Quyết định số 69-QĐ/TW

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
7
download

Quyết định số 69-QĐ/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69-QĐ/TW về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ, công nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể do Ban Bí thư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69-QĐ/TW

  1. BAN BÍ THƯ NG C NG S N VI T NAM ******** ******** S : 69-Q /TW Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 1993 QUY T NNH C A BAN BÍ THƯ S 69 Q /TW NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 1993 QUY NNH T M TH I CH TI N LƯƠNG M I C A CÁN B ,CÔNG NHÂN VIÊN CƠ QUAN NG, OÀN TH Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 2 Ban ch p hành Trung ương ng khoá VII, Căn c k t lu n c a B chính tr t i phiên h p ngày 25-3-1993, BAN BÍ THƯ QUY T NNH i u 1: Nay quy nh t m th i ch ti n lương m i c a cán b , công nhân viên cơ quan ng, oàn th , áp d ng th ng nh t trong c nư c, t ngày 1-4-1993, thay th ch ti n lương quy nh t i Quy t nh s 58 Q /TW ngày 18-9-1985. i u 2: Ban hành kèm theo quy t nh này các h th ng b ng lương sau: 1- B ng lương ch c v b u c c a ng t Trung ương n qu n, huy n, th xã. 2- B ng lương ch c v b u c c a M t tr n T qu c và các oàn th : T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam., H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i c u chi n binh Vi t Nam t Trung ương n qu n, huy n, th xã. 3- H th ng b ng lương c a cán b , công nhân viên và ph c p ch c v lãnh o c a cơ quan ng, oàn th (tr m t s ch c v x p m c lương b u c ) áp d ng theo h th ng b ng lương các ng ch công ch c, viên ch c và ph c p ch c v lãnh o khu v c hành chính s nghi p do Chính ph ban hành. 4- Ti n lương c a cán b , công nhân viên trong các doanh nghi p thu c ng, oàn th qu n lý, th c hi n như Ngh nh c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p Nhà nư c. i u 3: Ti n lương ch c v b u c chuyên trách ng, oàn th cơ s ư c quy nh như sau: 1- i v i doanh nghi p nh ng doanh nghi p có Bí thư ng u , Ch t ch côg oàn, Bí thư oàn thanh niên chuyên trách, lương theo ng ch chuyên môn, nghi p v c ng v i ph c p c a Bí thư
  2. ng ngang lương Giám c, lương c ng v i ph c p c a Ch t ch Công oàn ngang lương Phó Giám c, lương c ng v i ph c p c a Bí thư oàn thanh niên ngang lương K toán trư ng. nh ng doanh nghi p có biên ch chuyên trách Bí thư ng u , Ch t ch Công oàn, Bí thư oàn thanh niên... nhưng các ch c v này không ho t ng chuyên trách thì ư c hư ng ph c p trách nhi m b ng 10% lương cơ b n. 2- i v i ơn v hành chính, s nghi p như trư ng h c, b nh vi n, vi n nghiên c u..., ch c v b u c chuyên trách ng, oàn th x p lương theo ng ch chuyên môn, nghi p v c ng v i ph c p ch c v ; m c ph c p ch c v c a Bí thư ng u b ng m c ph c p c a Giám c; m c ph c p c a Ch t ch công oàn b ng m c ph c p cu Phó Giám c; m c ph c p c a Bí thư oàn thanh niên b ng m c ph c p c a trư ng phòng nghi p v . cơ quan Ban, B , ngành Trung ương... Bí thư ng u ư c ph c p ch c v t 0,6 - 0,8 m c lương t i thi u; Ch t ch công oàn ư c ph c p ch c v t 0,4 - 0,6 m c lương t i thi u; Bí thư oàn thành niên ư c ph c p ch c v t 0,3 - 0,4 m c lương t i thi u. 3- Ti n lương, các kho n ph c p lương và các ch khen thư ng, phúc l i xã h i (n u có) c a cán b ng, oàn th các cơ quan c a doanh nghi p, ơn v s nghi p ư c hư ng như cán b , nhân viên trong ơn v và do ơn v chi tr . 4- i v i ch c v b u c chuyên trách ng, oàn th xã, phư ng, th tr n thì th c hi n các ch như quy nh c a Chính ph . i u 4: 1- Khi th c hi n ti n lương ch c v b u c chuyên trách H i c u chi n binh Vi t nam theo b ng lương ch c v b u c c a các oàn th , n u m c lưong hưu th p hơn m c lương ch c v m nh n thì ư c ph c p bù chênh l ch cho m c quy nh, n u cao hơn thì gi nguyên. 2- Ban T ch c Trung ương cùng các Ban, ngành có liên quan hưóng d n x p lương m t s ch c v b u c chuyên trách: Liên hi p các H i Văn h c - Ngh thu t Vi t Nam, Liên hi p các H i Khoa h c - K thu t Vi t Nam, Liên hi p các t ch c Hoà bình, oàn k t h u ngh Vi t Nam. i u 5:Ngoài h th ng ti n lương quy nh t i i u 2, 3 và i u 4 c a quy t nh này , cán b , công nhân viên cơ quan ng , oàn th ư c áp d ng các ch ph c p lương do Nhà nư c ban hành . i u 6: 1- Các t ch c d ch v trong cơ quan ng, oàn th ph i th c hi n ch h ch toán t trang tr i m i chi phí. ngân sách ng, oàn th không c p bù và không c p phát qu ti n lương mà áp d ng cơ ch ti n lương như các doanh nghi p Nhà nư c.
  3. 2- Các cơ quan ng, oàn th ph i ti n hành phân lo i chuy n d n các ơn v s nghi p có thu, ang ư c ngân sách giao qu ti n lương theo biên ch sang ho t ng h ch toán kinh t t o ngu n thu, b o m kinh phí ho t ng và tr lương. i u 7: Cán b , công nhân viên cơ quan ng, oàn th ph i trích m t ph n ti n lương óng b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a Nhà nư c. i u 8: 1- Th c hi n ch ti n lương m i ph i b o m nguyên t c sau: - Làm công vi c gì hư ng lương theo công vi c ó, làm ng ch chuyên môn, nghi p v ho c ch c v nào thì x p lương theo ng ch chuyên môn ho c ch c v ó. - Khi thôi gi ch c v b u c thì ư c gi nguyên lương trong 6 tháng, sau ó làm công vi c gì x p lương theo công vi c ó. - G n vi c x p lưong m i v i vi c s p x p b máy, biên ch c a cơ quan ng, oàn th , ph i ánh giá l i năng l c c a cán b , công nhân viên theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v chuy n x p lương cho úng. 2- Th trư ng cơ quan ng, oàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c s p x p t ch c b máy, biên ch ; l p Ban ch o chuy n x p lương m i theo quy nh chung c a Nhà nư c, xét duy t, t ng h p thành phương án th ng nh t c a a phương và t ng ban ng, oàn th Trung ương g i v Liên B (B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, Ban t ch c cán b c a Chính ph ), riêng các ban ng, oàn th Trung ương thì ng g i Ti u ban lương c a ng, oàn th , phê duy t trư c khi th c hi n. Sau khi ư c du t thì hư ng lương m i và ư c truy lĩnh m c lương m i t 1-4-1993. i u 9: Ban T ch c Trung ương có trách nhi m: - Hư ng d n các cơ quan ng, oàn th xây d ng các tiêu chuNn ch c danh; th ng nh t vi c qu n lý các ng ch lương cán b , công nhân viên làm cơ s ào t o, b i dư ng, tuy n d ng, b nhi m, th c hi n nâng ng ch, chuy n ng ch và nâng b c lương. - Hư ng d n th c hi n cơ ch qu n lý th ng nh t v biên ch qu ti n lương cơ quan ng, oàn th Trung ương thu c khu v c ngân sách c p. i u 10: - Quy t nh này thi hành t ngày 1 tháng 4 năm 1993 và th c hi n t ng bư c như quy nh c a Chính ph . - M i quy nh v ti n lương và ph c p trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 11: 1- Ban T ch c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này.
  4. 2- Các oàn th Trung ương sau khi có s tho thu n v i Ban T ch c Trung ương, hư ng d n thi hành nh ng quy nh i v i oàn th c a mình. i u 12: Th trư ng cơ quan ng, oàn th Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào Duy Tùng ( ã ký) B NG LƯƠNG CH C V B U C C A NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69-Q /TW này 17-5-1993 c a Ban bí thư) I- B NG LƯƠNG CH C V CƠ QUAN NG TRUNG ƯƠNG S Ch c danh H s m c M c lương TT lương th c hi n t 1/4/1993 (1000 ) A B 1 2 1 T ng Bí thư 10,00 660 2 U viên B chính tr 9,50 627 3 Bí thư Trung ương 8,78 579 4 Ch nhi m U ban ki m tra 8,78 579 5 Trư ng ban 8,2 541 6 Phó Ch nhi m U ban ki m tra 7,80 515 7 U viên U ban ki m tra 7,30 482 8 Bí thư ng u kh i cơ quan Trung ương 7,30 482 9 Phó Bí thư ng u kh i cơ quan Trung 6,50 429 ương
Đồng bộ tài khoản