Quyết định số 69/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 69/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2003/QĐ-BBCVT về việc in và phát hành bộ tem bưu chính "Tết Giáp Thân” do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH, VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 69/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V/V IN VÀ PHÁT HÀNH B TEM BƯU CHÍNH "T T GIÁP THÂN” B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông; Xét ngh c a T ng giám c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t i Công văn s 1569/BC ngày 31/3/2003 v k ho ch s n lư ng và phân ph i tem 6 tháng cu i năm 2003; Theo ngh c a V trư ng V Bưu chính, QUY T NNH: i u 1. - Giao cho T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam in và phát hành b tem bưu chính "T t Giáp Thân”, g m 2 m u tem, t i Công ty in tem Bưu i n, b ng phương pháp in p-xét, chi ti t c th như sau: Tên tem Giá m t S lư ng in (có keo) T ng s Có răng Không răng T t Giáp Thân (2- 800 15.050.075 15.048.075 2.000 1) T t Giáp Thân (2- 8.000 50.075 48.075 2.000 2) - Trong s lư ng trên, T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ư c phép l y 525 tem m i m u in ch “specimen”. i u 2. - B tem này ư c phát hành t ngày 1/12/2003 n ngày 30/6/2005. i u 3. - S lư ng tem in ư c phân ph i s d ng như sau: Lo i tem Cư c phí Lưu tr Tuyên Tem chơi truy n Có răng Không
  2. răng M u 1 (800 ) 15.010.000 325 (25 1.250 36.500 (500 2.000 spe) spe) M u2 10.000 325 (25 1.250 36.500 (500 2.000 (8.000 ) spe) spe) i u 4. - Chánh Văn phòng, V trư ng V Bưu chính, V trư ng V K ho ch - Tài chính và T ng Giám c T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 4, - B trư ng B BCVT ( b/c), - B Tài chính, - C c BCVT & CNTT KV II, - Xí nghi p in tem B , - Lưu VT, BC. Tr n Ng c Bình
Đồng bộ tài khoản