Quyết định số 707/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 707/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Dung Quất đến năm 2010 (thuộc nhóm cảng biển Trung Trung Bộ) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 707/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 707/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T C NG BI N DUNG QU T N NĂM 2010 (THU C NHÓM C NG BI N TRUNG TRUNG B ) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 202/1999/Q -TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (t trình s 2704/GTVT-KH T ngày 30 tháng 7 năm 2002), y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi (công văn s 987/UB ngày 08 tháng 7 năm 2002) và Ban Qu n lý Khu công nghi p Dung Qu t (công văn s 616/BQL ngày 08 tháng 7 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch chi ti t c ng bi n Dung Qu t n năm 2010 (thu c nhóm c ng bi n Trung Trung B ) v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. Ph m vi quy ho ch và vùng h p d n : Ph m vi quy ho ch c ng bi n Dung Qu t : - Phía B c giáp v nh Dung Qu t; - Phía ông và ông B c giáp núi Nam Trâm và Mũi Văn Ca; - Phía Tây và Tây B c giáp sông Trà B ng; - Phía Nam giáp Khu công nghi p Dung Qu t. Vùng h p d n c a c ng Dung Qu t ch y u là Nhà máy l c d u s 1 và Khu công nghi p Dung Qu t, ngoài ra có th thu hút hàng hóa t vùng ông B c Vương qu c Thái Lan và phía Nam nư c C ng hòa Dân ch nhân dân Lào. 2. M c tiêu c th : C ng bi n Dung Qu t b o m kh i lư ng hàng hóa d ki n thông qua trong các năm như sau (s li u d báo) :
  2. + n năm 2005 là 12,9 tri u t n/năm. + T sau năm 2005 n năm 2010 t kho ng t 13 tri u t n/năm n 28 tri u t n/năm. + nh hư ng t sau năm 2010 n năm 2020 t kho ng 28 - 29 tri u t n/năm. 3. Quy ho ch chi ti t c ng bi n Dung Qu t n năm 2010 : Căn c vào d báo kh i lư ng hàng hóa thông qua c ng bi n Dung Qu t vào kho ng t 13,5 tri u t n (d báo th p) n 28,2 tri u t n (d báo cao), d ki n quy mô và quy ho ch m t b ng các khu c ng trong c ng bi n Dung Qu t như sau : a) Khu c ng D u khí : phía B c v nh Dung Qu t. T i khu c ng d u khí này, ngoài vi c xây d ng hoàn ch nh theo Quy t nh s 374/Q -TTg ngày 03 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph , có th xây d ng thêm 2 b n d phòng cho tàu d u (g n b n s 1). Trong giai o n n năm 2005 : xây d ng ê ch n sóng phía B c dài 1.550 m và xây 06 b n cho tàu ch d u s n phNm b o m lư ng hàng hóa thông qua là 6,1 tri u t n d u s n phNm/năm và xây d ng 01 b n phao nh p d u thô cho tàu d u có tr ng t i t 80.000 DWT n 110.000 DWT t i v nh Vi t Thanh. b) Khu c ng t ng h p ư c chia thành hai phân khu c ng : + Phân khu c ng t ng h p 1 : v trí ngay sau khu c ng d u khí, có 1.000 m ư ng b , chia thành 4 lô cho các tàu có tr ng t i t 5.000 t n n 50.000 t n. Trong giai o n n năm 2005 : xây d ng 01 b n t ng h p b o m lư ng hàng hóa thông qua là 300.000 t n/năm. + Phân khu c ng t ng h p 2 : n m phía Nam v nh Dung Qu t, bên t sông p (khu này s ư c phát tri n sau năm 2010 khi có nhu c u). c) Khu c ng chuyên d ng : n m li n k phân khu c ng t ng h p 2. Khu này ư c hình thành tùy thu c nhu c u c a các doanh nghi p (công nghi p thép, công nghi p tàu th y). Trong giai o n n năm 2005 : dành cho xây d ng nhà máy liên h p công nghi p tàu th y và xây d ng ê ch n cát phía Tây dài 1.750 m (riêng 500 m sâu - 9,5 m s ư c xây d ng vào giai o n sau năm 2005). M t ê ch n sóng dài 1.100 m t i khu v c này s ư c xây d ng sau năm 2010. Ngoài các khu trên, trong giai o n n năm 2005 có quy ho ch m t khu c ng ph c v thi công xây d ng Khu công nghi p Dung Qu t : xây d ng 01 b n cho tàu ch v t li u thi công khu công nghi p, b o m lư ng hàng thông qua kho ng 1,5 tri u t n/năm. Thuy t minh và các b n v quy ho ch chi ti t ư c nêu trong t trình c a B Giao thông v n t i s 2704/GTVT-KH T ngày 30 tháng 7 năm 2002. 4. nh hư ng quy ho ch c ng bi n Dung Qu t sau năm 2010. C ng bi n Dung Qu t n m trong c m c ng bi n Kỳ Hà - Dung Qu t ư c phát tri n t vũng An Hòa c a sông Kỳ Hà n Mũi Văn Ca v nh Vi t Thanh, phía ông v nh
  3. Dung Qu t v i chi u dài kho ng 28 km b n cho tàu l n, lư ng hàng hóa thông qua kho ng 200 tri u t n/năm. i u 2. Qu n lý quy ho ch c ng bi n Dung Qu t : 1. B Giao thông v n t i là cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành thông qua C c Hàng h i Vi t Nam, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và Ban Qu n lý Khu công nghi p Dung Qu t ch u trách nhi m qu n lý vi c u tư xây d ng c ng bi n theo úng quy ho ch ư c phê duy t. 2. B Giao thông v n t i quy t nh nh ng i u ch nh c th trong quy ho ch nhưng không trái v i quy mô, ch c năng ã ư c duy t. Trư ng h p c n b sung, i u ch nh quy ho ch, C c Hàng h i Vi t Nam nghiên c u báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi qu n lý ch t ch qu t c a c ng bi n Dung Qu t theo quy nh c a pháp lu t, áp ng yêu c u xây d ng phát tri n c ng theo úng quy ho ch. 4. B Giao thông v n t i ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và các B , ngành liên quan t ch c xây d ng m ng lư i giao thông t i c ng g m : ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, lu ng t u bi n, nh m khai thác ng b c ng bi n và nâng cao kh năng thông qua c a c ng. i u 3. Tri n khai th c hi n quy ho ch 1. Căn c vào quy ho ch chi ti t c ng bi n Dung Qu t ã phê duy t, B Giao thông v n t i (C c Hàng h i Vi t Nam) ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và Ban Qu n lý Khu công nghi p Dung Qu t xây d ng k ho ch u tư phát tri n h th ng c ng và cơ s h t ng c ng bi n Dung Qu t cho t ng th i kỳ, phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. 2. Ngu n v n u tư. Huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c : v n ngân sách nhà nư c, v n vay t ngu n vi n tr phát tri n c a nư c ngoài (v n ODA), v n u tư theo các hình th c liên doanh, h p ng xây d ng - v n hành - chuy n giao (BOT) và các ngu n v n khác. 3. Trình t u tư xây d ng c ng ư c th c hi n theo các quy nh t i Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 13/CP ngày 25 tháng 02 năm 1994 c a Chính ph , Ngh nh s 24/2001/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph và Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký.
  4. i u 5. B trư ng B Giao thông v n t i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý Khu công nghi p Dung Qu t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - UBND t nh Qu ng Ngãi, - UBND t nh Qu ng Nam, - Ban Qu n lý KCN Dung Qu t, - C c Hàng h i Vi t Nam, Nguy n T n Dũng - Các T ng công ty 91, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : QHQT, KTTH, DK, NC, NN, P1, P2, TH, TTTT và BC, - Lưu : CN (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản