Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
143
lượt xem
5
download

Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt lộ giới (chỉ giới đường đỏ) các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6982/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 6982/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 1995 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T L GI I (CH GI I Ư NG ) CÁC TUY N Ư NG THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c quy t nh s 20/TTg ngày 16/1/1993 c a Th tư ng Chính ph phê duy t t ng m t b ng xây d ng thành ph H Chí Minh n năm 2010; - Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c S Giao thông công chánh và Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n; QUY T NNH i u 1.- Nay phê duy t b ng quy nh l gi i (ch gi i ư ng ) các tuy n ư ng trên a bàn 15 qu n, huy n thành ph H Chí Minh theo ph l c ính kèm. Các tuy n ư ng khác chưa có trong danh m c này s ư c ti p t c công b th i gian ti p theo. i u 2.- L gi i là ph n gi i h n v trí dành cho xây d ng các công trình h t ng k thu t, nh ng công trình khác không ư c xây d ng m i trong ph m vi l gi i. L gi i bao g m chi u r ng lòng ư ng, dãi phân cách, chi u r ng hè ph và dãi t dùng xây d ng các công trình cung c p i n, nư c và nh ng công trình h t ng k thu t khác ph c v l i ích công c ng cho c trư c m t và lâu dài. i u 3.- L gi i là cơ s pháp lý cho các qu n, huy n và cơ quan ch c năng c a thành ph th c hi n qu n lý quy ho ch và xây d ng. T t c cơ quan, ơn v , gia ình và cá nhân khi th c hi n công tác xây d ng ph i có trách nhi m thi hành úng quy t nh này. i u 4.- Cá nhân, gia ình và các t ch c có s h u nhà và quy n s d ng t h p pháp n m trong l gi i v n ư c nhà nư c b o v tài s n h p pháp ó, nhà và v t ki n trúc khác hi n có trên t v n ư c s d ng ho c s a ch a bình thư ng không thay i ki n trúc. Trong trư ng h p nhà nư c xây d ng cơ s h t ng k thu t trong ph m vi l gi i, nhà nư c s b i thư ng cho cá nhân, gia ình và t ch c có s h u nhà và quy n s d ng t h p pháp. i v i nh ng ngư i chi m d ng t ai ho c xây d ng b t h p pháp trong ph m vi l gi i ph i b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 5.- Giao Giám c S Giao thông công chánh phân c p cho qu n, huy n và hư ng d n t bi n báo l gi i t ng tuy n ư ng cho nhân dân bi t th c hi n và giúp chính quy n a phương x lý k p th i hành vi chi m d ng t ai ho c xây d ng b t h p pháp trong ph m vi l gi i. i u 6.- Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n giao trách nhi m cho Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã ch u trách nhi m tr c ti p vi c v n ng nhân dân b o v l gi i, ng th i ngăn ch n và x lý k p th i các hành vi vi ph m l gi i. Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã có quy n x ph t hành chính i v i ngư i vi ph m l gi i ho c t ch c cư ng ch bu c ngư i vi ph m ph i thi hành (n u h không t nguy n). i v i nh ng v vi ph m l gi i nghiêm tr ng vư t quá thNm quy n x lý c a Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã ph i báo cáo k p th i cho Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n x lý. T ngày ban hành quy t nh này, nh ng vi ph m l gi i trên a bàn phư ng, xã qu n lý, n u không b phát hi n và x lý thì Ch t ch y ban nhân dân phư ng, xã ph i ch u trách nhi m . i u 7.- Nghiêm c m i v i cán b có thNm quy n ch x ph t hành chính mà không b t bu c ngư i vi ph m l gi i (chi m d ng t ho c xây d ng trái phép) kh c ph c h u qu . i u 8.- Giao Ki n trúc sư trư ng thành ph ph i h p v i S Giao thông công chánh ph bi n và gi i thích chi ti t quy t nh này, ng th i ph i h p v i y ban nhân dân qu n, huy n t ch c th c hi n vi c qu n lý l gi i, qu n lý xây d ng và x lý vi ph m. i u 9.- Các quy nh l gi i trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 10.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, Giám c S , ban, ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký .- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản