Quyết định số 702/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 702/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 702/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 702/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 702/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG KHU CÔNG NGHI P HÒA HI P, T NH PHÚ YÊN. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24/04/1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/07/1996 c a Chính ph và Ngh nh s 92/CP ngày 23/08/1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Phú Yên t i T trình s 54/UB ngày 13/07/1998, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i T trình s 2071-BKH/VPT ngày 31/03/1998, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p Hòa Hi p, t nh Phú Yên. Khu công nghi p Hòa Hi p ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24/04/1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Phú Yên. i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Hòa Hi p, t nh Phú Yên v i các n i dung sau: 1. Tên d án: u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Hòa Hi p, t nh Phú Yên. 2. Ch u tư: Công ty Liên doanh u tư – Xây l p Phú Yên. Có tr s chính t i 31 – 33 Lê L i - th xã Tuy Hòa, t nh Phú Yên. 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i…nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: Xã Hòa Hi p, huy n Tuy Hòa, t nh Phú Yên.
  2. 5. Di n tích t s d ng: T ng di n tích quy ho ch là 101,5 ha, chia ra: - Giai o n I: 30 ha. - Giai o n II: 30 ha. - Giai o n II: 41,5 ha. S ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 68,239 t ng Vi t Nam, trong ó giai o n I là 20 t VN . 7. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Ti n u tư: ư c th c hi n trong 6 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. Chia làm 3 giai o n u tư, m i giai o n 2 năm. 9. Th i gian ho t ng: 50 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. i u 3. Công ty Liên doanh u tư – Xây l p Phú Yên ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành; l p quy ho ch chi ti t khu công nghi p trình B trư ng B Xây d ng phê duy t; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên, các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công ngh , Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng C c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Phú Yên (s thành l p sau), Giám c Công ty Liên doanh u tư – Xây l p Phú Yên, Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản