Quyết định số 69/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 69/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/QĐ-BKH về việc chấm dứt hoạt động của bản tin Thông tin Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/QĐ-BKH

  1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 69/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN TIN “THÔNG TIN ĐẤU THẦU” BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-BKH ngày 20/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Đề án xây dựng Tờ báo về Đấu thầu; Căn cứ Giấy phép xuất bản số 310/GP-BTTTT ngày 25/10/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-BKH ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Báo Đấu thầu; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Bản tin “Thông tin Đấu thầu” trực thuộc Vụ Quản lý Đấu thầu. Điều 2. Các vấn đề về tổ chức nhân sự, tài chính kế toán và con dấu của Bản tin “Thông tin Đấu thầu” được giải quyết theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
  2. - Cục Báo chí (Bộ TT&TT); - Các Tổng cục: Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ; - Như Điều 3; Võ Hồng Phúc - Vụ QLĐT (5 bản); - Đảng ủy, Công đoàn cơ quan; - Lưu: VT, Vụ TCCB (2 bản).
Đồng bộ tài khoản