Quyết định số 707/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 707/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 707/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 707/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 707/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH T CH C TH C HI N CÔNG Ư C QU C T V TÌM KI M VÀ C U N N HÀNG H I NĂM 1979 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 06/2009/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t K ho ch th c hi n Công ư c qu c t v tìm ki m và c u n n hàng h i năm 1979; Căn c vào n i dung c a Công ư c qu c t v tìm ki m và c u n n hàng h i năm 1979; Theo ngh c a Trư ng Ban Ch o Phòng ch ng l t bão và Tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch c a B Giao thông v n t i t ch c th c hi n Công ư c qu c t v tìm ki m và c u n n hàng h i năm 1979 (Công ư c SAR 79). i u 2. 1. Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v có trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v ư c giao theo K ho ch c a B Giao thông v n t i t i i u 1 c a Quy t nh này b o m ch t lư ng và ti n theo yêu c u. 2. Giao Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o Phòng ch ng l t bão và Tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i làm cơ quan u m i, có trách nhi m xây d ng l trình th c hi n và k ho ch chi ngân sách hàng năm trình Lãnh o B phê duy t; theo dõi, ôn c, t ng h p tình hình tri n khai th c hi n Công ư c SAR 79, hàng tháng báo cáo B trư ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Trư ng Ban Ch o Phòng ch ng l t bão và Tìm ki m c u n n B Giao thông v n t i, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c: Hàng h i Vi t Nam, Hàng không Vi t Nam, ư ng thu n i a Vi t Nam, ăng ki m Vi t Nam, Y t giao thông v n t i, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; H Nghĩa Dũng - Các B : Qu c phòng, Tài chính, Ngo i giao, Tư pháp; - U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n; - Ban Ch o Phòng ch ng l t bão TW;
  2. - Các Th trư ng ; - Website GTVT, báo GTVT; - Lưu: VT, VP PCLB&TKCN (10). K HO CH C A B GIAO THÔNG V N T I T CH C TH C HI N CÔNG Ư C SAR 79 THEO QUY T NNH S 06/2009/Q -TTg NGÀY 15/01/2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 707 /Q -BGTVT ngày 25/ 03/2009 c a B GTVT) Cơ quan ch trì Cơ quan ch trì th c hi n Th i gian STT Tên án, d án Ghi chú tham mưu - Cơ quan ph i h p th c hi n trình Rà soát s a i, b V Pháp V Pháp ch 2009 Chú ý n vi c áp ng các sung, hu b ho c ban ch tiêu chuNn t i thi u và hư ng hành m i các văn b n C c Hàng h i VN d n c a T ch c Hàng h i quy ph m pháp lu t có qu c t - IMO và T ch c liên quan, b o m phù Hàng không qu c t - ICAO. C c ăng ki m VN h p v i quy nh c a 1 Công ư c SAR 79. Các C c Ch trì th c hi n C c Hàng không VN vi c rà soát, ki n ngh s a i, b sung, hu b hay ban V An toàn giao thông hành các văn b n liên quan n lĩnh v c C c qu n lý. V H p tác qu c t Nghiên c u, àm phán V H p tác C c Hàng h i VN 2009- V H p tác qu c t ch trì v i các nư c liên quan qu c t 2010 tham mưu cho Lãnh o B xác nh ranh gi i V H p tác qu c t ph i h p các B , ngành Vùng trách nhi m tìm liên quan thành l p T công ki m và c u n n trên tác nghiên c u, xu t àm V An toàn giao thông bi n c a Vi t Nam. phán Vùng trách nhi m TKCN. V Pháp ch 2 C c Hàng h i VN xây d ng C c Hàng không VN k ho ch, phương án, n i dung tri n khai, d th o các văn b n liên quan, chuNn b cho vi c tham gia h i ngh , l p d toán chi phí ho t ng c a t công tác, chi oàn ra, oàn vào. Ph bi n ki n th c, V An toàn V An toàn giao thông Thư ng V An toàn giao thông xây hư ng d n và ki m tra, giao thông xuyên d ng k ho ch, n i dung thanh tra vi c th c hi n Văn phòng Ban Ch o hàng năm ki m tra, thanh tra vi c th c quy nh v b o m an hi n quy nh v b o m an toàn, tìm ki m và c u toàn hàng h i, tìm ki m c u PCLB&TKCN n n trên bi n theo quy n n trên bi n, lâp d toán chi 3 nh Công ư c SAR 79 phí ho t ng hàng năm. cho t ch c, cá nhân V Pháp ch ho t ng trên bi n. Văn phòng Ban Ch o ph i C c Hàng h i VN h p V An toàn giao thông liên h , th a thu n v i các cơ C c ăng ki m VN quan thông tin i chúng
  3. tuyên truy n nâng cao nh n C c Hàng không VN th c trong vi c th c hi n quy nh c a lu t pháp Vi t nam C c Y t GTVT v b o m an toàn, tìm ki m và c u n n trên bi n theo Công ư c SAR 79. Nghiên c u các mô hình V T ch c C c Hàng h i VN 2009- m b o k p th i cung c p cung c p các d ch v cán b 2010 các d ch v c u h , h tr c u h , h tr cho V T ch c cán b c n thi t cho ngư i, tàu ngư i, tàu thuy n b n n thuy n b n n ho c có th ho c có nguy cơ b n n g p n n trên bi n khi nh n C c Hàng không VN trên bi n theo yêu c u ư c thông tin báo n n theo 4 Công ư c SAR 79 (g m Công ư c SAR 79. c d ch v tr giúp, c p C c Y t GTVT c u y t ). V V nt i V An toàn giao thông Nghiên c u mô hình V T ch c V An toàn giao thông 2009- m b o k t h p hài hoà Trung tâm ph i h p Tìm cán b 2010 ho t ng tìm ki m, c u n n ki m C u n n a ngành V T ch c cán b b ng ư ng không và ư ng 5 (Hàng không và Hàng bi n theo quy nh t i M c h i) áp ng yêu c u 2.1.8 và M c 2.4 c a Ph l c C c Hàng h i VN Công ư c SAR 79. Công ư c. C c Hàng không VN Tăng cư ng năng l c V T ch c C c Hàng h i VN Thư ng Th c hi n các quy nh v cho i ngũ cán b qu n cán b xuyên ào t o, hu n luy n, b i lý, i u hành ho t ng V An toàn giao thông hàng năm dư ng, c p nh t ki n th c tìm ki m, c u n n và theo Công ư c SAR 79. 6 cán b , nhân viên các ơn v tìm ki m, c u C c Hàng h i VN xây d ng n n trên bi n. kinh phí chi ho t ng hàng năm Tăng cư ng nâng cao V H p tác V H p tác qu c t Thư ng C c Hàng h i VN xây d ng trình ti ng Anh cho qu c t xuyên k ho ch n i dung ào t o và cán b cơ quan qu n lý, C c Hàng h i VN hàng năm kinh phí hàng năm, b o m 7 i u hành và các ơn v các Trung tâm ph i h p tìm tham gia ph i h p tìm ki m c u n n ư c nh biên C c Hàng không VN ki m, c u n n qu c t . nh ng ngư i có kh năng làm vi c b ng ti ng Anh. Nghiên c u, xây d ng V An toàn C c Hàng h i VN Th c hi n theo các hư ng S tay tìm ki m và c u giao thông d n c a S tay tìm ki m và 8 n n trên bi n (Hàng C c Hàng không VN 2009- c u n n theo Ngh quy t 4 không và Hàng h i). 2010 c a IMO. V ATGT l p d toán kinh phí. H p tác qu c t v i T V H p tác C c Hàng h i VN Thư ng Tranh th s h tr , giúp ch c IMO, các T ch c qu c t xuyên c a qu c t nh m h tr qu c t khác và các C c Hàng không VN hàng năm nâng cao năng l c, hi u qu thành viên Công ư c c a ho t ng tìm ki m, c u 9 SAR 79 trong trao i n n t i Vi t Nam. C c Hàng thông tin, kinh nghi m, h i VN xây d ng kinh phí h tr k thu t, ào t o chi ho t ng hàng năm. t p hu n, u tư.
Đồng bộ tài khoản