Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
83
lượt xem
3
download

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 69/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B NNH M C D TOÁN DUY TRÌ CHĂN NUÔI NG V T T I VƯ N THÚ THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý chi phí d ch v công ích ô th ; Căn c Quy t nh s 1485/Q -BXD ngày 24/11/1999 c a B Xây d ng v vi c ban hành m t s t p nh m c d toán chuyên ngành ô th Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 36/2006/Q -UB ngày 27/3/2006 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy ch u th u, t hàng các d ch v ô th trên a bàn Thành ph Hà N i; Theo ngh c a Liên S : Xây d ng, Tài chính, Lao ng Thương binh và Xã h i t i T trình s 4296/TTr-LS ngày 29/12/2008, QUY T NNH i u 1. Công b t p nh m c d toán duy trì chăn nuôi ng v t t i vư n thú Thành ph Hà N i. nh m c d toán duy trì chăn nuôi ng v t t i vư n thú Thành ph Hà N i là cơ s các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham kh o xác nh chi phí duy trì chăn nuôi ng v t t i vư n thú Thành ph Hà N i. i u 2. Trên cơ s nh m c d toán công b t i Quy t nh này, S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng và các ơn v có liên quan l p ơn giá d toán và thanh, quy t toán kh i lư ng công tác duy trì chăn nuôi ng v t t i vư n thú Thành ph Hà N i. Trong quá trình tri n khai th c hi n, hàng năm, S Xây d ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các ơn v có liên quan thư ng xuyên rà soát, ki m tra nh m c d toán duy trì chăn nuôi ng v t t i vư n thú Thành ph Hà N i báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, i u ch nh phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và th c ti n công tác duy trì chăn nuôi ng v t t i vư n thú Thành ph Hà N i.
 2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th nh m c d toán duy trì chăn nuôi ng v t t i vư n thú Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2008/Q -UBND ngày 30/5/2008 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3 ( báo cáo); - TT TU, TTH NDTP; ( báo cáo); - /c PCT Nguy n Văn Khôi; - /c PCT Hoàng M nh Hi n; - B XD; - VPUB: GT(6b ), KT, TH; - Lưu: VT. Nguy n Văn Khôi UBND THÀNH PH HÀ N I NNH M C D TOÁN CHĂN NUÔI NG V T T I VƯ N THÚ HÀ N I
 3. (Công b kèm theo quy t nh s 69/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a UBND TP Hà N i) Hà N i, năm 2008 THUY T MINH VÀ HƯ NG D N ÁP D NG I. CÁC CĂN C XÁC L P NNH M C Quy trình k thu t chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i ư c S Giao thông Công chính Hà N i ban hành theo Quy t nh s 456/Q -GTCC ngày 10/5/2007.
 4. K t qu theo dõi rà soát, t ng k t vi c áp d ng nh m c d toán chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i ban hành theo Quy t nh s 1485/Q -BXD ngày 24/11/1999 c a B Xây d ng và theo Quy t nh s 29/2008/Q -UBND ngày 30/5/2008 c a UBND TP Hà N i. S li u t ng k t tình hình s d ng lao ng, v t li u c a ơn v cũng như k t qu ưa ti n b khoa h c k thu t vào th c ti n s n xu t c a công tác chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i. II. N I DUNG NNH M C nh m c d toán chuyên ngành chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i là nh m c kinh t - k thu t quy nh m c hao phí c n thi t v v t li u, nhân công hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì chăn nuôi ng v t. N i dung công tác chăn nuôi ng v t bao g m: Mua và ch bi n th c ăn cho ng v t, cho ng v t ăn; qu n lý chăm sóc ng v t m, ng v t sinh s n, ng v t non; công tác v sinh chu ng nuôi ng v t, trong ó: a. M c hao phí v t li u: Là s lư ng v t li u chính (th c ăn, thu c thú y, thu c sát trùng, nư c v sinh chu ng nuôi ng v t) hoàn thành công tác duy trì chăn nuôi ng v t, phù h p nhu c u m b o ng v t có ngo i hình p cũng như sinh s n duy trì và phát tri n nòi gi ng bình thư ng. b. M c hao phí nhân công: Là s lư ng ngày công lao ng c a công nhân tr c ti p ng v i c p b c công vi c hoàn thành m t kh i lư ng công tác duy trì chăn nuôi ng v t trưng bày. S lư ng lao ng bao g m lao ng chính, lao ng ph cho các công vi c chăn nuôi ng v t t khâu chuNn b n khi hoàn thành công vi c và v sinh cá nhân. III. K T C U C A T P NNH M C nh m c d toán chuyên ngành chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i ư c trình bày theo nhóm, lo i công tác chăn nuôi ng v t, v sinh chu ng nuôi và ư c mã hóa th ng nh t. M i nh m c ư c trình bày bao g m: thành ph n công vi c, yêu c u k thu t, i u ki n áp d ng, các tr s m c và ơn v tính phù h p th c hi n công vi c ó. nh m c d toán chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i có 38 nh m c bao g m 3 ph n và 8 chương: * Ph n th nh t: Chăn nuôi - Chương I: Chăn nuôi thú d - Chương II: Chăn nuôi voi - Chương III: Chăn nuôi vư n, vo c, kh các lo i, culi
 5. - Chương IV: Chăn nuôi bò sát - Chương V: Chăn nuôi ng v t g m nh m - Chương VI: Chăn nuôi thú móng gu c IV. QUY NNH ÁP D NG nh m c d toán chăn nuôi ng v t là căn c l p k ho ch, xây d ng ơn giá, d toán cho các kh i lư ng công tác chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i. Di n tích chu ng nuôi m i cá th ng v t ph i áp ng, m b o cho ng v t có th v n ng và phát tri n bình thư ng (theo tiêu chuNn). Trư ng h p nh ng lo i công tác chăn nuôi ng v t t i Vư n thú Hà N i có quy trình k thu t và i u ki n th c hi n khác v i quy nh trong t p nh m c thì S Xây d ng Hà N i ti n hành nghiên c u i u ch nh nh m c ho c xác l p nh m c trình UBND Thành ph quy t nh áp d ng. NNH M C D TOÁN Ph n th nh t. CHĂN NUÔI Chương 1. CHĂN NUÔI THÚ D * Thành ph n công vi c: Mua và ch bi n th c ăn, l y th c ăn cho ng v t (d n ng v t, cho ăn, theo dõi). Qu n lý chăm sóc thú m, thú , thú non. Thu c thú y dùng i u tr thú m b ng 2% th c ăn (TĂ). Tr c êm, bác sĩ i u tr . Hoàn thành công vi c. * Yêu c u k thu t: ng v t nhanh nh n, ngo i hình cân i, th hi n các d u hi u và t p tính c trưng c a loài (ngoài mùa thay lông) VT1.01.00 CHĂN NUÔI SƯ T ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v nh m c VT1.01.00 Chăn nuôi Sư t Th c ăn:
 6. Th t bò lo i 1 kg 5,00 Sư n l n kg 1,00 Tim gan kg 0,50 Mu i kg 0,02 Thu c thú y 2% th c ăn (TĂ) Nhân công (b c th : 4,5/7) công 0,29 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 6 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n (theo quy nh c a tiêu chuNn th c ăn). VT1.02.00 CHĂN NUÔI H ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng phí H Amua H ông dương VT1.02.00 Chăn nuôi Th c ăn: H Th t bò lo i 1 kg 6,00 5,00 Sư n l n kg 1,00 1,00 Tim gan kg 0,50 0,50 Mu i kg 0,02 0,02 Thu c thú y 2% TĂ 2% TĂ Nhân công (b c th : 4,5/7) công 0,29 0,29
 7. 1 2 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 6 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n (theo quy nh c a tiêu chuNn th c ăn). VT1.03.00 CHĂN NUÔI BÁO ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng phí Báo Hoa Báo G m mai, Báo en VT1.03.00 Chăn nuôi Th c ăn: Báo Th t bò lo i 1 kg 3,50 2,50 Sư n l n kg 1,00 0,20 Tim gan kg 0,50 0,10 Mu i kg 0,02 0,02 Thu c thú y 2% TĂ 2% TĂ Nhân công (b c th : 4,5/7) công 0,29 0,29 1 2 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 6 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n (theo quy nh c a tiêu chuNn th c ăn).
 8. VT1.04.00 CHĂN NUÔI G U ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng phí G u ng a G u chó VT1.04.00 Chăn nuôi Th c ăn: G u Th t bò lo i 1 kg 0,50 0,50 G o kg 0,50 0,40 C các lo i kg 2,00 1,50 Qu các lo i kg 2,00 1,50 ư ng m t kg 0,20 0,20 Mu i kg 0,02 0,02 Thu c thú y 2% TĂ 2% TĂ Nhân công (b c th : 4,5/7) công 0,29 0,29 1 2 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n, xương l n, xáo bò. - C các lo i: khoai lang, bí , cà r t, c u. - Qu các lo i: chu i, táo, lê, dưa (tùy theo mùa) VT1.05.00 CHĂN NUÔI BEO L A ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v Kh i lư ng VT1.05.00 Chăn nuôi Beo Th c ăn: l a
 9. Th t bò lo i 1 kg 2,50 Sư n l n kg 0,20 Tim gan kg 0,10 Mu i kg 0,01 Thu c thú y 2% TĂ Nhân công (b c th : 4,5/7) công 0,29 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 6 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n. VT1.06.00 CHĂN NUÔI CHÓ SÓI ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v Kh i lư ng VT1.06.00 Chăn nuôi Chó Th c ăn: sói Th t bò lo i 1 kg 2,50 Sư n l n kg 0,20 Tim gan kg 0,10 Mu i kg 0,01 Thu c thú y 2% TĂ Nhân công (b c th : 4,5/7) công 0,29 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 6 ngày
 10. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n. VT1.07.00 CHĂN NUÔI MÈO R NG ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v Kh i lư ng VT1.07.00 Chăn nuôi Mèo Th c ăn: r ng Th t bò lo i 1 kg 0,20 Mu i kg 0,01 Thu c thú y 2% TĂ Nhân công (b c th : 4/7) công 0,054 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n. VT1.08.00 CHĂN NUÔI CH N, C Y (v n, m c, m, giông, m c) ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng phí Ch n C y VT1.08.00 Chăn nuôi Th c ăn: Ch n, C y Th t bò lo i 1 kg 0,20 0,10 Giun t kg 0,10 0,10 Qu các lo i kg 1,00 0,50 Mu i kg 0,01 0,01 Thu c thú y 2% TĂ 2% TĂ Nhân công
 11. (b c th : 4/7) công 0,054 0,054 1 2 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Qu các lo i: chu i, dưa h u, dưa lê, táo, u , h ng xiêm (tùy theo mùa). - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n. VT1.09.00 CHĂN NUÔI L NG ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng phí L ng chó L ng l n VT1.09.00 Chăn nuôi Th c ăn: L ng Th t bò lo i 1 kg 0,20 0,20 Giun t kg 0,10 0,10 Mu i kg 0,01 0,01 Thu c thú y con 2% TĂ 2% TĂ Nhân công (b c th : 4/7) công 0,054 0,054 1 2 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày - Thú non dư i 6 tháng có khNu ph n b ng 1/4 nh m c. - Thú non t 6 tháng n 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th th t bò lo i 1: th t gà, th , dê, c u, l n. Chương 2.
 12. CHĂN NUÔI VOI * Thành ph n công vi c: Mua và ch bi n th c ăn, l y th c ăn, cho ng v t ăn (d n ng v t, cho ăn, theo dõi). Thu c thú y dùng i u tr ng v t m b ng 2% th c ăn (TĂ). Hu n luy n voi, tr c êm, bác s i u tr . Hoàn thành công vi c. * Tiêu chu n k thu t: Ngo i hình cân i, kho m nh (vòi không thõng). VT2.01.00 CHĂN NUÔI VOI ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng tác phí L n Bé cao>1,6m cao
 13. - Có th thay th mía cây b ng ư ng n m cơm cho Voi. Tr ng lư ng 1 cây mía ~ 1,5kg - Có th thay th m t ph n c tươi b ng lá cây. Chương 6. CHĂN NUÔI THÚ MÓNG GU C * Thành ph n công vi c: Mua và ch bi n th c ăn, l y th c ăn, cho thú ăn. Qu n lý chăm sóc thú m, thú , thú non. Bác s tr c ti p i u tr , tr c êm. D n thú tiêm phòng b nh. Thu c thú y dùng i u tr ng v t m b ng 2% th c ăn (TĂ). Hoàn thành công vi c. * Yêu c u k thu t: ng v t có ngo i hình t t, ho t ng nhanh nh n và b lông c trưng c a m i loài (tr mùa thay lông) VT6.01.00 CHĂN NUÔI NAI ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng phí Nai > 3 Nai ≤ 3 tu i tu i VT6.01.00 Chăn nuôi Th c ăn Nai C tươi kg 12,00 10,00 Cám t ng h p kg 0,80 0,50 Bã bia kg 1,50 1,00 Mu i kg 0,01 0,01 Thu c thú y 2% TĂ 2% TĂ Nhân công (b c th : 4/7) công 0,045 0,045 1 2 Ghi chú:
 14. - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày - Có th thay 1 ph n cám t ng h p b ng các lo i c , qu : khoai, bí , chu i. - Th c ăn thay th c tươi: lá cây các lo i. VT6.02.00 CHĂN NUÔI HƯƠU ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao ơn v Kh i lư ng phí Hươu > 3 Hươu ≤ 3 tu i tu i VT6.02.00 Chăn nuôi Th c ăn Hươu C tươi kg 10,00 7,00 Cám t ng h p kg 0,60 0,40 Bã bia kg 1,00 1,00 Mu i kg 0,01 0,01 Thu c thú y con 2% TĂ 2% TĂ Nhân công (b c th : 4/7) công 0,045 0,045 1 2 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày - Có th thay 1 ph n cám t ng h p b ng các lo i c , qu : khoai, bí , chu i. - Th c ăn thay th c tươi: lá cây các lo i. VT6.03.00 CHĂN NUÔI HO NG, SƠN DƯƠNG, DÊ, C U ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i Thành ph n ơn Kh i lư ng công tác hao phí v Ho ng Sơn Dê, c u dương VT6.03.00 Chăn Th c ăn nuôi Ho ng,
 15. Sơn dương, C tươi kg 5,00 7,00 5,00 Dê, C u Khoai, Bí kg 0,50 1,00 0,50 Cám t ng h p kg 0,20 0,30 0,30 Bã bia kg 0,50 0,50 0,50 Mu i kg 0,01 0,01 0,01 Thu c thú y 2% TĂ 2% TĂ 2% TĂ Nhân công (b c th : 4/7) công 0,045 0,045 0,045 1 2 3 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày - Thú non dư i 12 tháng có khNu ph n b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th c tươi: lá cây các lo i. VT6.04.00 CHĂN NUÔI NG A (V N, HOANG, B CH) ơn v tính: con/ngày Mã hi u Lo i công tác Thành ph n hao phí ơn v Kh i lư ng VT6.04.00 Chăn nuôi Ng a Th c ăn: C tươi kg 30,00 Cám t ng h p kg 1,00 Mu i kg 0,01 Thu c thú y 2% TĂ Nhân công (b c th : 4/7) công 0,045 Ghi chú: - S ngày ăn trong tu n: 7 ngày
 16. - Thú non dư i 12 tháng tu i có khNu ph n ăn b ng 1/2 nh m c. - Th c ăn thay th c tươi: lá cây các lo i. - Th c ăn thay th cám t ng h p: thóc, chu i.
Đồng bộ tài khoản