Quyết định số 72/2000/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 72/2000/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 72/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình và dự án trong nước do các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện do Bộ nông nghiệp và phát triễn nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 72/2000/QĐ-BNN-KHCN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/2000/Q -BNN-KHCN Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 72/2000/Q -BNN- KHCN NGÀY 05/7/2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN TRONG NƯ C DO CÁC ƠN VN S NGHI P THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH C HI N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a V trư ng các V : Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m, Tài chính k toán, T ch c cán b , K ho ch và Quy ho ch, u tư xây d ng cơ b n và Chánh Văn phòng B , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý các chương trình và d án trong nư c do các ơn v s nghi p thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các C c, V , ơn v s nghi p và các ơn v khác có liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) QUY CH QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN TRONG NƯ C DO CÁC ƠN VN S NGHI P THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH C
  2. HI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 72/2000/Q -BNN-KHCN ngày 05/7/2000) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, yêu c u. 1. Quy ch này ban hành nh m m c ích: - Th ng nh t qu n lý quá trình chuNn b và th c hi n các chương trình, d án trong nư c theo úng các quy nh c a Nhà nư c, - Khuy n khích các cơ quan, t ch c tham gia th c hi n các chương trình, d án phù h p v i ch c năng, nhi m v c a mình, - Tăng cư ng năng l c trong nghiên c u, chuy n giao công ngh và ào t o trong nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Yêu c u: S d ng các ngu n v n u tư trong nư c do Nhà nư c qu n lý t hi u qu cao nh t, ch ng tham ô, lãng phí. i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng. 1. Quy ch này áp d ng cho t t c các chương trình nghiên c u, chương trình m c tiêu, các d án i u tra cơ b n, xây d ng mô hình, s n xu t th , th nghi m, d án chuy n giao công ngh , h tr k thu t, các h p ng v i các i tác trong nư c có ngu n v n t ngân sách nhà nư c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn và các d án khác do ơn v t khai thác thông qua h p ng (sau ây g i t t là d án). 2. T t c các ơn v hành chính s nghi p, s nghi p kinh t : các vi n nghiên c u, vi n i u tra quy ho ch, các cơ s ào t o, các trung tâm, tr m, tr i, các c c, v , ban.... (sau ây g i là ơn v ) thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn u ph i th c hi n theo Quy ch này. 3. ơn v qu n lý d án là các cơ quan c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c, V , Ban) giúp B trư ng qu n lý các d án thu c lĩnh v c ư c phân công quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này. ơn v ch trì d án là ơn v ch u tư, trư ng h p d án ch do 1 ơn v th c hi n thì ơn v ch trì d án ng th i là ơn v th c hi n d án; n u d án do nhi u ơn v cùng tham gia th c hi n thì các ơn v tham gia th c hi n d án u là ơn v th c hi n d án. Ch d án là ngư i ư c giao trách nhi m t ch c th c hi n d án do B trư ng ho c Th trư ng ơn v ch trì d án quy t nh theo s phân c p c a Nhà nư c. Chương 2: XÁC NNH, XÂY D NG, TH M NNH VÀ PHÊ DUY T D ÁN
  3. i u 3. Xác nh và xây d ng d án. 1. M c tiêu và n i dung c a d án ph i phù h p v i chi n lư c, k ho ch, các chương trình tr ng i m, các hư ng ưu tiên c a Nhà nư c và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ng th i ph i phù h p v i ch c năng, nhi m v , lĩnh v c chuyên môn c a ơn v th c hi n d án. 2. Vi c xây d ng d án ph i tuân th theo các quy nh và quy ch hi n hành cho t ng lo i d án, có s tham gia ý ki n c a các C c, V ch c năng theo phân công c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này. 3. Các d án ph i xây d ng theo m u th ng nh t c a Nhà nư c, b o m s d ng t i a các tài li u liên quan ã có tránh trùng l p n i dung. 4. Các d án do ơn v t khai thác thông qua H p ng ph i ư c s ng ý c a B m i ư c th c hi n. i u 4. Th m nh và phê duy t d án. 1. T t c các d án ph i ư c thNm nh theo úng quy nh c a Nhà nư c iv i t ng lo i d án trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. i v i nh ng d án thu c thNm quy n phê duy t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì ơn v ch trì d án ph i n p y h sơ d án theo quy nh c a t ng lo i d án cho các V , C c ch c năng quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này thNm nh và trình B phê duy t. 3. Các d án s d ng ngu n kinh phí do ơn v t khai thác thông qua H p ng kinh t , vi c thNm nh do cơ quan cung c p kinh phí quy nh, nhưng ơn v ch trì d án ph i báo cáo n i dung và k t qu phê duy t d án v B qua các V , C c ch c năng quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này. 4. Phê duy t và ký k t d án ph i tuân theo các quy nh c a Nhà nư c v thNm quy n phê duy t d án. Chương 3: T CH C VÀ QU N LÝ TH C HI N D ÁN i u 5. T ch c th c hi n d án, Th trư ng ơn v ch trì d án t ch c tri n khai th c hi n d án theo úng m c tiêu, n i dung d án ã ư c phê duy t và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Sau khi d án ư c phê duy t, Th trư ng ơn v ch trì d án d ki n nhân s , th ng nh t v i các V , C c có liên quan trình B thành l p Ban i u hành d án (ho c u quy n cho ơn v quy t nh). i u 6. Qu n lý d án.
  4. 1. N i dung qu n lý d án ban g m: hư ng d n xây d ng d án, thNm nh n i dung và phê duy t, ki m tra th c hi n, ánh giá k t qu , t ch c nghi m thu bàn giao, quy t toán d án và phê duy t quy t toán. 2. Phân công qu n lý d án: a) V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm giúp B trư ng qu n lý và t ng h p các d án s d ng kinh phí t ngu n v n s nghi p khoa h c công ngh và các d án có n i dung liên quan n nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh , môi trư ng và tăng cư ng ti m l c khoa h c công ngh . b) V K ho ch và Quy ho ch giúp B trư ng qu n lý các d án s d ng kinh phí t ngu n v n s nghi p kinh t và các d án có n i dung liên quan n i u tra cơ b n, u tư phát tri n quy ho ch và ch u trách nhi m t ng h p k ho ch chung c các d án báo cáo B . c) V u tư xây d ng cơ b n giúp B trư ng qu n lý và t ng h p các d án s d ng kinh phí t ngu n v n u tư s d ng cơ b n. d) V T ch c cán b giúp B trư ng qu n lý và t ng h p các d án s d ng kinh phí t ngu n v n s nghi p ào t o và các d án có n i dung liên quan n ào t o ngu n nhân l c, t ch c b máy, c i cách hành chính. e) V Tài chính k toán giúp B trư ng qu n lý các v n v Tài chính - k toán c a t t c các d án; hư ng d n các ơn v th c hi n thu chi theo úng ch hi n hành c a Nhà nư c, ng th i xu t b sung ho c s a i các quy ch và nh m c chi tiêu không còn phù h p nh m t o i u ki n cho các ơn v th c hi n d án ư c thu n l i và hi u qu . g) Thanh tra B giúp B trư ng v công tác thanh tra, ki m tra các chương trình, d án theo úng ch c năng qu n lý nhà nư c c a B và các quy nh c a pháp lu t thanh tra, ki m tra. h) Các C c: Phát tri n lâm nghi p, Khuy n nông khuy n l m, nh canh nh cư và Vùng kinh t m i, Qu n lý nư c và Công trình thu l i, Phòng ch ng l t bão và Qu n lý ê i u, B o v th c v t, thú y,... qu n lý các d án thu c ph m vi c a ơn v theo phân công c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và g i báo cáo nh kỳ cho V K ho ch - quy ho ch t ng h p. i u 7. Qu n lý tài chính d án. Vi c qu n lý tài chính d án ph i th c hi n theo úng các ch Nhà nư c hi n hành và Quy ch Qu n lý tài chính c a B v các d án trong các ơn v hành chính s nghi p thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 8. Qu n lý v t tư và trang thi t b c a d án. V t tư, trang thi t b mua s m cho ho t ng c a d án là s h u c a nhà nư c và ư c qu n lý theo các quy nh hi n hành. Ch d án ph i thành l p s sách theo dõi và sau khi k t thúc d án bàn giao cho ơn v th c hi n d án.
  5. i u 9. Ki m tra th c hi n d án. Trong quá trình th c hi n d án, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s t ch c ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành ki m tra nh kỳ ho c ki m tra t xu t tình hình th c hi n và s d ng kinh phí c a các d án. Ch d án và Th trư ng ơn v ch trì d án có trách nhi m chuNn b và cung c p y các thông tin liên quan n d án khi oàn ki m tra yêu c u. i u 10. Nghi m thu bàn giao và ch báo cáo. 1. Ch d án và Th trư ng ơn v ch trì d án có trách nhi m báo cáo B v ti n th c hi n d án 6 tháng m t l n vào u tháng 7 và tháng 1 hàng năm cho các ơn v ư c phân công t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này. 2. Khi d án k t thúc, Ch d án và Th trư ng ơn v ch trì d án ph i t ch c nghi m thu, bàn giao theo úng quy nh cho t ng lo i d án và g i Báo cáo v B qua các C c, V theo quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này. 3. Các V , C c ch c năng c a B ph i h p so n th o các m u báo cáo th ng nh t cho t ng lo i d án và hư ng d n cho các ơn v th c hi n. i u 11. Qu n lý văn b n d án. Văn b n d án ư c qu n lý các C c, V ch c năng quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này và các ơn v có liên quan theo yêu c u c a B . i u 12. Quy n tác gi , ăng ký b n quy n. i v i các d án là tài nghiên c u khoa h c, ch sau khi k t qu nghiên c u ư c H i ng khoa h c công ngh ánh giá nghi m thu và B phê duy t m i ư c ăng ký quy n tác gi theo các quy nh v b o h quy n tác gi và s h u công nghi p. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 13. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các C c, V , các cơ quan qu n lý và th c hi n d án, các ơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Các quy nh trư c ây trái v i Quy ch này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có i m nào c n b sung, s a i, yêu c u ph n ánh k p th i v B xem xét gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản