Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CHẤT ĐỐT THUỘC TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, theo đề nghị tại công văn số 1676/UB-CNN ngày 23 tháng 5 năm 2000 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh : 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần : 17.000.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 20% vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 65% vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 15% vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hóa là 29.932.293.342 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty 16.061.145.920 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 59.098 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 1.772.940.000 đồng.
  2. Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần 7.525 cổ phần tương ứng 526.750.000 đồng. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn. - Tên giao dịch quốc tế : SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY. - Tên viết tắt : SFC. - Trụ sở chính : Số 01 A, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn kinh doanh các ngành nghề sau : - Kinh doanh các loại : . Xăng, dầu, nhớt, mỡ, khí đốt, bếp ga; dịch vụ rửa, giữ xe các loại. . Vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ kinh doanh xăng dầu. - Thu mua nguyên vật liệu và sản xuất chế biến hàng mộc; - Thu mua chế biến hàng nông, thủy hải sản; - Nhập khẩu gỗ nguyên liệu, vật tư, thiết bị dùng cho sản xuất chế biến hàng mộc; vật tư máy móc thiết bị, phụ tùng kinh doanh xăng dầu, bếp gas và các loại phụ tùng bếp gas; - Xuất khẩu hàng mộc tinh chế. Điều 4. Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp; - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Chất đốt thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng
  3. quản trị Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Chất đốt, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TH, KTTH, - Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản