Quyết định số 694/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định số 694/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 694/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 694/Q -UBND B c Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP CÁN B I NƯ C NGOÀI CH TNCH UBND T NH B C NINH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 03/3/2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; Căn c Công văn s 78-CV/TU ngày 16/5/2006 c a T nh u B c Ninh; QUY T NNH: i u 1: Cho phép các ông có tên dư i dây tham gia oàn cán b i thăm và làm vi c m t s cơ s s n xu t nông nghi p t i Trung Qu c trong th i gian 07 ngày trong tháng 5 năm 2006. 1. Ông Nguy n ình Nhương, Phó Bí thu Huy n u , Ch t ch UBND huy n Qu Võ, 2. Ông Nguy n Ng c Thanh, Phó Bí thư thư ng tr c Huy n u Qu Võ, 3. Ông Nguy n c Th c, Thư ng v Huy n u , Trư ng Ban Tuyên giáo Huy n u Qu Võ, 4. Ông Tr nh ình Th , Thư ng v Huy n u , Trư ng Ban Dân v n Huy n u Qu Võ, 5. Ông Nguy n Văn Vinh, Thư ng v Huy n u , Ch nhi m U ban Ki m tra Huy n u Qu Võ, 6. Ông Nguy n H ng Pha, Thư ng v Huy n u , Trư ng Ban T ch c Huy n u Qu Võ, 7. Ông Nguy n Văn Huynh, Thư ng v Huy n u , Trư ng Công an huy n Qu Võ, 8. Ông c Hoành, Huy n u viên, Phó Ch t ch H ND huy n Qu Võ, 9. Ông Nguy n Văn Thành, Huy n u viên, Chánh Văn phòng UBND huy n Qu Võ, 10. Ông Nguy n Ng c Thái, Huy n u viên, Trư ng phòng Tài chính - K ho ch Qu Võ,
  2. 11. Ông Nguy n ình L i, Huy n u viên, Trư ng phòng N i v , Lao ng Thương binh & Xã h i huy n Qu Võ, 12. Ông Vũ ình Thông, Trư ng phòng Tài nguyên Môi trư ng huy n Qu Võ, 13. Ông Nguy n M u M nh, Huy n u viên, Bí thư ng u th tr n Ph M i, Qu Võ, 14. Ông Nguy n Vân Phú, Huy n u viên, Ch t ch UBND xã Phư ng Mao, huy n Qu Võ, 15. Ông Nguy n Văn ông, Huy n u viên, Bí thư ng u xã Vân Dương, Qu Võ, 16. Ông Nguy n c m, Bí thư ng u xã Phương Li u, huy n Qu Võ. Kinh phí chuy n i do Công ty TNHH Âu L c ài th . i u 2: Các ông có tên t i i u 1 ph i ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp c a Nhà nư c Vi t Nam và Trung Qu c. Sau chuy n i có văn b n báo cáo U ban Nhân dân t nh. i u 3: Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, Công an t nh và các ông có tên t i i u 1 căn c quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng
Đồng bộ tài khoản