Quyết định Số: 711/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 711/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 711/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÀNH LƯƠNG, GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 711/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 711/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THÀNH LƯƠNG, GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại văn bản số 252/THVN, ngày 03 tháng 3 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1427/TTr-BNV, ngày 18 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Lương, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ, Đài Truyền hình Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Nguyễn Thành Lương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản