơn La. - Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Xây d ng, T ng c c Bưu i n và các B , ngành liên quan trong vi c quy ho ch và xây d ng cơ s h t ng ph c v cho công tác di dân, tái nh cư. - Ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam m b o ngu n v n và gi i ngân k p th i nh m th c hi n t t chính sách n bù và các chính sách liên quan trong vi c th c hi n di dân, tái nh cư. 4. Th trư ng B K ho ch và u tư, có nhi m v : - Ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan thNm nh các d án di dân, tái nh cư trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. - Ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng chính sách khuy n khích u tư vào a bàn di dân, tái nh cư, trư c h t là chính sách i v i các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, phát tri n s n xu t t i vùng tái nh cư. - Ch o vi c t ng h p và cân i k ho ch v n u tư v di dân, tái nh cư theo ti n ; trong ó b trí và cân i ngu n v n ngân sách theo k ho ch. 5. Th trư ng B Tài chính, có nhi m v :
  5. - Ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan và các a phương xây d ng chính sách, ch n bù di dân, tái nh cư; chính sách qu n lý và s d ng v n ngân sách nhà nư c th c hi n công tác n bù, di dân, tái nh cư. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c cân i, m b o v n và hư ng d n ki m tra, giám sát vi c c p v n, s d ng kinh phí và thanh quy t toán các ngu n v n th c hi n di dân, tái nh cư. 6. Th trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, ch trì ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan thNm nh, x lý nh ng nh hư ng v môi trư ng sinh thái và các v n liên quan khi th c hi n di dân tái nh cư. Nghiên c u các n i dung và mô hình ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, i s ng và xây d ng h t ng cơ s cho vùng tái nh cư. 7. Th trư ng, Phó Ch nhi m y ban Dân t c và Mi n núi, ch trì ph i h p v i các B , ngành và a phương ki m tra vi c th c hi n chính sách dân t c, tuyên truy n v n ng ng bào cư trú trên a bàn mi n núi th c hi n t t ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; tham gia ý ki n vào các quy ho ch, mô hình tái nh cư trên cơ s phù h p v i quan i m, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác dân t c ( oàn k t, bình ng, giúp nhau cùng phát tri n). 8. Phó Ch t ch H i ng Dân t c c a Qu c h i th c hi n nhi m v ư c giao trong Ban Ch o Nhà nư c, ng th i ch trì ph i h p v i các cơ quan c a Qu c h i; oàn i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân các t nh và các cơ quan liên quan ki m tra, giám sát vi c th c hi n di dân, tái nh cư D án nhà máy thu i n Sơn La. 9. Phó Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam ch o các c p H i tham gia th c hi n vi c di dân tái nh cư; ch trì ph i h p v i các cơ quan ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách, ch n bù, n nh và phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư nghi p; xu t, ki n ngh các ch trương, bi n pháp nhanh chóng n nh i s ng và phát tri n s n xu t cho ng bào tái nh cư thu c D án nhà máy thu i n Sơn La. 10. Phó Ban Kinh t Trung ương ch trì ph i h p v i các cơ quan giám sát vi c th c hi n các chính sách kinh t i v i di dân, tái nh cư thu c D án nhà máy thu i n Sơn La; tham gia thNm nh các d án, xây d ng ch chính sách di dân, tái nh cư, công tác ki m tra. 11. ng chí chuyên viên cao c p Văn phòng Chính ph có nhi m v : - Thư ký chuyên trách c a Ban Ch o Nhà nư c v di dân tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La. - Ph i h p v i Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c theo dõi, t ng h p tình hình liên quan n công tác di dân, tái nh cư D án nhà máy thu i n Sơn La. 12. Phó Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Sơn La và Lai Châu: tr c ti p th c hi n nh ng nhi m v c th v di dân, tái nh cư trên a bàn t nh bao g m: - Ch o công tác giáo d c, tuyên truy n và thuy t ph c nhân dân ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v di dân, tái nh cư.
  6. - Ch o xây d ng và th c hi n quy ho ch và chính sách di dân, tái nh cư c a t nh theo s phân công c a Chính ph ; ch trì thNm nh các d án di dân, tái nh cư trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh hi n hành c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. - Xây d ng k ho ch 5 năm và hàng năm v di dân, tái nh cư trên a bàn t ng t nh. - T ch c vi c n bù, di chuy n dân và xu t các chính sách có liên quan n di dân, tái nh cư. - T ch c n nh i s ng, phát tri n s n xu t khu tái nh cư. - Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và t xu t v công tác di dân, tái nh cư. - m b o an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i, oàn k t dân t c trên a bàn di dân, tái nh cư. Chương 4: B MÁY GIÚP VI C BAN CH O NHÀ NƯ C i u 10. - Ban Ch o Nhà nư c v di dân tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La có b ph n giúp vi c là Văn phòng Ban Ch o t t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c nh canh nh cư và Vùng kinh t m i). - C c trư ng C c nh canh nh cư và Vùng kinh t m i tr c ti p làm Chánh Văn phòng ch u trách nhi m trư c Ban Ch o Nhà nư c v toàn b ho t ng c a Văn phòng. Giúp vi c C c trư ng - Chánh Văn phòng có m t n hai Phó Văn phòng. - Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c s d ng b máy t ch c, công ch c và phương ti n c a C c nh canh nh cư và Vùng kinh t m i th c hi n nhi m v . Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c ư c phép s d ng con d u c a C c nh canh nh cư và Vùng kinh t m i và ư c m tài kho n riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c do B Tài chính cân i. i u 11. Nhi m v và quy n h n c a Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c: Nhi m v : - T ch c ph i h p v i các cơ quan chuyên môn thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan chuyên môn c a các B , ngành khác Trung ương và a phương tri n khai th c hi n các nhi m v c a Ban Ch o Nhà nư c giao. - Thư ng xuyên n m ch c tình hình, tham mưu cho Ban Ch o Nhà nư c v chương trình công tác c a Ban nh m th c hi n có hi u qu các nhi m v c a Ban Ch o Nhà nư c.
  7. - ChuNn b các báo cáo theo yêu c u c a Ban Ch o Nhà nư c. - ChuNn b n i dung và t ch c các h i ngh , h i th o c a Ban Ch o Nhà nư c theo s ch o c a ng chí Phó Trư ng Ban thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c. - m b o cơ s v t ch t và kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c trong ph m vi ngu n kinh phí ư c c p. - D toán, thanh quy t toán kinh phí ư c c p cho ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c và Văn phòng Ban Ch o theo quy nh ch tài chính hi n hành. Quy n h n: - ư c d các cu c h p c a Ban Ch o Nhà nư c. - ư c d các cu c h p c a các B , ngành, a phương có n i dung liên quan n di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Quy ch này áp d ng cho Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án nhà máy th y i n Sơn La và các B , ngành, a phương liên quan trong quá trình th c hi n. i u 13. T ng thành viên Ban Ch o Nhà nư c ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c Ban Ch o Nhà nư c, trư c Th trư ng cơ quan qu n lý cán b và trư c Th tư ng Chính ph v nh ng công vi c ư c Ban Ch o Nhà nư c phân công; s d ng cán b , phương ti n, các trang thi t b do ơn v mình qu n lý th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 14. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c Ban Ch o Nhà nư c s t ng h p ý ki n, xu t n i dung c n b sung, s a i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản