Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT về việc quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 70/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH QUY Đ NH V T CH C, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA HÀNG H I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph hư ng d n th c hi n Lu t Thanh tra; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v t ch c, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra hàng h i. 2. Quy t nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan nt ch c, ho t ng c a Thanh tra hàng h i. 3. Ho t ng c a Thanh tra hàng h i th c hi n theo quy nh c a B Lu t hàng h i và pháp lu t v thanh tra. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 2. V trí, ch c năng c a Thanh tra hàng h i 1. Thanh tra hàng h i thu c h th ng Thanh tra giao thông v n t i là cơ quan c a C c Hàng h i Vi t Nam th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành hàng h i trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a C c Hàng h i Vi t Nam. Thanh tra hàng h i ch u s lãnh o c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và ch u s ch o, hư ng d n v nghi p v thanh tra c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i.
  2. 2. Thanh tra hàng h i có con d u riêng, ư c s d ng con d u c a C c Hàng h i Vi t Nam khi Chánh Thanh tra hàng h i th a l nh C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ký văn b n. 3. Thanh tra hàng h i có tên giao d ch qu c t vi t b ng ti ng Anh là Viet Nam Maritime Inspectorate, vi t t t là VMI. i u 3. T ch c và biên ch 1. Thanh tra hàng h i ư c t t i C c Hàng h i Vi t Nam (sau ây g i là Thanh tra C c) và C ng v hàng h i (sau ây g i là Thanh tra C ng v ). a) Thanh tra C c th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành hàng h i. Thanh tra C c có Chánh Thanh tra hàng h i, Phó Chánh Thanh tra hàng h i và Thanh tra viên. b) Thanh tra C ng v th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành hàng h i. Thanh tra C ng v có Thanh tra viên. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam căn c kh i lư ng công vi c và tình hình th c t c a C ng v hàng h i quy t nh biên ch Thanh tra viên c a Thanh tra C ng v . 2. Biên ch c a Thanh tra C c thu c biên ch hành chính c a C c Hàng h i Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i giao hàng năm. Biên ch th c hi n công tác thanh tra c a Thanh tra C ng v thu c biên ch c a C ng v hàng h i do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh. 3. Chánh Thanh tra hàng h i do C c trư ng C c Hàng h i b nhi m, mi n nhi m sau khi có s th ng nh t c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i b ng văn b n. Phó Chánh Thanh tra hàng h i do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam b nhi m theo ngh c a Chánh Thanh tra hàng h i. Thanh tra viên là công ch c, ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nhi m v và quy n h n c a Thanh tra C c 1. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 2. Thanh tra i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài trong vi c th c hi n pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên v : a) u tư, xây d ng, qu n lý, khai thác c ng bi n, báo hi u hàng h i và lu ng hàng h i; b) An toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng c a tàu bi n khi tàu bi n ho t ng t i vùng nư c c ng bi n, th y n i a và lãnh h i Vi t Nam; c) Ho t ng v n t i bi n và d ch v hàng h i;
  3. d) Ho t ng tìm ki m, c u n n hàng h i; ) Ho t ng tr c v t tài s n chìm m bi n; e) Ho t ng b o m an toàn hàng h i và thông tin hàng h i; g) Ho t ng ăng ký, ăng ki m tàu bi n; h) ào t o, hu n luy n, thi, sát h ch, c p ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên và hoa tiêu hàng h i; i) B trí thuy n b và ho t ng ăng ký thuy n viên; k) Ho t ng c a hoa tiêu hàng h i. 3. Phát hi n, l p biên b n, áp d ng bi n pháp ngăn ch n, quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ki n ngh ho c trình cơ quan có thNm quy n hoàn thi n chính sách, pháp lu t v qu n lý chuyên ngành hàng h i; ki n ngh cơ quan có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n qua ho t ng thanh tra. 5. Giúp C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ph i h p v i Thanh tra chuyên ngành khác thu c B Giao thông v n t i, thanh tra các B , ngành, chính quy n a phương trong quá trình thanh tra có liên quan n hàng h i; v i cơ quan b o v pháp lu t trong vi c phòng ng a, ngăn ch n, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao. 7. T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo, phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thu c ph m vi trách nhi m c a C c Hàng h i Vi t Nam. 8. Qu n lý tài s n, kinh phí ho t ng c a Thanh tra hàng h i theo quy nh. 9. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra C ng v 1. Thanh tra i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài trong vi c th c hi n pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên v : a) u tư, xây d ng, qu n lý, khai thác c ng bi n, báo hi u hàng h i và lu ng hàng h i;
  4. b) An toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng c a tàu bi n khi tàu bi n ho t ng t i vùng nư c c ng bi n, th y n i a và lãnh h i Vi t Nam theo phân c p qu n lý; c) Ho t ng v n t i bi n và d ch v hàng h i; d) Ho t ng b o m an toàn hàng h i và thông tin hàng h i; ) Ho t ng c a hoa tiêu hàng h i. 2. Phát hi n, l p biên b n, áp d ng bi n pháp ngăn ch n, quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ki n ngh ho c trình cơ quan có thNm quy n hoàn thi n chính sách, pháp lu t v qu n lý chuyên ngành hàng h i; ki n ngh cơ quan có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n qua ho t ng thanh tra. 4. Ph i h p v i Thanh tra chuyên ngành khác thu c h th ng Thanh tra giao thông v n t i, thanh tra các B , ngành, chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra có liên quan n hàng h i thu c ph m vi qu n lý; v i cơ quan b o v pháp lu t trong vi c phòng ng a, ngăn ch n, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao. 5. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra hàng h i 1. T ch c qu n lý i u hành ho t ng c a Thanh tra hàng h i th c hi n theo quy nh c a Quy t nh này và các quy nh khác có liên quan. 2. Căn c vào nhi m v c a C c Hàng h i Vi t Nam và chương trình, k ho ch thanh tra c a B Giao thông v n t i ti n hành xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra hàng năm c a C c Hàng h i Vi t Nam trình C c trư ng phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch ó. 3. Trình C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh thanh tra theo thNm quy n. 4. Căn c chương trình, k ho ch thanh tra ã ư c phê duy t, ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra th c hi n quy t nh thanh tra ho c phân công thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra. Quy t nh thanh tra t xu t theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a C c trư ng; ph i h p v i ngư i ng u cơ quan, t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c ó.
  5. 6. Ki n ngh C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ình ch vi c thi hành, s a i, bãi b nh ng quy t nh trái pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a C c trư ng; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p thu n thì báo cáo Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i gi i quy t. 7. Quy t nh ình ch ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t chuyên ngành i v i cơ quan, t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi ó gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân ho c gây tr ng i cho quá trình thanh tra. 8. Ki n ngh v i C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ho c yêu c u t ch c, cá nhân liên quan ưa ra các bi n pháp c n thi t nh m b o m các i u ki n an toàn, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo quy nh. 9. Căn c báo cáo k t qu thanh tra c a oàn thanh tra k t lu n v n i dung thanh tra i v i trư ng h p Chánh Thanh tra hàng h i quy t nh thanh tra. 10. X ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n ho c trình Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 11. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Trách nhi m t ch c th c hi n thanh tra hàng h i c a Giám c C ng v hàng h i 1. Ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam v vi c qu n lý, i u hành ho t ng c a Thanh tra C ng v t i c ng bi n và khu v c qu n lý ư c giao. 2. T ch c th c hi n thanh tra hàng h i t i c ng bi n và khu v c qu n lý theo kho n 8 i u 67, i u 29 B Lu t Hàng h i Vi t Nam và quy nh c th t i i u 5 Quy t nh này. 3. Theo hư ng d n c a Thanh tra C c và tình hình c th t i ơn v , xây d ng k ho ch thanh tra c a C ng v hàng h i Chánh Thanh tra hàng h i t ng h p trình C c trư ng phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch ó. 4. Ra quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra th c hi n quy t nh thanh tra ho c phân công thanh tra viên th c hi n nhi m v thanh tra theo thNm quy n. Khi xét th y c n thi t, ki n ngh Chánh Thanh tra hàng h i trình C c trư ng C c hàng h i Vi t Nam quy t nh thanh tra. 5. Căn c báo cáo k t qu thanh tra c a oàn thanh tra k t lu n v n i dung thanh tra i v i trư ng h p Giám c C ng v quy t nh thanh tra. 6. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 7. Báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi trách nhi m c a Giám c C ng v hàng h i.
  6. 8. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Kinh phí ho t ng c a Thanh tra hàng h i Kinh phí ho t ng c a Thanh tra hàng h i do Ngân sách nhà nư c c p và ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2006 và thay th Quy t nh s 04/2005/Q -BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Thanh tra C c Hàng h i Vi t Nam. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 9; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, Thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); ào ình Bình - Công báo; - Lưu VT, TTr (5).
Đồng bộ tài khoản