Quyết định số 70/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 70/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân trì tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 70/2003/Q -UB Hà N i, ngày 06 tháng năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG C U CHUI - ÔNG TRÙ - VÂN TRÌ T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/QD-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c công văn s 1639/CP-CN ngày 19/12/2002 c a Chính ph v vi c thông qua n i dung t ng th c a Báo cáo nghiên c u ti n kh thi d án xây d ng ư ng 5 kéo dài (C u Chui - Vân Trì) Hà N i; Căn c Quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 01/9/1999 c a y ban Nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t Qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm, t l 1/5000 (ph n s d ng t và giao thông); Căn c Quy t nh s 106/2000/Q -UB ngày 12/12/2000 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n ông Anh, t l 1/5000 (ph n S d ng t và Giao thông); Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc t i công văn s 138/QHKT - P2, ngày 22 tháng 4 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t h sơ ch gi i ư ng tuy n ư ng C u Chui - ông Trù - Vân Trì, t l 1/500 (phương án 2) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 4/2003, ư c Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh, ch p thu n ngày 22 tháng 4 năm 2003, v i n i dung ch y u như sau: 1. a i m: Tuy n ư ng i qua các xã Thư ng Thanh, Ng c Thu (huy n Gia Lâm); ông H i, Tàm Xá, Xuân Canh, Vĩnh Ng c, Kim N và Kim Chung (huy n ông Anh) 2. C p h ng, quy mô m t c t ngang: 2.1. C p h ng ư ng: ư ng chính thành ph .
  2. 2.2. Quy mô m t c t ngang: Tuy n ư ng có m t c t ngang i n hình B=60m, B=72,5m và B=50m áp d ng cho t ng o n như sau: * o n t nút giao thông C u Chui n sông Ngũ Huy n Khê (kênh Long T u) có m t c t ngang i n hình r ng 60m * C u ông Trù C u ông Trù g m 3 c u thành ph n: hai c u cho 2 chi u xe ư ng b , m t c u cho ư ng s t ô th . * o n t sông Ngũ huy n Khê n cách tuy n ư ng s t qu c gia c u Thăng Long - B c H ng kho ng 400m v phía ông có m t c t ngang i n hình r ng 72,5m. * o n ti p theo n ư ng B c Thăng Long - N i Bài có m t c t ngang r ng 50m (không có tuy n ư ng s t ô th trong thành ph n m t c t ngang). Chi ti t c u t o m t c t ngang t ng o n c a tuy n ư ng s ư c xác nh khi duy t d án nghiên c u kh thi. 3. Tuy n và ch gi i giao ư ng : - i m u tuy n: nút giao thông C u Chui (huy n Gia lâm). - i m cu i tuy n: i m giao v i u ng B c Thăng Long - N i bài (huy n ông Anh). - T ng chi u dài tuy n ư ng kho ng 15km, c th như sau: Tuy n ư ng t nút giao thông C u Chui, theo hư ng ông Nam - Tây B c vư t qua sông u ng g n b n phà ông Trù cũ, i phía Tây nh, chùa ông Trù, c t sông Ngũ Huy n Khê (kênh Long T u), giao v i qu c l 3 hi n t i có t i o n u n g n thôn ông - xã Vĩnh Ng c, t ó tuy n chuy n sang hư ng ông - Tây i phía Nam m Vân Trì, sát phía Nam thôn oài xã Kim N và k t thúc t i i m giao c t v i ư ng B c Thăng Long - N i Bài. Tim tuy n i qua các i m A, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, K2, L2, M2, N, P, Q, R, S T, U, V, X, Y, Z xác nh b ng to ghi trên b n v t i các i m chuy n hư ng áp d ng ư ng cong b ng v i bán kính R>600m. Ch g i ư ng ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, b r ng m t c t ngang và các y ut k thu t ghi trên b n v . Riêng t i các nút giao nhau khác c t v i các tuy n ư ng b , ư ng s t, ch gi i ư ng chính th c c a nút s ư c xác nh theo thi t k c ad án xây d ng các nút giao thông này ư c c p thNm quy n phê duy t. 4. Các nút giao thông:
  3. Trên tuy n có 4 nút chính giao c t khác c t v i các tuy n ư ng Nguy n Văn C - Ngô Gia T t i C u Chui, ư ng chính khu trung tâm Xuân Tr ch phía B c sông Ngũ Huy n Khê, ư ng t c u Nh t Tân i qu c l 3 t i khu v c trung tâm Phương Tr ch, ư ng B c Thăng Long - N i Bài t i Kim Chung. Ngoài ra nghiên c u t ch c nút giao khác c t hai u c u ông Trù (t n d ng cao c a c u) và 3 i m giao v i các ư ng chính, ư ng liên khu v c khác. Các i m giao v i ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th t i v trí g n C u Chui (huy n Gia Lâm) và Kim Chung (huy n ông Anh) t ch c là nút giao thông khác c t. Các i m giao c t v i các tuy n ư ng ô th khác t ch c là nút giao thông b ng (cùng c t). i u 2. - Giao Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc t ch c c m m c ch gi i ư ng tuy n ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao cho UBND các huy n Gia Lâm, ông Anh và UBND các xã s t i và t ch c công b công khai các t ch c và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch U ban nhân dân các huy n Gia Lâm, ông Anh ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c ch gi i sau khi nh n bàn giao, qu n lý vi c xây d ng theo quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Xây d ng, Tài chính - V t giá; ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch U ban nhân dân huy n ông Anh, Ch t ch U ban nhân dân các xã có tuy n ư ng i qua, các t ch c và cá nh n có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản