Quyết định số 69/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 69/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về việc chuẩn bị, vận động thu hút và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 69/2003/Q -UB Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C CHU N BN, V N NG THU HÚT VÀ T CH C TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N V N H TT PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A THÀNH PH HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh th ô Hà N i s 29/2000/PL-UBTVQH10; Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Hà N i, Giám c S Tư Pháp Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v vi c chuNn b , v n ng, thu hút và t ch c th c hi n các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) c a Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trái v i b n Quy nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ban, ngành c a Thành ph , Ch u tư, Giám c các Ban qu n lý d án có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên QUY NNH V VI C CHU N BN, V N NG, THU HÚT VÀ T CH C TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A THÀNH PH . (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2003/Q -UB ngày 02/6/2003c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi, i tư ng i u ch nh B n Quy nh này quy nh nh ng n i dung c th v vi c xây d ng chương trình, d án v n ng, thu hút ngu n v n h tr phát tri n chính th c c a Thành ph Hà N i (sau ây g i là ODA) và quy trình t ch c th c hi n các chương trình, d án ó nh m th ng nh t u m i qu n lý, s d ng và tri n khai có hi u qu ngu n v n ODA ph c v cho các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n ô th c a Th ô Hà N i và môi trư ng s ng c a ngư i dân. Các d án do các t ch c phi chính ph (NGO) th c hi n không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2: Các nguyên t c cơ b n 1. ODA là ngu n v n quan tr ng c a Ngân sách Nhà nư c, ư c Nhà nư c giao cho UBND Thành ph Hà N i qu n lý, t ch c tri n khai, s d ng h tr cho m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ưu tiên. 2. UBND Thành ph Hà N i th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo vùng lãnh th i v i t t c các chương trình, d án ODA trên a bàn Thành ph Hà N i, bao g m c các chương trình, d án do các b , ngành ho c các t nh, thành ph khác ch trì th c hi n trên a bàn Thành ph Hà N i (s có quy nh chi ti t sau khi th ng nh t v i các b , ngành, a phương liên quan). 3. UBND Thành ph Hà N i th ng nh t qu n lý v ODA trên cơ s phân công phân c p, tăng cư ng trách nhi m và b o m s ph i h p ch t ch gi a các s , ban, ngành, các qu n, huy n và các Ban qu n lý d án. 4. Các t ch c, cơ quan, ơn v th c hi n các d án ODA và ho t ng c a các t ch c, cơ quan, ơn v có liên quan n các chương trình, d án ODA c a Hà N i ư c th c hi n theo quy nh này và các quy nh v Lu t Ngân sách Nhà nu c, Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph , Quy ch qu n lý vay và tr
 3. n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph và các ch qu n lý hi n hành khác c a Nhà nư c. i u 3 : Các lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA c a Thành ph Hà N i 1. V n ODA không hoàn l i ư c ưu tiên s d ng cho nh ng chương trình, d án thu c lĩnh v c: a. Y t , dân s và phát tri n, các v n xã h i, xoá ói gi m nghèo; b. Giáo d c, ào t o, phát tri n ngu n nhân l c; c. B o v môi trư ng, nghiên c u khoa h c; d. Nghiên c u chuNn b các chương trình, d án phát tri n (quy ho ch, h p tác k thu t, chuyên gia, công ngh ); e. C i cách hành chính, tăng cư ng năng l c các cơ quan qu n lý c a Thành ph và qu n, huy n, phát tri n th ch . 2. V n ODA vày ư c ưu tiên s d ng cho nh ng chương trình, d án thu c lĩnh v c: a. Giao thông ô th - thông tin liên l c; b. Phát tri n cơ s h t ng k thu t ô th (c p nu c, thoát nư c,v.v…); cơ s h t ng xã h i (các công trình phúc l i công c ng, y t , giáo d c, ào t o, v.v…); c. B o v môi trư ng; d. H tr m t s lĩnh v c s n xu t nh m gi i quy t các v n kinh t - xã h i. 3. Các lĩnh v c ưu tiên khác th c hi n theo i u 3, Chương I c a Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph . i u 4: Các cơ quan qu n lý, th c hi n chương trình, d án ODA. 1. Cơ quan ch qu n d án ODA: là UBND Thành ph Hà N i 2. Ch d án: là cơ quan, t ch c ư c UBND Thành ph giao trách nhi m tr c ti p qu n lý, s d ng ngu n v n ODA và ngu n v n i ng th c hi n chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ch d án là m t trong các t ch c sau ây: Ban qu n lý d án, doanh nghi p Nhà nu c ho c cơ quan, ơn v tr c thu c UBND Thành ph , qu n, huy n ho c s , ngành c a UBND Thành ph Hà N i. 3. Cơ quan c p trên t c ti p c a các ch d án: là cơ quan c p qu n, huy n, s , ban, ngành có Ban qu n lý d án tr c thu c ư c giao nhi m v ch d án i v i các d án u tư.
 4. 4. Nhà tài tr : là chính ph nư c ngoài ho c các t ch c liên chính ph ho c liên qu c gia, cung c p v n ODA cho Thành ph Hà N i. Chương 2: V N NG, XÂY D NG DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÀN ODA i u 5. Các căn c v n ng, thu hút ODA c a Thành ph Hà N i 1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô Hà N i ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và c th hoá b ng các Ngh quy t c a H ND và UBND Thành ph giai o n n 2005, 2010 và 2020. 2. Quy ho ch và k ho ch phát tri n c th c a t ng ngành, t ng a phương ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Năng l c ti p nh n v n, công ngh , năng l c qu n lý và tri n khai d án ODA theo t ng th i kỳ c a cơ quan, t ch c. i u 6. Quy trình xây d ng danh m c các chương trình, d án ODA 1. Quy trình xây d ng danh m c các chương trình, d án ODA c a Thành ph ư c th c hi n theo Ngh nh 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph và Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và u tư. 2. UBND Thành ph Hà N i quy nh c th như sau: a. Căn c vào các lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA c a Thành ph Hà N i ư c quy nh t i i u 3 c a Quy nh này, trư c 31/3 hàng năm, các s , ban, ngành, qu n, huy n c a Thành ph l p danh m c và cương các chương trình, d án ODA cho các th i h n 5 năm và hàng năm g i S k ho ch và u tư t ng h p. b. T 31/3 n 15/5 hàng năm, S K ho ch và u tư t ng h p trình UBND Thành ph phê duy t danh m c và cương các d án c n ư c v n ng ngu n v n ODA, g i B K ho ch và u tư và các cơ quan Trung ương t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 7 Ph i h p v n ng thu hút ODA 1. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i tham mưu, t ng h p c a UBND Thành ph Hà N i trong vi c v n ng và qu n lý các chuơng trình, d án ODA. 2. Các cơ quan, ơn v th c hi n v n ng, thu hút các d án ODA trên a bàn ph i tuân th theo Quy nh này, k p th i thông tin v k t qu v n ng, thu hút ODA cho S K ho ch và u tư x lý, t ng h p báo cáo UBND Thành ph . Chương 3: T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA
 5. i u 8. Ban chu n b chương trình, d án ODA 1. Trong th i h n 12 ngày làm vi c k t ngày nh n u c văn b n thông báo chính th c c a B K ho ch và u tư v danh m c các chương trình, d án ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và Nhà tài tr ng ý xem xét tài tr , UBND Thành ph Hà N i ra quy t nh thành l p Ban chuNn b chương trình, d án ODA, b nhi m Trư ng ban và m t s cán b công ch c có y năng l c và i u ki n làm nòng c t cho Ban qu n lý chương trình, d án giai o n sau. 2. Thành ph n c a Ban chuNn b chương trình, d án ODA tuỳ thu c vào quy mô và tính ch t c a chương trình, d án ODA c th g m: a. 01 Trư ng ban chuyên trách; b. T 01 n 02 Phó trư ng ban: 01 phó ban chuyên trách và 01 phó trư ng ban kiêm nhi m; c. M t s cán b chuyên trách; d. M t s cán b công ch c thu c các s , ban, ngành c a Thành ph tham gia kiêm nhi m; Khi c n thi t, Ban chuNn b chương trình, d án ODA ư c tuy n d ng thêm m t s nhân viên thu c các ơn v tư v n c a Thành ph , c a b , ngành phía Vi t Nam và m t s cán b k thu t, nhân viên m i làm vi c theo ch h p ng. Ti n công/ti n lương c a ngư i lao ng tuy n d ng theo ch h p ng c a Ban chuNn b chương trình, d án ODA u c th c hi n theo Quy t nh s 112/2001/Q - BTC ngày 09/11/2001 c a B Tài chính. 3. Ban chuNn b chương trình, d án ODA là i tác tr c ti p v i các chuyên gia c a Nhà tài tr , là cơ quan u m i gi a các cơ quan c a UBND Thành ph và v i nhà tài tr nh m th c hi n công tác chuNn b u tư cho n khi k t thúc ph n Báo cáo nghiên c u kh thi ư c phê duy t, i u ư c c th v ODA và Hi p nh tài chính ư c ký k t. 4. Ch c năng, nhi m v c a Ban chuNn b chương trình, d án ODA, các n i dung ch y u c a văn ki n d án ODA ư c th c hi n theo quy nh t i i u 13 Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh 17/2002/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n kèm theo. Ban chuNn b chương trình, d án ODA tri n khai th t c l p, thNm nh và trình duy t chương trình, d án ODA c a UBND Thành ph theo quy nh t i các Ngh nh s 17/2002/N -CP ngày 04/5/2001, s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph và các quy t nh s 100/2002/Q -UB ngày 16/7/2002, s 116/2002/Q -UB ngày 14/8/2002 c a UBND Thành ph Hà N i.
 6. 5. Ban chuNn b chương trình, d án ODA s ch m d t ho t ng và chuy n giao công vi c cho Ban qu n lý chương trình, d án ODA khi UBND Thành ph ra quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án ODA. i u 9. Ban qu n lý chương trình, d án ODA 1. Sau khi ký k t Hi p nh tài chính và ư c Th tư ng Chính ph giao th c hi n d án, UBND Thành ph ra quy t nh thành l p Ban qu n lý chương trình, d án ODA. 2. Thành ph n Ban qu n lý chương trình, d án ODA ph i bao g m các cán b ch ch t ư c chuy n ti p t Ban chuNn b chương trình, d án ODA ti p t c bư c tri n khai th c hi n d án, c th là: a. Trư ng ban ho c 01 Phó trư ng ban chuyên trách; b. Ít nh t 50% s cán b chuyên trách. i u 10. Quy nh v u th u i v i các chương trình, d án ODA c a Thành ph Hà N i Vi c u th u i v i v i các chương trình, d án ODA ư c th c hi n theo Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999, s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chinh ph , các văn b n hu ng d n kèm theo và quy nh trong Hi p nh ã ký k t. UBND Thành ph Hà N i quy nh c th như sau: 1. L a ch n tư v n trong giai o n xúc ti n v n ng ODA, hình thành d án ODA: a. i v i các d án l n, ph c t p, các cơ quan, s , ban, ngành, qu n, huy n ư c UBND Thành ph giao nhi m v làm i tác th c hi n xúc ti n, v n ng và àm phán th c hi n chương trình, d án ODA xu t l a ch n, báo cáo UBND Thành ph ch nh ơn v tư v n trong nư c ho c nư c ngoài h tr . Chi phí cho tư v n ư c trích trong kinh phí xúc ti n u tư hàng năm thu c ngân sách c a Thành ph Hà N i. b. Khi chương trình, d án ODA v n ng ư c các c p có thNm quy n cho phép ti p t c tri n khai, có s tham gia tr c ti p c a các chuyên gia, tư v n nư c ngoài trong vi c l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo nghiên c u kh thi, các cơ quan ư c UBND Thành ph giao nhi m v làm i tác ho c Ban chuNn b chương trình, d án ODA xu t v i UBND Thành ph quy t nh ơn v tư v n ã ư c ch nh th c hi n tư v n trong giai o n trư c ho c xu t ơn v tư v n m i. Chi phí cho tư v n u c bhi trong k ho ch XDCB hàng năm ph n v n chuNn b u tư thu c ngân sách Nhà nu c. c. Các tiêu chuNn l a ch n tư v n: - Là doanh nghi p có tư cách pháp nhân theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p;
 7. - Có kinh nghi m, chuyên môn sâu úng ngành ngh ; - Có i ngũ cán b chuyên môn gi i, có năng l c. Ưu tiên cán b ã t ng tham gia các d án tương t có v n u tư nư c ngoài (FDI ho c ODA) trong nư c ho c nư c ngoài; - Có hi u bi t v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i Thành ph Hà N i, các quy ho ch không gian chung và các quy h ch chuyên ngành phù h p; - Có hi u bi t v quy trình ODA c a Nhà nư c Vi t nam và quy trình ODA c a nhà tài tr . 2. L a ch n tư v n thi t k , l p h sơ m i th u, mua s m thi t b và giám sát công trình, l a ch n nhà th u th c hi n xây l p, mua s m thi t b c a d án ODA; ư c th c hi n theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, s 12/2/2000/N -CP ngày 05/5/2000, s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003, s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999, s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph , các văn b n hư ng d n kèm theo và quy nh c a nhà tài tr theo i u ư c qu c t khung v ODA và i u ư c qu c t c th v ODA ã ư c ký k t gi a chính ph Vi t Nam và Chính ph các nư c tài tr như quy nh t i i u 2 Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph . 3. S K ho ch và u tư là cơ quan thNm nh, trình duy t v u th u i v i các chương trình, d án ODA trình UBND Thành ph , B K ho ch và u tư trình Th tu ng Chính ph quy t nh qhê duy t theo thNm quy n ư c quy nh t i Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000, các Hi p nh khung ã ký k t gi a hai Chính ph , các quy nh c th c a UBND Thành ph t i các quy t nh s 100/2000/Q -UB ngày 16/7/2002, s 116/2002/Q -UB ngày14/8/2002 c a UBND Thành ph Hà N i và các quy nh c a nhà tài tr v u th u, mua s m. Chương 4: THEO DÕI, ÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA TRONG QUÁ TRÌNH TRI N KHAI TH C HI N D ÁN i u 11. Theo dõi, ánh giá chương trình, d án ODA 1. Theo dõi, ánh giá chương trình, d án ODA ph i ư c ti n hành thư ng xuyên và nh kỳ nh m c p nh t tình hình th c hi n chương trình, d án ODA, phân tích làm rõ tương quan gi a k t qu t ư c c a chương trình, d án trên th c t so v i m c tiêu c n t ư c như quy nh trong văn ki n chương trình, d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ng th i phát hi n nh ng khó khăn, vư ng m c nh m tìm bi n pháp phòng ng a ho c kh c ph c. 2. K ho ch theo dõi, ánh giá và trách nhi m c a các cơ quan có liên quan trong công tác theo dõi, ánh giá chương trình, d án ODA ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch v qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph và Thông tư s
 8. 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch này. i u 12: Báo cáo th c hi n chương trình, d án ODA Trong quá trình th c hi n chương trình, d án ODA, Ban qu n lý chương trình, d án ODA có trách nhi m l p và g i báo cáo cho cơ quan ch qu n d án, cơ quan c p trên c a ch d án, các B : K ho ch và u tư, Tài chính, v.v… theo quy nh dư i ây: 1. Các báo cáo nh kỳ: a. Theo m u bi u hư ng d n t i Ngh nh 17/2001/N -CP ngày 04/5/2001 c a Chính ph và Thông tư hư ng d n 06/TT-BKH ngày 20/9/2001 c a B K ho ch và u tư v qu n lý và s d ng nguòn h tr phát tri n chính th c (ODA) b. Theo m u bi u báo cáo tháng, quý năm c a Thành ph kèm theo công văn s 759/KH T-VVTT ngày 25/7/2002 c a S K ho ch và u tư Hà N i quy nh ch báo cáo i v i các d án ODA c a Thành ph Hà N i. 2. Các báo cáo t xu t theo ch o c a Thành u , H ND, UBND Thành ph . i u 13. Trách nhi m th c hi n ti n và các kho n cam k t theo Hi m nh ã ký k t. 1. i v i các chương trình, d án ODA ư c Th tư ng Chính ph giao th c hi n, UBND Thành ph Hà N i cam k t v i nhà tài tr và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n úng ti n và các kho n cam k t theo Hi p nh ã ký k t. 2. Ch d án, ch u tư và cơ quan c p trên tr c ti p c a ch u tư ch u trách nhi m tru c UBND Thành ph v vi c t ch c th c hi n y các m c tiêu, yêu c u và n i dung c a toàn b chương trình, d án ODA theo úng ti n và các cam k t trong các Hi p nh, các văn b n tho thu n, các b n ph m vi công vi c mà hai bên ã th o lu n, th ng nh t và ký k t. 3. UBND Thành ph Hà N i cam k t v i nhà tài tr , ch o các ch d án, ch u tư và các cơ quan c a Thành ph Hà N i th c hi n úng ti n các d án ODA ư c xác nh thông qua th o lu n và ghi nh n trách nhi m c a m i bên, tuân th theo Hi p nh ã ký k t. D án ư c hoàn thành y các bư c công vi c, các h ng m c c a t ng d án thành ph n và c a toàn d án, m b o ti n gi i ngân. 4. Trong trư ng h p c bi t, khi có thay i v k thu t, công ngh cũng như ti n c a d án ph i th o thu n v i Nhà tài tr . Vi c thay i các n i dung trên ph i ư c Ch t ch UBND Thành ph phê chuNn và báo cáo c p có thNm quy n quy t nh. H n ch t i a các thay i trong quá trình tri n khai th c hi n d án. i u 14. Ph i h p gi a các d án trên cùng m t a bàn ho c cùng m t chuyên ngành
 9. Ch u tư và cơ quan c p trên c a ch u tư có trách nhi m phân công, ph i h p các n i dung công vi c c a các d án u tư khác nhau trên a bàn ho c chuyên ngành m b o không có s trùng l p v u tư, b b sót cũng như trách nhi m ph i h p, t ch c tri n khai các h ng m c công vi c c a d án theo l ch trình th i gian h p lý, tránh ch ng chéo ho c i gây lãng phí, ch m ti n , gi m ch t lư ng công trình. Chương 5: GI I NGÂN, THANH QUY T TOÁN VÀ BÀN GIAO ƯA CÔNG TRÌNH VÀO S D NG, QUY T NNH V TR N VAY i u 15 : Quy trình thanh quy t toán và bàn giao công trình ưa vào s d ng Các d án ODA sau khi ti n hành tri n khai th c hi n, hoàn thành các h ng m c xây l p s ti n hành chuy n giao theo các bư c sau ây: 1. Theo tho thu n v i Nhà tài tr , d án s ư c ưa vào ho t ng th tuỳ thu c quy trình công ngh - k thu t yêu c u. Trong th i gian này, chuyên gia, tư v n, nhà th u và ch u tư có trách nhi m theo dõi, ki m tra ơn v ánh giá, báo cáo k t qu lên các c p có thNm quy n xem xét. 2. Theo tho thu n, d án có th i gian b o hành t vài tháng n vài năm. Trong th i gian b o hành, ch u tư có trách nhi m theo dõi tư v n, nhà th u th c hi n v n hành thi t b , công trình và b o hành. 3. V gi i ngân, ch u tư có quy n gi l i m t kho n chi phí theo tho thu n trong H p ng A - B s thanh toán h t khi hoàn thành t t giai o n b o hành trong quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4. Sau khi các n i dung ch y th và nghi m thu th c hi n theo quy nh và các th t c trên ư c hoàn thành, UBND Thành ph s quy t nh bàn giao toàn b chương trình, d án cho ơn v thu hư ng t ch c, qu n lý, khai thác, s d ng công trình. i u 16: Quy nh v tr n vay: Vi c th c hi n các quy nh v tr n các ngu n vay ODA tuân th theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, UBND Thành ph , các cam k t v i Nhà tài tr và các quy nh c th c a c p có thNm quy n trong quy t nh phê duy t u tư d án. Chương 6: PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 17: S K ho ch và u tư S K ho ch và u tư là cơ quan u m i qu n lý các ngu n v n ODA vào Thành ph Hà N i và các ngu n vi n tr phát tri n chính th c c a Chính ph Vi t Nam (u quy n cho Hà N i qu n lý) và c a Thành ph Hà N i cho các nư c khác. S K ho ch và u tư có nhi m v :
 10. 1. Ch trì, so n th o chi n lư c, quy ho ch thu hút, v n ng, i u ph i và s d ng ODA, hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c Thành ph Hà N i xây d ng danh m c và cương các chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA, t ng h p danh m c các chương trình, d án ODA trình UBND Thành ph phê duy t, d th o danh m c c a UBND Thành ph g i B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. ư c UBND Thành ph u quy n tham gia cùng các B K ho ch và u tư, Tài chính, Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan chuNn b n i dung và ti n hành àm phán i u ư c qu c t khung v ODA v i các cơ s ngành, qu n, huy n và Ban qu n lý d án; chuNn b n i dung và ti n hành àm phán và ký k t i u ư c qu c t c th v ODA. 3. T ng h p, l p k ho ch gi i ngân ngu n v n ODA, cân i và b trí , k p th i ngu n v n i ng v i các chương trình, d án ODA thu c di n Ngân sách Nhà nư c c p phát cho các giai o n chuNn b u tư, chuNn b th c hi n và th c hi n d án. 4. Ch trì vi c theo dõi, ánh giá, ki m tra tình hình qu n lý, tri n khai và hi u qu n ho t ng c a các chương trình, d án ODA; ôn c, h tr th c hi n các chương trình, d án ODA úng ti n và tho thu n ã cam k t trong các Hi p nh ã ký v i Nhà tài tr ; ôn c th c hi n úng pháp lu t, các quy nh, quy ch c a Nhà nư c và c a Thành ph trong quá trình th c hi n các chương trình, d án ODA. 5. Báo cáo, t ng h p nh kỳ và t xu t tình hình chung v qu n lý, th c hi n các chương trình, d án ODA trong ph m vi trách nhi m c a UBND Thành ph . 6. Hư ng d n, ph bi n các tài li u hư ng d n nghi p v v v n ng, chuNn b , qu n lý, th c hi n, theo dõi, ánh giá các chương trình, d án ODA trong i u ki n c th c a Thành ph Hà N i; t ch c các l p t p hu n, h i ngh ánh giá và v n ng thu hút ODA trong và ngoài nư c. 7. T ch c thNm nh Báo cáo ti n kh thi, Báo cáo kh thi chương trình, d án ODA, k ho ch u th u, xét th u, k t qu u th u, h p ng và các v n v i u ch nh d án, trình UBND Thành ph phê duy t theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và c a UBND Thành ph . 8. Ph i h p v i các s , ban, ngành, qu n, huy n c a Thành ph trong các lĩnh v c có liên quan n qu n lý và s d ng các chương trình, d án ODA g m quy ho ch, gi i phóng m t b ng, nhà tái nh cư, chính sách h tr , các chuơng trình, d án liên quan khác không thu c ngu n v n ODA trong quá trình tri n khai th c hi n chương trình, d án ODA. i u 18: S Tài chính V t giá 1. Ph i h p v i s K ho ch và u tư trong vi c cân i và b trí b n i ng th c hi n d án nh kỳ theo k ho ch hàng năm, k ho ch t xu t s d ng v n. 2. Qu n lý Nhà nư c i v i các ngu n v n vay, v n i ng và các ngu n v n huy ng khác, hư ng d n, theo dõi và ki m tra công tác qu n lý tài chính i v i các d án ODA, t ch c h ch toán, k toán ngân sách Nhà nư c i v i ngu n v n ODA,
 11. t ng h p s li u rút v n, thanh toán và tr n i v i chuơng trình, d án ODA, báo cáo UBND Thành ph , các cơ quan B ngành Trung ương và s , ban, ngành có liên quan c a Thành ph . i u 19: Văn phòng H ND và UBND Thành ph Thành ph 1. Có trách nhi m ph i h p cùng S K ho ch và u tư và các cơ quan chuyên ngành, s ch c năng trình các tài li u, văn b n, h sơ d án t i lãnh o UBND Thành ph th c hi n ch c năng ch o và i u hành chung. 2. Cùng v i các cơ quan có liên quan thúc Ny ti n trình àm phán, ký k t các Hi p nh v ODA, t ch c tri n khai các h ng m c d án theo các nguyên t c, n i dung ã cam k t trong các Hi p nh v i Nhà tài tr , b o m ch t lư ng công trình cho các d án ODA c a Thành ph Hà N i. i u 20. S Ngo i v Có trách nhi m ph i h p v i các s , ban, ngành, qu n, huy n th c hi n ch c năng l tân, th t c lãnh s i v i các t ch c qu c t , các oàn àm phán Hi p nh, các chuyên gia nu c ngoài trong khuôn kh àm phán, ký k t, tri n khai th c hi n các d án ODA c a Thành ph Hà N i. i u 21. Ban T ch c chính quy n Có trách nhi m ph i h p v i s K ho ch và u tư tham mưu UBND Thành ph thành l p các Ban chuNn b chương trình, d án ODA và các Ban qu n lý d án, các t ch c phù h p kêu g i v n ODA, t ch c chuNn b u tư và t ch c tri n khai th c hi n d án ODA, qu n lý, s d ng, khai thác d án, kinh doanh và tr n v n ODA cho nư c ngoài, ti n hành các th t c gi i th các t ch c ã k t thúc nhi m v i v i d án ODA. i u 22. H i ng thi ua khen thư ng Thành ph Có trách nhi m ph h p v i S K ho ch và u tư, các s , ban, ngành và qu n huy n theo dõi, ánh giá, xu t khen thư ng các chuyên gia, các t ch c c a Nhà tài tr i v i các d án ODA c a Thành ph Hà N i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph . i u 23. Các s , ban, ngành chuyên môn khác và các qu n, huy n Các cơ quan, s , ban, ngành chuyên môn khác và các qu n, huy n thu c Thành ph có liên quan n qu n lý Nhà nư c v ODA có nhi m v : 1. Căn c theo ch c năng, nhi m v ư c Thành ph giao th c hi n qu n lý Nhà nư c, cung c p thông tin, gi y phép, quy ho ch, hư ng d n i v i các d án ODA t khâu àm phán, kêu g i n chuNn b u tư, chuNn b th c hi n, th c hi n và k t thúc, ua d án vào s d ng. 2. T ch c hoàn thu ODA theo quy nh, hư ng d n th c hi n tích lu ngu n thi tr n ODA.
 12. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Trách nhi m th c hi n Giám c các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th tru ng các ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n quy nh này. i u 25. Khen thư ng, k lu t Hàng năm, UBND Thành ph xét khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích t t trong th c thi các ch c năng, nhi m v c a mình, óng góp vào quá trình thúc Ny tri n khai nhanh, nhi u và có hi u qu d án ODA. Các t ch c, cá nhân trên a bàn Thành ph thi u trách nhi m, gây khó khăn, phi n hà, c n tr n vi c kêu g i, t ch c tri n khai th c hi n d án ODA trái v i quy nh gây ch m ti n , kém ch t lư ng công trình gây thi t h i s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. S a i, b sung S K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi, ánh giá k t qu vi c th c hi n quy ch này. Quy ch này s ư c i u ch nh, s a i, b sung t ng ph n ho c toàn b theo các ch , chính sách và quy nh m i c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng ODA và các văn b n hư ng d n có liên quan.
Đồng bộ tài khoản