Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
66
lượt xem
6
download

Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định về việc xây dựng, công bố công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 69/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY Đ NH V VI C XÂY D NG, CÔNG B CÔNG L NH T C Đ , CÔNG L NH T I TR NG, BI U Đ CH Y TÀU TRÊN ĐƯ NG S T QU C GIA” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 216/2003/Q – TTg ngày 27 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh i u l t ch c và ho t ng c a T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 1891/2003/Q – BGTVT ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c ư ng s t Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam và V trư ng V V n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v vi c xây d ng, công b công l nh t c , công l nh t i tr ng, bi u ch y tàu trên ư ng s t qu c gia”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2006. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VP Chính Ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Lưu: VT, Vt i. ào ình Bình
  2. QUY Đ NH V VI C XÂY D NG, CÔNG B CÔNG L NH T C Đ , CÔNG L NH T I TR NG, BI U Đ CH Y TÀU TRÊN ĐƯ NG S T QU C GIA ( Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 69 ngày 09 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh vi c xây d ng, công b công l nh t c , công l nh t i tr ng, bi u ch y tàu trên ư ng s t qu c gia. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có liên quan n vi c xây d ng, công b công l nh t c , công l nh t i tr ng, bi u ch y tàu trên ư ng s t qu c gia. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Quy nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Năng l c c a k t c u h t ng ư ng s t là kh năng thông qua c a k t c u h t ng, ư c xác nh b i các y u t t i tr ng tr c, t i tr ng r i u; t c ch y tàu l n nh t trên m t o n tuy n ư ng s t; năng l c thông qua c a nhà ga, c a h th ng thông tin tín hi u c a ư ng s t. 2. Công l nh t c là quy nh v t c t i a cho phép phương ti n giao thông ư ng s t ch y trên t ng c u, o n, khu gian, khu o n, tuy n ư ng s t. 3. Công l nh t i tr ng là quy nh v t i tr ng t i a cho phép trên m t tr c c a phương ti n giao thông ư ng s t và t i tr ng r i u t i a cho phép theo chi u dài c a phương ti n giao thông ư ng s t ư c quy nh trên t ng c u, o n, khu gian, khu o n, tuy n ư ng s t. 4. Bi u ch y tàu là cơ s c a vi c t ch c ch y tàu, ư c xây d ng hàng năm, hàng kỳ và theo mùa cho t ng tuy n và toàn m ng lư i ư ng s t. Bi u ch y tàu ph i th hi n ư c s lư ng ôi tàu, vi c v n d ng u máy, toa xe, ga tác nghi p và th i gian ch y tàu trên các khu gian trong m t ngày êm trên m t o n tuy n, m t khu o n, m t tuy n ư ng s t.
  3. 5. Th i gian ch y tàu l hành là th i gian ch y tàu tính t ga xu t phát n ga cu i cùng, bao g m c th i gian ch y trên ư ng và th i gian d ng tránh vư t, làm tác nghi p k thu t, tác nghi p hành khách, hàng hoá. 6. Tác nghi p k thu t là các tác nghi p ph c v cho oàn tàu ch y an toàn và b o m ch t lư ng ph c v . i u 4. Giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t 1. Giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t nh m b o m cho vi c xây d ng và công b công l nh t c , công l nh t i tr ng, bi u ch y tàu ư c th c hi n úng Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t có quy n yêu c u các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t, t ch c có liên quan báo cáo, gi i trình v nh ng v n có liên quan trong vi c xây d ng, công b , th c hi n công l nh t c , công l nh t i tr ng, bi u ch y tàu; khi phát hi n có vi ph m, có quy n yêu c u th c hi n các bi n pháp kh c ph c, s a i. 3. C c ư ng s t Vi t Nam là t ch c giúp B trư ng B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t, ư c B trư ng giao ch trì vi c giám sát th c hi n Quy nh này, có trách nhi m báo cáo B trư ng k t qu giám sát. Chương 2: XÂY D NG, CÔNG B CÔNG L NH T C , CÔNG L NH T I TR NG i u 5. Trách nhi m c a doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t 1. B o m tr ng thái k t c u h t ng ư ng s t n nh, áp ng ư c các yêu c u v b o m an toàn ch y tàu trong ph m vi qu n lý c a doanh nghi p. 2. nh kỳ hàng năm, l p báo cáo v năng l c c a k t c u h t ng ư ng s t và k ho ch s a ch a, b o trì k t c u h t ng ư ng s t trong ph m vi qu n lý c a doanh nghi p. Báo cáo ư c g i v T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam và C c ư ng s t Vi t Nam. 3. Ch u trách nhi m v vi c b o m t c ch y tàu, t i tr ng tr c, t i tr ng r i u ã ư c công b trên t ng c u, o n, khu gian, khu o n và tuy n ư ng s t trong ph m vi qu n lý c a doanh nghi p. i u 6. Trách nhi m c a doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t 1. T ch c ch y tàu theo úng công l nh t c , công l nh t i tr ng ã công b . 2. Cung c p các thông tin v nhu c u v n t i, năng l c phương ti n, thi t b v n t i ph c v cho vi c xây d ng công l nh t c , công l nh t i tr ng, k ho ch u tư nâng c p, b o trì h th ng k t c u h t ng ư ng s t.
  4. i u 7. Trách nhi m c a T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam 1. B o m tr ng thái k t c u h t ng ư ng s t n nh, áp ng ư c các yêu c u v b o m an toàn ch y tàu trên ư ng s t qu c gia. 2. Xây d ng và công b công l nh t c , công l nh t i tr ng trên ư ng s t qu c gia. 3. Ch u trách nhi m v tính chính xác và kh thi c a công l nh t c , công l nh t i tr ng ã ư c công b . Đi u 8. Yêu c u c a công l nh t c đ , công l nh t i tr ng 1. B o m an toàn giao thông v n t i, t c ch y tàu t i a, t i tr ng tr c, t i tr ng r i u n nh trong kỳ công b và phù h p v i năng l c c a k t c u h t ng ư ng s t. 2. H n ch s lư ng i m bi n it c trong m t khu gian. 3. Chi u dài m i d i t c trên tuy n ph i b o m không ng n hơn 800m (tr các i m ch y ch m c nh). 4. T i tr ng tr c, t i tr ng r i u quy nh cho m i lo i u máy, toa xe và oàn tàu ph i ng nh t trong m t khu o n. Đi u 9. N i dung cơ b n trong công l nh t c đ , công l nh t i tr ng 1. N i dung cơ b n trong công l nh t c g m có: a ) B ng t c ch y tàu: - T c ch y tàu l n nh t tính t lý trình này n lý trình ti p theo trên các tuy n ư ng s t; - i m thay it c có ghi rõ lý trình, v trí thay it c ; - i m ch y ch m, t c ch y ch m, lý trình kho ng cách ph i ch y ch m, bán kính ư ng cong, tên g i theo a danh (n u có). b) Các thông tin khác có liên quan v c u, ư ng, u máy, toa xe, oàn tàu hư ng d n th c hi n công l nh t c . 2. N i dung cơ b n trong công l nh t i tr ng g m có: a) T i tr ng tr c; b) T i tr ng r i u; c) Các lo i u máy ư c phép ch y ơn, ch y ghép trên t ng c u, o n, khu gian, khu o n, tuy n ư ng s t;
  5. d) Các thông tin khác có liên quan hư ng d n th c hi n công l nh t i tr ng. i u 10. Trình t xây d ng công l nh t c , công l nh t i tr ng 1. T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam căn c vào báo cáo hàng năm c a các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t quy nh t i i u 5, i u 6 c a Quy nh này, rà soát tính chính xác c a các thông tin v năng l c c a k t c u h t ng ư ng s t, c tính k thu t c a u máy, toa xe v n d ng trên toàn m ng lư i ư ng s t qu c gia, xây d ng d th o công l nh t c , d th o công l nh t i tr ng g i các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t, t ch c có liên quan tham gia ý ki n. 2. Ch m nh t sau 15 ngày, k t ngày nh n ư c d th o công l nh t c , d th o công l nh t i tr ng, các t ch c có ý ki n góp ý b ng văn b n i v i D th o g i T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam. 3. Sau khi có ý ki n tham gia, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m nghiên c u, ti p thu, hoàn ch nh công l nh t c , công l nh t i tr ng và công b . 4. Công l nh t c , công l nh t i tr ng ư c g i t i cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t, các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t, t ch c có liên quan và ph i ư c công b t i các nhà ga trư c 10 ngày, so v i ngày d ki n th c hi n. i u 11. i u ch nh công l nh t c , công l nh t i tr ng 1. Trong quá trình ho t ng n u có s thay i v năng l c c a k t c u h t ng ư ng s t, k ho ch v n d ng phương ti n giao thông ư ng s t mà có các n i dung quy nh trong công l nh t c , công l nh t i tr ng không còn phù h p thì các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t ph i có báo cáo g i T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam. 2. T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam căn c vào tình hình qu n lý, t ch c khai thác k t c u h t ng ư ng s t quy t nh i u ch nh ho c xây d ng l i công l nh t c , công l nh t i tr ng. Vi c i u ch nh ho c xây d ng l i công l nh t c , công l nh t i tr ng ph i b o m các quy nh t i i u 8 c a Quy nh này. Chương 3: XÂY D NG, CÔNG B BI U CH Y TÀU i u 12. Trách nhi m c a doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t 1. xu t nhu c u v n chuy n và t ch c ch y tàu trên các tuy n ư ng s t g i T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam. 2. Cung c p k p th i và y các thông tin c n thi t ph c v cho công tác xây d ng và i u ch nh bi u ch y tàu theo yêu c u c a T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam. 3. Tuân th các quy nh c a bi u ch y tàu. i u 13. Các lo i tàu t ch c ch y trên ư ng s t qu c gia và th t ưu tiên c a các lo i tàu
  6. 1. Các lo i tàu ch y trên ư ng s t qu c gia bao g m: a) Tàu c bi t là tàu ư c t ch c ch y t xu t nh m ph c v các m c ích c bi t theo yêu c u c a c p có thNm quy n, không có hành trình trong bi u ch y tàu; b) Tàu khách liên v n qu c t là tàu có kéo oàn toa xe ho c c m toa xe ch khách liên v n qu c t ; c) Tàu khách nhanh ch y su t là tàu khách ch y su t liên tuy n, trên m t tuy n ho c m t s khu o n, có th i gian ch y tàu l hành ng n nh t và ga ón, tr khách ít nh t; d) Tàu khách nhanh ch y trong khu o n là tàu khách có th i gian ch y tàu l hành ng n nh t và ga ón tr khách ít nh t c a khu o n; ) Tàu khách thư ng là tàu khách ch y trên m t ho c m t s khu o n, m t tuy n ho c liên tuy n, d ng tác nghi p t i t t c các ga, tr m ho c có s ga, tr m d ng tác nghi p nhi u nh t; e) Tàu quân d ng, tàu h n h p, tàu ch công nhân là tàu khách thư ng có kéo thêm t 3 xe hàng ch lên (ho c là tàu chuyên ch công nhân i làm) có s ga d ng tác nghi p nhi u nh t ho c d ng tác nghi p t i t t c các ga, tr m; g) Tàu hàng nhanh ch y su t là tàu hàng ch y su t trên m t s khu o n, m t tuy n ho c liên tuy n, có th i gian ch y tàu l hành ng n nh t và s ga d ng tác nghi p ít nh t; h) Tàu hàng trong khu o n là tàu hàng ch y trong m t khu o n bao g m tàu hàng khu o n ch y nhanh, tàu hàng khu o n thư ng, tàu hàng có c t móc toa xe trong khu o n; i) Tàu hàng ư ng ng n, tàu thoi là tàu hàng ch chuyên ch y trên m t cung, ch ng trong m t khu o n mà d c ư ng có d ng c t móc, d n tàu; k) Tàu chuyên dùng là tàu s d ng phương ti n, thi t b chuyên dùng ch y trên ư ng s t. 2. Th t ưu tiên các lo i tàu Vi c xây d ng bi u ch y tàu ph i tuân theo th t ưu tiên sau ây i v i các lo i tàu: a) Tàu c bi t; b) Tàu khách liên v n qu c t ; c) Tàu khách nhanh ch y su t; d) Tàu khách nhanh ch y trong khu o n;
  7. ) Tàu hàng nhanh ch y su t; e) Tàu khách thư ng; g) Tàu quân d ng, tàu h n h p, tàu ch công nhân; h) Tàu hàng trong khu o n; i) Tàu hàng ư ng ng n, tàu thoi; k) Tàu chuyên dùng. i u 14 . Yêu c u khi xây d ng bi u ch y tàu Khi xây d ng bi u ch y tàu ph i b o m các yêu c u cơ b n sau ây: 1. B o m tuy t i an toàn trong quá trình t ch c ch y tàu; 2. áp ng ư c yêu c u v n chuy n hành khách, hàng hóa; 3. M t ch y tàu, t c ch y tàu tương ng v i năng l c c a k t c u h t ng ư ng s t; 4. S d ng có hi u qu phương ti n giao thông ư ng s t; 5. Dành ư c kho ng tr ng th i gian không ch y tàu trên m t s khu gian, khu o n ph c v thi công, s a ch a, b o trì k t c u h t ng ư ng s t; 6. B o m ư c th t ưu tiên i v i các lo i tàu theo quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Quy nh này; 7. Ch huy i u hành ư c d dàng, thu n l i, b o m t l tàu i n úng gi cao; 8. B o m th i gian và hành trình ch y tàu h p lý trên các khu gian; 9. Có th i gian d ng, tàu th c hi n tác nghi p k thu t, tác nghi p hành khách, hàng hóa theo quy nh trên các ga d ng, tàu. i u 15. N i dung cơ b n c a bi u ch y tàu Bi u ch y tàu ph i th hi n ư c các n i dung cơ b n sau ây: 1. T ng s ôi tàu khách, tàu hàng (g m c tàu chính th c và tàu d b ) ch y trên các khu o n, các tuy n ư ng trong m t ngày êm; 2. Ga và th i gian làm tác nghi p hàng hóa, hành khách, tác nghi p k thu t; 3. Th i gian ch y trên t ng khu gian c a t ng oàn tàu; 4. d c l n nh t trên các khu gian, khu o n;
  8. 5. Các quy nh c n thi t khác có liên quan n vi c hư ng d n và tri n khai th c hi n bi u ch y tàu. i u 16. S hi u các lo i tàu 1. Các oàn tàu ch y theo hành trình trong bi u ch y tàu ph i có s hi u tàu. S hi u tàu ư c quy nh theo hư ng ch y c a oàn tàu và theo tính ch t t ng lo i tàu trên t ng tuy n ư ng c th . 2. Nguyên t c ánh s hi u tàu: a) Các oàn tàu ch y theo hư ng t Th ô Hà N i i các tuy n mang s hi u l , các oàn tàu ch y theo hư ng t các tuy n v Th ô Hà N i mang s hi u ch n; b) Các oàn tàu trên t ng tuy n ư ng c th ph i mang b s hi u dành riêng cho t ng tuy n và t ng lo i tàu c th ; c) Các oàn tàu ch y trên các tuy n ph i b o m không có s hi u trùng nhau. 3. T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m xây d ng các quy nh c th v cách th c ánh s hi u các lo i tàu trên các tuy n ư ng, t ng khu o n, t ng khu v c b o m theo úng các nguyên t c trên và t ch c tri n khai th c hi n. i u 17. Trình t xây d ng bi u ch y tàu 1. Các yêu c u v v n chuy n và t ch c ch y tàu trên các tuy n ư ng s t c a doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t ư c g i t i T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam trư c 60 ngày so v i ngày d ki n công b bi u ch y tàu. 2. Căn c vào báo cáo c a doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng ư ng s t theo quy nh t i i u 5, yêu c u c a doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t theo quy nh t i i u 12, n i dung c a công l nh t i tr ng, công l nh t c quy nh t i i u 9 c a Quy nh này, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam xây d ng d th o bi u ch y tàu g i các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t, t ch c có liên quan tham gia ý ki n trư c 40 ngày so v i ngày d ki n công b bi u ch y tàu. 3. Ch m nh t sau 20 ngày, k t ngày nh n ư c d th o bi u ch y tàu, các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t, t ch c có liên quan có ý ki n óng góp b ng văn b n i v i d th o bi u ch y tàu g i T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam. 4. Sau khi có ý ki n tham gia c a các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t, t ch c có liên quan, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m ti p thu, hoàn ch nh bi u ch y tàu và công b . Bi u ch y tàu ư c công b t i các nhà ga, trên các phương ti n thông tin i chúng và g i t i các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t trư c 10 ngày so v i ngày d ki n th c hi n. 5. Trư ng h p có ý ki n khác nhau v quy n ư c tham gia t ch c ch y tàu c a các doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t, các v n liên quan n an toàn giao thông ư ng s t thì T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ch trì vi c àm phán tho
  9. thu n gi i quy t, vi c àm phán có s giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t. N u vi c àm phán không t ư c k t qu tho thu n th ng nh t gi a các bên thì ph i báo cáo B Giao thông v n t i gi i quy t. 6. T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ph i cung c p các s li u liên quan làm cơ s cho vi c xây d ng bi u ch y tàu như công l nh t c , công l nh t i tr ng, tr ng lư ng oàn tàu; th i gian tác nghi p k thuât, tác nghi p hành khách, hàng hoá các ga; nhu c u v n chuy n và t ch c ch y tàu c a các doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t cho C c ư ng s t Vi t Nam th c hi n nhi m v giám sát theo quy nh t i kho n 3 i u 77 Lu t ư ng s t. i u 18. i u ch nh bi u ch y tàu và ch y thêm tàu Trong quá trình th c hi n bi u ch y tàu, n u vì m t lý do nào ó ph i ch y thêm tàu, thay i hành trình ch y tàu, thay i ga tác nghi p c a các oàn tàu mà b t bu c ph i i u ch nh l i bi u ch y tàu cho phù h p thì T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ư c phép i u ch nh, nhưng ph i b o m ư c các quy nh t i i u 14 c a Quy nh này. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 19. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a T ng Giám c T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam a) Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ch o, hư ng d n, ki m tra i v i các doanh nghi p kinh doanh ư ng s t và các ơn v tr c thu c T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam trong vi c th c hi n Quy nh này. b) Hàng năm có t ng k t báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i v các n i dung sau ây: - Công tác xây d ng, công b , i u ch nh và th c hi n công l nh t c , công l nh t i tr ng, bi u ch y tàu trong năm v a qua; - K ho ch xây d ng và bi n pháp th c hi n trong năm t i; - Các vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n và ki n ngh b sung, s a i. 2. C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i th c hi n vi c ki m tra, giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ho t ng ư ng s t trong vi c th c hi n Quy nh này.
Đồng bộ tài khoản