Quyết định số 71/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 71/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2001/QĐ-BNN về việc ban hành một số định mức tạm thời hỗ trợ vật tư kỹ thuật trong chương trình khuyến nông – khuyến lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2001/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 71/2001/QĐ-BNN Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2001 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH M T S Đ NH M C T M TH I H TR V T TƯ K THU T TRONG CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG – KHUY N LÂM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/ 11 / 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát Tri n Nông Thôn ; Că c Ngh đ nh s 13/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph và Thông tư 02/LB-TT ngày 2/8/1993 c a liên B Nông nghi p và PTNT, Lâm nghi p, Thu s n, Tài chính, Ban T ch c cán b Chính ph v công tác khuy n nông; Xét đ ngh c a C c trư ng C c khuy n nông và Khuy n lâm, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này b n đ nh m c t m th i h tr v t tư k thu t cho mô hình khuy n nông-khuy n lâm. Các đ nh m c không đ c p trong quy t đ nh này s v n đư c th c hi n theo các quy t đ nh trư c đây. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký, các ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Khuy n nông – khuy n lâm và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG NGÔ TH DÂN DANH M C Đ NH M C KHUY N NÔNG M I BAN HÀNH (kèm theo quy t đ nh s 71/2001/qđ-bnn ngày 29 tháng 6 năm 2001) TT Các Đ nh M c 1 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông s n xu t h t gi ng lúa lai F1 (mi n núi và đ ng b ng) Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông môhình s d ng phân bón chuyên d ng cho chè (mi n núi) 2 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông mô hình s n xu t rau s ch (ngô rau) Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông phát tri n mì m ch trên đ t b hoá 3 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông s n xu t hoa cúc 4 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông vư n ươm hoa 5 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông thâm canh lúa c n 6 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông phân bón thâm canh lúa c n 7 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông s d ng ong m t đ phòng tr sâu đ c thân ngô. 8 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông phòng tr sâu b nh héo xanh vi khu n trên cà chua. 9 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông hoa lay ơn ch t lư ng cao
 2. Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông hoa h ng ch t lư ng cao 10 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông nhân gi ng khoai tây Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông nhân gi ng đ u xanh 11 Đ nh m c h tr chương trình khuy n nông s n xu t n m rơm 12 Đ nh m c h tr v t tư k thu t phòng tr sâu b nh h i h tiêu 13 Đ nh m c h tr v t tư k thu t tr ng và thâm canh gi ng thu c lá m i 14 Đ nh m c h tr v t tư k thu t thâm canh vư n tr ng xen cây ăn qu 15 Đ nh m c h tr v t tư k thu t tr ng và thâm canh chè cành gi ng m i đ c s n 16 Đ nh m c h tr v t tư k thu t tr ng th nghi m gi ng lê ch u nhi t Trung Qu c 17 Đ nh m c h tr v t tư k thu t vư n nhân ch i ghép cà phê gi ng m i 18 Đ nh m c h tr v t tư k thu t mô hình bao gói qu cam, bư i, xoài 19 Đ nh m c h tr v t tư k thu t mô hình phòng tr b h i d a 20 21 22 23 Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG s n xu t h t gi ng lúa lai F1 (1 ha mi n Núi) 1. V t tư V t tư Đang s Yêu c u M c h tr Thành ti n d ng yêu c u chương trình Gi ng 100 kg M : 50 kg M : 50 kg M : 50 kg x 40000 đ/kg = 2.000.000 đ B : 10 kg B : 10 kg B : 10 kg x 10000 đ/kg = 100.000 đ T ng : = 2.100.000 đ 250.000 đ H tr : = 1.850.000 đ Urê 190 kg 300 kg 110 kg 110 kg x 2300 đ/kg = 253.000 đ Lân 277 kg 567 kg 290 kg 290 kg x 1000 đ/kg = Kali 85 kg 195 kg 110 kg 290.000 đ Thu c BVTV 1,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 110 kg x 2300 đ/kg = Thu c đ c hi u b c lá 1,5 kg 3,0 kg 1,5 kg 253.000 đ GA3 0 400 g 160 kg 1,0 kg x 100000 đ/kg = 100.000 đ Nilông + tre che m 0 165 kg 66 kg 1,5 kg x 110000 đ/kg = 165.000 đ 160 g x 6500 đ/g = 1,040.000 đ 66 kg x 15000 đ/kg =
 3. 990.000 đ T ng c ng 4.941.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 1.032.600 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 5.973.600 đ. Trong đó: + V t tư: 4.941.000 đ. + Tri n khai: 1.032.600 đ. Kinh phí tri n khai 1- Chi các h i ngh : a) T p hu n: 2 l n - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ x 2 l n = 300.000 đ - Tài li u: 10 b x 400 đ/b x 2 l n = 8.000 đ - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: 2 l n = 36.000 đ b) H i ngh đ u b : - Ti n xe: 160 km x 3000đ/km x 2 /20 ha = 48.000 đ - Ti n ăn: 7 ngư i x 15.000 đ = 105.000 đ - Chè nư c: 7 ngư i x 500 đ = 3.500 đ - Tài li u h i ngh : 7 b x 300 đ = 2.100 đ c) T ng k t: - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ ( s ti n h i ngh : = 662.600 đ 2- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ x 5 tháng/ 5ha = 200.000 đ 3- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 170.000 đ ( s ti n tri n khai cho 1 ha: = 1.032.600 đ. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG s n xu t h t gi ng lúa lai F1 (1 ha đ ng b ng)
 4. 1. V t tư V t tư Đang s Yêu c u M c h tr Thành ti n d ng yêu c u chương trình Gi ng 100 kg M : 50 kg M : 50 kg M : 50 kg x 40000 đ/kg = 2.000.000 đ B : 10 kg B : 10 kg B : 10 kg x 10000 đ/kg = 100.000 đ T ng : = 2.100.000 đ 250.000 đ H tr : = 1.850.000 đ Urê 190 kg 300 kg 110 kg 110 kg x 2.300 đ/kg = 253.000 đ Lân 277 kg 567 kg 290 kg 290 kg x 1000 đ/kg = Kali 85 kg 195 kg 110 kg 290.000 đ Thu c BVTV 1,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 110 kg x 2300 đ/kg = Thu c đ c hi u b c lá 1,5 kg 3,0 kg 1,5 kg 253.000 đ GA3 0 400 g 80 kg 1,0 kg x 100000 đ/kg = 100.000 đ Nilông + tre che m 0 165 kg 35 kg 1,5 kg x 110000 đ/kg = 165.000 đ 80 g x 6500 đ/g = 520.000 đ 35 kg x 15000 đ/kg = 525.000 đ T ng c ng 3.956.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 1.032.600 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 4.988.600 đ. Trong đó: + V t tư: 3.956.000 đ. + Tri n khai: 1.032.600 đ. Kinh phí tri n khai 1- Chi các h i ngh : a) T p hu n: 2 l n - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ x 2 l n = 300.000 đ - Tài li u: 10 b x 400 đ/b x 2 l n = 8.000 đ - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: 2 l n = 36.000 đ
 5. b) H i ngh đ u b : - Ti n xe: 160 km x 3000đ/km x 2 /20 ha = 48.000 đ - Ti n ăn: 7 ngư i x 15.000 đ = 105.000 đ - Chè nư c: 7 ngư i x 500 đ = 3.500 đ - Tài li u h i ngh : 7 b x 300 đ = 2.100 đ c) T ng k t: - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ ( s ti n h i ngh : = 662.600 đ 2- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ x 5 tháng/ 5ha = 200.000 đ 3- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 170.000 đ s ti n tri n khai cho 1 ha: = 1.032.600 đ. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG mô hình s d ng phân bón chuyên d ng cho chè (cho 1 ha mi n Núi) 1. V t tư: V t tư Đang s d ng Yêu c u M c h tr Thành ti n yêu c u chương trình NPK (16-8-4) 0 1.400 kg 560 kg 560 kg x 1.800 đ/kg = 1.008.000 đ T ng c ng = 1.008.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 595.600 đ. T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 1.603.600 đ. Trong đó: + V t tư: 1.008.000 đ.
 6. + Tri n khai: 595.600 đ. Kinh phí tri n khai: 1- T p hu n k thu t: - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Tài li u: 10 b x 400 đ/b = 4.000 đ. - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: = 6.000 đ. 2- H i ngh đ u b : - Ti n ăn: 7 ngư i x 15.000 đ = 105.000 đ. - Ti n xe: 160 km x 3.000 đ/km x 2 l n: 20 ha = 48.000 đ. - Chè nư c: 7 ngư i x 500 đ = 3.500 đ. - Tài li u h i ngh : 7 b x 300 đ = 2.100 đ. 3- H i ngh t ng k t: - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. ( s ti n h i ngh : = 478.600 đ. 4- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ/tháng x 7 tháng: 20 ha = 70.000 đ. 5- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 47.000 đ. s ti n h tr cho tri n khai 1 ha: = 595.600 đ Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG mô hình s n xu t rau s ch (cho 1 ha) A. Ngô rau: 1. V t tư
 7. V t tư Đang s d ng Yêu c u M c h tr Thành ti n yêu c u chương trình Gi ng 60 kg 24 kg 24 kg x 16.000 đ/kg = 384.000 đ Urê 300 kg 60 kg 60 kg x 2300 đ/kg = Lân 500 kg 100 kg 138.000 đ Kali 100 kg 20 kg 100 kg x 1000 đ/kg = 100.000 đ 20 kg x 2300 đ/kg = 46.000 đ T ng c ng = 668.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 678.600 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 1.346.600 đ. Trong đó: + V t tư: 668.000 đ. + Tri n khai: 678.600 đ. Kinh phí tri n khai: 1- T p hu n k thu t: - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Tài li u: 10 b x 400 đ/b = 4.000 đ. - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: = 6.000 đ. 2- H i ngh đ u b : - Ti n ăn: 7 ngư i x 15.000 đ = 105.000 đ. - Ti n xe: 160 km x 3.000 đ/km x 2 l n: 5 ha = 48.000 đ. - Chè nư c: 7 ngư i x 500 đ = 3.500 đ. - Tài li u h i ngh : 7 b x 300 đ = 2.100 đ. 3- H i ngh t ng k t: - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. ( s ti n h i ngh : = 478.600 đ.
 8. 4- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ/tháng x 4 tháng/ 5 ha = 160.000 đ. 5- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 40.000 đ. s ti n h tr cho tri n khai 1 ha: = 678.600 đ.
 9. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG phát tri n mì m ch trên đ t b hoá (cho 1 ha) 1. V t tư V t tư Đang s d ng Yêu c u M c h tr Thành ti n yêu c u chương trình Gi ng 100 kg 60 kg 60 kg x 10000 đ/kg = 600.000 đ Urê 200 kg 80 kg 80 kg x 2300 đ/kg = Lân 300 kg 120 kg 184.000 đ Kali 100 kg 40 kg 120 kg x 1000 đ/kg = Thu c BVTV 50000 đ 20000 đ 120.000 đ 40 kg x 2300 đ/kg = 92.000 đ = 20.000 đ T ng c ng = 1.016.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 573.600 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 1.589.600 đ. Trong đó: + V t tư: 1.016.000 đ. + Tri n khai: 573.600 đ. Kinh phí tri n khai: 1- T p hu n k thu t: - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Tài li u: 10 b x 400 đ/b = 4.000 đ. - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: = 6.000 đ. 2- H i ngh đ u b : - Ti n ăn: 7 ngư i x 15.000 đ = 105.000 đ. - Ti n xe: 160 km x 3.000 đ/km x 2 l n: 20 ha = 48.000 đ. - Chè nư c: 7 ngư i x 500 đ = 3.500 đ. - Tài li u h i ngh : 7 b x 300 đ = 2.100 đ.
 10. 3- H i ngh t ng k t: - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. ( s ti n h i ngh : = 478.600 đ. 4- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ/tháng x 5 tháng: 20 ha = 50.000 đ. 5- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 45.00 đ. s ti n h tr cho tri n khai 1 ha: = 573.600 đ
 11. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG s n xu t hoa cúc (cho 1 ha) 1. V t tư V t tư Đang s d ng Yêu c u M c h tr Thành ti n yêu c u chương trình Gi ng 350.000 cây 140.000 cây 140.000 cây x 200 đ = 28.000.000 đ C cc m 350.000 chi c 70.000 chi c 70.000 chi c x 50 đ = 3.500.000 Urê 130 kg 26 kg đ Lân 200 kg 40 kg 26 kg x 2.300 đ = 59.800 đ Kali 200 kg 40 kg 40kg x 1.000 đ = 40.000 đ Phân vi sinh 1.400 kg 280 kg 40 kg x 2.300 đ = 92.000 đ Thu c BVTV 280 kg x 1.000 đ = 280.000 đ 300.000 đ T ng c ng = 32.311.800 đ 2. Kinh phí tri n khai: 5.025.000 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 37.336.800 đ. Trong đó: + V t tư: 32.311.800 đ. + Tri n khai: 5.025.000 đ. - Kinh phí tri n khai: (hoa cúc) 1- H i ngh t p hu n k thu t: - Ti n ăn: 50 ngư i x 15.000 đ x 2 l n = 1.500.000 đ - Tài li u: 50 b x 2.000 đ/b x 2 l n = 200.000 đ - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: = 180.000 đ - Ti n nư c u ng: 50 h x 500 đ x 2 l n = 50.000 đ 2- H i ngh đ u b - Ti n ăn: 50 ngư i x 15.000 đ = 750.000 đ - Ti n xe: 160 km x 3.000 đ/km x 2 l n: = 960.000 đ - Chè nư c: 50 ngư i x 500 đ = 25.000 đ - Tài li u h i ngh : 50 b x 2.000 đ/b = 100.000 đ 3- H i ngh t ng k t: - Ăn: 50 ngư i x 15.000 đ = 750.000 đ - Nư c u ng: 50 ngư i x 500 đ = 25.000 đ - Tài li u: 50 ngư i x 500 đ = 25.000 đ
 12. s ti n h i ngh : = 4.565.000 đ 4- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ/tháng x 9 tháng: 5 ha = 360.000 đ 5- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 100.000 đ s ti n tri n khai cho 1 ha: = 5.025.000 đ
 13. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG vư n ươm hoa (cho 1 ha) 1. V t tư V t tư Đang s d ng Yêu c u M c h tr Thành ti n yêu c u chương trình Gi ng 300.000 cây 120.000 cây 120.000 cây x 500 đ = 60.000.000 đ Urê 300 kg 120 kg 120 kg x 2.300 đ = 276.000 đ Lân 400 kg 160 kg 160 kg x 1.000 đ = 160.000 đ Kali 200 kg 80 kg 80 kg x 2.300 đ = 184.000 đ Phân vi sinh 1.400 kg 280 kg 280 kg x 1.000 đ = 280.000 đ Thu c BVTV 300.000 đ T ng c ng = 61.200.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 3.590.000 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 64.790.000 đ. Trong đó: + V t tư: 61.200.000 đ. + Tri n khai: 3.590.000 đ. - Kinh phí tri n khai: (vư n ươm cây gi ng) 1- H i ngh t p hu n k thu t: - Ti n ăn: 30 ngư i x 15.000 đ x 2 l n = 900.000 đ - Tài li u: 30 b x 2.000 đ/b x 2 l n = 120.000 đ - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: = 180.000 đ - Ti n nư c u ng: 30 h x 500 đ x 2 l n = 30.000 đ 2- H i ngh đ u b - Ti n ăn: 30 ngư i x 15.000 đ = 450.000 đ - Ti n xe: 160 km x 3.000 đ/km x 2 l n: = 960.000 đ - Chè nư c: 30 ngư i x 500 đ = 15.000 đ - Tài li u h i ngh : 30 b x 2.000 đ/b = 60.000 đ 3- H i ngh t ng k t: - Ăn: 30 ngư i x 15.000 đ = 450.000 đ - Nư c u ng: 30 ngư i x 500 đ = 15.000 đ - Tài li u: 30 ngư i x 500 đ = 15.000 đ
 14. s ti n h i ngh : = 3.195.000 đ 4- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ/tháng x 5 tháng: 5 ha = 200.000 đ 5- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 195.000 đ s ti n tri n khai cho 1 ha: = 3.590.000 đ
 15. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG thâm canh lúa c n (cho 1 ha) 1. V t tư V t tư Đang s d ng Yêu c u M c h tr Thành ti n yêu c u chương trình Gi ng 120 kg 120 kg (6.000 120 kg (3.000 120 kg x 3.000 đ/kg = (3.000đ/kg) đ/kg) đ/kg) 360.000 đ Urê 50 kg 150 kg 100 kg 100 kg x 2300 đ/kg = Lân 230.000 đ 100 kg 250 kg 150 kg Kali 150 kg x 1000 đ/kg = 50 kg 150 kg 100 kg Thu c BVTV 150.000 đ 1 kg 2 kg 1 kg 100 kg x 2300 đ/kg = 230.000 đ 1 kg x 100.000 đ/kg = 100.000 đ T ng c ng = 1.070.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 628.600 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 1.698.600 đ. Trong đó: + V t tư: 1.070.000 đ. + Tri n khai: 628.600 đ. Kinh phí tri n khai (lúa c n): 1- T p hu n k thu t: - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Tài li u: 10 b x 400 đ/b = 4.000 đ. - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: = 6.000 đ. 2- H i ngh đ u b : - Ti n ăn: 7 ngư i x 15.000 đ = 105.000 đ. - Ti n xe: 160 km x 3.000 đ/km x 2 l n: 20 ha = 48.000 đ. - Chè nư c: 7 ngư i x 500 đ = 3.500 đ. - Tài li u h i ngh : 7 b x 300 đ = 2.100 đ. 3- H i ngh t ng k t:
 16. - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. s ti n h i ngh : = 478.600 đ. 4- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ/tháng x 5 tháng: 10 ha = 100.000 đ. 5- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 50.000 đ. s ti n h tr cho tri n khai 1 ha: = 628.600 đ
 17. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG thâm canh mía (cho 1 ha) 1. V t tư V t tư Đang s Yêu c u M ch Thành ti n d ng tr yêu c u chương trình Vôi 1000 kg 1500 kg 500 kg 500 kg x 500 đ/kg = 50.000 đ 250 kg 400 kg 150 kg 150 kg x 2.300 đ/kg = 345.000 đ Urê 300 kg 500 kg 200 kg 200 kg x 1.000 đ/kg = 200.000 đ 200 kg 350 kg 150 kg 150 kg x 2.300 đ/kg = 345.000 đ Lân 0 3000 kg 600 kg 600 kg x 1.220 đ/kg = 732.000 đ Kali Phân HUDAVIL T ng c ng = 21.872.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 713.600 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 2.585.600 đ Trong đó : + V t tư: 1.872.000 đ + Tri n khai: 713.600 đ Kinh phí tri n khai: (mía) 1- T p hu n k thu t: - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Tài li u: 10 b x 400 đ/b = 4.000 đ. - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: = 6.000 đ. 2- H i ngh đ u b : - Ti n ăn: 7 ngư i x 15.000 đ = 105.000 đ. - Ti n xe: 160 km x 3.000 đ/km x 2 l n: 20 ha = 48.000 đ. - Chè nư c: 7 ngư i x 500 đ = 3.500 đ. - Tài li u h i ngh : 7 b x 300 đ = 2.100 đ. 3- H i ngh t ng k t: - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ. - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ.
 18. - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ. s ti n h i ngh : = 478.600 đ. 4- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ/tháng x 8 tháng/10 ha = 160.000 đ. 5- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 75.000 đ. s ti n h tr cho tri n khai 1 ha: = 713.600 đ
 19. Đ NH M C H TR CHƯƠNG TRÌNH KHUY N NÔNG S d ng ong m t phòng tr sâu đ c thân ngô (cho 1 ha) 1. V t tư V t tư Đang s Yêu c u M c h tr Thành ti n d ng yêu c u chương trình Thu c sâu Padan 0,7 kg 0 0 0,7 kg x 100.000 đ/kg = 70.000 đ Ong m t đ 0 1 tri u con 1 tri u con 1tri u con x 650.000 đ/tri u con = 650.000 đ T ng c ng H tr : = 580.000 đ 2. Kinh phí tri n khai: 915.000 đ T ng kinh phí h tr cho 1 ha: 1.495.000 đ. Trong đó: + V t tư: 580.000 đ. + Tri n khai: 915.000 đ. Kinh phí tri n khai (ong m t đ ) 1- Chi các h i ngh : a) T p hu n: 2 l n - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ x 2 l n = 300.000 đ - Tài li u: 10 b x 400 đ/b x 2 l n = 8.000 đ - Cán b t p hu n và biên so n tài li u: 2 l n = 36.000 đ b) H i ngh đ u b : - Ti n xe: 160 km x 3000đ/km x 2 /20 ha = 48.000 đ - Ti n ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ - Chè nư c: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ - Tài li u h i ngh : 10 b x 300 đ = 3.000 đ c) T ng k t: - Ăn: 10 ngư i x 15.000 đ = 150.000 đ - Nư c u ng: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ
 20. - Tài li u: 10 ngư i x 500 đ = 5.000 đ s ti n h i ngh : = 710.000 đ 2- Ti n thuê cán b theo dõi: 200.000 đ x 4 tháng/ 5 ha = 160.000 đ 3- Ti n xăng xe ki m tra 3%: = 45.000 đ s ti n tri n khai cho 1 ha: = 915.000 đ.
Đồng bộ tài khoản