Quyết định số 707/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 707/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 707/2003/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2003 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 707/2003/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do - H nh phúc ****** S : 707/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C HÓA CH T, CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N ĐƯ C PHÉP ĐĂNG KÝ Đ S D NG, ĐƯ C PHÉP ĐĂNG KÝ NHƯNG H N CH S D NG, C M S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T T I VI T NAM NĂM 2003. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng; nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 197/1998/QĐ-TTg ngày 10/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao cho B Y t ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v hóa ch t, ch ph m di t công trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Căn c Quy t đ nh s 3486/2001/QĐ-BYT ngày 13/8/2001 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch qu n lý hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; Theo đ ngh c a V trư ng V y t d phòng-B Y t ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n đư c phép đăng ký đ s d ng, đư c phép đăng ký nhưng h n ch s d ng, c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t năm 2003. Đi u 2. Nh ng hóa ch t, ch ph m không thu c quy đ nh t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này, B Y t s xem xét t ng trư ng h p c th đ cho phép đăng ký s d ng, Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành và thay th Quy t đ nh s 1452/2002/QĐ-BYT ngày 25/4/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c hóa ch t,ch ph m di t côn trùng, di t khu n đư c phép đăng ký đ s d ng, c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t t i Vi t Nam năm 2002. Đi u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng và V trư ng các v thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam; C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m; Th trư ng các đơn v tr c thu c B ; Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v có liên quan, t ch c, các nhân trong nư c và nư c ngoài s n xu t, buôn bán và s d ng hóa ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng DANH M C HÓA CH T, CH PH M DI T CÔNG TRÙNG, DI T KHU N ĐƯ C PHÉP ĐĂNG KÝ Đ S D NG, ĐƯ C PHÉP ĐĂNG KÝ NHƯNG H N CH S D NG, C M S D NG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 707/20003/QĐ-BYT ngày 03/3/2003 c a B trư ng B Y t ) B ng 1 : Danh m c hóa ch t, ch ph m di t côn trùng đư c phép đăng ký đ s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t .
  2. S th t Tên hóa ch t Tên thương m i 1 Alpha-cypermethrin (min Fedona 10SC; Alé 10SC; Termosant; Brightan 10SC. 90%) 2 Bayrepel Autan active pumpspray; Autan family cream; Autan active stick; Autan active lotion 3 Belzyl benzoate Belzyl benzoate 10% lotion 4 Beta – cypermethrin (min Miehailing insecticide aerosol 98%) 5 Bifenthrin Talstar 10WP, 10SC, Binet 6 Cyfluthrin (min 93%) Solfac 050EW, 10WP, Baythroid 7 Cypermethrin (min 90%) Visher 24EW, D u tr mu i Vipesco 8 Cyphenothrin Force magic, Mosfly aerosol 0,4, Jumbo Hit 9 d-Alltherin (min 92%) Pynamin Forte; Fumakilla 0,3 coil, Mosfly coil (0,22%, 0,25%, 0,3%) Thaibinh mosquito coil 0,3; Zebra 0,24 coil, Sumi coil 0,2%, Jumbo 1; Hit coil, Raid coil, Nhang mu i Victory, Oky, Atak, Hương tr mu i Vi t Ti n; Victor; Hương mu i Rescue; Raid laminated foil mat; Raid Wide End; Kanamin; Rich alpja 90EC, Hương xua di t mu i Batman; Nhang vòng tr mu i Falcon; Nhang vòng tr mu i Condor; Smash; Raid; Raid Plus; Raid fast kill. 10 Deltamethrin (min 98%) Crackdown 10SC, K-Othrin Moustiquaire 1SC; K-otab 0,4; K-othrin 2.5WP, 50WP, 10ULV; K-obiol 25WP; ph n tr ki n 0,7%, Kill pest 0,2% b t; K-othrin 2.0EW; Deltox; Housetox Killpest; Ph n di t ki n và côn trùng Vipesco. 11 Diazion (min 95%) Diazion D 12 Dimethyl phthalate DMP 13 D-phenothrin (min 92%) Sumithrin 14 D-phenothrin (min 92%) Neo-pynamin forte; Mosfly aerosol 0,4 15 D-trans allethrin (Esbiothrin) Bioallthrin; D-Trans 3. Trad 0,1 Coil; Beskill 0,1 Mosquito (min 95%) Coil; Combat Mat 0,15%, 20mg, 25mg; Jumbo 23mg Mat; Jumbo 0,15 Coil; Gold Fish 0,1 Coil; Mosman 0,1%; Moskill 0,1 Coil, 20 Mat; Shieldtox 0,1 Mosquito Coil; 3- Trad 0,25 Aerosol; Mostec 0,1 coil; Mosman 0,1%. 16 Ethylbuty lacetylamino Insect Repellent 3535 propionate 17 Etofenprox (min 96%) Vectron 10EC, 10EW, 20WP, 20EC, 30EC, 30ULV, 7.5ULV, ETF 1S; Vectron D, 1 Cream, 2 Cream, 3 Cream, 2 Lotin, 3 Lotion; Vitreb 10EW, Vectronet; Killpest. 18 Fipronil (min 97%) Goliath gel; Goliath II 19 Imiprothrin Pralle ®; Jumbo Hit 20 Lambda –cyhalothrin (min Icon 10WP. 2.5CS, 2.5EC 81%) 21 Permethrin (min 92%) Helmerthrin 55EC, Imperator 10ULV, 50PH, 50EC; Map- Permethrin 10EC, 50EC, Peripel 10EC, 55EC; Coopex Dust 0,5D; 3-Trad 0,25 Aerosol; Aqua-Resigen 10,4EX; Rèm Olyset; Viper 50EC; Moskill; ARS Waterbased; King star
  3. 22 Prallethrin (min 90%) Etox, Star mosquito coil 0,08%; Bat aerosol; Jumbo; Jumbo super mat; Jumbo mat; Miehailing black mosquito coil; Mosfly aerosol 0,155; ARS 3. 23 Propoxur (min 95%) Propoxur 30%, Baygon; Blattanex EC; Raid maxx; Housetox. 24 Pyperonyl Butoxide Pybuthrin 25 Rotenon Prentox; Noxfish; Chemfish; Fortenon 26 S-bioallethrin (Esbiol, S-bioallethrin, Esbitol 0,3AE; Jumbo coil; Jumbo 1 Esdapallethrin) (min 95%) aerosol; Jumbo A; Cream aerosol insecticide; Condor aerosol insecticide; Spregal 27 Tetramethrin (min 92%) Neo – pynamin, Mosfly 1.05 aerosol; Phatathrin; Jumbo aerosok; Miehailing insecticide aerosol; Shieldtox; Gallop; Raid X – Tra 5 Hours; WIN. 28 Transluthrin (min 94%) Baygon green aerosol; Baygon green with disinfectant aerosol; Baygon oilspray; Bagon yellow aerosol; Baygon blue aerosol; Nhang tr mu i Baygon; Nhang tr mu i Baygon hương hoa h ng. B ng 2. Danh m c hóa ch t, ch ph m di t côn trùng đư c phép đăng ký nhưng h n ch s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t . S th t Tên hóa ch t Quy đ nh s d ng TM 1 Agnique MMf Không dùng đ di t côn trùng trong nư c ăn u ng và nư c sinh ho t 2 Bromchlophos Ch phun d ng ULV đ di t ru i ngoài nhà 3 Fenitrothion (min 95%) Ch phun d ng ULV đ di t ru i và mu i ngoài nhà 4 Malathion (min95%) Ch phun dư i d ng ULV đ di t mu i s t xu t huy t. 5 Pirimiphos – methyl Ch dùng đ di t b chét và ru i ngoài nhà 6 Pyriproxyfen Không dùng đ di t công trùng trong nư c sinh ho t 7 Temephos (min 88%) Không dùng đ di t công trùng trong nư c sinh ho t 8 Trichlofon (min 97%) Ch phun di t ru i ngoài nhà và m i di t ru i. B ng 3. Danh m c hóa ch t, ch ph m di t côn trùng c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng và yt . S th t Tên hóa ch t Tên thương m i 1 Aldrin Aldrex; Aldrite; Aldripoudre; Aldrosol; Altox; Banglad; Drinox; Farmon aidrin; Hortag aldrin dust, Octalene, Rasayaldrin; Solodrine, Supradin 2 BHC, Lindane Gama-BHC, Gama-CHC, Gamatox, Lindafor; Carba 3 Chlordance Belt; chor kil, Chlortox; Chloroson, Corodane, Fitachloro; Formimata; Formidane; gold crest c-100; Grovex gx 255 chlodane miscible; Kilex; lindane, Kypchlor, Octa-klor, Ortane 50; Sydane granular, Sydane 25, Synklor, Temided; Topiclor 20; Veiciol 1068; 4 DDT Neocid; Pentachlorin; Chlorophenothan 5 Dieldrin Diedrox; Dieldrite, Oclalox 6 Dichlovos DDVP 7 Heptachlor Fennotox, Biarbinex, Cupineida
  4. 8 Hexachlorobenzene Hexachlorobenzene 9 Isobenzan Isobenzan 10 Lead compound Lead compound 11 Mirex Dechlorane 12 Methamidophos Dynamit 50SC, Filitox 70SC, Master 50EC, 70SC; Monitor 50EC, Isometha 50DD, 60DD, Isosuper 70DD; Tamaron 50EC. 13 Methyl Parathion Danacap M 25, M40, Folidol-M50 EC; Isomethyl 50ND; Metaphos 40EC, 50EC; (Methyl Parathion) 20EC, 40EC, 50EC, Milion 50EC, Proteon 50EC, Romethyl 50ND 14 Monocrotophos Apadrin 50SL, Magic 50SL; Navacron 40SCW/DD, 50SCW/DD; Thunder 5,5DD 15 Parathion Ethyl Alkexon, Othopos, Thiophos 16 Phosphamidon Dimecron 50 SCW/DD 17 Strobane Strobane 1,1,1 trichloroethane; Tri-ethane; Methylchloroform; Methyltrichloromethane, Chloroethene; Chlorothane, Aerothene TT; Inhibistol; Chlorten; Solvent 111. 18 Toxaphen Polychlorocamphene; Camphechlor; Camphochlor; Chlorocamphene; Polichlorinated camphenes B ng 4 : Danh m c hóa ch t, ch ph m di t khu n đư c phép đăng ký đ s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t S th t Tên hóa ch t Tên thương m i 1 2-phosphone 1,2,4-butanetricarbonxylic acid Sterilinge 2 Acid citric + Sodium hydroxide Steranios 2% 3 Alcohol lauric ethoxy lated Steranios 2%, Hexanios G+R 4 Alhynamio alkyglycine + Etilic + Isobutilic + Isopropilic Anseptains terminal HPH + N[3-(Dodecylamino) propyl]glycine + Formaldehyde 5 Alkyl (50%C14, 40%C12, 10%C16) dimenthyl benzyl Clorox ammonium chlorides + Dioctyl dimethyl ammonium UMONIUM 38 INSTRUMENT chloride + Octydecyl dimenthyl ammonium chloride 6 Allantoin Manuspray 7 Alpha – terpineol Phystasep, Clincare 8 Ammonium nonyphenyl ether sulfate Dermanios scrub PVD iodine 9 Amoni b c 4 Ampholysine Plus; Bactilysine plus 10 Amonium betain Ampholysine Plus; Saon doux; Savokit 11 Amphostere + Biguanide Novospray 12 Calcium hypoclorite Calcium hypoclorite, Clorua vôi 13 Cetrimde Hibicet, Microshield antiseptic concentrate; Savlon 14 Cetyl alcohol Cal Stat, Prima –Kare lotin, Kindest Karen Kin Cleanser
  5. 15 Chlorhexidine digluconate Chlorisray, Manuspray; Demanios scrub; Demanios scrub chlorhexidine. 16 Chlorhexidine Gluconate Miscroshield (4%, 2%, Handrub); Hibisisol; Hibistat; Hibistane; Hibiscrub 17 Chlorine Nư c Clo 18 Clohydrate biguanide Amphomousse 19 Cloramine B Cloramine B, viên nén Chloramin 25mg 20 Cloramine T Cloramine T 21 Clorua biguanlide Ampholysine plus 22 Clorua didecyl dimenthyl amonium Amphomousse; Ampholysine plus; Bactilysine; Hexanios G+R; Sterilinge 23 Cocamidoproply Betaine Madafoam, Prima – Kare Lotion 24 Creyl Crezyl 25 Dimethicone Copolyol + Methylchloroisothiaxolinone Madafoam + Methyslisothiazolione 26 Dimethicones Anios DJP 27 Didecyl dimenthyl ammoniun chloride Sunfanious, Hexanios G+R, Sterilinge 28 Disodium cocoamphodiacetate + Disodium oleamido Kidnest Kare Kin Cleanser MEA sulfosuccinate 29 Ethanol Ethy alcohol 70-90%, Aseptanios Terminal HPH; Microshield handrub; Chlorispray 30 Ethylene Diamino Tetra Acetic Acid Sunfanios 31 Formaldenhyde Formaldenhyde; Formol; Formalin; Anios DJP 32 Iode C n iot 5%-10%; Microshield (PVP, PVP-S); Betadin; Povidine; Ioprep 34 Isopropanol Isopropyl alcohol 70-90%; Madacide – FD 35 Isothiazonlone + Lauramphocarboxyglycinate sodium Manios ultra doux + Laurylsulfate de sodium + monoethanolamide sunlfosuccinate ricinoleic acid 36 Malic Acid + Sodium Chloride + Sulphamic Acid Virkon 37 Methyl Hydroxybanzoate proxyl Microshield skincare cleanser 38 Monopropyleneglycol + N, N Bis (2-hydroxyethyl) Hexanios G+R dodecanamide + N – lauryl – N, n-dimenthylamide Oxide + Phosphoric Acid + poly (Hexamethylenebiguanide) chlorhydrate + Polyhexanide 39 N, N Bis (3 Aminipropyl) Dodecylamine Sunfanios; Manuspray
  6. 40 N-akyl (60%C14, 30%C16, 5%C12, 5%C16) Madacide-1; Madacide-FD dimenthyl benzyl amonium chloride 41 N-akyl (68%C12, 32%C14) dimenthyl enthylbenzyl Madacide – FD amonium chloride 42 Natri benzoat Microshield skincare cleanser 43 Nonylphenol ethoxylated Chlorispray 44 Phenol Phenol 1% 45 Plyvinylpyrrolidone iodine Dermains scrub PVD iodine 46 Povidone Iodine Microshield PVP-S, Microshield PVP 47 Protease Cidezyme 48 Ortho-phthaladehyde Cidez Opa 49 Sodium C-14-16 Olefin Sulfate Madafoam, Kindest Kare skin Cleanser 50 Sodium Dichloroisocyanaurate Presept 5.5g; 5g; Cle-N-Sept; Aqua-Tab 51 Sodium hypochlorite Nư c Javel; Clorox bleach regular; Clorox bleach lemon fresh; Telex mildew remover 52 Sodium laurylether sulfate + Sodium Di-iso- Deterg’Anios octysulfosuccinate 53 Sodim Perborate + Sodium Dodecyl Benzene Perasafe Sunlphonate + Tetra Acetyl Ethylene Diamine
Đồng bộ tài khoản