Quyết định số 71/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
31
lượt xem
6
download

Quyết định số 71/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Sản xuất, kinh doanh của Người tàn tật Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2003 QUY T NH "V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A HI P H I S N XU T, KINH DOANH C A NGƯ I TÀN T T VI T NAM" B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-LO04 ngày 20/5/ 1957 quy nh v quy n l p H i. Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i s n xu t, kinh doanh c a Ngư i tàn t t Vi t Nam và c a V trư ng V t ch c phi chính ph ; QUY T NH: i u 1: Phê duy t b n i u l c a Hi p h i S n xu t, kinh doanh c a Ngư i tàn t t Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ 1 ngày 1 8 tháng 9 năm 2003 thông qua. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3: Ch t ch Hi p h i S n xu t, kinh doanh c a Ngư i tàn t t Vi t Nam, V trư ng V t ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh. K/T B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Nơi nh n - Như i u 3 -Công báo CPCP ng Qu c Ti n I UL
  2. HI P H I S N XU T, KINH DOANH C A NGƯƠI TÀN T T VI T NAM Trong 5 tri u ngư i dân tàn t t Vi t Nam có g n 70% ang tu i lao ng. H u h t ngư i tàn t t còn kh năng lao ng u mong mu n có vi c làm phù h p n nh cu c s ng, ư c th t s bình ng, hòa nh p c ng ng và xóa b m c c m v tàn t t c a b n thân. Hi n nay, các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t trong c nư c thu hút hàng ch c ngàn lao ng. Chăm sóc h tr ngư i tàn t t là trách nhi m c a ng, Nhà nư c và toàn xã h i, phù h p v i o lý c a dân t c ta. Vi t Nam có h th ng chính sách, pháp lu t tương i toàn di n, t o i u ki n ngư i tàn t t vươn lên b ng kh năng c a mình tham gia lao ng phù h p, t kh ng nh, bình ng trong cu c s ng và hòa nh p xã h i. T i các cu c v n ng hư ng ng Th p k v ngư i tàn t t khu v c Châu á Thái Bình Dương, 1993 - 2002, do UNESCAP phát ng ư c t ch c t i các nư c trong khu v c, u quan tâm c bi t n v n vi c làm c a ngư i tàn t t. nhi u nư c trong khu v c và th gi i, hi p h i s n xu t, kinh doanh c a ngư i tàn t t ho t ng r t có hi u qu , t o thêm nhi u vi c làm và nâng m c thu nh p c a ngư i tàn t t. Căn c yêu c u th c t và nguy n v ng c a ngư i tàn t t trong c nư c, hi p h i S n xu t, kinh doanh c a Ngư i tàn t t vi t Nam" ư c thành l p theo Quy t nh s 13/2003/Q - BNV ngày 14 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B N i v . Chương 1: TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1: "Hi p H i s n, xu t kinh doanh c a ngư i tàn t t Vi t Nam", sau ây g i t t là Hi p h i, là t ch c xã h i - ngh nghi p, phi l i nhu n, bao g m các h i viên là các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t ư c c p có th m quy n công nh n, t nguy n tham gia Hi p h i.Tên ti ng Anh c a Hi p h i là: " VIET NAN ASSOCIATION OF BUSINESS ENTERPRISES OF PERSONS WITH DISABILITIES" vi t t t là: VABED. i u 2: Hi p h i i di n cho các h i viên trong quan h i n i, i ngo i nh n m c ích ph i h p, h tr và tăng cư ng h p tác gi a các h i viên cũng như v i các cơ s , cơ quan h u quan, các t ch c trong nư c và nư c ngoài nh m phát tri n s n xu t: kinh doanh, d ch v và t o vi c làm cho ngư i tàn t t, góp ph n phát tri n kinh t , xã h i, b o v quy n và l i ích chính áng, h p pháp c a các h i viên trư c pháp lu t. i u 3: 1. Hi p h i ho t ng theo i u l c a Hi p h i, theo Hi n pháp và pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, ư c Nhà nư c b o tr và ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i.
  3. 2. K t n p h i viên trên cơ s t nguy n; 3. Ho t ng theo nguyên t c bình ng, dân ch , t p th lãnh o, cá nhân ph trách, thi u s ph c tùng a s ; 4. Có tư cách pháp nhân, có bi u tư ng, con d u và tài kho n riêng t i Ngân hàng Vi t Nam; 5. Có tr s t t i th ô Hà N i; 6. T trang tr i v tài chính. Chương 2: CH C NĂNG VÀ NHI M V i u 4: Ch c năng 1. Hi p h i i di n cho các h i viên quan h , ph i h p trong công vi c v i các t ch c, cơ quan h u quan trong nư c và các t ch c, các cá nhân nư c ngoài; 2. B o v quy n l i chính áng, h p pháp c a h i viên. 3. Ph n ánh nguy n v ng, ki n ngh và tham gia ý ki n trong vi c so n th o, s a i, b sung chính sách, ch , lu t pháp c a Nhà nư c có liên quan n s n xu t kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t. i u 5: Nhi m v 1. Xác nh phương hư ng phát tri n s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t phù h p v i t ng th i kỳ phát tri n kinh t , xã h i c a t nư c; 2. Ph bi n, hư ng d n h i viên th c hi n các chính sách, lu t pháp c a Nhà nư c liên quan n s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t; thông tin gi i thi u r ng rãi i u l Hi p h i, các ho t ng c a Hi p h i, kinh nghi m t ch c s n xu t, kinh doanh, d ch v và t o vi c làm cho ngư i tàn t t; 3. T ch c, ph i h p ho t ng gi a các h i viên vì l i ích chung c a Hi p h i; hòa gi i tranh ch p trong n i b Hi p h i; 4. T ch c ào t o, t p hu n, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b c a các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t; ào t o b i dư ng nâng cao tay ngh c a ngư i tàn t t; 5. M r ng h p tác v i các t ch c trong nư c và qu c t nh m trao i thông tin, kinh nghi m và huy ng h tr v tài chính, công ngh , ào t o và tư v n; ng th i hư ng d n và t o i u ki n cho các h i viên ư c tr c ti p quan h h p tác;
  4. 6. Ti p nh n các d án, các ngu n v n t các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c h tr Hi p h i theo quy nh c a pháp lu t; ng th i ch u trách nhi m giám sát và ch o các h i viên s d ng úng m c tiêu, có hi u qu và úng ti n theo úng quy nh c a Nhà nư c. 7. xu t và tham gia ý ki n v i các cơ quan, t ch c có trách nhi m v nh ng v n liên quan n s phát tri n s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t; ki n ngh v i các cơ quan Nhà nư c có th m quy n so n th o chính sách v nh ng lĩnh v c, n i dung c n b sung, i u ch nh và s a i nh m t o i u ki n thu n l i cho các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t ho t ng và phát tri n. Chương 3: H I VIÊN i u 6: M i cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v c a ngư i tàn t t có i u ki n qui nh i u 1, tán thành i u l , t nguy n xin gia nh p Hi p h i, ư c ban ch p hành Hi p h i công nh n u tr thành h i viên. i u 7: Nh ng ngư i làm công tác qu n lý, nghiên c u khoa h c, ho t ng kinh t , ho t ng xã h i, t thi n, n u tán thành i u l và t o i u ki n cho ho t ng c a hi p h i, t nguy n xin gia nh p hi p h i, u tr thành h i viên danh d , h i viên b o tr c a Hi p h i. H i viên danh d và h i viên b o tr không tham gia bi u quy t trong các h i ngh c a Hi p h i. i u 8: Quy n c a h i viên: 1. ư c c các i bi u c a mình, ng c , b u c vào cơ quan lãnh o c a Hi p h i, th o lu n, ki n ngh và bi u quy t v i u l , chương trình ho t ng c a Hi p h i, ch t v n nh ng v n có liên quan n Hi p h i, có quy n xin ra kh i Hi p h i và ch m d t tư cách h i viên; 2. ư c Hi p h i b o v trư c pháp lu t khi nh ng quy n l i chính áng, h p pháp; 3. ư c cung c p các thông tin có liên quan n các lĩnh v c ho t ng c a Hi p h i; 4. ư c giúp , tư v n các v n liên quan n s n xu t, kinh doanh và d ch v theo kh năng c a hi p h i; 5. ư c tham gia và hư ng l i t các ho t ng c a hi p h i. i u 9: Nghĩa v c a h i viên: 1. Th c hi n y n i dung i u l , các ngh quy t c a Hi p h i; 2. Tham gia các ho t ng c a Hi p h i, ch p hành s phân công c a Hi p h i; 3. óng h i phí y theo quy nh c a Hi p h i;
  5. 4. Tuyên truy n i u l và các ho t ng c a Hi p h i gi i thi u h i viên m i. Chương 4: T CH C VÀ HO T NG C A HI P H I i u 10: Hi p h i ư c t ch c: - Trung ương có Ban ch p hành Hi p h i; - các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là t nh) có nhi u cơ s h i viên, ư c công nh n H i c p t nh do U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p làm thành viên t nguy n c a Hi p h i. i u 11: ih i i bi u i h i i bi u là cơ quan lãnh o cao nh t c a Hi p h i ư c t ch c 5 năm m t l n. i h i quy t nh phương hư ng, nhi m v , chương trình ho t ng và t ch c c a Hi p h i trong nhi m kỳ; s a i, b sung và thông qua i u l , b u Ban ch p hành Hi p h i. i h i b t thư ng ch ti n hành khi có v n quan tr ng và có trên 50% s h i viên ho c ho c có 2/3 s u viên Ban ch p hành Hi p h i ngh tri u t p. i u 12: Ban ch p hành Hi p h i. 1.Ban ch p hành Hi p h i là cơ quan lãnh o c a Hi p h i gi a hai kỳ i h i. S lư ng u viên Ban ch p hành Hi p h i do i h i quy t nh; Ban ch p hành Hi p h i h p thư ng kỳ m t năm hai l n; vi c tri u t p h p b t thư ng do Ch t ch Hi p h i xem xét quy t nh trên cơ s ngh c a Thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban ch p hành Hi p h i: - T ch c th c hi n chương trình hành ng cũng như các ngh quy t c a i h i; - B u Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký, các u viên thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i; - Xem xét, quy t nh b sung y viên vào Ban ch p hành Hi p h i trên cơ s căn c nhu c u và s phát tri n c a Hi p h i. S u viên b sung không quá 1/3 s u viên do i h i b u ra; - Xét công nh n h i viên m i theo quy nh c a i u l Hi p h i; - Quy t nh gia nh p các t ch c qu c t , ti p nh n các chương trình, d án là các ngu n tài tr theo quy nh c a pháp lu t; - Xét khen thư ng và k lu t.
  6. i u 13: Thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i. Thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i do Ban ch p hành Hi p h i b u ra, g m: Ch t ch, các Phó ch t ch, T ng thư ký và m t s u viên thư ng tr c Hi p h i; Thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i có nh ng nhi m v và quy n h n sau: 1. Thay m t Ban ch p hành Hi p h i i u hành tr c ti p các ho t ng thư ng xuyên c a Hi p h i; 2. Hư ng d n th c hi n i u l , các ngh quy t c a Ban ch p hành Hi p h i; 3 .Quan h v i các cơ quan, các t ch c trong nư c và các t ch c, cá nhân nư c ngoài. 4. Ch o các cơ s s n xu t, kinh doanh và d ch v tr c thu c Văn phòng c a Hi p h i ho t ng theo lu t nh; 5. Thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i h p thư ng kỳ ba tháng m t l n ánh giá vi c th c hi n các k ho ch ho t ng c a Hi p h i, chu n b cho cu c h p thư ng kỳ và b t thư ng c a Ban ch p hành Hi p h i. i u 14. Ch t ch và các Phó ch t ch Hi p h i. - Ch t ch là ngư i i di n pháp nhân c a Hi p h i, ch u trách nhi m v m i ho t ng c a Hi p h i trư c pháp lu t. - Ch t ch có nhi m v và quy n h n tri u t p và ch trì các kỳ h p c a Ban ch p hành Hi p h i và thư ng tr c Ban ch p hành hi p h i. - Các Phó ch t ch là ngư i giúp Ch t ch, ư c Ch t ch phân công ph trách t ng ph n công vi c và ư c u quy n i u hành công vi c c a ban ch p hành Hi p h i khi Ch t ch v ng m t. i u 15: T ng thư ký Hi p h i. T ng thư ký là ngư i ư c Ch t ch Hi p h i y quy n i u hành công vi c hàng ngày, tri n khai th c hi n các chương trình, n i dung công tác ã ư c Ch t ch và Ban ch p hành Hi p h i thông qua. T ng thư ký có th do m t Phó Ch t ch kiêm nhi m. Quy n h n nhi m v c a T ng thư ký : 1.Thay m t thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i x lý các công vi c hành chính, i u hành ho t ng hàng ngày c a cơ quan, ký các văn b n do Ch t ch u nhi m; 2. Chu n b chương trình và n i dung các kỳ h p c a Ban ch p hành Hi p h i và thư ng tr c Ban ch p hành Hi p h i;
  7. i u 16: Ban ki m tra Hi p h i Ban ki m tra do Ban ch p hành Hi p h i b u ra g m: Trư ng ban, Phó trư ng ban và các U viên. Ban ki m tra h p 6 tháng m t l n và ch u s ch o tr c ti p c a Ban ch p hành Hi p h i. Ban ki m tra có nh ng nhi m v sau: 1 Giám sát, ki m tra vi c th c hi n i u l , các Ngh quy t c a i h i; 2. Ki m tra ho t ng tài chính theo quy nh hi n hành; 3. Xem xét và x lý các ơn thư, khi u n i, t cáo liên quan n Hi p h i. i u 17: Văn phòng Hi p h i Hi p h i có Văn phòng giúp vi c do T ng thư ký Hi p h i ph trách, có Chánh văn phòng và m t s nhân viên làm vi c theo ch h p ng lao ng. Chương 5: TÀI CHÍNH Ho t ng tài chính c a Hi p h i ư c th c hi n theo úng lu t nh và ch u s ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n. i u 18: Ngu n tài chính c a Hi p h i g m: 1. H tr t các cơ quan, t ch c kinh t - xã h i, các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c; 2. H i phí c a các h i viên; 3. Thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v c a các cơ s tr c thu c Văn phòng Hi p h i trong khuôn kh pháp lu t; 4. Thu t ti n lãi các kho n tài chính g i ngân hàng, tín phi u, trái phi u; 5 . Thu t các chương trình, d án ư c Nhà nư c giao; 6. Xin h tr tài chính t ngân sách Nhà nư c dành cho các ho t ng ư c Chính ph cho phép; 7. Các kho n thu khác. i u 19: Nh ng kho n chi ch y u: 1.H tr cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và t o vi c làm cho ngư i tàn t t;
  8. 2. Nghiên c u th trư ng trong nư c và ngoài nư c ph c v cho s n xu t, kinh doanh và d ch v c a các h i viên; 3. i h i và các kỳ h p c a Hi p h i; 4. Ph bi n, hư ng d n, ào t o, b i dư ng nghi p v và phát hành các n ph m c a Hi p h i; 5. Quan h qu c t ; 6. Tr lương, phí hành chính cho Văn phòng Hi p h i; 7. Khen thư ng; 8. V n ng, tuyên truy n các cơ quan, t ch c, cá nhân óng góp ng h tài chính cho Hi p h i; 9. Mua s m, s a ch a tài s n s d ng thư ng xuyên c a Văn phòng Hi p h i; 10. Văn phòng d ch v tư v n; 11. Các kho n chi khác. Chương 6: KHEN THƯƠNG VÀ K LU T i u 20: Các h i viên c a Hi p h i và các cá nhân có thành tích xu t s c óng góp cho ho t ng c a Hi p h i ư c Hi p h i khen thư ng ho c ngh cơ quan c p trên khen thư ng. i u 21: Các h i viên c a Hi p h i và cá nhân vi ph m i u l , ngh quy t i h i làm nh hư ng n uy tín c a Hi p h i ph i ch u hình th c k lu t t khi n trách, c nh cáo, cách ch c n khai tr và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Các hình th c k lu t thu c th m quy n c a Ban ch p hành Hi p h i quy t nh g m: khi n trách, c nh cáo cách ch c, khai tr . Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 22: i u l Hi p h i g m 7 chương, 23 i u, ã ư c i h i l n th 1 thông qua ngày 18/9/2003. Vi c s a i, b sung i u l do i h i i bi u các H i viên c a Hi p h i quy t nh. i u l có hi u l c t ngày ư c B N i v phê duy t. i u 23: T t c h i viên có trách nhi m th c hi n y i u l c a Hi p h i, Ban ch p hành Hi p h i có trách nhi m hư ng d n th c hi n i u l Hi p h i./
  9. DANH SÁCH BAN CH P HÀNHHI P H I S N XU T, KINH DOANH C A NGƯ I TÀN T T VI T NAM CH T CH VÀ CÁC PHÓ CH T CH: 1. Ch t ch: Ông Tr n Vinh Quang, Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Ông Nghiêm Xuân Tu , Giám c Văn phòng i u ph i các ho t ng h tr ngư i tàn t t Vi t Nam (NCCD), Phó Ch t ch Thư ng tr c kiêm T ng Thư ký. 3. Ông Lê H ng Quang, Giám c Công ty Bao bì 27/7 Hà N i, Phó Ch t ch. 4. Ông ng Văn Thanh, Giám c Xí nghi p 202, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i, Phó Ch t ch. 5. Ông Nguy n Hoàng Vi n, Giám c Công ty 27/7 Thành ph H Chí Minh, Phó Ch t ch. 6. Ông Tr n H ng Qu ng, Giám c Xí nghi p Quang Minh, H i Phòng, Phó Ch t ch. CÁC U VIÊN 7. Bà Phan Th Cúc, Phó V trư ng V Tài chính hành chính s nghi p B Tài chính. 8. Bà Dương Th Vân, Trư ng Ban i u hành nhóm " Vì tương lai tươi sáng" c a ngư i khuy t t t Hà N i, Ph trách cơ s d y vi tính, ngo i ng và biên d ch. 9. Ông Tr n Tr ng Thu , Giám c Công ty 27/7 Ninh Bình. 10. Ông Nguy n Khánh, Ch t ch H i ngư i mù TP H Chí Minh, Giám c Trung tâm xoa bóp ph c h i s c kho . 11. Ông T Qu c Hùng, Giám c Xí nghi p 2/9 H i Phòng. 12.Ông Cao Văn Thành, Phó Ch t ch H i ngư i mù Vi t Nam, Ph trách s n xu t c a H i. 13.Ông Huỳnh Công Sơn, Ch t ch H i ng qu n tr Công ty C ph n Thương m i - S n xu t D ch v S c S ng, TP H Chí Minh. 14.Ông Tr nh Văn ông, Giám c Công ty May và in 27/7 Nam nh. 15.Ông Tr n Quang Du, Giám c Công ty cơ khí 27/7 Nam nh . 16.Ông Lê Văn L c, Ch t ch H i ngư i mù t nh Th a Thiên Hu , Giám c Trung tâm Giáo d c, hư ng nghi p và ph c h i ch c năng.
  10. 17.Bà Nguy n Th Thanh Nga, Giám c Trung tâm d y ngh và s n xu t c a ngư i khuy t t t Nguy n Nga t nh Bình nh. 18.Bà Qu n Th Ng c Th ch, Ch cơ s s n xu t c a ngư i tàn t t c Tr ng, Lâm ng. 19.Bà Bùi Th H ng Nga, Ch cơ s d y ngh và s n xu t c a ngư i tàn t t t nh C n Thơ. 20.Ông Hà ình Thái, Giám c Công ty Thương m i và qu ng cáo Hà Thái, Hà N i. 21.Ông Lê c Ký, Giám c Công ty May ông á, Nam nh. 22.Ông Lê c Hi n, Ch cơ s , Nhóm "Tương lai tàn- b t ph vươn lên", ng Nai. 23.Ông Ph m Công Ng , Ch cơ s iêu kh c truy n th ng c a ngư i tàn t t t nh Hà Tĩnh THƯ NG TR C BAN CH P HÀNH 1.Ch t ch: Ông Tr n Vinh Quang, Th trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 2. Ông Nghiêm Xuân Tu , Giám c Văn phòng i u ph i các ho t ng h tr ngư i tàn t t (NCCD), Phó Ch t ch Thư ng tr c kiêm T ng Thư ký. 3. Ông Lê H ng Quang, Giám c Công ty Bao bì 27/7 Hà N i, Phó Ch t ch. 4. Ông ng Văn Thanh, Giám c Xí nghi p 202, Qu n Hai Bà Trưng, Hà N i, Phó Ch t ch. 5. Ông Nguy n Hoàng Vi n, Giám c Công ty 27/7 TP H Chí Minh, Phó Ch t ch. 6. Ông Tr n H ng Qu ng, Giám c Xí nghi p Quang Minh, H i Phòng, Phó Ch t ch. 7. Bà Phan Th Cúc, Phó V trư ng V Tài chính hành chính s nghi p, B Tài chính. BAN KI M TRA 1.Ông Tr n Tr ng Thu , Giám d c Công ty 27/7 Ninh Bình, Trư ng Ban. 2. Ông Huỳnh Công Sơn, Ch t ch H i ng qu n tr Công ty C ph n Thương m i - S n xu t - D ch v S c S ng, TP.H Chí Minh. 3. Ông T Hùng, Giám c Xí nghi p Z/9 H i Phòng 4. Ông Hà ình Thái, Giám c Công ty Thương m i và qu ng cáo Hà Thái, Hà N i. 5. Ông Nguy n ình Thông, Phó Giám c Công ty TNHH Hoà Bình, Hà N i.
Đồng bộ tài khoản