Quyết định số 699/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 699/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 699/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 699/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 699/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T Đ NH V DUY T QUY HO CH S D NG Đ T Đ N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG Đ T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG TH NH M L I, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Xét đ ngh c a y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 154/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 507/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Duy t quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 c a phư ng Th nh M L i, qu n 2 v i các n i dung ch y u như sau: 1. N i dung phương án quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i đ t: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch đ n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) T ng di n tích đ t 1.325,08 100,00 1.325,08 100,00 t nhiên 1 Đ t nông nghi p NNP 441,72 33,34 1,40 0,11 1.1 Đ t s n xu t nông SXN 435,93 98,69 - -
 2. nghi p 1.1.1 Đ t tr ng cây CHN 399,61 91,67 - - hàng năm 1.1.1.1 Đ t tr ng lúa LUA 399,61 100,00 - - 1.1.1.1.1 Đ t chuyên tr ng LUC - - - - lúa nư c 1.1.1.1.2 Đ t tr ng lúa LUK 399,61 100,00 - - nư c còn l i 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu CLN 36,32 8,33 - - năm 1.2 Đ t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 Đ t nuôi tr ng NTS 5,79 1,31 1,40 100,00 th y s n 2 Đ t phi nông PNN 883,36 66,66 1.323,68 99,89 nghi p 2.1 Đ t OTC 254,95 28,86 374,79 28,31 2.1.1 Đ t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 254,95 100,00 374,79 100,00 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 188,54 21,34 506,58 38,27 2.2.1 Đ t tr s cơ CTS 0,27 0,14 6,34 1,25 quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, CQA 2,37 1,26 5,16 1,02 an ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 142,60 75,63 266,17 52,54 doanh phi NN 2.2.3.1 Đ t khu công SKK 79,82 55,97 115,42 43,36 nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s s n SKC 62,78 44,03 150,75 56,64 xu t, kinh doanh 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 43,30 22,97 228,91 45,19 công c ng 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 39,34 90,85 130,91 57,19 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL 3,57 8,24 3,57 1,56
 3. 2.2.4.3 Đ t đ chuy n DNT - - 0,30 0,13 d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH - - 30,64 13,39 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT - - 5,23 2,28 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo DGD 0,36 0,83 17,96 7,85 d c - đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c DTT - - 7,25 3,17 - th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH 0,03 0,07 0,93 0,41 2.2.4.9 Đ t có di tích, LDT - - - - danh th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý RAC - - 32,12 14,03 ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN 0,88 0,10 0,88 0,07 ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD 0,31 0,04 - - nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN 438,68 49,66 441,43 33,35 m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông PNK - - - - nghi p khác 3 Đ t chưa s d ng CSD - - - - b) Di n tích chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 Đ t nông nghi p chuy n sang phi nông NNP/PNN 440,32 nghi p 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 435,93 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 399,61 Trong đó: đ t chuyên tr ng lúa nư c LUC/PNN - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 36,32
 4. 2 Đ t phi nông nghi p không ph i đ t PKT(a)/OTC 0,31 chuy n sang đ t 2.1 Đ t chuyên dùng CDG/OTC - 2.2 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 2.3 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD/OTC 0,31 2.4 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 2.5 Đ t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích đ t ph i thu h i: Đơn v tính: ha Th t LO I Đ T PH I THU H I Mã Di n tích 1 Đ t nông nghi p NNP 440,32 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN 435,93 1.1.1 Đ t tr ng cây hàng năm CHN 399,61 Trong đó: đ t chuyên tr ng lúa nư c LUC - 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu năm CLN 36,32 1.2 Đ t lâm nghi p LNP - 1.3 Đ t nuôi tr ng th y s n NTS 4,39 2 Đ t phi nông nghi p PNN 68,26 2.1 Đ t OTC 66,22 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 66,22 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 1,63 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s CTS 0,20 nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông CSK 1,40 nghi p 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 0,03 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD 0,31 2.5 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN 0,10
 5. 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK - C ng 508,58 2. V trí, di n tích các khu v c đ t ph i chuy n m c đích s d ng, các khu v c đ t ph i thu h i và di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng đư c xác đ nh theo b n đ quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010 (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n 2 l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010, đ nh hư ng đ n năm 2020 và k ho ch s d ng đ t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Th nh M L i, qu n 2 do y ban nhân dân qu n 2 l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. Đi u 2. Duy t k ho ch s d ng đ t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Th nh M L i, qu n 2 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i đ t trong kỳ k ho ch: Đơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 T ng di n 1.325,08 1.325,08 1.325,08 1.325,08 1.325,08 tích đ t t nhiên 1 Đ t nông NNP 441,10 436,54 390,40 145,44 1,40 nghi p 1.1 Đ ts n SXN 435,31 430,75 384,61 142,25 - xu t nông nghi p 1.1.1 Đ t tr ng CHN 399,11 394,55 357,68 130,22 - cây hàng năm 1.1.1.1 Đ t tr ng LUA 399,11 394,55 357,68 130,22 - lúa 1.1.1.1.1 Đ t LUC - - - - - chuyên tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 Đ t tr ng LUK 399,11 394,55 357,68 130,22 - lúa nư c còn l i 1.1.1.2 Đ t tr ng HNC(a) - - - - -
 6. cây hàng năm còn l i 1.1.2 Đ t tr ng CLN 36,20 36,20 26,93 12,03 - cây lâu năm 1.2 Đ t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 Đ t nuôi NTS 5,79 5,79 5,79 3,19 1,40 tr ng th y s n 2 Đ t phi PNN 883,98 888,54 934,68 1.179,64 1.323,68 nông nghi p 2.1 Đ t OTC 251,57 256,13 258,89 285,73 374,79 2.2 Đ t CDG 192,85 192,85 236,23 451,51 506,58 chuyên dùng 2.2.1 Đ t tr s CTS 0,47 0,47 0,46 0,27 6,34 cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c CQA 3,37 3,37 4,15 5,16 5,16 phòng, an ninh 2.2.3 Đ ts n CSK 142,60 142,60 154,13 266,17 266,17 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu SKK 79,82 79,82 79,32 115,42 115,42 công nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s SKC 62,78 62,78 74,81 150,75 150,75 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 Đ t có CCC 46,41 46,41 77,49 179,91 228,91 m c đích công c ng
 7. 2.2.4.1 Đ t giao DGT 39,34 39,34 51,68 109,32 130,91 thông 2.2.4.2 Đ t th y DTL 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 l i 2.2.4.3 Đ tđ DNT - - - - 0,30 chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 Đ t cơ s DVH - - 6,35 6,92 30,64 văn hóa 2.2.4.5 Đ t cơ s DYT 2,99 2,99 3,01 5,09 5,23 yt 2.2.4.6 Đ t cơ s DGD 0,36 0,36 10,83 17,96 17,96 giáo d c - đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s DTT - - 1,00 4,00 7,25 th d c - th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH 0,03 0,03 0,93 0,93 0,93 2.2.4.9 Đ t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 Đ t bãi RAC 0,12 0,12 0,12 32,12 32,12 th i, x lý ch t th i 2.3 Đ t tôn TTN 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 giáo, tín ngư ng 2.4 Đ t nghĩa NTD - - - - - trang, nghĩa đ a 2.5 Đ t sông SMN 438,68 438,68 438,68 441,52 441,43 su i và m t nư c chuyên dùng 2. K ho ch chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha
 8. Th CH TIÊU Mã Di n tích Phân theo t ng năm t chuy n Năm Năm Năm Năm Năm MĐSDĐ 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 Đ t nông NNP/PNN 440,32 0,62 4,56 46,14 244,96 144,04 nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 Đ ts n SXN/PNN 435,93 0,62 4,56 46,14 242,36 142,25 xu t nông nghi p 1.1.1 Đ t tr ng CHN/PNN 399,61 0,50 4,56 36,87 227,46 130,22 cây hàng năm Trong đó: LUC/PNN - - - - - - đ t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 Đ t tr ng CLN/PNN 36,32 0,12 - 9,27 14,90 12,03 cây lâu năm 1.2 Đ t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 Đ t nuôi NTS/PNN 4,39 - - - 2,60 1,79 tr ng th y s n 2 Đ t phi PKT(a)/OTC 0,31 0,31 - - - - nông nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t 2.1 Đ t chuyên CDG/OTC - - - - - - dùng 2.2 Đ t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng
 9. 2.3 Đ t nghĩa NTD/OTC 0,31 0,31 - - - - trang, nghĩa đa 2.4 Đ t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 2.5 Đ t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i đ t: Đơn v tính: ha Th LO I Đ T PH I Mã Di n Phân theo t ng năm t THU H I tích c n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 Đ t nông nghi p NNP 440,32 0,62 4,56 46,14 244,96 144,04 1.1 Đ t s n xu t nông SXN 435,93 0,62 4,56 46,14 242,36 142,25 nghi p 1.1.1 Đ t tr ng cây CHN 399,61 0,50 4,56 36,87 227,46 130,22 hàng năm Trong đó: đ t LUC - - - - - - chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 Đ t tr ng cây lâu CLN 36,32 0,12 - 9,27 14,90 12,03 năm 1.2 Đ t lâm nghi p LNP - - - - - - 1.3 Đ t nuôi tr ng NTS 4,39 - - - 2,60 1,79 th y s n 2 Đ t phi nông PNN 68,26 4,50 - 27,27 17,38 19,11 nghi p 2.1 Đ t OTC 66,22 4,19 - 26,73 16,28 19,02 2.1.1 Đ t t i nông ONT - - - - - - thôn 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 66,22 4,19 - 26,73 16,28 19,02
 10. 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 1,63 - - 0,54 1,09 - 2.2.1 Đ t tr s cơ CTS 0,20 - - 0,01 0,19 - quan, công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, CQA - - - - - - an ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 1,40 - - 0,50 0,90 - doanh phi nông nghi p 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 0,03 - - 0,03 - - công c ng 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN - - - - - - ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD 0,31 0,31 - - - - nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN 0,10 - - - 0,01 0,09 m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác C ng 508,58 5,12 4,56 73,41 262,34 163,15 Đi u 3. Căn c các ch tiêu đã đư c xét duy t trong Quy t đ nh này, y ban nhân dân qu n 2 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng đ t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai; 2. Th c hi n thu h i đ t, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n đ i m c đích s d ng đ t theo đúng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đã đư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Th nh M L i, qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C
 11. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản