Quyết định số 71/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 71/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/2003/QĐ-BTC về việc dừng phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/2003/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2003 – CÔNG TRÁI GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ “Quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003- Công trái giáo dục”; Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Dừng phát hành công trái xây dựng Tổ quốc 2003- Công trái giáo dục theo quy định tại Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ kể từ 16 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2003 trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các tổ chức, cá nhân đã đăng ký có nhu cầu tham gia mua Công trái giáo dục nhưng chưa kịp mua, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tiếp tục phục vụ theo yêu cầu của người mua. Điều 2: Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà nước báo cáo kết quả phát hành Công trái Giáo dục trên địa bàn và tổng hợp kết quả trong cả nước, báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ trước ngày 10/6/2003. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trướng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Văn phòng TW Đảng THỨ TRƯỞNG và các ban của Đảng - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ;
  2. - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án nhân dân tối cao - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - HĐND,UBND, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, Lê Thị Băng Tâm thành phố trực thuộc TW - Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính - Đại diện TCT tại các tỉnh phía Nam - Lưu: VP, KBNN, CSTC.
Đồng bộ tài khoản