Quyết định số 6922/1999/QĐ-UB-KT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 6922/1999/QĐ-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6922/1999/QĐ-UB-KT về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn tiền bán và cho thuê nhà sở hữu nhà nước, khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6922/1999/QĐ-UB-KT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 6922/1999/QĐ-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 1999 QUY T Đ NH V GIAO K HO CH ĐI U CH NH V N Đ U TƯ NĂM 1999 NGU N TI N BÁN VÀ CHO THUÊ NHÀ S H U NHÀ NƯ C, KH U HAO CƠ B N VÀ PH THU TI N ĐI N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t đ nh s 868/1998/NQ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 c a B K ho ch và Đ u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1999 ; Căn c Ngh quy t s 05 và 06/NĐ-HĐ ngày 22 tháng 01 năm 1999 c a H i đ ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách thành ph năm 1999 ; Theo đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thành ph t i T trình s 2656/TT-KHĐT-TH ngày 03 tháng 11 năm 1999 ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Giao k ho ch đi u ch nh v n đ u tư năm 1999 ngu n ti n bán và cho thuê nhà s h u Nhà nư c, kh u hao cơ b n và ph thu ti n đi n cho các d án theo danh m c đính kèm. T ng s v n đ u tư 569,101 t đ ng. Đi u 2.- Các S , y ban nhân dân các qu n-huy n và ch đ u tư các d án liên quan có trách nhi m th c hi n quy t đ nh này, đ ng th i ph i theo dõi vi c tri n khai th c hi n k ho ch và k p th i báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng tr ng i ngoài th m quy n gi i quy t c a các S và y ban nhân dân các qu n-huy n. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch đư c giao thì th trư ng đơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . Đi u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S K ho ch và Đ u tư thành ph , Tài chánh- V t giá thành ph , T ng Giám đ c Qu Đ u tư Phát tri n Đô th thành ph , C c trư ng C c Đ u tư phát tri n thành ph , T ng Giám đ c các T ng Công ty, Th trư ng cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH T CH Võ Vi t Thanh
 2. K HO CH ĐI U CH NH NĂM 1999 NGU N V N BÁN NHÀ S H U NHÀ NƯ C Đơn v : T đ ng K ho ch chính th c K ho ch đi u ch nh V n đ u tư cho d án năm 1999 năm 1999 Năng l c Th c Ch Trong đó Trong đó Trong đó STT Tên công trình thi t k hi n 9 Tăng Gi m đ u tư T ng T ng T ng (căn) Vay tháng s Ngân V n s v n s v n BN Vay C p Vay C p sách khác SHNN T NG S 365,61 113,29 252,32 120,05 331,17 127,75 203,42 115,28 149,72 I/ Công trình gi m 315,69 67,72 247,97 39,04 165,97 20,10 145,87 149,72 v n và t m hoãn C/cư Tân C ng TCTy 1 P.22 BT Đa c 240 27,4 24,8 2,6 17,4 15,8 1,6 0 0 0 0 17,4 SG Trư ng Ti u h c 32 TB 30 phòng 10,78 10,78 1,45 1,45 0 0,05 0,05 1,4 Huỳnh Văn Chính C/cư 151 Nguy n Ban Đình Chính Tài 3 chính 59 9,1 9,1 3,2 3,2 0 0 0 3,2 qu n tr T y C/cư Lý Chiêu TCTy 4 Hoàng Đa c 4,29 81,7 69,7 12 25 20 5 1,8 10 7 3 15 SG C/cư Nhiêu L c C TCTy 5 Đa c 336 33,2 30,9 2,3 6,8 6 0,8 2 2,9 2,1 0,8 3,9 SG Đ n bù gi i t a 6 Q.3 2398 195 195 115 115 13,5 90 90 25 Qu n 3 7 C/cư Gia Phú Q.6 84 14,03 9,82 4,21 5 5 0 1 1 4 Chung cư A9 B c TCTy 8 Đinh B Lĩnh Đa c 106 11,64 10,52 1,12 11,64 10,52 1,12 1,1 8,12 7 1,12 3,52 SG
 3. C/cư Tu Tĩnh Ban Tài chính qu n tr Thành y 9 66 11,6 11,6 5 5 2 2 3 chuy n ch đ u tư cho TCTy Đa c SG Trư ng m m non TCTy 10 chung cư Hi p Đa c 2,5 2,5 2,8 2,8 0,8 2,5 2,5 0,3 Bình Chánh SG Đ n bù gi i t a 11 TB 968 86,5 86,5 42 42 15 27 27 15 c a Q.Tân Bình Đ n bù gi i t a 12 BT 672 26,8 26,8 9 9 0 6 6 3 Q.Bình Th nh Đư ng vào khu chung cư Hi p S 13 7 7 3,4 3,4 0 1 1 0 2,4 Bình Chánh Th GTCC Đ c Phá d , s a ch a S 2 14 và xây d ng m i 313.000m 134 90 50 50 0 0 0 0 50 ĐC-NĐ m t s c/cư H t ng d c kênh đo n t c u Bông 15 – c u Đi n Biên Q1 7 7 7 7 2,2 6,5 6,5 0,5 Ph (b Nam Qu n 1) M r ng b o trì và s a ch a tr s 16 VPUB 8,8 8,8 8,8 8,8 2,64 7,9 7,9 0,9 HĐND và UBNDTP 3
 4. Chung cư 414/1 Ban Nơ Trang Long Tài chính 17 qu n 45 2,2 2,2 2,2 2,2 0 1 1 1,2 tr Thành y Công trình tăng II/ 44,42 40,07 4,35 52,73 79,6 73,45 6,15 35,18 0 v n C/cư Phư ng 5 Ban GV Tài chính 1 qu n 240 17,2 15,9 1,3 14,2 12,9 1,3 14,2 17,4 16,1 1,3 3,2 tr Thành y Trư ng THCS 2 BT 30 phòng 6,91 6,91 0,2 0,2 0,6 1 1 0,8 Đinh B Lĩnh Trư ng m m non 3 TB 13 phòng 6,44 6,44 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1 Nhiêu L c A TCTy C/cư Bình Đăng 4 Đa c 140 8,3 4,69 3,61 2,35 2,35 1,13 4,7 2,35 2,35 2,35 Q.8 SG C/cư Phư ng 6 5 Q.4 209 71,81 9,6 62,2 7,17 7,17 3,6 9,6 9,6 2,43 Q.4 6 C/cư Ngô T t T TNXP 426 95,5 20 20 32,7 45,4 45,4 25,4 III Công trình gi nguyên v n, nhưng chuy n ch đ u tư : 5,50 5,50 0,00 2,80 5,50 5,50 0,00 Khu nhà thí S XD đi m tái đ nh cư chuy n 1ha Th Thiêm ch 1 28 28 5 5 2,8 5 5 đ u tư cho Qu n 2 Chung cư r ch TCT 2 Ru t Ng a Đa c 0,5 0,5 0 0,5 0,5 SG chuy n 4
 5. ch đ u tư cho TCTy XDSG Công trình b IV 25,48 80,1 28,7 51,4 80,1 sung m i Chung cư Lê Th 1 Q.10 1 1 1 Riêng 2 Chung cư 52/2 TCTy 60 căn 8,3 7 1,3 2,98 2,9 0,7 2,2 2,9 Th ng Nh t Đa c SG Di d i nhà gi i t a 39 39 39 đ i l Đông Tây, khu nhà cháy c u Ông Lãnh Qu n 1 Q.1 20 20 3 Qu n 2 Q.2 2 2 Qu n 5 Q.5 10 10 Qu n 6 Q.6 3 3 Qu n 8 Q.8 1 1 Bình Chánh BC 3 3 4 CBĐT Khu tái 14,5 14,5 14,5 đ nh cư ph c v DA đư ng Đông Tây Chung cư đư ng TCTy 1000 112,7 1 1 1 s 4 Bình Phú XDSG Chung cư Ch TCTy 188 19,12 0,5 0,5 0,5 L n3 XDSG Chung cư 234 S 728 104,9 1 1 1 Phan Văn Tr m ĐC-NĐ r ng Chung cư Tr nh TCTy 214 28,2 0,5 0,5 0,5 5
 6. Thái Bình Đa c SG Chung cư Bình Tr TCTy 235 23,6 1 1 1 Đông Đa c SG Chung cư Tân TCTy 250 47 0,5 0,5 0,5 Kiên Đa c SG Chung cư 212 Q.1 62 9 0,5 0,5 0,5 Nguy n Trãi Chung cư 46 Tr n Q.1 178 49,5 0,5 0,5 0,5 Đình Xu Chung cư 110 Q.1 96 13,9 0,5 0,5 0,5 Tr n Nh t Du t Chung cư 44 Q.1 54 5,165 0,5 0,5 0,5 Phan Liêm Khu t m cư Th Q.2 200 2,9 2,9 2,9 Thiêm CBĐT Khu tái Q.2 18 ha 0,1 0,1 0,1 đ nh cư Th Thiêm Khu nhà Vĩnh Q.5 120 94 2 2 2 L c Chung cư Lô H Q.5 208 708 1 1 1 Hùng Vương Chung cư Ngô Q.5 120 35,76 0,5 0,5 0,5 Quy n Khu nhà Phùng Q.5 100 15 0,5 0,5 0,5 Hưng Khu nhà Phù Q.5 82 16 0,5 0,5 0,5 Đ ng Thiên Vương Chung cư Lê Q.5 100 28 0,5 0,5 0,5 H ng Phong 6
 7. 5 M r ng Trư ng Th 9 phòng 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ti u h c Bình Đ c Tri u ph c v KDC Hi p Bình Chánh 6 Trư ng trung h c Th 8 phòng 1 1 1 1 1 cơ s Ngô Chí Đ c Qu c ph c v KDC Hi p Bình Chánh 7 Chung cư Bùi TCTy 108 căn 10,4 10,4 0 2 2 2 Minh Tr c Đa c SG (Cty Tân Bình Đông) 8 Khu nhà phía sau S 1,5 0 0,5 1,5 1,5 1,5 56 Bà Huy n ĐC-NĐ Thanh Quan (Cty QLKD nhà) 9 Chung cư Tân TCTy 160 18,9 3,08 2,3 4 4 4 4 Hòa Đông XDSG 10 Trư ng m m non Cty 13,8 13,8 6,2 6,2 6,2 khu chung cư ĐTPT Mi u N i ĐT 11 Chung cư A2 TCTy 120 căn 21 6,5 14,5 18 6,5 6,5 6,5 Phan Xích Long XDSG Y BAN NHÂN DÂN QU N 1 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng 7
 8. Th i h n K ho ch đi u ch nh năm 1999 Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m kh i công STT Tên d án, công trình thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n hoàn T ng s (căn) tư năm 1999 thành Vay C p 1 H t ng d c kênh Nhiêu L c Qu n 1 99 6.500 7.000 6.500 6.500 Th Nghè (đo n t c u Bông – c u ĐBP b Nam) 2 Di d i gi i t a đư ng Đông – Qu n 1 20.000 20.000 Tây, khu nhà cháy c u Ông Lãnh 3 Chu n b đ u tư khu tái đ nh cư ph c v d án đư ng Đông – Tây Qu n 1 99-2000 62 căn 9.000 500 500 - 212 Nguy n Trãi Qu n 1 99-2001 178 căn 49.500 500 500 - 46 Tr n Đình Xu Qu n 1 99-2001 96 căn 13.900 500 500 - 110 Tr n Nh t Du t Qu n 1 99-2001 54 căn 5.165 500 500 - 44 Phan Liêm Y BAN NHÂN DÂN QU N 2 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Khu nhà Th Thiêm : - Khu nhà thí đi m tái đ nh Qu n 2 96-2000 204 căn 28.000 5.000 5.000 Chuy n cư 01 ha Th Thiêm ch đ u tư t Cty - Khu t m cư Qu n 2 96-2001 200 căn 2.900 2.900 DVPTĐT - Chu n b đ u tư khu tái đ nh sang Q.2 Qu n 2 96-2002 18 ha 100 100 8
 9. cư 18 ha 2 Di d i gi i t a đ i l Đông - Qu n 2 2.000 2.000 Tây Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Đ n bù gi i t a Qu n 3 96-99 2.398 195.000 115.000 90.000 90.000 Y BAN NHÂN DÂN QU N 4 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Khu nhà Phư ng 6 Qu n 4 98-99 209 9.600 7.170 9.600 9.600 Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) 9
 10. Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Di d i gi i t a đ i l Đông-Tây Qu n 5 10.000 10.000 2 CBĐT khu tái đ nh cư ph c v Bình 99-2001 d án đư ng Đông-Tây Chánh - Khu nhà Vĩnh L c Bình 120 căn 94.000 2.000 2.000 Chánh - Lô H Hùng Vương Qu n 5 208 căn 708.555 1.000 1.000 - Chung cư Ngô Quy n Qu n 5 120 căn 35.763 500 500 - Khu nhà Phùng Hưng Qu n 5 100 căn 15.000 500 500 - Khu nhà Phù Đ ng Thiên Qu n 5 Vương 82 căn 16.000 500 500 - Chung cư Lê H ng Phong Qu n 5 100 căn 28.000 500 500 Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Chung cư Gia Phú Qu n 6 97-99 84 9.820 5.000 1.000 1.000 2 Di d i gi i t a đ i l Đông Tây Qu n 6 3.000 3.000 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 10
 11. CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Di d i gi i t a đ i l Đông-Tây Qu n 8 1.000 1.000 Y BAN NHÂN DÂN QU N 10 CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Chung cư Lê Th Riêng Qu n 10 99-2000 235 29.400 1.000 1.000 Y BAN NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Đ n bù gi i t a Tân Bình 96-99 968 86.500 42.000 27.000 27.000 11
 12. 2 Trư ng m m non Nhiêu L c Tân Bình 98-99 13 phòng 6.440 500 1.500 1.500 A 3 Trư ng ti u h c Huỳnh Văn Tân Bình 98-99 30 phòng 10.780 1.450 50 50 Chính Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Đ n bù gi i t a Bình Th nh 96-2000 672 26.800 9.000 6.000 6.000 2 Trư ng THCS Đinh B Lĩnh Bình Th nh 98-99 30 phòng 6.910 200 1.000 1.000 Y BAN NHÂN DÂN QU N TH Đ C CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 M r ng trư ng ti u h c Th Đ c 1999 9 phòng 1.500 1.500 1.500 Ph c v Bình Tri u khu dân cư Hi p Bình Chánh 2 M r ng Trư ng trung h c Th Đ c 1999 8 phòng 1.000 1.000 1.000 Ph c v 12
 13. cơ s Ngô Chí Qu c khu dân cư Hi p Bình Chánh Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Di d i gi i t a đ i l Đông-Tây Bình 3.000 3.000 Chánh VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 M r ng, b o trì và s a ch a Qu n 1 97-99 8.800 8.800 7.900 7.900 Công văn tr s HĐND và UBND Thành UB s ph 1316/VP- QLDA; 27/9/99 L C LƯ NG THANH NIÊN XUNG PHONG 13
 14. CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Chung cư Ngô T t T Bình 97-99 426 95.500 20.000 45.400 45.400 Th nh T NG CÔNG TY Đ A C SÀI GÒN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Trư ng m m non chung cư Th Đ c 99 2.500 2.800 2.500 2.500 Hi p Bình Chánh 2 Chung cư Nhiêu L c C (Tân Tân Bình 96-99 336 41.000 6.800 2.900 2.100 800 Hương) 3 Chung cư Tân C ng Phư ng Bình 98-2000 240 46.500 17.400 22 Th nh 4 Chung cư Lý Chiêu Hoàng Bình 97-99 429 81.700 25.000 10.000 7.000 3.000 Chánh 5 Chung cư A9 B c Đinh B Bình 99 106 11.640 11.640 8.120 7.000 1.120 Lĩnh Th nh 6 Chung cư Bình Đăng Q.8 Qu n 8 96-99 140 8.300 2.350 4.700 2.350 2.350 7 Chung cư Tu Tĩnh Qu n 11 99-2000 66 11.600 5.000 2.000 2.000 14
 15. 8 Chung cư 52/2 Th ng Nh t Tân Bình 96-99 60 8.300 2.900 700 2.200 Thanh toán kh i lư ng đã th c hi n, đang đi u ch nh d án 9 Chung cư Bùi Minh Tr c Qu n 8 97-2000 108 10.400 2.000 2.000 K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 10 CBĐT khu tái đ nh cư ph c v 500 d án đư ng Đông-Tây Qu n 11 99-2001 214 28.200 500 500 - Chung cư Tr nh Thái Bình Bình - Chung cư Bình Tr Đông Chánh 99-2001 235 23.600 1.000 1.000 - Chung cư Tân Kiên Bình 99-2001 250 47.000 500 500 Chánh 12 Chung cư r ch Ru t Ng a Qu n 6 98-2000 500 Chuy n ch đ u tư cho TCty XDSG S Đ A CHÍNH-NHÀ Đ T CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 15
 16. 1 CBĐT khu tái đ nh cư ph c v d án đư ng Đông-Tây : - Chung cư 234 Phan Văn Bình Th nh 99-2001 728 104.880 1.000 1.000 Tr m r ng 2 Khu nhà phía sau t i 56 Bà Qu n 3 98-99 1.500 1.500 1.500 Huy n Thanh Quan 3 Gi i t a chung cư hư h ng 313.000 m2 134.000 50.000 Ghi v n c n ng, phá d s a ch a và th cho xây d ng m i m t s chung t ng d cư án S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Đư ng vào khu chung cư Th Đ c 99-2000 7.000 3.400 1.000 1.000 Hi p Bình Chánh S XÂY D NG CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 16
 17. 1 Khu nhà thí đi m tái đ nh Qu n 2 98-99 1 ha 28.000 5.000 Chuy n cư 1ha Th Thiêm ch đ u tư cho Qu n 2 CÔNG TY Đ U TƯ PHÁT TRI N ĐÔ TH CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Trư ng m m non khu Phú Nhu n 99-2000 13.800 6.200 6.200 chung cư Mi u N i T NG CÔNG TY XÂY D NG SÀI GÒN CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 CBĐT khu tái đ nh cư ph c v d án đư ng Đông-Tây : - Chung cư r ch Ru t Ng a Qu n 6 99-2001 370 29.960 500 500 - Chung cư đư ng s 4 Qu n 6 99-2001 1.000 112.720 1.000 1.000 Bình Phú Qu n 6 99-2001 188 19.120 500 500 - Chung cư Ch L n 3 17
 18. 2 Chung cư Tân Hòa Đông Qu n 6 96-99 160 18.900 4.000 4.000 Vay ti n hóa giá nhà theo quy t đ nh s 6275/QĐ- UB; 4/11/97 3 Chung cư A2 Phan Xích Phú Nhu n 97-99 120 21.000 6.500 6.500 QĐ s Long 1555/QĐ- UB;19/3/99 BAN TÀI CHÁNH QU N TR THÀNH Y CHI TI T CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N NĂM 1999 Ngu n ti n bán nhà s h u Nhà nư c (Ch tiêu y ban nhân dân thành ph giao) Đơn v : Tri u đ ng K ho ch đi u ch nh năm 1999 Th i h n Năng l c T ng K ho ch Đ a đi m STT Tên d án, công trình kh i công thi t k m cđ u chính th c Trong đó Ghi chú th c hi n T ng s hoàn thành (căn) tư năm 1999 Vay C p 1 Chung cư 151 Nguy n Đình Phú Nhu n 97-99 59 9.100 3.200 Chính 2 Chung cư Phư ng 5 – Gò Phú Nhu n 97-99 240 23.290 14.200 17.400 16.100 1.300 V p 3 Chung cư 414/1 Nơ Trang Phú Nhu n 99 45 2.200 2.200 1.000 1.000 Long 4 Chung cư Tu Tĩnh Qu n 11 99-2000 66 11.600 5.000 Chuy n ch đ u tư cho TCty Đ a c Sài Gòn T NG H P CÔNG TRÌNH XÂY D NG CƠ B N ĐI U CH NH NĂM 1999 Ngu n v n ph thu và kh u hao cơ b n ngành đi n 18
 19. Đơn v : Tri u đ ng Năng l c thi t k Trong đó K ho ch S Đư ng Công T ng K ho ch ST Đư ng đi u Tên công trình d án d Đèn dây su t v nđ u chính th c Ghi chú T HPS dây h ch nh Xây l p Thi t b án 15KV MBT tư năm 1999 (b ) th (mét) năm 1999 (mét) (KVA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T NG S 63 1608 85002 521839 107950 243866 192300 237631 149181 41446 I Thanh toán kh i lư ng 2 0 0 0 0 27690 0 26716 181 36 năm 1995-1998 II Công trình chuy n ti p 6 0 13400 38347 8042 45078 21662 41984 18123 21281 1 Di d i lư i đi n đ m 3 0 13400 38347 8042 21096 20812 18382 16242 1231 r ng giao thông 2 Thi t b đi n 2 0 0 0 0 22882 0 22882 1193 20049 3 Chi u sáng công c ng 1 0 0 0 0 1100 850 720 689 0 III Công trình kh i công 55 1608 71602 483492 99908 171098 170637 168931 130877 20130 m i 1 Hoàn thi n và phát tri n 29 0 63757 459327 90518 118895 120160 118895 90915 15580 lư i, tr m h th 2 Di d i lư i đi n đ m 3 0 1890 4244 3120 12715 11903 12715 9645 627 r ng giao thông 3 Khu đô th m i và tái 1 0 2765 13411 3700 11852 19471 11852 10083 782 đ nh cư 4 Ưu tiên cung c p đi n 6 0 190 6510 2570 8303 3985 8303 4318 3137 5 Xây d ng l ra trung th 1 0 3000 0 0 7734 7738 7734 7079 4 15KV 6 Chi u sáng công c ng 15 1608 0 0 0 11600 7380 9433 8838 0 Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TH NH K HO CH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N ĐI U CH NH NĂM 1999 Ngu n v n ph thu và kh u hao cơ b n ngành đi n Đơn v : Tri u đ ng 19
 20. Đa Th i Năng l c thi t k K K Trong đó đi m gian T ng ho ch ho ch th c kh i Đư ng Đư ng Công v n chính đi u STT Tên công trình d án Đèn Ghi chú hi n công & dây dây h su t đ u th c ch nh HPS Xây l p Thi t b d hoàn 15KV th MBT tư năm năm (b ) án thành (mét) (mét) (KVA) 1999 1999 T NG S 0 180 3244 0 1495 0 1495 1189 164 Công trình kh i công m i I Di d i lư i đi n đ m r ng giao thông Di d i lư i đi n đ m 1 r ng đư ng B ch Đ ng, BT 1999 0 180 3244 0 1495 0 1495 1189 164 QĐ s qu n Bình Th nh 421/1999/QĐ- KHĐT-KT ngày 8-9-1999 c a S KHĐT Y BAN NHÂN DÂN QU N 11 K HO CH XÂY D NG CƠ B N VÀ S A CH A L N ĐI U CH NH NĂM 1999 Ngu n v n ph thu và kh u hao cơ b n ngành đi n Đơn v : Tri u đ ng Đa Th i Năng l c thi t k K K Trong đó đi m gian T ng ho ch ho ch th c kh i Đư ng Đư ng Công v n chính đi u STT Tên công trình d án Đèn Ghi chú hi n công & dây dây h su t đ u th c ch nh HPS Xây l p Thi t b d hoàn 15KV th MBT tư năm năm (b ) án thành (mét) (mét) (KVA) 1999 1999 T NG S 0 1710 1000 3120 4255 3800 4255 3393 463 Công trình kh i công m i Di d i lư i đi n đ m I r ng giao thông Di d i lư i đi n đư ng 1 L c Long Quân Q11 1999 0 1710 1000 3120 4255 3800 4255 3393 463 QĐ s 20
Đồng bộ tài khoản