Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 711/2001/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 711/2001/QĐ-NHNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH M THƯ TÍN D NG NH P HÀNG TR CH M TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c s 01/1997/QH10 và Lu t các T ch c tín d ng 02/1997/QH10; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph , quy đ nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý vay, tr n nư c ngoài; Theo đ ngh c a V trư ng V qu n lý ngo i h i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này "Quy ch m thư tín d ng nh p hàng tr ch m". Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh 207/QĐ-NH7 ngày 01/07/1997 ban hành Quy ch m thư tín d ng nh p hàng tr ch m. Đi u 3: Chánh văn phòng, Th trư ng các đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c (Giám đ c) các ngân hàng trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Lê Đ c Thuý (Đã ký) QUY CH M THƯ TÍN D NG NH P HÀNG TR CH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 711/2001/QĐ-NHNN ngày25/5/2001) Chương 1
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Thanh toán b ng thư tín d ng tr ch m (sau đây g i là "nghi p v L/C tr ch m") là m t phương th c thanh toán tín d ng ch ng t có kỳ h n do ngân hàng th c hi n đ ph c v cho vi c nh p kh u hàng hoá c a các doanh nghi p. Đi u 2: Ngân hàng th c hi n nghi p v L/C tr ch m là các Ngân hàng Thương m i Nhà nư c, Ngân hàng Đ u tư, Ngân hàng Phát tri n, Ngân hàng Thương m i C ph n, Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam và các lo i hình ngân hàng khác (sau đây g i là "Ngân hàng") đư c thành l p, ho t đ ng theo Lu t các t ch c tín d ng và có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 6 Quy ch này. Đi u 3: Đ i tư ng đư c Ngân hàng m L/C tr ch m là các doanh nghi p đư c thành l p và ho t đ ng t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 8 và Đi u 9 Quy ch này. Các doanh nghi p bao g m: Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, chi nhánh công ty nư c ngoài, doanh nghi p thu c các t ch c chính tr xã h i, h p tác xã, doanh nghi p khác thu c m i thành ph n kinh t theo quy đ nh c a pháp lu t (sau đây g i là "Doanh nghi p"). Đi u 4: Vi c m L/C tr ch m đ nh p kh u hàng hoá ph i đ m b o phù h p v i: 1. Chính sách nh p kh u c a Nhà nư c. 2. Các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c liên quan đ n vay, tr n nư c ngoài, b o đ m ti n vay và các quy đ nh t i Quy ch này. 3. Quy t c Th c hành Th ng nh t v Tín d ng Ch ng t c a Phòng Thương m i Qu c t (theo phiên b n mà Ngân hàng l a ch n đ th c hi n). Đi u 5: Vi c m L/C tr ch m nh p các m t hàng do Th tư ng Chính ph ch đ nh đư c th c hi n theo ch đ o c a Th tư ng Chính ph . Chương 2 ĐI U KI N, PH M VI TH C HI N NGHI P V L/C TR CH M Đi u 6: Đ đư c th c hi n nghi p v L/C tr ch m, Ngân hàng ph i có đ các đi u ki n sau đây: 1. Đư c phép th c hi n d ch v thanh toán qu c t . 2. Có quy đ nh c th b ng văn b n v quy trình, th t c và h sơ c n thi t đ th c hi n nghi p v L/C tr ch m theo Quy t c Th c hành Th ng nh t v Tín d ng Ch ng t c a Phòng Thương m i Qu c t (theo phiên b n mà Ngân hàng l a ch n đ th c hi n) và phù h p v i Quy ch này.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Có quy đ nh c th b ng văn b n v tiêu chu n xác đ nh kh năng tài chính c a Doanh nghi p đ m b o thanh toán L/C trong th i h n cam k t. Đi u 7: Khi m L/C tr ch m cho Doanh nghi p, Ngân hàng ph i đ m b o: 1. S dư L/C tr ch m Ngân hàng m cho 01 khách hàng (Bao g m s ti n c a các L/C tr ch m Ngân hàng đã m nhưng chưa thanh toán cho ngư i th hư ng) ph i n m trong gi i h n T ng s dư b o lãnh c a T ch c tín d ng cho 01 khách hàng theo quy đ nh t i Quy ch b o lãnh ngân hàng. 2. S dư L/C tr ch m Ngân hàng m cho các khách hàng ph i n m trong gi i h n v t ng m c b o lãnh theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c t i Quy ch b o lãnh ngân hàng. Đi u 8: Ngân hàng xem xét đ m L/C tr ch m ng n h n (th i h n đ n 1 năm) cho Doanh nghi p khi Doanh nghi p có đ các đi u ki n sau: 1. Có kh năng tài chính đ m b o thanh toán L/C trong th i h n cam k t theo quy đ nh c a Ngân hàng. 2. Có cam k t b ng văn b n v i Ngân hàng v l ch chuy n ti n cho Ngân hàng đ Ngân hàng thanh toán cho nư c ngoài. L ch chuy n ti n này ph i phù h p v i nghĩa v thanh toán c a Ngân hàng cho nư c ngoài đ i v i L/C s m . 3. T i th i đi m xin m L/C: Không vi ph m cam k t chuy n ti n thanh toán cho Ngân hàng đ Ngân hàng thanh toán cho nư c ngoài đ i v i các L/C tr ch m đã m trư c đó; Không còn n v i Ngân hàng trong các trư ng h p đư c nêu t i Kho n 1 và Kho n 2 Đi u 13 Quy ch này. 4. Có b o đ m h p pháp (B ng m t ho c nhi u hình th c như: ký qu , c m c , th ch p tài s n ho c đư c bên th ba b o lãnh) cho vi c m L/C tr ch m theo yêu c u c a Ngân hàng. 5. Đáp ng đư c đi u ki n vay nư c ngoài ng n h n do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. Đi u 9: Ngân hàng xem xét đ m L/C tr ch m trung, dài h n (th i h n trên 1 năm) cho Doanh nghi p sau khi Doanh nghi p có đ các đi u ki n sau: 1. Đi u ki n quy đ nh t i Kho n (1), (2), (3) và (4) Đi u 8 Quy ch này. 2. Có văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c xác nh n đã đăng ký vay, tr n nư c ngoài. Chương 3 KÝ QU , C M C , TH CH P, B O LÃNH, THANH TOÁN Đi u 10: Trư c khi m L/C tr ch m cho Doanh nghi p, T ng giám đ c (Giám đ c) Ngân hàng ho c ngư i có th m quy n theo quy đ nh c a Ngân hàng, tuỳ theo tình hình th c t v s n xu t kinh doanh, kh năng tài chính, uy tín c a t ng Doanh nghi p
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. và đ c đi m c a hàng hoá nh p kh u đ tho thu n v i Doanh nghi p vi c áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp b o đ m (ký qu , c m c , th ch p tài s n, b o lãnh) và quy t đ nh tr giá c a b o đ m mà Doanh nghi p ph i đáp ng. Vi c áp d ng bi n pháp b o đ m là ký qu đ m L/C tr ch m đư c th c hi n phù h p v i quy đ nh t i Đi u 11 Quy ch này. Đi u 11: Đ i v i bi n pháp b o đ m là ký qu đ m L/C tr ch m: 1. Căn c tình hình c th và chính sách nh p kh u hàng hoá c a Nhà nư c, khi c n thi t, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c s quy t đ nh m c ký qu t i thi u đ i v i các m t hàng n m trong danh m c h n ch nh p kh u trong t ng th i kỳ theo quy đ nh c a Chính ph . 2. Doanh nghi p không đư c ký qu b ng v n vay Ngân hàng ho c các kho n v n đang đư c Ngân hàng b o lãnh. Đi u 12: Vi c c m c , th ch p tài s n và b o lãnh cho vi c m L/C tr ch m đư c th c hi n theo tho thu n gi a Ngân hàng và Doanh nghi p và phù h p v i quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v b o đ m ti n vay và các quy đ nh có liên quan khác. Đi u 13: Doanh nghi p ch u trách nhi m chuy n ti n cho Ngân hàng theo đúng cam k t gi a Doanh nghi p và Ngân hàng đ thanh toán cho nư c ngoài đúng h n. Ngân hàng ch u trách nhi m thanh toán cho nư c ngoài theo đúng cam k t c a mình. N u Doanh nghi p không chuy n ti n (toàn b ho c m t ph n) cho Ngân hàng theo đúng cam k t, Ngân hàng v n ph i th c hi n đúng nghĩa v thanh toán v i nư c ngoài và đư c quy n ghi n khách hàng k t ngày thanh toán và tuỳ theo t ng trư ng h p, Ngân hàng đư c quy n quy t đ nh: 1. Trong trư ng h p Doanh nghi p không chuy n ti n (toàn b ho c m t ph n) cho Ngân hàng theo đúng cam k t là do nguyên nhân khách quan, trên cơ s đi u ki n c a mình, Ngân hàng ghi n đ i v i Doanh nghi p v i lãi su t tín d ng c a n trong h n và quy t đ nh th i h n tr n như sau: a) Đ i v i L/C tr ch m ng n h n, th i h n tr n t i đa b ng m t chu kỳ s n xu t, kinh doanh nhưng không quá 12 tháng k t ngày Ngân hàng thanh toán cho nư c ngoài; tr trư ng h p đ c bi t đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho c giao cho Ngân hàng xem xét, quy t đ nh; b) Đ i v i L/C tr ch m trung, dài h n, th i h n tr n t i đa b ng 1/2 th i h n c a L/C tr ch m k t ngày Ngân hàng thanh toán cho nư c ngoài; tr trư ng h p đ c bi t đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c cho phép ho c giao cho Ngân hàng xem xét, quy t đ nh. 2. Ngân hàng ghi n quá h n ho c chuy n n quá h n, đ ng th i áp d ng lãi su t n quá h n theo quy đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c t i th i đi m ghi n quá h n ho c chuy n n quá h n và th c hi n các bi n pháp c n thi t đ thu h i n theo quy đ nh c a pháp lu t trong các trư ng h p sau:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Doanh nghi p không chuy n ti n (toàn b ho c m t ph n) cho Ngân hàng theo đúng cam k t là do nguyên nhân ch quan t phía Doanh nghi p. b) Doanh nghi p không hoàn thành nghĩa v tr n trong th i h n do Ngân hàng quy t đ nh theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này. 3. Ngay sau khi ghi n , ghi n quá h n ho c chuy n n quá h n đ i v i Doanh nghi p theo các đi u ki n quy đ nh t i Kho n 1 ho c Kho n 2 Đi u này, Ngân hàng ph i k p th i thông báo c th b ng văn b n cho Doanh nghi p. Chương 4 TH M QUY N KÝ VÀ M C PHÍ Đ I V I NGHI P V L/C TR CH M Đi u 14: Ngân hàng quy đ nh th m quy n quy t đ nh m L/C tr ch m trong h th ng c a mình phù h p v i quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. Đi u 15: M c phí đ i v i nghi p v L/C tr ch m (Chưa bao g m thu giá tr gia tăng): 1. T ng c a phí m L/C và phí ki m tra ch ng t t i đa là 2%/năm tính trên tr giá L/C đư c m , đư c tính trong th i h n hi u l c c a L/C. 2. Phí ch p nh n thanh toán t i đa là 2%/năm tính trên s ti n đã ch p nh n thanh toán nhưng chưa thanh toán cho ngư i th hư ng, đư c tính trong th i gian k t khi ch p nh n thanh toán t i khi đ n h n ph i thanh toán. 3. Phí chuy n ti n ra nư c ngoài khi thanh toán L/C do Ngân hàng quy đ nh và phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v vi c thu phí d ch v thanh toán qua Ngân hàng. 4. Phí s a đ i L/C, đi n phí, telex phí và các lo i phí h p lý khác (n u có phát sinh) do Ngân hàng quy đ nh. Chương 5 CÔNG TÁC KI M TRA, THANH TRA, X LÝ Đi u 16: Đ nh kỳ ho c khi c n thi t, vi c ki m tra, thanh tra đ i v i nghi p v L/C tr ch m đư c th c hi n như sau: 1. Ngân hàng ch u s ki m tra, thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c; 2. Doanh nghi p ch u s giám sát, ki m tra c a Ngân hàng. 3. Doanh nghi p ch u s ki m tra c a Ngân hàng Nhà nư c v tình hình vay, tr n nư c ngoài dư i hình th c m thư tín d ng nh p hàng tr ch m theo quy đ nh hi n hành v vay, tr n nư c ngoài c a doanh nghi p.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngân hàng, Doanh nghi p đư c ki m tra, thanh tra có nhi m v cung c p đ y đ tình hình, s li u và ch ng t liên quan đ n vi c th c hi n nghi p v L/C tr ch m cho vi c ki m tra, thanh tra nói trên. Vi c ki m tra, thanh tra ph i đư c th c hi n đúng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 17: T ch c, cá nhân vi ph m quy đ nh t i Quy ch này, tuỳ theo tính ch t và m c đ vi ph m, s b x lý k lu t, x lý hành chính, ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6 CH Đ BÁO CÁO Đi u 18: Đ nh kỳ Ngân hàng ph i g i Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên đ a bàn các báo cáo theo quy đ nh hi n hành v báo cáo vay, tr n nư c ngoài (trong đó có nghi p v L/C tr ch m). Đi u 19: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) theo quy đ nh sau: 1. Báo cáo ngay khi phát hi n ra các trư ng h p vi ph m Quy ch m thư tín d ng nh p hàng tr ch m và ki n ngh bi n pháp x lý. 2. Th c hi n theo quy đ nh hi n hành v báo cáo vay, tr n nư c ngoài (trong đó có nghi p v L/C tr ch m). Chương 7 ĐI U KHO N B SUNG S A Đ I Đi u 20: Vi c b sung, s a đ i Quy ch này do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh.
Đồng bộ tài khoản