Quyết định số 69-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 69-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69-HĐBT về việc chia một số xã để thành lập các xã mới của các huyện Cầu ngang, Trà Cú, Long Hồ thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 69 - H BT NGÀY 15-9-1981 V VI C CHIA M T S XÃ THÀNH L P CÁC XÃ M I C A CÁC HUY N C U NGANG, TRÀ CÚ, LONG H THU C T NH C U LONG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh C u Long, QUY T NNH i u 1: Chia m t s xã thành l p các xã m i c a các huy n C u Ngang, Trà Cú, Long H thu c t nh C u Long như sau: 1. Huy n C u Ngang: a. Chia xã Trư ng Long Hoà thành hai xã l y tên là xã Trư ng Long Hoà và xã Dân Thành (1). b. Chia xã Ngũ L c thành hai xã l y tên là xã Ngũ L c và xã Th nh Hoà Sơn (1) c. Chia xã Long Toàn thành hai xã l y tên là xã Long Toàn và xã Long Khánh (1). d. Chia xã M Long thành hai xã l y tên là xã M Long và xã Hi p Th nh (1). e. Tách p C ôi c a xã Long Vĩnh sáp nh p vào xã Long Khánh cùng huy n. 2. Huy n Trà Cú: a. Chia xã ôn Châu thành hai xã l y tên là xã ôn Châu và xã ôn Xuân (1). b. Chia xã Long Hi p thành ba xã l y tên là xã Long Hi p, xã Tân Hi p và xã Ng c Biên (1). c. Chia xã Ngãi Xuyên thành hai xã l y tên là xã Ngãi Xuyên và xã Th nh Sơn (1). d. Chia xã T p Ngãi thành hai xã l y tên là xã T p Ngãi và xã Ngãi Hùng (1).
  2. 3. Huy n Long H : Chia xã Tâm Long thành hai xã l y tên là xã Thanh c và xã Long M (1). i u 2: ng chí ch t ch U ban nhân dân t nh C u Long ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. (1) Không in a gi i c th c a các xã. ng Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản