Quyết định số 702/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 702/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 702/2000/QĐ-BGTVT về việc phân công trách nhiệm trong quản lý các kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 702/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 702/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 702/2000/Q -BGTVT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TRONG QU N LÝ CÁC K T C U H T NG GIAO THÔNG ANG KHAI THÁC B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c c a B GTVT; Căn c Qui ch qu n lý và u tư xây d ng ư c ban hành theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; làm rõ trách nhi m c a các cơ quan ơn v liên quan trong qu n lý các k t c u h t ng giao thông ang khai thác; Theo ngh c a các ông C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT và V trư ng V Pháp ch v n t i - B Giao thông v n t i. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Qui nh v phân công trách nhi m trong qu n lý các k t c u h t ng giao thông ang khai thác". i u 2: Các ông (Bà): Chánh văn phòng B , V trư ng các v thu c B , Thanh tra ngành, C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT, C c trư ng các C c chuyên ngành, T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, Giám c các S GTVT, T ng giám c các T ng công ty 91 và th trư ng các cơ quan, ơn v trong ngành GTVT có trách nhi m thi hành và tri n khai t i các c p dư i Quy t nh này. Ph m Quang Tuy n ( ã ký) QUI NNH V PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TRONG QU N LÝ CÁC K T C U H T NG GIAO THÔNG ANG KHAI THÁC (Ban hành theo Quy t nh s 702/2000/Q -BGTVT ngày 27/3/2000) I.NH NG QUI NNH CHUNG
  2. I-1) Qui nh này xác nh vi c phân công trách nhi m trong qu n lý các k t c u h t ng giao thông ang khai thác, dư i ây vi t t t là công trình khai thác (CTKT) c a các cơ quan ch c năng tr c thu c B , các C c qu n lý chuyên ngành trong duy trì, b o qu n m b o CTKT ư c s d ng bình thư ng, trong tình hu ng hư h ng ho c khi có s c k thu t x y ra v i công trình. Các qui nh chi ti t v b o v công trình giao thông ư ng b , ư ng sông, ư ng s t...v n tuân th theo các Ngh nh c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 2/12/1994 và th c hi n theo úng "Qui ch làm vi c c a Lãnh o B và lãnh o cơ quan qu n lý Nhà nư c tr c thu c B GTVT" ban hành kèm theo Quy t nh s 175/1998/Q -BGTVT ngày 4/2/1998 c a B trư ng B GTVT. I-2) Ph m vi áp d ng. Bao g m t t c các CTKT ư c xây d ng b i v n Ngân sách, k c các công trình BOT ư c Nhà nư c cho phép: ư ng b , c u ư ng b , c u ư ng s t, ư ng s t, c ng, b n phà, kè ch n, ư ng thu (Lu ng l ch, tàu thuy n..), các công trình c nh gi i và b o m hàng h i.. I-3) M t s qui ư c. 3.1.V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , V Tài chính k toán - Dư i ây vi t t t là v KH T, v KHCN và V TCKT. 3.2. C c Giám nh & qu n lý ch t lư ng công trình giao thông - Dư i ây vi t t t là C c G CTGT. 3.3. Các C c: ư ng b Vi t nam ( BVN), ư ng sông Vi t Nam ( SVN), Hàng h i Vi t nam (HHVN), Liên hi p ư ng s t Vi t nam (LH SVN) - Dư i ây vi t là các C c qu n lý chuyên ngành (C c QLCN). 3.4. Các T ng công ty Nhà nu c do Th tư ng Chính ph tr c ti p qu n lý ư c thành l p theo Q s 91/TTg ngày 7/3/1994 c a Th tư ng Chính ph như: T ng công ty Hàng h i.. - Dư i ây vi t t t là TCT91. 3.5. Các S Giao thông công chính, s Giao thông v n t i - Dư i ây vi t t t là S GTVT. 3.6. Các khu qu n lý ư ng b , xí nghi p ư ng s t khu v c, chi c c qu n lý ư ng sông, b o m an toàn hàng h i - Dư i ây vi t t t là ơn v qu n lý cơ s c p I (QLCS c p I). 3.7. Các ơn v qu n lý dư i m t c p c a ơn v QLCS c p I (Như phân khu qu n lý ư ng b , o n qu n lý ư ng sông, B o m an toàn hàng h i khu v c, v.v..) - Dư i ây vi t t t là ơn v qu n lý cơ s c p II (QLCS c p II). II.PHÂN C P QU N LÝ CÁC K T C U H T NG GIAO THÔNG ANG KHAI THÁC II-1) V KH T và V TCKT có trách nhi m:
  3. Hàng năm, trên cơ s t ng h p báo cáo v tình tr ng các CTKT c a các C c QLCN, các S GTVT, các TCT91, tham mưu cho B b trí k ho ch v n h p lý m b o áp ng ư c yêu c u xây d ng và b o v các CTKT có hi u qu . II-2) C c G CTGT có trách nhi m: 2.1. Th ng nh t qu n lý t ng th các CTKT trên cơ s s li u hi n có, qua ki m tra nh kỳ và t xu t, qua báo cáo c a các C c QLCN khuy n ngh nh ng bi n pháp an toàn, kéo dài tu i th công trình. 2.2. ư c B u quy n x lý (Có s ph i h p c a các C c QLCN) các s c công trình vư t quá kh năng, quy n h n c a C c QLCN -Trên cơ s báo cáo và ngh c a C c QLCN - Nh m nhanh chóng kh c ph c h u qu ti p t c duy trì, tăng cư ng ho c thay th m i CTKT b ng nh ng gi i pháp thích h p. II-3) V KHCN có trách nhi m: Tham mưu cho B trư ng ban hành ho c tham mưu B u quy n cho các C c QLCN ban hành các tiêu chuNn k thu t v khai thác, b o dư ng t ng lo i công trình, k t c u cho phù h p v i tiêu chuNn thi t k , khai thác và qu n lý. II-4) Các C c QLCN có trách nhi m : 4.1. Th c hi n Qui ch qu n lý c a B ho c ư c B u quy n ban hành qui ch v qu n lý, b o m an toàn các CTKT c a chuyên ngành mình. 4.2. Có k ho ch ki m tra nh kỳ, ng th i ki m tra thư ng xuyên, t xu t nh ng công trình do chuyên ngành mình qu n lý ( c bi t i v i công trình cũ, y u ã khai thác nhi u năm). 4.3.Vào tháng 10 hàng năm có báo cáo phân lo i CTKT và k ho ch nâng c p s a ch a, g i v B (V KH T và C c G CTGT) trong ó có phân rõ: Lo i t t, trung bình, y u và gi i pháp s a ch a ( i v i lo i c n s a ch a, tăng cư ng) ho c gi i pháp tình hu ng m b o giao thông ( i v i lo i nguy c p c n thay th , xây d ng l i). 4.4. Ch u trách nhi m qu n lý chuyên ngành v ch t lư ng khai thác các CTKT và các s c công trình do chuyên ngành mình qu n lý. Phân c p và qui nh c th trách nhi m, quy n h n c a t ng ơn v , cá nhân c p dư i ang tr c ti p khai thác công trình. 4.5. Ch trì x lý khNn trương, k p th i nh ng s c công trình chuyên ngành qu n lý, báo cáo v B ho c xin ý ki n x lý các s c vư t quá kh năng c a C c QLCN. II-5) Các TCT91 có trách nhi m th c hi n như các m c (II-4) nêu trên i v i các CTKT do mình qu n lý (Tr kho n ban hành qui ch ). II-6) Các S GTVT, các ơn v QLCS c p I có trách nhi m: 6.1. Hư ng d n các ơn v QLCS c p II th c hi n cơ ch v qu n lý, m b o an toàn cho các CTKT do các c p có thNm quy n ban hành.
  4. 6.2. Th c hi n công tác ki m tra nh kỳ, thư ng xuyên, t xu t và tri n khai k ho ch duy trì, m b o an toàn các CTKT theo phân c p, u quy n. 6.3. Ch u trách nhi m tr c ti p trư c C c QLCN, UBND T nh, Thành ph v các trư ng h p nh hư ng n ch t lư ng khai thác, các s c công trình ư c giao qu n lý khai thác. 6.4. Khi có s c CTKT x y ra: 6.4.1. Các S GTVT ch trì x lý nh ng s c công trình do UBND T nh, Thành ph phân c p (ho c các C c QLCN u thác) qu n lý, khai thác. 6.4.2. Các ơn v QLCS c p I ch trì x lý nh ng s c là nh ng CTKT ư c các C c QLCN phân c p, u quy n qu n lý khai thác. II-7) Các ơn v QLCS c p II có trách nhi m: 7.1. Tr c ti p qu n lý, m b o cho các CTKT duy trì ho t ng bình thư ng. Có phương án và s n sàng ng phó m b o giao thông cho nh ng CTKT cũ, y u có d u hi u hư h ng ho c b nguy c p khi thiên tai x y ra. 7.2. B trí và thư ng xuyên ào t o l c lư ng qu n lý, b o dư ng h th ng CTKT, m b o có trình chuyên môn phù h p, hi u bi t rõ tính năng k thu t c a t ng CTKT luôn nh n bi t, phát hi n nh ng v n c n theo dõi, x lý trong quá trình qu n lý khai thác. 7.3. K p th i báo cáo lên c p trên qu n lý tr c ti p v tình tr ng CTKT ang qu n lý. Ch u trách nhi m tr c ti p và trư c h t v các tình tr ng m t an toàn ho c s c c a CTKT ư c phân c p qu n lý. 7.4. Thư ng xuyên ki m tra, phát hi n và x lý k p th i nh ng s vi c, tình hu ng c n gi I quy t trong ph m vi trách nhi m c a mình. nh kỳ báo cáo ph n ánh th c tr ng c a các CTKT ư c phân c p qu n lý và ki n ngh các gi i pháp, k ho ch th c hi n v công tác qu n lý CTKT lên c p trên qu n lý tr c ti p. III. KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M III-1) Khen thư ng. 1.1. Tiêu chuNn ư c khen thư ng: Các cơ quan, ơn v ư c phân c p qu n lý các CTKT và cá nhân th c hi n t t trách nhi m nêu m c II - Qui ch này, thu c ph m vi mình qu n lý và tuỳ theo m c hoàn thành nhi m v s ư c xét khen thư ng. 1.2. M c khen thư ng: Th c hi n theo ch qui nh chung c a Nhà nư c và do B trư ng B GTVT quy t nh c th cho t ng công trình. III-2) X lý vi ph m. Các cơ quan, ơn v ư c phân c p qu n lý các CTKT (Nêu m c I-3 - Qui nh này) và cá nhân n u vi ph m các qui nh v qu n lý CTKT (Nêu ph n II) thu c ph m vi
  5. trách trách nhi m c a mình, tuỳ theo m c s b x ph t hành chính theo các hình th c hi n hành. N u gây h u qu nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a Pháp lu t. Trong quá trình th c hi n Qui nh, n u có nh ng vư ng m c các cơ quan, ơn v k p th i báo cáo B GTVT b ng văn b n (Qua C c Giám nh & QLCL CTGT) xem xét và b sung k p th i.
Đồng bộ tài khoản