Quyết định số 718/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
21
lượt xem
2
download

Quyết định số 718/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 718/2006/QĐ-UBND-BN về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 718/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 718/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ vào luật tổ chức HĐND và UBND ngày 23.11.2003. Căn cứ vào nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01.7 2002 của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân. Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh Bắc Ninh gồm các ông, bà có tên sau: 1- Ông Trần Văn Tuý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban. 2- Ông Ngô Xuân Thứ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Phó trưởng ban thuờng trực. 3- Ông Nguyễn Hữu Mão - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Uỷ viên 4- Ông Dương Đắc Cự - Phó giám đốc Công an tỉnh - Uỷ viên. 5- Ông Nguyễn Phương Bắc - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư - Uỷ viên. 6- Ông Nguyễn Quốc Chung - Phó giám đốc Sở Tài chính vật giá - Uỷ viên. 7- Ông Cao Văn Hà - Phó giám đốc Sở Xây dựng - Uỷ viên. 8- Ông Trần Văn Vượng - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải - Uỷ viên. 9- Ông Nguyễn Đình Tâm - Phó giám đốc Sở Y tế - Uỷ viên. 10- Ông Nguyễn Đức Bưởi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và dào tạo - Uỷ viên 11- Ông Nguyễn Bá Hoè - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin - Uỷ viên.
  2. 12- Ông Ngô Văn Thực - Phó giám đốc Bưu điện tỉnh - Uỷ viên 13- Ông Vương Đình Huyền - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Uỷ viên. 14- Ông Nguyễn Văn Trung - Phó giám đốc Sở NN &PTNT - Uỷ viên. 15- Ông Tô Văn Đáp - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi truờng - Uỷ viên. 16- Ông Nguyễn Văn Lân - Phó CHT- TMT Bộ CHQS tỉnh - Uỷ viên. 17- Ông Nguyễn Quyết Tiến - Phó TMT Phòng không Bộ CHQS tỉnh - Uỷ viên. 18- Ông Nguyễn Thế Kết - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh - Uỷ viên. Mời Trưởng ban Tưyên giáo tỉnh, Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh tham gia Ban chỉ đạo. Các thành viên của Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Điều 2. Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh có các nhiệm vụ và quyền hạn. 1- Giúp Chủ tịch tỉnh xem xét, quyết định về phương hướng nhiệm vụ chương trình kế hoạch hoạt động và những công tác quan trọng về Phòng không nhân dân. 2- Tổ chức nghiên cứu đề xuất trình Chủ tịch tỉnh phê duyệt, chủ trương phương hướng, kế hoạch chỉ đạo và đề nghị của các sở ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố về công tác Phòng không nhân dân. 3- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra tổ chức thực hiện công tác Phòng không nhân dân ở các Sở, ban ngành của tỉnh và các huyện, thị xã. 4- Cùng các sở, ban ngành và địa phương giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác Phòng không nhân dân. 5- Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng tham gia thực hiện công tác Phòng không nhân dân. 6- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch tỉnh giao. 7- Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc tỉnh ủy, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn dề có liên quan đến việc thực hiện công tác Phòng không nhân dân và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch tỉnh.
  3. Điều 3. 1- Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh do Trưởng ban quyết định. 2- Bộ CHQS tỉnh tổ chức cơ quan thuờng trực giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh dặt tại Bộ CHQS tỉnh. 4- Kinh phí hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do cơ quan các thành viên đang công tác bảo đảm, kinh phí của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo được tính trong ngân sách thường xuyên của Bộ CHQS tỉnh. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Trưởng ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan tổ chức có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản