Quyết định Số: 707/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 707/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 707/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THÔI GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 707/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 707/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THÔI GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 7746-CVNS/BTCTW, ngày 11 tháng 5 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1425/TTr-BNV, ngày 17 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ông Nguyễn Xuân Cường thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị phân công. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Xuân Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: HC, KTN, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản