Quyết định số 708/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 708/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 708/QĐ-BBCVT về việc chỉ định Phòng Đo kiểm do Bộ Bưu chinh viễn Thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 708/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 708/QĐ-BBCVT Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm: TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG CTEST Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này. Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 8 năm 2010 Nơi nhận: K/T. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký)
  2. -Phòng đo kiểm được chỉ định; -Cục QLCL BCVT&CNTT; Nguyễn Minh Hồng -Các doanh nghiệp viễn thông; -Bộ trưởng (để b/c); -Lưu VT, KHCN PHỤ LỤC (Kèm theo quyết định số 708 /QĐ-BBCVT ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông) Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Trung tâm Đo kiểm Viễn thông CTEST Thuộc: Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN) Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103000678 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/06/2007. Địa chỉ: Ngõ 158/2 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội DANH MỤC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH Công trình kỹ thuật TT Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật chuyên ngành viễn thông 1. Trạm truyền dẫn phát sóng TCN 68-141:1999(*) vô tuyến điện (phát thanh,
  3. Công trình kỹ thuật TT Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật chuyên ngành viễn thông truyền hình) TCN 68-135:2001 2. Trạm truyền dẫn vi ba TCN 68-141:1999(*) đường dài trong nước TCN 68-135:2001 3. Trạm mặt đất thông tin vệ TCN 68-141:1999(*) tinh loại D,E và F TCN 68-135:2001 4. Trạm gốc điện thoại di động TCN 68-141:1999(*) mặt đất công cộng (BTS). TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.
Đồng bộ tài khoản