Quyết định số 701/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 701/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh để xây dựng Trạm bơm Cầu Móng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 701/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 701/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC NINH ĐỂ XÂY DỰNG TRẠM BƠM CẦU MÓNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29.10.2004 của Chính Phủ; Căn cứ quyết dinh số 476/QĐ-TTg ngày 19.6.2002 và số 1214/QĐ-TTg ngày 07.11.2003 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001 - 2005) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại đơn xin giao đất ngày 31.3.2006, UBND xã Xuân Lai tại văn bản số 02/CV-UB ngày 07.4.2006, UBND huyện Gia Bình tại văn bản số 82/CV-UB ngày 12.4.2006, sở Tài nguyên và môi trường tại tờ trình số 62/TTr-QHKH ngày 16.5.2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 5.203,3 m2 đất, gồm: Đất Nông nghiệp 855m2, đất chuyên dùng 1.753,4 m2, đất ở 2.594,9 m2 tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình để giao cho Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng Trạm bơm Cầu Móng 5.056,3m2; đất thu hồi gọn thửa 147 m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 do sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 05.4.2006 trong hồ sơ đính kèm. Điều 2. Giao sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Gia Bình theo chức năng hướng dẫn Ban quản lý dự án sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình duyệt thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân; thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Gia Bình, UBND xã Xuân Lai; Ban quản lý dự án sở nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản