Quyết định số 702/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 702/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 702/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Cát Lái, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 702/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 702/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG CÁT LÁI, QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 2 t i T trình s 153/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 510/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng Cát Lái, qu n 2 v i các n i dung ch y u như sau: 1. N i dung phương án quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T ng di n tích 668,84 100,00 668,84 100,00 t t nhiên 1 t nông nghi p NNP 324,15 48,46 4,65 0,70 1.1 t s n xu t SXN 288,12 88,88 0,53 11,40 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 271,09 94,09 - -
 2. hàng năm 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA 271,09 100,00 - - 1.1.1.1.1 t chuyên LUC - - - - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng lúa LUK 271,09 100,00 - nư c còn l i 1.1.1.2 t tr ng cây HNC - - - - hàng năm còn l i 1.1.2 t tr ng cây CLN 17,03 5,91 0,53 100,00 lâu năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 36,03 11,12 4,12 88,60 th y s n 2 t phi nông PNN 344,69 51,54 664,19 99,30 nghi p 2.1 t OTC 94,85 27,52 221,21 33,31 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 94,85 100,00 221,21 100,00 2.2 t chuyên CDG 95,79 27,79 295,40 44,48 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,82 0,86 1,64 0,56 quan, công trình SN 2.2.2 t qu c phòng, CQA an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK kinh doanh 2.2.3.1 t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 18,13 18,93 124,39 42,11 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 14,33 79,04 89,86 72,24 2.2.4.2 t th y l i DTL 2,19 12,08 1,60 1,29 2.2.4.3 t chuy n DNT 0,20 1,10 0,70 0,56 d n năng lư ng,
 3. TT 2.2.4.4 t cơ s văn DVH - - 16,98 13,65 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,15 0,83 1,14 0,92 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 1,22 6,73 9,42 7,57 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th DTT - - 4,40 3,54 d c – th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,04 0,22 0,04 0,03 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x RAC - - 0,25 0,20 lý ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 1,28 0,37 1,26 0,19 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 4,41 1,28 - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN 148,36 43,04 144,84 21,81 m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - 1,48 0,22 nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN 319,50 phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 287,59 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 271,09 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC/PNN - nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 16,50 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 31,91 2 t phi nông nghi p không PKT(a)/OTC 0,08
 4. ph i t chuy n sang t 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC - 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC - s nghi p 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC - nông nghi p 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,07 2.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 0,01 2.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th CH TIÊU Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN 319,50 phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 287,59 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 271,09 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC/PNN - nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 16,50 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 31,91 2 t phi nông nghi p không PKT(a)/OTC 0,08 ph i t chuy n sang t 2.1 t chuyên dùng CDG/OTC - 2.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC - s nghi p 2.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 2.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC - nông nghi p 2.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC -
 5. 2.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 2.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,07 2.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 0,01 2.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n 2 l p và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Cát Lái, qu n 2 do y ban nhân dân qu n 2 l p ngày 31 tháng 11 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng Cát Lái, qu n 2 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t CH TIÊU Mã Di n tích (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n 668,84 668,84 668,84 668,84 668,84 tích t t nhiên 1 t nông NNP 222,57 188,38 90,05 24,95 4,65 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 192,51 158,88 76,35 16,53 0,53 nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 183,99 150,48 72,01 14,40 - cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA 183,99 150,48 72,01 14,40 - lúa 1.1.1.1.1 t chuyên LUC - - - - - tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t tr ng LUK 183,99 150,48 72,01 14,40 - lúa nư c còn l i 1.1.1.2 t tr ng HNC - - - - - cây hàng
 6. năm còn l i 1.1.2 t tr ng CLN 8,52 8,40 4,34 2,13 0,53 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 30,06 29,50 13,70 8,42 4,12 tr ng th y s n 2 t phi PNN 446,27 480,46 578,79 643,89 664,19 nông nghi p 2.1 t OTC 158,51 188,65 205,25 212,97 221,21 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 158,51 188,65 205,25 212,97 221,21 th 2.2 t chuyên CDG 137,15 141,20 225,94 283,33 295,40 dùng 2.2.1 t tr s CTS 0,82 0,82 1,64 1,64 1,64 cơ quan, công trình SN 2.2.2 t qu c CQA 89,64 91,89 91,75 91,75 91,75 phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 29,18 29,17 50,71 77,62 77,62 xu t, kinh doanh 2.2.3.1 t khu SKK 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 22,73 22,72 44,26 71,17 71,17 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 17,51 19,32 81,84 112,32 124,39 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 14,33 16,14 65,62 79,39 89,86 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2.2.4.3 t DNT 0,20 0,20 0,40 0,70 0,70 chuy n d n năng lư ng,
 7. TT 2.2.4.4 t cơ s DVH - - 3,62 16,63 16,98 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,15 0,15 1,14 1,14 1,14 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 1,19 1,19 9,42 9,42 9,42 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT - - - 3,15 4,40 th d c – th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, RAC - - - 0,25 0,25 x lý ch t th i 2.3 t tôn TTN 1,28 1,28 1,28 1,27 1,26 giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 4,34 4,34 1,48 0,76 - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 144,99 144,99 144,84 144,84 144,84 su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK - - - 0,72 1,48 nông nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th CH Mã Di n Phân theo t ng năm t TIÊU tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2008 2009 M SD t trong kỳ k ho ch
 8. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 319,50 101,58 34,19 98,33 65,10 20,30 nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN 287,59 95,61 33,63 82,53 59,82 16,00 xu t nông nghi p 1.1.1 t CHN/PNN 271,09 87,10 33,51 78,47 57,61 14,40 tr ng cây hàng năm Trong LUC/PNN - - - - - - ó: t chuyên tr ng lúa nư c 1.1.2 t CLN/PNN 16,50 8,51 0,12 4,06 2,21 1,60 tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 31,91 5,97 0,56 15,80 5,28 4,30 tr ng th y s n 2 t phi PKT(a)/OTC 0,08 0,08 - - - - nông nghi p không ph i t chuy n sang t 2.1 t CDG/OTC - - - - - - chuyên dùng 2.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 2.3 t NTD/OTC 0,07 0,07 - - - - nghĩa
 9. trang, nghĩa a 2.4 t sông SMN/OTC 0,01 0,01 - - - - su i và m t nư c CD 2.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th LO I T Mã Di n Phân theo t ng năm t PH I THU tích c n Năm Năm Năm Năm Năm H I thu h i 2006 2007 2008 2008 2009 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP 319,50 101,58 34,19 98,33 65,10 20,30 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 287,59 95,61 33,63 82,53 59,82 16,00 nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 271,09 87,10 33,51 78,47 57,61 14,40 cây hàng năm 1.1.2 t tr ng CLN 16,50 8,51 0,12 4,06 2,21 1,60 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 31,91 5,97 0,56 15,80 5,28 4,30 tr ng th y s n 2 t phi nông PNN 34,01 4,93 0,62 12,64 7,12 8,70 nghi p 2.1 t OTC 25,85 0,84 0,61 8,60 7,11 8,69 2.1.1 t t i ONT - - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 25,85 0,84 0,61 8,60 7,11 8,69 th
 10. 2.2 t chuyên CDG 1,69 0,65 0,01 1,03 - - dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,04 0,03 - 0,01 - - quan, công trình SN 2.2.2 t qu c CQA 0,14 - - 0,14 - - phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 0,01 - 0,01 - - - kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 1,50 0,62 - 0,88 - - ích công c ng 2.3 t tôn giáo, TTN 0,02 - - - 0,01 0,01 tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 2,93 0,07 - 2,86 - - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 3,52 3,37 - 0,15 - - su i và m t nư c CD C ng 353,51 106,51 34,81 110,97 72,22 29,00 i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 2 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 2 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Cát Lái, qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
 11. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản