Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: lawqds1

Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11)

B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
----- c l p – T do – H nh phúc
-------
S : 698/2007/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2007


QUY T NNH
V VI C BAN HÀNH CÁC BI U M U S D NG TRONG ĂNG KÝ, QU N LÝ CƯ TRÚ
B TRƯ NG B CÔNG AN
Căn c vào Lu t Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14-11-2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t
ch c c a B Công an;
Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát,
QUY T NNH:
i u 1. Ban hành 15 bi u m u s d ng trong ăng ký, qu n lý cư trú, g m:
1. B n khai nhân khNu (ký hi u HK01).
2. Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu (ký hi u HK02).
3. Phi u xác minh h khNu, nhân khNu (ký hi u HK03).
4. Phi u thông tin thay i v h khNu, nhân khNu (ký hi u HK04).
5. Phi u khai báo t m v ng (ký hi u HK05).
6. Phi u theo dõi h sơ h khNu (ký hi u HK06).
7. Gi y chuy n h khNu (ký hi u HK07).
8. S h khNu (ký hi u HK08).
9. S t m trú (ký hi u HK09).
10. S theo dõi gi i quy t h khNu (ký hi u HK10).
11. S ăng ký thư ng trú (ký hi u HK11).
12. S ăng ký t m trú (ký hi u HK12).
13. S ti p nh n lưu trú (ký hi u HK13).
14. Túi h sơ h khNu (ký hi u HK14).
15. Th ng kê h khNu, nhân khNu (ký hi u HK15).
i u 2. N i dung, hình th c, quy cách các bi u m u th c hi n th ng nh t theo m u do H i ng chuNn hoá T ng
c c C nh sát ngh phê duy t (có ph l c kèm).
i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 20-7-2007, thay th kho n 2 i u 1 v bi u m u ăng ký,
qu n lý h khNu trong Quy t nh s 998/2001/Q -BCA(C11) ngày 10-10-2001 c a B trư ng B Công an v
vi c ban hành các lo i bi u m u s d ng trong công tác qu n lý hành chính v tr t t xã h i. Các bi u m u hi n
còn t n nay v n ti p t c s d ng, khi s d ng h t s th ng nh t s d ng các bi u m u theo Quy t nh này.
i u 4. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ch u trách nhi m hư ng d n s d ng, l p k ho ch in, ki m tra, ôn
vi c th c hi n, m b o vi c th c hi n th ng nh t trên toàn qu c.
i u 5. Các T ng c c trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành
ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.


KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
TRUNG TƯ NG
Tr n i Quang


M U HK01
(Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
-------
B N KHAI NHÂN KH U
(Dùng cho ngư i t 14 tu i tr lên)
1. H và tên khai sinh: ([1]) ......................................................................... 2. Gi i tính:…………..
3. H và tên g i khác (n u có): ....................................................................................................
4. Sinh ngày …....... /…...... / ............. 5. Nơi sinh: .......................................................................
6. Quê quán: (2) .............................................................................................................................
7. Dân t c: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ H chi u s : .......................................
10. Nơi thư ng trú: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Ch hi n nay: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Trình h c v n: (3)13. Trình chuyên môn: (4) ...................................................................
14. Bi t ti ng dân t c ít ngư i: ……………….. 15. Bi t ngo i ng : .............................................
16. Ngh nghi p, ch c v , nơi làm vi c hi n nay: .......................................................................
17. T 14 tu i tr lên n nay âu, làm gì:..........................................................................
CH
T THÁNG,
(Ghi rõ s nhà, ư ng ph ; xóm, p, b n, xã/ phư ng/ th tr n; NGH NGHI P, NƠI
NĂM N
qu n/ huy n; t nh/ thành ph . N u nư c ngoài thì ghi tên LÀM VI C
THÁNG, NĂM
nư c)
18. Ti n án:

BN B T NGÀY T I DANH, ÁN PH T
19. Quan h gia ình: (B , m ; anh, ch , em ru t; v / ch ng, con) (5)
SINH NĂM
TT H VÀ TÊN Quan h Ngh nghi p CH HI N NAY (6)
Nam N
................, ngày ....... tháng ....... năm ...........
NGƯ I KHAI HO C VI T H
(Cam oan; ký, ghi rõ h tên)


M U HK02
(Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
-------
PHI U BÁO THAY IH KH U, NHÂN KH U
Kính g i: ………………………………………………………..
…………………………………………………………


H và tên ngư i báo: (*)..................................................................................................
Ch hi n nay: ..............................................................................................................
……………………………………………………….. i n tho i: ........................................
Quan h v i ch h : (*).....................................................................................................
H và tên ch h : ………………………………….. S h khNu s : .................................
Ch hi n nay: ...............................................................................................................
…………………………………………………………. i n tho i: ......................................
N I DUNG THAY I:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


..........., ngày ...... tháng ..... năm .......... ..........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
Ý KI N C A CH H NGƯ I VI T BÁO CÁO
(Ghi rõ n i dung, ký và ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)


M U HK05
(Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
-------
PHI U KHAI BÁO T M V NG
(Ph n lưu t i Công an xã/ phư ng/ th tr n)
S : ......./TV
(Liên 1)


1. H và tên: (1)..................................................................... 2. Gi i tính: …………………….
3. Sinh ngày …... / …... / …...... 4. CMND/ H chi u s : ………………. 5. i n tho i...............
6. Nơi cư trú: (2) .................................................................................................................
7. T m v ng t ngày ......………./ ......………/ …........... n ngày ......……./ ....………. / .......
(3)
8. Lý do t m v ng và nơi n: ..........................................................................................
.........................................................................................................................................


…............, ngày ....… tháng ….... năm …...... …............, ngày ....… tháng ….... năm …......
TRƯ NG CÔNG AN: (4) NGƯ I KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Vi t ch in hoa d u. (2) Thư ng trú/ t m trú. (3) Ghi rõ s nhà, ư ng ph ; t , xóm, p, b n, xã/ phư ng/ th
tr n; qu n, huy n; t nh/ thành ph . (4) Xã/ phư ng/ th tr n.


M U HK05
(Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
-------
PHI U KHAI BÁO T M V NG
(Ph n c p cho ngư i t m v ng)
S : ......./TV
(Liên 2)


1. H và tên: (1)..................................................................... 2. Gi i tính: …………………….
3. Sinh ngày …... / …... / …...... 4. CMND/ H chi u s : ………………. 5. i n tho i...............
6. Nơi cư trú: (2) .................................................................................................................
7. T m v ng t ngày ......………./ ......………/ …........... n ngày ......……./ ....………. / .......
(3)
8. Lý do t m v ng và nơi n: ..........................................................................................
.........................................................................................................................................


…............, ngày ....… tháng ….... năm …...... …............, ngày ....… tháng ….... năm …......
TRƯ NG CÔNG AN: (4) NGƯ I KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Vi t ch in hoa d u. (2) Thư ng trú/ t m trú. (3) Ghi rõ s nhà, ư ng ph ; t , xóm, p, b n, xã/ phư ng/ th
tr n; qu n, huy n; t nh/ thành ph . (4) Xã/ phư ng/ th tr n.


M U HK07
(Ban hành theo Q s 698/2007/Q -BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
-------
GI Y CHUY N H KH U
S :...../GCHK


1. H và tên: .................................................................................. 2. Gi i tính: …………….
3. H và tên g i khác (n u có): ............................................................................................
4. Sinh ngày …...... / …...... / …........... 5. Nơi sinh: ............................................................
6. Quê quán: .....................................................................................................................
7. Dân t c: ………….. 8. Tôn giáo: ……………. 9. CMND/ H chi u s : .................................
10. Nơi thư ng trú: ............................................................................................................
.........................................................................................................................................
11. Nơi chuy n n: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................
12. Lý do chuy n: ..............................................................................................................
13. H và tên ch h : …………………………… 14. S h khNu s : ........................................
15. Quan h v i ch h : .....................................................................................................
16. Nh ng ngư i trong h cùng chuy n h khNu: ([4])
SINH NĂM DÂN TÔN QUAN
H VÀ TÊN QUÊ QUÁN CMND S
Nam N T C GIÁO H ([5])
([1])
Vi t ch in hoa d u. (2) Ghi theo gi y khai sinh ho c quê g c.(3) Ghi trình h c v n cao nh t: Ti n sĩ, Th c sĩ, i h c, Cao ng,
Trung c p, Trình ph thông (12/12, 7/10,... (4) Ghi trình chuyên môn cao nh t: Ti n sĩ Y h c, Th c sĩ qu n lý giáo d c, C nhân lu t ....
(5)
Ghi c cha, m ; con nuôi; ngư i nuôi dư ng; ngư i giám h theo quy nh c a pháp lu t (n u có).
(6)
S nhà, ư ng ph , t , xóm, thôn, p, b n xã/ phư ng/ th tr n, qu n/ huy n, t nh/ thành ph . N u nư c ngoài ghi rõ tên nư c.
( )
* Vi t ch in hoa d u.
([4] )
N u chuy n c h thì nơi c p gi y ghi rõ chuy n c h công dân n p l i s h kh u t i nơi thư ng trú m i.
([5] )
Ghi m i quan h v i ngư i chuy n h kh u t i M c 1.
Ghi chú: L p 2 b n, m t b n c p cho công dân n p t i nơi ăng ký thư ng trú, m t b n lưu l i nơi c p gi y.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản